Sälja dödsbo innan boupp­teck­ning

En hand lämnar över nyckel till en annan person.
A photo of Andrea
Andrea
2024-04-11 ● 4 min
Dela artikeln
När någon går bort kan de ef­ter­le­van­de vilja sälja döds­bo­ets till­gång­ar. Sam­ti­di­gt måste de ef­ter­le­van­de upp­fyl­la vissa ju­ri­dis­ka åta­gan­den.

De ef­ter­le­van­de måste upp­rät­ta en boupp­teck­ning, en sam­man­ställ­ning av döds­bo­ets till­gång­ar och skul­der.

Om de ef­ter­le­van­de missar att in­klu­de­ra en till­gång för att de har sålt den kan det ha rätts­li­ga kon­se­kven­ser och leda till andra pro­blem.

Läs vidare för att få reda på allt ni be­hö­ver veta om ni vill sälja döds­bo­ets till­gång­ar.

Dödsbo

När någon av­li­der över­förs alla till­gång­ar och skul­der som per­so­nen hade till ett dödsbo. Det är döds­bo­de­lä­gar­na som är an­sva­ri­ga för döds­bo­et och döds­bout­red­ning­en och de ska sköta det ge­men­samt.

Döds­bo­de­lä­ga­re utgörs av den av­lid­nes ar­ving­ar, ofta den av­lid­nes ef­ter­le­van­de.

Boupp­teck­ning

En boupp­teck­ning är en sam­man­ställ­ning av den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der dagen hen gick bort. Den fun­ge­rar som döds­bo­ets le­gi­ti­ma­tions­hand­ling och an­vän­ds vid kon­takt med banker och myn­dig­he­ter. En boupp­teck­ning kan göras själv men döds­bo­de­lä­ga­re kan också ta hjälp t.ex. av jurist eller be­grav­nings­by­rå.

Boupp­teck­ning­en sam­man­ställs på ett möte, en så kallad boupp­teck­nings­för­rätt­ning. För­rätt­ning­en ska hållas inom tre må­na­der efter den av­lid­ne gick bort. När det är klart ska bo­upp­gi­va­ren och för­rätt­nings­män­nen skrift­li­gt intyga att all­ting har gått rätt till genom att skriva under boupp­teck­ning­en.

Inom fyra må­na­der efter döds­fal­let ska boupp­teck­ning­en skic­kas till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring. Efter att boupp­teck­ning­en re­gi­stre­ra­ts kan den an­vän­das som le­gi­ti­ma­tion för döds­bo­de­lä­gar­na.

Med Aatos tjänst för boupp­teck­ning skapar du enkelt boupp­teck­ning­en online för 1990 kr. Du svarar på enkla frågor och fyller i ef­ter­frå­gad in­for­ma­tion och har du frågor längs vägen svarar våra ju­ris­ter kost­nads­fri­tt via chatt eller e-post.

För­sälj­ning av egen­dom innan boupp­teck­ning

Döds­bo­et be­trak­tas som en egen ju­ri­disk person innan döds­bo­de­lä­gar­na har skic­kat in och fått boupp­teck­ning­en re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket. En ju­ri­disk person är en or­ga­ni­sa­tion som kan sluta avtal, äga egen­dom och ha skul­der, likt ett fö­re­tag.

Be­grep­pet ju­ri­disk person brukar jäm­föras med be­grep­pet fysisk person, vilket syftar på en män­ni­ska, en pri­vat­per­son. Ef­ter­som döds­bo­et är en ju­ri­disk person fö­re­träds det av alla döds­bo­de­lä­ga­re till­sam­mans.

💡 Läsvärt! För­sälj­ning av fas­tig­het i döds­bo­et

Inget förbud

Det finns inget strikt ju­ri­diskt förbud mot att sälja av döds­bo­ets till­gång­ar innan boupp­teck­ning­en är upp­rät­tad. Om alla döds­bo­de­lä­ga­re är över­ens, får döds­bo­de­lä­gar­na sälja av till­gång­ar­na. Det re­kom­men­de­ras dock inte att man säljer någon egen­dom i döds­bo­et innan boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad ef­ter­som det kan bli pro­blem om boupp­teck­ning­ens till­gång­ar inte över­ens­stäm­mer med döds­bo­ets fak­tis­ka till­gång­ar.

👉 Läs mer om hur lösöre vär­de­ras i boupp­teck­ning­en

Samma sak gäller oav­sett om man vill sälja, ge bort eller tömma döds­bo­et genom att slänga saker.

Kom igång här och skapa din boupp­teck­ning! Du kan prova på hur tjäns­ten fun­ge­rar gratis.

Und­vi­ka kon­flik­ter

Det är boupp­teck­ning­en som ligger till grund för arvs­skif­tet, när arvet ska be­ta­las ut. Det är då döds­bo­de­lä­gar­na har be­ta­lat av alla skul­der och till­gång­ar­na kan föras över till ar­ving­ar­na.

Läs mer: hur be­ak­tar ni skul­der som upp­står efter döds­fal­let

Om döds­bo­de­lä­gar­na börjat sälja egen­dom innan boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad och god­känd finns det risk att någon­ting glöms bort i sam­man­ställ­ning­en. Till­gång­ar kan också behöva vär­de­ras i ef­ter­hand och om de redan är sålda går det inte att göra. Detta kan leda till kon­flik­ter döds­bo­de­lä­gar­na sinse­mel­lan och även till att Skat­te­ver­ket inte god­kän­ner boupp­teck­ning­en.

Man bör därför av­vak­ta med att sälja av döds­bo­ets till­gång­ar tills boupp­teck­ning­en är upp­rät­tad och re­gi­stre­rad.

Straff­rätts­li­gt ansvar

Om någon­ting inte tas med i boupp­teck­ning­en kan det även leda till straff­rätts­li­gt ansvar. Om man säljer egen­dom och inte tar med den i boupp­teck­ning­en med mening är det brotts­li­gt.

Om boupp­teck­ning­ens till­gång­ar inte över­ens­stäm­mer med döds­bo­ets fak­tis­ka till­gång­ar kan det be­trak­tas som be­drä­geri eller för­sking­ring. Det kan ge fäng­el­se upp till två år.

Er­sätt­nings­skyl­dig

Utöver det straff­rätts­li­ga an­sva­ret kan döds­bo­de­lä­ga­re bli er­sätt­nings­skyl­di­ga om Skat­te­ver­ket upp­täc­ker att det saknas till­gång­ar i döds­bo­et.

Det in­ne­bär att den som har börjat sälja av egen­do­men i döds­bo­et är skyl­dig att åter­bä­ra egen­do­men till döds­bo­et eller er­sät­ta värdet.

Av­vak­ta därför med att sälja döds­bo­ets till­gång­ar tills efter att boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­ra­ts.

Smidigare juridik, online och enkelt!