Skriv ner din sista önskan

Brev med rosa nejlikor
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-03-29 ● 4 minuter
Dela artikeln
Dagen kommer då andra får ta över efter dig. Med lite fram­för­håll­ning kan du un­der­lät­ta or­dent­li­gt så att dom slip­per reda ut oklar­he­ter. Du kan också skriva ner tankar om din be­grav­ning, so­ci­a­la medier och mycket mer.

Lämna efter dig en lista med saker som är vik­ti­ga för dig och un­der­lät­ta för dina an­hö­ri­ga i sorgen. Det kan vara ett fy­siskt do­ku­ment eller en di­gi­tal fil.

Här får du väg­led­ning i vad du kan skriva för att göra det enkla­re för nära och kära att ta vid där du slu­ta­de.

Gör ett brev till an­hö­ri­ga om din bort­gång

Skriv ner din sista önskan i ett brev till an­hö­ri­ga som de får ta del av efter din död. Här kan du ta med in­struk­tio­ner, vik­ti­ga hand­ling­ar och kanske några väl valda ord om tiden ni haft till­sam­mans. Brevet eller döds­do­ku­men­tet är inget tes­ta­men­te. Det är därför inte ett be­stäm­man­de do­ku­ment utan har bara en väg­le­dan­de funk­tion.

En färdig lös­ning för detta är Fonus tjänst Vita Ar­ki­vet. Hos dem kan du skapa ett konto på nätet där du samlar dina sista in­struk­tio­ner och önsk­ning­ar. Du kan också ange vilka per­so­ner som ska få dem efter din död.

Det går precis lika bra att skapa ett brev i form av ett papper i ett bank­fack eller en text­fil på datorn. In­ne­hål­let kan både vara på ett prak­tiskt och själs­li­gt plan. Bara för­säk­ra dig om att de hittar papp­ret eller filen när det är dags.

Läs mer: Check­lis­ta vid döds­fall

Be­rät­ta hur du vill bli be­gravd

Om du pla­ne­rar din egen be­grav­ning så slip­per dina an­hö­ri­ga gissa hur du vill ha den. Ex­em­pel på vad du kan skriva ner är:

 • Var du vill bli be­gravd
 • Kre­me­ring eller kist­be­grav­ning
 • Typ av urna eller kista
 • Musik som du vill ha
 • Om du vill ha en min­ne­sce­re­moni. I så fall var och hur?
 • Bjuda in de när­mas­te eller alla du känner
 • Hur du vill att din grav­pla­ts ska se ut

💡 När du pla­ne­rar din egen be­grav­ning håll i tanken att ditt dödsbo med god mar­gi­nal ska ha råd att betala för den. Tar du ut sväng­ar­na mycket sam­ti­di­gt som du inte lämnar så mycket efter dig, så blir det också mindre för dina ef­ter­le­van­de att ärva.

Insikt: Vad en be­grav­ning kostar och möj­lig­he­ten att söka be­grav­nings­hjälp.

Ex­em­pel på öns­ke­mål vid be­grav­ning

Vid kyrk­lig be­grav­ning så finns en viss kyrk­lig ord­ning att följa. Men du kan ex­em­pel­vis önska präst eller välja musik och bloms­te­rar­range­mang.

Vid bor­ger­lig be­grav­ning är fri­he­ten desto större. Ce­re­moni till sjöss? Schla­ger­mu­sik, myrra eller hög­läs­ning? Du väljer. Sen kan det vara klokt att tänka på att inte alla upp­fat­tar dina val på samma sätt som du. Kanske allra minst när du är saknad som mest, så tänk också på vad dina ef­ter­le­van­de skulle gilla.

Läs mer: Bor­ger­lig och kyrk­lig be­grav­ning – vilka seder och regler som gäller

Konton på so­ci­a­la medier när du dör

För konton på so­ci­a­la medier så finns det på de flesta platt­for­mar två val­möj­lig­he­ter. Att av­slu­ta kontot eller om­vand­la till en min­nes­si­da. Många av me­di­e­tjäns­ter­na har ett for­mu­lär som en när­stå­en­de kan an­vän­da. De be­hö­ver då också ha ett döds­fall­sin­tyg.

På Fa­ce­book kan du ex­em­pel­vis göra det enkla­re genom att lägga till en ef­ter­le­van­de kon­takt­per­son redan nu. Den per­so­nen kan då lät­ta­re han­te­ra din profil efter att du har gått bort.

Vidare kan du un­der­lät­ta för dina an­hö­ri­ga genom att:

 • Lista konton som du har så slip­per dina an­hö­ri­ga leta
 • Skriv ner an­vän­dar­namn och lö­se­nord så kan de logga in och av­slu­ta tjäns­ter

💡 Kom också ihåg att ange lö­se­nord till din te­le­fon, dator och e-post.

Han­te­ra bank- och för­säk­rings­ä­ren­den

Dina räk­ning­ar ska fort­sät­ta be­ta­las efter din död, men nu av ditt dödsbo. Du kan un­der­lät­ta för döds­bo­de­lä­gar­na genom att nämna föl­jan­de i ditt döds­do­ku­ment:

 • Banker där du är kund – Uppge vilka konton du har, vär­de­pap­per samt bank­kort och kre­dit­kort.
 • Lån – Be­rät­ta vilka lån och skul­der du har. Lån be­ta­las av döds­bo­et och ska sedan lösas om möj­li­gt.
 • För­säk­rings­bo­lag där du är kund – Ange vilka för­säk­ring­ar som du har.

Skriv också gärna ner om du har några andra eko­no­mis­ka fö­re­ha­van­den eller för­plik­tel­ser. Hellre att du är över­tyd­lig så att dina an­hö­ri­ga slip­per att långt senare upp­täc­ka saker. Ex­em­pel­vis att någon främ­ling ovän­tat dyker upp med ett skul­debrev och kräver en stor del av din kvar­lå­ten­skap.

Var dina avtal och andra vik­ti­ga do­ku­ment finns

I livet så kan det vara osmi­di­gt och svårt att hålla alla kon­trakt och en­ga­ge­mang sam­la­de till­sam­mans med ditt döds­do­ku­ment. Genom att be­rät­ta var pap­per­na eller di­gi­ta­la filer finns kan du göra det be­tyd­li­gt enkla­re för dina an­hö­ri­ga.

Ex­em­pel

”Alla mina fy­sis­ka avtal hittar ni i den blåa pärmen med eti­ket­ten ’Vik­ti­ga papper’. Mina elektro­niskt sig­ne­ra­de avtal hittar ni hos Aatos.”

Tala om vad du äger – sär­skilt sånt som inte syns

Äger du vär­de­pap­per på en ut­ländsk mark­nad, en ore­gi­stre­rad båt som ligger på en be­kan­ts tomt eller kryp­to­va­lu­ta?

Det är extra vik­ti­gt att lista saker som bara du har koll på och vet hur du får till­gång till. Så här kan du göra:

Vär­de­pap­per

Om du har aktier, fonder, op­tio­ner, ter­mi­ner eller lik­nan­de i Sve­ri­ge så blir döds­bo­et ofta varse genom att din bort­gång blir känd för för­val­tar­na som får en signal genom SPAR eller folk­bok­fö­ring­en. Men vid mer pri­va­ta pla­ce­ring­ar kanske det inte är fallet. Det kan också vara klokt att ta det säkra före det osäkra och lista dina in­ne­hav och var de finns.

Har du ut­länds­ka vär­de­pap­per så blir det ännu vik­ti­ga­re. Ut­länds­ka för­val­ta­re brukar inte au­to­ma­tisk få kän­ne­dom om man av­li­der.

Ore­gi­stre­rad lös egen­dom

För­hopp­nings­vis har du i alla fall ett kvitto över ditt köp så att döds­bo­et kan hävda ägan­de­rätt till egen­do­men. Sen bör du för­stås nämna var de kan hitta egen­do­men. Ex­em­pel­vis din ore­gi­stre­ra­de båt som står upp­ställd på en in­du­stri­tomt, en av­re­gi­stre­ra­de ve­te­ran­bil som är par­ke­rad i en lada på landet eller en åk­gräs­klip­pa­re som du har lånat ut till gran­nen på obe­stämd tid.

Kryp­to­va­lu­ta

Äger du kryp­to­va­lu­ta så har du säkert en vir­tu­ell plån­bok eller åt­minsto­ne in­logg­nings­upp­gif­ter för att komma åt va­lu­tan. Döds­bo­et be­hö­ver få veta var du har ditt in­ne­hav och in­logg­nings­upp­gif­ter. Det finns ju ingen bank som de kan vända sig till för att for­mellt begära ut medlen med stöd av en full­makt för dödsbo.

Fas­tig­he­ter och fordon

Visst, husä­gan­det finns an­gi­vet i ett fas­tig­hets­re­gis­ter och bi­lä­gan­det i ett for­dons­re­gis­ter. Men du kan göra det så mycket lät­ta­re för de som ska reda ut döds­bo­et genom att hålla alla papper sam­la­de.

För en fas­tig­het är dessa hand­ling­ar vik­ti­gast:

 • Lag­farts­be­vis
 • Even­tu­el­la in­teck­ning­ar
 • Kö­pe­kon­trakt
 • Ut­tag­na pant­brev på fas­tig­he­ten
 • Lån tagna på pant­bre­ven
 • Even­tu­el­la ser­vi­tut som be­las­tar fas­tig­he­ten. Ska stå i lag­far­ten men du kan ju också ha gett egna in­for­mel­la ser­vi­tut, till ex­em­pel att per­ma­nent låta gran­nen låna ett elut­tag eller köra över din tomt.

För ett fordon är det lite enkla­re:

 • Äg­ar­be­vis (den gula lappen från Trans­port­sty­rel­sen – kvitto eller kö­pe­av­tal är inte till­räck­li­gt)
 • Be­sikt­nings­pro­to­koll
 • Even­tu­ell ser­vice­bok

⚠️ Även om inte alla do­ku­ment krävs så kan av­sak­na­den på ex­em­pel­vis ser­vice­bok eller be­sikt­nings­pro­to­koll sänka for­do­nets värde och därmed arvet till dina ef­ter­le­van­de.

💡 För­u­tom att tala om var pap­per­na finns så kan du också un­der­lät­ta genom att hålla god ord­ning. Också genom att rensa papper som inte längre är re­le­van­ta. Då slip­per dina ef­ter­le­van­de undra vad döds­bo­et fak­tiskt äger och vad som gäller kring den egen­do­men.

Vem som ska veta att du gått bort

Det här kan vara en riktig ut­ma­ning för an­hö­ri­ga. Ett sätt är för­stås att sätta in en döds­an­nons i den lokala tid­ning­en. Men kanske har du be­kan­ta i olika delar i landet eller in­ter­na­tio­nellt.

Ett sätt att un­der­lät­ta är att göra en lista över vilka dina an­hö­ri­ga bör kon­tak­ta. Listan bör också in­ne­hål­la kon­takt­upp­gif­ter. Ett annat sätt att sprida in­for­ma­tio­nen är med hjälp av dina konton i so­ci­a­la medier.

An­hö­ri­ga bör också kon­tak­ta ar­bets­gi­va­re, per­so­ner som du re­gel­bun­det hjäl­per och even­tu­ell hy­resvärd. Skriv därför även ned dessa upp­gif­ter.

Läs mer: Check­lis­ta och goda råd vid be­grav­ning

Tes­ta­men­te kan också un­der­lät­ta

Vill du att en viss egen­dom ska gå till en sär­skild person efter din död? Då räcker inte ett brev med din önskan ned­skri­ven. Du be­hö­ver då ett tes­ta­men­te. Det är sär­skilt enkelt att skriva tes­ta­men­te online med Aatos och det kostar inte heller sär­skilt mycket.

Smidigare juridik, online och enkelt!