Fram­tids­kon­trakt - vad är det?

Mamma och två dötter
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 2 minuter
Dela artikeln
Enkelt för­kla­rat vad fram­tids­kon­trakt är och varför du kan behöva det.

Fram­tids­kon­trakt, eller fram­tids­full­makt som det egent­li­gen heter, är ett avtal där du anger vem som får fatta beslut för dig och ta hand om dina ären­den om du i fram­ti­den inte kan göra det själv.

Ex­em­pel­vis om du råkar ut för en olycka eller om du på grund av en min­nes­sjuk­dom inte kan fatta egna beslut och ta hand om dina egna ären­den kan du behöva en person som tar beslut för dig.

Ett fram­tids­kon­trakt är därmed ett kon­trakt där du (full­makts­gi­va­re) ger ett kon­trakt åt en fysisk person (full­makts­ha­va­ren) ifall du på grund av sjuk­dom, psy­kisk stör­ning eller för­sva­gat häl­so­till­stånd var­ak­ti­gt inte längre har för­måga att ha hand om de an­ge­lä­gen­he­ter som full­mak­ten avser. Det brukar vara full­makts­ha­va­ren som be­stäm­mer när fram­tids­full­makt ak­ti­ve­ras.

Lag om fram­tids­full­mak­ter be­stäm­mer vad som gäller. Ett fram­tids­kon­takt är dock inte samma sak som en ge­ne­ral­full­makt.

Vad ska en fram­tids­full­makt in­ne­hål­la?

Fram­tids­full­mak­ten ska in­ne­hål­la vem som är full­makts­ha­va­re, vilka ären­den full­mak­ten gäller, vilka övriga vill­kor gäller och det ska även framgå att det är en fram­tids­full­makt.

En ju­ri­diskt kor­rekt fram­tids­full­makt ska vara:

  • skrift­lig
  • da­te­rad
  • un­der­teck­nad av full­makts­gi­va­ren samt två ut­om­stå­en­de vitt­nen.

💡 Vitt­nen måste vara över 15 år gamla och vid fyll psy­kisk hälsa så att de för­står be­ty­del­sen av att vara vittne.

Skapa din fram­tids­full­makt enligt dina öns­ke­mål

Svara först på bak­grunds­frå­gor­na och vi fö­reslår sedan de bästa al­ter­na­ti­ven för dig. Du kan prova tjäns­ten gratis.

Alla som fyllt 18 år kan upp­rät­ta fram­tids­full­makt

Den som upp­rät­tar fram­tids­full­mak­ten kallas för full­makts­gi­va­re. Alla som fyllt 18 år och som kan ta hand om sina egna ären­den kan skriva en fram­tids­full­makt.

Att ta hand om sina egna ären­den in­ne­bär att per­so­nen har rätts­hand­lings­för­måga.

Fram­tids­kon­trakt i an­vänd­ning

I fram­tids­kon­trak­tet utser du en full­makts­ha­va­re. Full­makts­ha­va­ren är den som fö­re­trä­der dig. Du kan utse en eller flera full­makts­ha­va­re och du kan själv välja om de ska fö­re­trä­da dig så att de fattar alla beslut till­sam­mans eller så att de får fatta beslut utan att dis­ku­te­ra med varand­ra.

I fram­tids­kon­trak­tet kan du nog­grant be­stäm­ma vad full­makts­ha­va­ren får göra för din räk­ning och vilka beslut per­so­nen ska ta. Därmed re­spek­te­ras din vilja och dina öns­ke­mål i fram­ti­den även om du inte kan ut­tryc­ka dig själv.

Ett fram­tids­kon­trakt skrivs för fram­ti­da behov och upp­rät­tas av pri­vat­per­so­ner.

Läs mer om hur fun­ge­rar fram­tids­full­makt? och vem får be­vitt­na fram­tids­full­makt?

Kost­na­den för fram­tids­full­makt va­ri­e­rar

Fram­tids­full­makt kostar van­li­gen över 2 000 kronor att göra ett fram­tids­kon­trakt hos en jurist, men det kan kosta långt över 5 000 kronor.

Detta är ett dyrt pris för ett avtal som inte är svårt att upp­rät­ta och det kräver både att du bokar tid och be­sö­ker en jurist.

Aatos Be­kym­mers­fri- abon­ne­mang­et in­klu­de­rar en fram­tids­full­makt. För 699 kr/år får du till­gång till alla de vik­ti­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten och gratis hem­le­ve­rans.

Detta abon­ne­mang ger också kon­ti­nu­er­li­gt ju­ri­diskt stöd och obe­grän­sa­de upp­da­te­ring­ar av dina do­ku­ment om din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras. Du kan av­bry­ta ditt abon­ne­mang när som helst.

Var hittar jag blan­kett för fram­tids­kon­trakt?

Här kan du se blan­kett för fram­tids­full­makt. Använd dock mallen endast som ex­em­pel och an­pas­sa den efter ditt behov och din si­tu­a­tion.

Ef­ter­som ett fram­tids­kon­trakt kan be­ar­be­tas och ut­for­mas för att passa just dig finns det ingen orsak till att an­vän­da mallen rakt av.

All­ter­na­tiv till fram­tids­full­makt eller fram­tids­kon­trakt.

💡 Läs mer om en enkel fram­tids­full­makt och vad det skulle in­ne­hål­la

Kor­rekt fram­tids­full­makt på 10 mi­nu­ter hos Aatos

Hos Aatos kan du göra en ju­ri­diskt kor­rekt fram­tids­full­makt full­stän­di­gt online.

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten din si­tu­a­tion och dina öns­ke­mål och sedan upp­rät­tas en per­son­lig fram­tids­full­makt. Enkelt, lätt och för­mån­li­gt.

Du kan välja om du vill utse en eller flera fö­re­trä­da­re och exakt vad fö­re­trä­da­ren får göra. Fram­tids­full­mak­ten blir per­son­li­gt upp­rät­tad för just dig så att den passar dig och din si­tu­a­tion. Om du har frågor kan du kon­tak­ta oss via chatt eller e-post. Ju­ri­disk råd­giv­ning ingår i priset.

Skriva en fram­tids­full­makt idag.

Smidigare juridik, online och enkelt!