Hur fun­ge­rar fram­tids­full­makt? Enkelt för­kla­rat!

Mamma och son
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-10-14 ● 5 minuter
En framtidsfullmakt ger dig möjlighet att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är viktiga för dig. Här beskriver vi hur framtidsfullmakt fungerar rent praktiskt.

Fler blir allt äldre idag vilket in­ne­bär att be­ho­vet av hjälp ökar. Med­be­stäm­man­de är en viktig prin­cip för att vi ska kännas oss trygga inför fram­ti­den. In­fly­tan­de och ett ökat behov av hjälp är också bak­grun­den till att lagen om fram­tids­full­mak­ter som kom till för några år sedan.

Fram­tids­full­makt är ett al­ter­na­tiv till god man och för­val­ta­re och ett kom­ple­ment till vanlig full­makt. Den ger en större möj­lig­het till själv­be­stäm­man­de även när du blir gammal och sjuk.

Hur fun­ge­rar fram­tids­full­makt

Såhär fun­ge­rar fram­tids­full­makt:

 1. När du har för­lo­rat för­må­gan att ta beslut för dig själv träder fram­tids­full­mak­ten i kraft. Det är i regel din full­makt­ha­va­re som avgör när det sker.
 2. Fram­tids­full­mak­ten ska visas i ori­gi­nal för att gälla. Full­makts­ha­va­ren ska också kunna iden­ti­fi­e­ra sig.
 3. Full­makts­ha­va­ren kan nu hjälpa dig med det du har be­skri­vit i fram­tids­full­mak­ten.

Om du hellre vill att dom­stol ska avgöra när full­mak­ten ska börja gälla kan du skriva detta i fram­tids­full­mak­ten som är också kallad fram­tids­kon­trakt.

Vad fram­tids­full­mak­ten kan an­vän­das till

Ge­ne­rellt kan man säga att en fram­tids­full­makt gäller per­son­li­ga och eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter. Det är du som avgör hur fram­tids­full­mak­ten fun­ge­rar, vad den får an­vän­das till och vem som får göra vad.

För att det inte ska uppstå tvek­sam­he­ter är det bra att du så tyd­ligt som möj­ligt spe­ci­fi­ce­rar vad som gäller. Om du till ex­em­pel vill att din full­makts­ha­va­re ska kunna sälja din bostad kan det vara bra att skriva det i en mening. Det gäller över­lag men fram­för allt större ären­den som avser mer pengar.

Du kan ex­em­pel­vis be­stäm­ma att full­makts­ha­va­ren får:

 • Föra din talan i frågor om bostad, äldre­vård och social omsorg
 • Kon­tak­ta myn­dig­he­ter
 • Sköta dina bankä­ren­den och betala räk­ning­ar
 • För­val­ta spa­ran­de och annan egen­dom
 • Sköta för­säk­rings­ä­ren­den
 • Av­slu­ta abon­ne­mang och pre­nu­me­ra­tio­ner
 • Sälja din bil och bostad

Fram­tids­full­makt banken

Fram­tids­full­mak­ten gäller även på banken. Många gånger be­hö­ver bankä­ren­den ut­rät­tas på plats för att full­mak­ten ska kunna visas i ori­gi­nal. Detta kan va­ri­e­ra mellan olika banker. Många banker vill helst att ban­kens egna blan­ket­ter och form­krav ska an­vän­das, men en kor­rekt fram­tids­full­makt som är upp­rät­tad ut­an­för banken ska också fun­ge­ra. 

Fram­tids­full­makt Skat­te­ver­ket

En fram­tids­full­makt kan även gälla för att göra ären­den hos Skat­te­ver­ket så som att ex­em­pel­vis de­kla­re­ra. För att vara säker på att det ska fun­ge­ra med fram­tids­full­makt hos Skat­te­ver­ket är det bra att även här vara tydlig i full­mak­ten.  

Vad gäller fram­tids­full­makt inte för?

En fram­tids­full­makt kan gälla för väl­digt mycket men det finns några un­dan­tag. Detta kan en full­makts­ha­va­re inte göra:

 • An­vän­da full­makts­gi­va­rens in­ter­net-bank och kon­to­kort
 • Fatta beslut om hälso- och sjuk­vård och tand­vård
 • Fatta yt­terst per­son­li­ga beslut såsom att skriva tes­ta­men­te, be­kräf­ta fa­der­skap, ingå äk­ten­skap och lik­nan­de

Skill­na­den på en vanlig full­makt och fram­tids­full­makt

En vanlig full­makt gäller van­ligt­vis från och med den dag du skri­ver den och är ofta be­grän­sad till att gälla ett spe­ci­fikt ärende eller område. Kallas också för ge­ne­ral­full­makt. Det kan ex­em­pel­vis vara för att göra en affär i ditt namn eller sköta dina var­dag­li­ga ären­den på banken så som att betala räk­ning­ar. För att en ge­ne­rell fram­tids­full­makt ska gälla ska du fort­fa­ran­de vara frisk och ha för­må­ga att fatta egna beslut.

En fram­tids­full­makt börjar istäl­let gälla i fram­ti­den om du inte längre kan ta hand om din eko­no­mi och för­lo­rat för­må­gan att fatta vik­ti­ga per­son­li­ga beslut. Det kan ex­em­pel­vis vara vid demens eller att du blir sjuk på annat sätt. Fram­tids­full­mak­ten skrivs i fö­re­byg­gan­de syfte och för­hopp­nings­vis ska den aldrig behöva an­vän­das.

När en fram­tids­full­makt inte finns kan istäl­let an­hö­rig­be­hö­rig­het an­vän­das för an­hö­ri­ga att ut­rät­ta ären­den. Den är dock i grun­den be­grän­sad och räcker inte lika långt som en fram­tids­full­makt.  

För­de­lar med en fram­tids­full­makt

För­de­lar med att skriva en fram­tids­full­makt är:

 1. Du kan själv välja vem eller vilka som får hjälpa dig
 2. Du kan pla­ne­ra och styra över det som är vik­tigt för dig
 3. Dina an­hö­ri­ga kan hjälpa dig med många fler saker
 4. Dina an­hö­ri­ga kan hjälpa dig direkt och be­hö­ver inte vänta på beslut från dom­stol
 5. Du slip­per oroa dig för vem som blir din gode man eller för­val­ta­re
 6. Det ger trygg­het i att veta hur det blir

Nack­de­lar med en fram­tids­full­makt

En fram­tids­full­makt upp­levs av de flesta som ett tryg­ga­re och flex­ib­la­re sätt att få hjälp jäm­fört med att god man eller för­val­ta­re utses av dom­stol. De allra flesta tycker att det är skönt att det är någon man redan känner och som för­står en.

En nack­del skulle dock kunna vara att den som fö­re­trä­der dig kan dra nytta av sin po­si­tion. Det skulle också kunna vara att jäv upp­står om den som fö­re­trä­der dig också har per­son­li­ga in­tres­sen eller är en mot­part i ett spe­ci­fikt ärende. I sådana fall ska inte full­makts­ha­va­ren handla för dig.

Läs mer: Tre ex­em­pel på när du önskar att du haft en fram­tids­full­makt

Kon­troll­funk­tion för fram­tids­full­makt

Om du vill kan du som full­makts­gi­va­re skriva i full­mak­ten att full­makts­ha­va­rens hand­ling­ar ska grans­kas av en viss person på re­gel­bun­den basis. Du kan också skriva att granska­ren har rätt att in­gri­pa och åter­kal­la full­mak­ten om hen inte tycker att ar­be­tet till­go­do­ser dina behov.

Din part­ner eller nära an­hö­ri­ga kan också begära att full­makts­ha­va­ren ska re­do­vi­sa vad han eller hon har gjort. 

Det är heller inte ovan­ligt att banken, för­säk­rings­bo­lag och andra parter kon­trol­le­rar att full­mak­ten fort­fa­ran­de är ak­tu­ell. Det kan ex­em­pel­vis ske genom kon­troll­frå­gor.

Fram­tids­full­makt vid döds­fall

När full­makts­gi­va­re dör fort­sät­ter full­mak­ten att gälla ett tag till. Du kan också välja att skriva att full­mak­ten ska upp­hö­ra vid döds­fall.  

Vänta inte för länge då det kan bli för sent

Du måste skriva fram­tids­full­mak­ten när du fort­fa­ran­de är frisk och för­står be­ty­del­sen av do­ku­men­tet. Annars är full­mak­ten inte giltig. Att börja skriva den så snart som möj­ligt ger dig dess­utom tid att tänka efter hur du fak­tiskt vill ha det.

Det är aldrig för tidigt att skriva en fram­tids­full­makt. Den är inte bara till för en äldre ge­ne­ra­tion utan kan komma till nytta obe­ro­en­de ålder. Vem som helst kan råka ut för ovän­tad sjuk­dom eller en olycka och behöva hjälp av an­hö­rig. Här kan du läsa mer om varför du be­hö­ver en fram­tids­full­makt.

Det är enkelt att skriva en fram­tids­full­makt och du kan göra det helt på egen hand, med en on­li­ne­tjänst eller genom möte med jurist. Obe­ro­en­de vilket sätt du väljer är det vik­ti­gas­te att fram­tids­full­mak­ten verk­li­gen blir gjord.

Kom ihåg! Fram­tids­full­makt ska alltid skri­vas under av full­makts­gi­va­re och två vitt­nen.

Skriva fram­tids­full­makt med Aatos

På Aatos vill vi att alla ska möj­lig­het att skapa de vik­ti­ga do­ku­men­ten som på­ver­kar hur fram­ti­den blir. Genom enkel väg­led­ning, en själv­ser­vice-tjänst och fri till­gång till våra ju­ris­ter kan många fler få ju­ri­dis­ka avtal gjorda.

När du gör en fram­tids­full­makt hos oss ber vi dig först svara på några enkla frågor och på­stå­en­den Ut­i­från dina svar får vi en bild av hur det ser ut för dig och fö­re­slår en fram­tids­full­makt ba­se­rat på det. Du kan ta bort och lägga till vill­kor eller välja vår re­kom­men­da­tion utan änd­ring­ar.

I sista steget be­ta­lar du för full­mak­ten och kan direkt ladda ner do­ku­men­tet. Du kan också välja att få fram­tids­full­mak­ten postad till dig.

Är du gift eller sambo be­hö­ver ni var sin full­makt. Skriv två fram­tids­full­mak­ter och få rabatt.