Hur fun­ge­rar fram­tids­full­makt?

Mamma och son
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-10-14 ● 5 minuter
Dela artikeln
En fram­tids­full­makt ger dig möj­lig­het att pla­ne­ra fram­ti­den och be­hål­la kon­trol­len över frågor som är vik­ti­ga för dig. Här be­skri­ver vi hur fram­tids­full­makt fun­ge­rar rent prak­tiskt.

Fler blir allt äldre idag vilket in­ne­bär att be­ho­vet av hjälp ökar. Med­be­stäm­man­de är en viktig prin­cip för att vi ska kännas oss trygga inför fram­ti­den. In­fly­tan­de och ett ökat behov av hjälp är också bak­grun­den till att lagen om fram­tids­full­mak­ter som kom till för några år sedan.

Fram­tids­full­makt är ett al­ter­na­tiv till god man och för­val­ta­re och ett kom­ple­ment till vanlig full­makt. Den ger en större möj­lig­het till själv­be­stäm­man­de även när du blir gammal och sjuk.

Såhär fun­ge­rar fram­tids­full­makt:

 1. När du har för­lo­rat för­må­gan att ta beslut för dig själv träder fram­tids­full­mak­ten i kraft. Det är i regel din full­makt­ha­va­re som avgör när det sker.
 2. Fram­tids­full­mak­ten ska visas i ori­gi­nal för att gälla. Full­makts­ha­va­ren ska också kunna iden­ti­fi­e­ra sig.
 3. Full­makts­ha­va­ren kan nu hjälpa dig med det du har be­skri­vit i fram­tids­full­mak­ten.

Om du hellre vill att dom­stol ska avgöra när full­mak­ten ska börja gälla kan du skriva detta i fram­tids­full­mak­ten som är också kallad fram­tids­kon­trakt.

Vad fram­tids­full­mak­ten kan an­vän­das till?

Ge­ne­rellt kan man säga att en fram­tids­full­makt gäller per­son­li­ga och eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter. Det är du som avgör hur fram­tids­full­mak­ten fun­ge­rar, vad den får an­vän­das till och vem som får göra vad.

För att det inte ska uppstå tvek­sam­he­ter är det bra att du så tyd­li­gt som möj­li­gt spe­ci­fi­ce­rar vad som gäller. Om du till ex­em­pel vill att din full­makts­ha­va­re ska kunna sälja din bostad kan det vara bra att skriva det i en mening. Det gäller över­lag men fram­för allt större ären­den som avser mer pengar.

Du kan ex­em­pel­vis be­stäm­ma att full­makts­ha­va­ren får:

 • Föra din talan i frågor om bostad, äldre­vård och social omsorg
 • Kon­tak­ta myn­dig­he­ter
 • Sköta dina bankä­ren­den och betala räk­ning­ar
 • För­val­ta spa­ran­de och annan egen­dom
 • Sköta för­säk­rings­ä­ren­den
 • Av­slu­ta abon­ne­mang och pre­nu­me­ra­tio­ner
 • Sälja din bil och bostad

Fram­tids­full­makt banken

Fram­tids­full­mak­ten gäller även på banken. Många gånger be­hö­ver bankä­ren­den ut­rät­tas på plats för att full­mak­ten ska kunna visas i ori­gi­nal. Detta kan va­ri­e­ra mellan olika banker. Många banker vill helst att ban­kens egna blan­ket­ter och form­krav ska an­vän­das, men en kor­rekt fram­tids­full­makt som är upp­rät­tad ut­an­för banken ska också fung­e­ra.

Fram­tids­full­makt Skat­te­ver­ket

En fram­tids­full­makt kan även gälla för att göra ären­den hos Skat­te­ver­ket så som att ex­em­pel­vis de­kla­re­ra. För att vara säker på att det ska fung­e­ra med fram­tids­full­makt hos Skat­te­ver­ket är det bra att även här vara tydlig i full­mak­ten.

Gör fram­tids­full­makt online

Aatos Be­kym­mers­fri- abon­ne­mang­et in­klu­de­rar en fram­tids­full­makt. För 699 kr/år får du till­gång till alla de vik­ti­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten och gratis hem­le­ve­rans.

Detta abon­ne­mang ger också kon­ti­nu­er­li­gt ju­ri­diskt stöd och obe­grän­sa­de upp­da­te­ring­ar av dina do­ku­ment om din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras. Du kan av­bry­ta ditt abon­ne­mang när som helst.

Testa tjäns­ten gratis!

Vad gäller fram­tids­full­makt inte för?

En fram­tids­full­makt kan gälla för väl­di­gt mycket men det finns några un­dan­tag.

Detta kan en full­makts­ha­va­re inte göra:

 • An­vän­da full­makts­gi­va­rens in­ter­net-bank och kon­to­kort
 • Fatta beslut om hälso- och sjuk­vård och tand­vård
 • Fatta yt­terst per­son­li­ga beslut såsom att skriva tes­ta­men­te, be­kräf­ta fa­der­s­kap, ingå äk­ten­skap och lik­nan­de

Skill­na­den på en vanlig full­makt och fram­tids­full­makt

En vanlig full­makt gäller van­ligt­vis från och med den dag du skri­ver den och är ofta be­grän­sad till att gälla ett spe­ci­fikt ärende eller område. Kallas också för ge­ne­ral­full­makt. Det kan ex­em­pel­vis vara för att göra en affär i ditt namn eller sköta dina var­dag­li­ga ären­den på banken så som att betala räk­ning­ar. För att en ge­ne­rell fram­tids­full­makt ska gälla ska du fort­fa­ran­de vara frisk och ha för­måga att fatta egna beslut.

En fram­tids­full­makt börjar istäl­let gälla i fram­ti­den om du inte längre kan ta hand om din eko­nomi och för­lo­rat för­må­gan att fatta vik­ti­ga per­son­li­ga beslut. Det kan ex­em­pel­vis vara vid demens eller att du blir sjuk på annat sätt. Fram­tids­full­mak­ten skrivs i fö­re­byg­gan­de syfte och för­hopp­nings­vis ska den aldrig behöva an­vän­das.

När en fram­tids­full­makt inte finns kan istäl­let an­hö­rig­be­hö­rig­het an­vän­das för an­hö­ri­ga att ut­rät­ta ären­den. Den är dock i grun­den be­grän­sad och räcker inte lika långt som en fram­tids­full­makt.

För­de­lar med en fram­tids­full­makt

För­de­lar med att skriva en fram­tids­full­makt är:

 1. Du kan själv välja vem eller vilka som får hjälpa dig
 2. Du kan pla­ne­ra och styra över det som är vik­ti­gt för dig
 3. Dina an­hö­ri­ga kan hjälpa dig med många fler saker
 4. Dina an­hö­ri­ga kan hjälpa dig direkt och be­hö­ver inte vänta på beslut från dom­stol
 5. Du slip­per oroa dig för vem som blir din gode man eller för­val­ta­re
 6. Det ger trygg­het i att veta hur det blir

Nack­de­lar med en fram­tids­full­makt

En fram­tids­full­makt upp­le­vs av de flesta som ett tryg­ga­re och flex­ib­la­re sätt att få hjälp jäm­fört med att god man eller för­val­ta­re utses av dom­stol. De allra flesta tycker att det är skönt att det är någon man redan känner och som för­står en.

En nack­del skulle dock kunna vara att den som fö­re­trä­der dig kan dra nytta av sin po­si­tion. Det skulle också kunna vara att jäv upp­står om den som fö­re­trä­der dig också har per­son­li­ga in­tres­sen eller är en mot­part i ett spe­ci­fikt ärende. I sådana fall ska inte full­makts­ha­va­ren handla för dig.

Kom­mu­nens över­för­myn­da­re har dock möj­lig­het att både grans­ka ar­be­tet och åter­kal­la full­mak­ten om det skulle vara behov.

Läs mer: Tre ex­em­pel på när du önskar att du haft en fram­tids­full­makt och Är det vik­ti­gt att ha kopior på fram­tids­full­mak­ten?

Kon­troll­funk­tion för fram­tids­full­makt

Om du vill kan du som full­makts­gi­va­re skriva i full­mak­ten att full­makts­ha­va­rens hand­ling­ar ska granskas av en viss person på re­gel­bun­den basis. Du kan också skriva att granska­ren har rätt att in­gripa och åter­kal­la full­mak­ten om hen inte tycker att ar­be­tet till­go­do­ser dina behov.

Din part­ner eller nära an­hö­ri­ga kan också begära att full­makts­ha­va­ren ska re­do­vi­sa vad han eller hon har gjort.

Det är heller inte ovan­li­gt att banken, för­säk­rings­bo­lag och andra parter kon­trol­le­rar att full­mak­ten fort­fa­ran­de är ak­tu­ell. Det kan ex­em­pel­vis ske genom kon­troll­frå­gor.

Fram­tids­full­makt vid döds­fall

När full­makts­gi­va­re dör fort­sät­ter full­mak­ten att gälla ett tag till. Du kan också välja att skriva att full­mak­ten ska upp­hö­ra vid döds­fall.

Vänta inte för länge då det kan bli för sent

Du måste skriva fram­tids­full­mak­ten när du fort­fa­ran­de är frisk och för­står be­ty­del­sen av do­ku­men­tet. Annars är full­mak­ten inte giltig. Att börja skriva den så snart som möj­li­gt ger dig dess­utom tid att tänka efter hur du fak­tiskt vill ha det.

Det är aldrig för tidigt att skriva en fram­tids­full­makt. Den är inte bara till för en äldre ge­ne­ra­tion utan kan komma till nytta obe­ro­en­de ålder. Vem som helst kan råka ut för ovän­tad sjuk­dom eller en olycka och behöva hjälp av an­hö­rig. Här kan du läsa mer om varför du be­hö­ver en fram­tids­full­makt.

Det är enkelt att skriva en fram­tids­full­makt och du kan göra det helt på egen hand, med en on­li­ne­tjänst eller genom möte med jurist. Obe­ro­en­de vilket sätt du väljer är det vik­ti­gas­te att fram­tids­full­mak­ten verk­li­gen blir gjord.

⚠️ Kom ihåg! Fram­tids­full­makt ska alltid skri­vas under av full­makts­gi­va­re och två vitt­nen.

Skriva fram­tids­full­makt med Aatos

På Aatos vill vi att alla ska möj­lig­het att skapa de vik­ti­ga do­ku­men­ten som på­ver­kar hur fram­ti­den blir. Genom enkel väg­led­ning, en själv­ser­vice-tjänst och fri till­gång till våra ju­ris­ter kan många fler få ju­ri­dis­ka avtal gjorda.

När du gör en fram­tids­full­makt hos oss ber vi dig först svara på några enkla frågor och på­stå­en­den Ut­i­från dina svar får vi en bild av hur det ser ut för dig och fö­reslår en fram­tids­full­makt ba­se­rat på det. Du kan ta bort och lägga till vill­kor eller välja vår re­kom­men­da­tion utan änd­ring­ar.

I sista steget be­ta­lar du för full­mak­ten och kan direkt ladda ner do­ku­men­tet. Du kan också välja att få fram­tids­full­mak­ten postad till dig.

Är du gift eller sambo be­hö­ver ni var sin full­makt. Skriv två fram­tids­full­mak­ter och få rabatt.
Smidigare juridik, online och enkelt!