Vad får en god man göra och inte göra

vad får en god man göra och inte göra.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-24 ● 4 minuter
Dela artikeln
En god man är en person som utses av tings­rät­ten för att stödja någon som inte själv kan ta hand om sina per­son­li­ga eller eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter.

Detta kan in­vol­ve­ra att hjälpa till med räk­ning­ar, ju­ri­dis­ka hand­ling­ar eller att fö­re­trä­da per­so­nen i olika sam­man­hang. Per­so­nen som be­hö­ver en god man kallas för hu­vud­man. I denna ar­ti­kel kommer vi att titta när­ma­re på den gode man­nens upp­gif­ter och skyl­dig­he­ter i upp­dra­get.

Upp­gif­ten för god man

Upp­gif­ter­na för en god man kan delas in i tre möj­li­ga delar som tings­rät­ten kan be­slu­ta att den gode mannen ska kunna hjälpa till med:

  1. bevaka rätt, 
  2. för­val­ta egen­dom och 
  3. sörja för person.

Dessa upp­gif­ter syftar till att till­go­dose hu­vud­man­nens behov och skydda dennes in­tres­sen på olika sätt. En god man har inte alltid rätt att hjälpa till med alla delar utan tings­rät­ten be­slu­tar vilken eller vilka som den goda mannen ska kunna göra.

1. Bevaka rätt

Denna upp­gift in­ne­bär att den gode mannen är hu­vud­man­nens fö­re­trä­da­re i ju­ri­dis­ka och eko­no­mis­ka frågor.

Det kan in­klu­de­ra att till­va­ra­ta hu­vud­man­nens in­tres­sen i sam­band med dödsbo eller fö­re­trä­da vid av­veck­ling av bostad. Upp­gif­ten kan också om­fat­ta att ansöka om olika typer av stöd och bidrag, till ex­em­pel hem­tjänst eller bo­stads­bi­drag. Den gode mannen kan också bevaka hu­vud­man­nens rät­tig­he­ter vid ex­em­pel­vis för­sälj­ning av fas­tig­het.

Upp­gif­ten hand­lar om att sä­ker­stäl­la att hu­vud­man­nens rät­tig­he­ter och in­tres­sen skyd­das i en­lig­het med lagar och regler. Tings­rät­ten kan be­slu­ta att den gode mannen ska få bevaka hu­vud­man­nens rätt i all­män­het eller om det bara ska gälla i en sär­skild fråga, t.ex. för att sälja en fas­tig­het.

2. För­val­ta egen­dom

Den gode man­nens upp­gift är att sköta om hu­vud­man­nens eko­nomi, vilket om­fat­tar allt från att han­te­ra dag­li­ga trans­ak­tio­ner till att för­val­ta större till­gång­ar.

Upp­gif­ten kan in­klu­de­ra att betala räk­ning­ar, han­te­ra pen­sio­ner och bidrag, samt sköta om even­tu­el­la in­ve­ste­ring­ar.

3. Sörja för person

Denna del av upp­dra­get fo­ku­se­rar på hu­vud­man­nens per­son­li­ga väl­be­fin­nan­de, såsom boende, om­vård­nad och ge­ne­rel­la lev­nads­vill­kor.

Den gode mannen ska sä­ker­stäl­la att hu­vud­man­nens medel an­vän­ds för dennes bästa. Vid behov ska den gode mannen också ini­ti­e­ra för­bätt­ring­ar av hu­vud­man­nens si­tu­a­tion. Upp­gif­ten in­klu­de­rar att hålla re­gel­bun­den kon­takt med hu­vud­man­nen och re­le­van­ta vård- och om­sorgs­per­so­nal för att till­go­dose hu­vud­man­nens behov.

Det är vik­ti­gt att tänka på att den gode mannen inte själv utför prak­tis­ka syss­lor såsom att städa eller handla, utan dessa upp­gif­ter sköts av andra inom so­ci­al­tjäns­ten eller genom ex­ter­na ak­tö­rer.

⚠️ Det är du som be­ta­lar er­sätt­ning till den goda mannen. Be­ro­en­de på in­koms­ter och upp­dra­get kan det kost­na­den för en god man vara mer än du tror.

Be­gräns­ning­ar för god man

Den gode mannen har inte obe­grän­sa­de möj­lig­he­ter, och be­gräns­ning­ar­na be­stäms hu­vud­sak­li­gen av lagar, tings­rät­tens beslut och hu­vud­man­nens behov.

Be­gräns­ning­ar­na är till för att skydda hu­vud­man­nen och sä­ker­stäl­la att den gode mannen fattar beslut inom dess av­sed­da ram. I det föl­jan­de listas några be­gräns­ning­ar.

Tings­rät­tens för­ord­nan­de

Det är tings­rät­ten som be­slu­tar att en god man ska utses. Om­fatt­ning­en av en god mans be­fo­gen­he­ter och an­svars­om­rå­den be­stäms därför också av tings­rät­ten.

Det in­ne­bär att den gode mannen endast kan be­slu­ta inom de ramar som spe­ci­fi­ce­ra­ts i för­ord­nan­det. Om god­man­ska­pet endast in­klu­de­rar vissa delar, som att för­val­ta egen­dom eller bevaka rätt, kan den gode mannen inte agera ut­an­för dessa om­rå­den.

Ingen per­son­lig nytta

Den gode mannen får inte ut­nyttja sin po­si­tion för per­son­lig vin­ning. Det in­ne­bär att den gode mannen inte får fatta beslut som gynnar dem själva på hu­vud­man­nens be­kost­nad.

Detta är en viktig prin­cip som skyd­dar hu­vud­man­nen från po­ten­ti­ellt miss­bruk av upp­dra­get.

Be­gräns­ning­ar vid större beslut

I vissa fall krävs sär­skilt till­stånd från över­för­myn­da­ren eller tings­rät­ten för att ge­nom­fö­ra vissa hand­ling­ar, som att sälja fast egen­dom, göra större in­ve­ste­ring­ar, eller ta lån i hu­vud­man­nens namn.

Dessa be­gräns­ning­ar syftar till att skydda hu­vud­man­nens till­gång­ar och sä­ker­stäl­la att större eko­no­mis­ka beslut görs med nog­grann över­väg­ning.

Re­spekt för hu­vud­man­nens vilja

Även om den gode mannen har till upp­gift att agera i hu­vud­man­nens bästa in­tres­se, ska de i möj­li­gas­te mån också re­spek­te­ra hu­vud­man­nens egna öns­ke­mål och val, för­ut­sa­tt att dessa inte är skad­li­ga för hu­vud­man­nen. Detta kan in­ne­bä­ra en ba­lans­gång där den gode mannen måste väga hu­vud­man­nens öns­ke­mål mot vad som fak­tiskt är i dennes bästa in­tres­se.

Ingen me­di­cinsk eller per­son­lig om­vård­nad

Den gode mannen är inte an­sva­rig för att direkt till­han­da­hål­la me­di­cinsk vård eller utföra per­son­li­ga om­vård­nads­upp­gif­ter. Sådana upp­gif­ter ligger ut­an­för god­man­ska­pets be­fo­gen­he­ter och han­te­ras istäl­let av lämp­lig me­di­cinsk per­so­nal eller om­sorgs­gi­va­re.

Om den goda mannen är en an­hö­rig till hu­vud­man­nen får den dock själv­klart hjälpa till med om­vård­nad och lik­nan­de upp­gif­ter.

Fram­tids­full­makt är andra al­ter­na­tiv för god man

Det är fri­vil­li­gt att ha en god man. Om per­so­nen inte vill ha en god man finns det andra al­ter­na­tiv som istäl­let kan an­vän­das för att till­go­dose per­so­nens behov.

Fram­tids­full­makt är ett ju­ri­diskt do­ku­ment som er­bju­der ett al­ter­na­tiv till god­man­skap, där en person i förväg utser en eller flera per­so­ner att agera i sitt ställe i eko­no­mis­ka och/eller per­son­li­ga frågor, om full­makts­gi­va­ren (den som be­hö­ver hjälp) inte längre kan han­te­ra dessa på grund av ex­em­pel­vis sjuk­dom eller ned­sa­tt be­sluts­för­måga.

👉 Läs mer: Be­hö­ver du en fram­tids­full­makt? och Be­hö­ver gifta fram­tids­full­makt?

Till skill­nad från god­man­skap, som kräver tings­rät­tens in­bland­ning och över­vak­ning, ba­se­ras fram­tids­full­mak­ten på full­makts­gi­va­rens egna val och ini­ti­a­tiv. Kort sagt be­ty­der det att när du be­hö­ver hjälp kan den eller de du valt direkt hjälpa dig på det sätt som du vill utan att blanda in tings­rät­ten.

Detta ger en större grad av flex­i­bi­li­tet och själv­be­stäm­man­de, ef­ter­som full­makts­gi­va­ren kan spe­ci­fi­ce­ra vilka be­fo­gen­he­ter full­makts­ha­va­ren ska ha, samt under vilka om­stän­dig­he­ter full­mak­ten ska träda i kraft. Det be­ty­der att det är lätt att ta i bruk en fram­tids­full­makt.

Fram­tids­full­mak­ten är ett per­son­li­gt och an­pass­nings­bart sätt att pla­ne­ra för fram­ti­den, vilket kan ge både full­makts­gi­va­ren och dess nära en känsla av trygg­het och för­be­re­del­se inför fram­ti­den.

⚠️ Kom ihåg att fram­tids­full­mak­ten måste skri­vas och bli giltig medans full­makts­gi­va­ren fort­fa­ran­de är i stånd att fatta sina egna beslut. Det be­ty­der att du inte kan vänta på att något händer utan du måste skriva den så länge allt är bra!

💡 Visste du att du hos Aatos snabbt och enkelt skapar en ju­ri­diskt kor­rekt fram­tids­full­makt på bara några mi­nu­ter. Tjäns­ten väg­le­der dig från början till slut och ser till att full­mak­ten an­pas­sas till just dig! Våra ju­ris­ter hjäl­per utan extra kost­nad cia chatt och e-post.

Prova gratis!

En för­val­ta­re är ett annat al­ter­na­tiv

En för­val­ta­re är ett annat al­ter­na­tiv för per­so­ner som be­hö­ver hjälp att han­te­ra sina eko­no­mis­ka eller per­son­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter men inte längre kan göra detta på egen hand och inte har en fram­tids­full­makt.

Till skill­nad från en god man, utses en för­val­ta­re av tings­rät­ten när per­so­nen bedöms vara helt oför­mögen att sköta sina an­ge­lä­gen­he­ter. För­val­tar­ska­pet in­ne­bär ofta en mer om­fat­tan­de över­vak­ning och kon­troll över hu­vud­man­nens eko­nomi och per­son­li­ga beslut än vad god­man­skap gör.

Detta al­ter­na­tiv an­vän­ds van­ligt­vis i si­tu­a­tio­ner där det finns ett större behov av skydd för per­so­nen i fråga. För­val­ta­ren har lik­nan­de upp­gif­ter som en god man, men med större be­fo­gen­he­ter och ansvar, vilket också in­ne­bär en strik­ta­re till­syn och re­gel­bun­den rap­por­te­ring till över­för­myn­da­ren.

Smidigare juridik, online och enkelt!