Er­sätt­ning för upp­drag som god man

Fyra händer som möts
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-06-27 ● 3 minuter
Dela artikeln
Er­sätt­ning till god man kan va­ri­e­ra stort be­ro­en­de på upp­dra­gets om­fatt­ning och vilka upp­gif­ter­na är. Här ger vi ex­em­pel på ar­bets­upp­gif­ter och en fing­er­vis­ning om hur er­sätt­ning­en kan be­räk­nas.

En god man är en person som hjäl­per till i frågor om eko­no­mis­ka, ju­ri­dis­ka och per­son­li­ga in­tres­sen. Upp­dra­get som god man va­ri­e­rar be­ro­en­de på vad per­so­nen be­hö­ver hjälp med.

Om­fatt­ning­en av ar­be­tet är också av­gö­ran­de för vilken er­sätt­ning en god man får.

Tre ka­te­go­ri­er av upp­drag för god man som styr er­sätt­ning

En god man ska in­led­nings­vis bevaka din rätt. Det in­ne­bär att den gode mannen ska se till att dina rät­tig­he­ter gente­mot myn­dig­he­ter till­va­ra­tas. Det kan till ex­em­pel vara att sä­ker­stäl­la att du får rätt er­sätt­ning­ar eller so­ci­a­la in­sat­ser från myn­dig­he­ter.

Andra upp­gift är att för­val­ta din egen­dom. Det be­ty­der att ta hand om din eko­nomi. Det in­klu­de­rar till ex­em­pel att se till att dina räk­ning­ar blir be­tal­da, att du har pengar till var­dags­ut­gif­ter samt att dina pengar på banken för­val­tas.

Till sist kan den gode mannen också sörja för din person. Det hand­lar om de mer per­son­li­ga bi­tar­na, till ex­em­pel att du har ett bra och pas­san­de boende eller att dina so­ci­a­la in­sat­ser fun­ge­rar.

💡 Om du skri­ver en fram­tids­full­makt kan du ge samma upp­gif­ter till någon som du själv väljer.

Delvis ide­ellt upp­drag med rätt till viss er­sätt­ning

En god man har rätt till ett arvode. Utöver ar­vo­det har den gode mannen också rätt till er­sätt­ning för de ut­gif­ter den har haft i sam­band med upp­dra­get.

Upp­dra­get som god man är delvis ide­ellt och ar­vo­det kan inte jäm­stäl­las med en lön. Hur mycket ar­vo­det ska uppgå till avgörs i varje en­skilt ärende och det går därför inte med sä­ker­het att säga hur stor er­sätt­ning ett visst god­man­skap skulle in­ne­bä­ra.

💡Kom ihåg att också en an­hö­rig kan vara god man, men att det alltid är lät­ta­re att hjälpa genom en fram­tids­full­makt.

Vem be­ta­lar ar­vo­det till god man?

Det är över­för­myn­da­ren i re­spek­tive kommun som be­slu­tar om vem som ska betala er­sätt­ning till god man. Som hu­vud­re­gel är det hu­vud­man­nen som själv be­ta­lar, det vill säga den person som den gode mannen hjäl­per.

Om där­e­mot föl­jan­de två kri­te­ri­er är upp­fyll­da är det istäl­let kom­mu­nen som be­ta­lar ar­vo­det.

1. Hu­vud­man­nens in­komst före skatt är lägre än pris­bas­belop­pet x 2,65

Ut­räk­ning:

Pris­bas­belop­pet för 2023 är 52 500 kr.

52 500 kr x 2,65 = 139 125 kr

Om hu­vud­man­nens in­komst före skatt är 139 125 kr eller mindre är kri­te­ri­et upp­fyllt. Du ska här bara räkna med skat­te­plik­tig in­komst.

2. Värdet av hu­vud­man­nens totala egen­dom är mindre än två pris­bas­belopp

Ut­räk­ning:

52 500 kr x 2 = 105 000 kr

Om båda kri­te­ri­er­na är upp­fyll­da ska kom­mu­nen betala er­sätt­ning­en till god man.

💡 Läs mer: Nor­disk studie: Fram­tids­full­makt okänt för många svens­kar

Stor va­ri­a­tion på er­sätt­ning till god man

Stor­le­ken på er­sätt­ning till god man va­ri­e­rar och beror främst på hur om­fat­tan­de ar­be­tet är. Ge­ne­rellt kan man säga att det är van­li­gt att en god man får runt 10 000 kr per år i er­sätt­ning.

När över­för­myn­da­ren be­slu­tar om stor­lek på arvode utgår denne från rikt­lin­jer från SKR - Sve­ri­ges kom­mu­ner och re­gi­o­ner. Nedan är ex­em­pel på er­sätt­ning häm­ta­de från rikt­lin­jer­na och med ut­gångs­punkt från de tre ka­te­go­ri­er­na av upp­drag.

1. God man be­va­kar rätt

 • För­sälj­ning av fas­tig­het/bo­stads­rätt med mäk­la­re
 • Arv­skifte
 • Bout­red­ning

Arvode: 200-300 kr/tim

 • Ju­ri­disk pro­cess gäl­lan­de per­son­lig as­sistans eller andra so­ci­a­la in­sat­ser, t.ex. över­kla­gan 
 • Mer om­fat­tan­de arbete vid bout­red­ning och arv­skifte

Arvode: 300-400 kr/tim

 • Med­ver­ka vid dom­stols­för­hand­ling­ar
 • Renod­lat ju­ri­diskt kva­li­fi­ce­rat arbete

Arvode: 400-550 kr/tim

2. God man för­val­ta egen­dom

 • God man för­val­tar hu­vud­man­nens per­son­li­ga konto och mindre spar­kon­to
 • An­sö­ker om bidrag

Arvode: 10-15% av pris­bas­belop­pet

 • Gode man för­val­tar samt­li­ga till­gång­ar som kräver en aktiv för­valt­ning t.ex. i form av om­pla­ce­ring­ar
 • Gode man har kon­takt med banker med jämna mel­lan­rum

Arvode: 10-30% av pris­bas­belop­pet

 • Ovan nämnda punk­ter samt också:
 • Sköt­sel av fas­tig­het, t.ex. in­kas­se­ra hyra och betala ut­gif­ter
 • Över­va­ka af­färs­rö­rel­se

Arvode: 30%+ av pris­bas­belop­pet

3. God man sörjer för person

 • Ca ett besök per månad
 • Kon­takt per te­le­fon

Arvode: 10-15% av pris­bas­belop­pet

 • Kon­takt med hu­vud­man­nen flera gånger per månad, både fy­sis­ka besök och te­le­fon­kon­takt
 • Kon­takt med andra vik­ti­ga per­so­ner så som an­hö­ri­ga, bo­en­det, per­son­li­ga as­si­sten­ter m.m.

Arvode: 10-30% av pris­bas­belop­pet

 • Större in­sat­ser som också in­vol­ve­rar ett per­son­li­gt en­ga­ge­mang för att kunna sam­ord­na hu­vud­man­nens per­son­li­ga in­tres­sen 
 • Kon­takt flera gånger i veckan, både med hu­vud­man och andra vik­ti­ga per­so­ner

Arvode: 30%+ av pris­bas­belop­pet

För extra ut­gif­ter som god man haft för att kunna utföra sitt arbete utgår yt­ter­li­ga­re arvode med en scha­blo­ner­sätt­ning på 2% av pris­bas­belop­pet (52 500 x 2% =1 050 kr). Det ska täcka till ex­em­pel ut­gif­ter för kor­ta­re resor och lik­nan­de.

Insikt: Även du som gift be­hö­ver skriva en fram­tids­full­makt

När får god man er­sätt­ning?

Efter att över­för­myn­da­ren har grans­kat en re­do­gö­rel­se för upp­dra­get för det gångna året fattas ett beslut om hur stor er­sätt­ning­en blir. Över­för­myn­da­rens beslut blir sedan un­der­lag för att kunna få ar­vo­det ut­be­talt.

Om det är hu­vud­man­nen som ska betala ar­vo­det är be­slu­tet ett slags ut­tags­med­gi­van­de som gode mannen sen kan an­vän­da för att ta ut pengar från hu­vud­man­nens konto. Som god man an­sva­rar du själv för att betala so­ci­a­la av­gif­ter.

Om det istäl­let är kom­mu­nen som ska betala ut ar­vo­det får den gode mannen van­ligt­vis en vanlig lö­ne­ut­be­tal­ning. Det in­ne­bär att skat­ter och av­gif­ter redan är be­tal­da.

Ar­vo­det be­ta­las ut en gång per år.

Läs också: Så kan fram­tids­full­makt och an­hö­rig­be­hö­rig­het hjälpa dig

Fram­tids­full­makt ett al­ter­na­tiv till god man

Ett be­tyd­li­gt enkla­re och smi­di­ga­re sätt är att istäl­let skriva en fram­tids­full­makt och själv be­stäm­ma vem som får hjälpa dig. Många tycker att det är tryg­ga­re att själv avgöra vem som ska få fö­re­trä­da, till skill­nad mot en god man som du an­tag­li­gen inte känner.

💡­Skapa ju­ri­diskt kor­rekt fram­tids­full­makt med Aatos - prova gratis!

För 699 kronor får du en ju­ri­diskt rätt fram­tids­full­makt an­pas­sad för just dig. Du be­hö­ver inte fun­de­ra på vem den goda mannen blir, vad det kostar eller hur per­so­nen utses. I priset ingår bl.a. hjälp av våra ju­ris­ter, hem­le­ve­rans och du kan se vad som står i fram­tids­full­mak­ten på helt vanlig svens­ka (inget jurist språk!) före du be­ta­lar.

Prova gratis idag! Om du inte blir klar kan du senare fort­sät­ta där du blev:

Smidigare juridik, online och enkelt!