An­hö­rig som god man

god man anhörig.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-24 ● 3 minuter
Dela artikeln
Blir man sjuk eller råkar ut för en olycka kan man behöva hjälp med att fatta beslut och sköta var­dag­li­ga ären­den som att betala räk­ning­ar eller sälja egen­dom. Har man inte skri­vit en fram­tids­full­makt kan man behöva ansöka om att få en god man för­ord­nad av tings­rät­ten.

Tings­rät­ten utser den goda mannen men kan en an­hö­rig bli god man och vad gäller under tiden man väntar på tings­rät­tens beslut?

I denna ar­ti­kel går vi igenom vad som gäller om man vill att en an­hö­rig ska utses till god man för någon och hur pro­ces­sen ser ut.

Bli god man till an­hö­rig

För att få en god man måste en an­sö­kan göras till tings­rät­ten i den dom­stolskrets per­so­nen som ska få god man är folk­bok­förd. Man kan an­ting­en ansöka själv om att få en god man men en an­hö­rig kan också ansöka. Man kan välja att ansöka direkt till tings­rät­ten men också välja att gå via Över­för­myn­da­ren i kom­mu­nen där per­so­nen som ska få god man är folk­bok­förd. Över­för­myn­da­ren har möj­lig­het att hjälpa till med pro­ces­sen och kan göra an­sö­kan till tings­rät­ten. Efter an­sö­kan skic­ka­ts in måste man vänta på dom­sto­lens beslut.

Det är alltid tings­rät­ten som utser goda män. Tings­rät­ten ut­re­der om per­so­nen be­hö­ver en god man, för vilka sor­ters ären­den och vem som är lämpad att vara god man. En an­hö­rig kan, om den sö­kan­de önskar det, utses som god man men det finns ingen ga­ran­ti för detta utan är upp till vad dom­sto­len att bedöma vad den anser är lämp­li­gast. Även Över­för­myn­da­ren ska yttra sig om den gode man­nens lämp­lig­het.

Rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter som god man

Rollen som god man, och de rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter som följer med den, klar­görs i För­äld­ra­bal­ken ka­pi­tel 11 och 12. En god man kan utses av ting­sät­ten för olika sor­ters beslut för hu­vud­per­so­nens räk­ning. Dessa kan vara:

 • Bevaka rät­tig­he­ter: Ex­em­pel­vis söka bidrag åt dig om det behövs och över­kla­ga beslut om de går dig emot.
 • För­val­ta till­gång­ar: Ex­em­pel­vis att kon­trol­le­ra att dina räk­ning­ar­na stäm­mer och se till att de blir be­tal­da i tid samt att sköta för­valt­ning­en av dina egen­do­mar som ex­em­pel­vis en bostad som du äger.
 • Sörja för person: Se till att du får omsorg och vård när du be­hö­ver sådan. Kan handla om att ordna med hjäl­pin­sat­ser och hjälp­me­del för att du ska klara av var­da­gen, ex­em­pel­vis ansöka om färd­tjänst åt dig.

De rät­tig­he­ter den gode mannen har är att kunna agera för den an­hö­ri­ges räk­ning inom det område tings­rät­ten har be­slu­tat. Även om en an­hö­rig utses till god man så finns vissa be­gräns­ning­ar. Större beslut, t.ex. stora uttag från banken, kräver god­kän­nan­de från Över­för­myn­dar­nämn­den i kom­mu­nen. Ett sådant god­kän­nan­de kan ta tid att få. Den gode mannen ska också år­li­gen re­do­vi­sa hu­vud­man­nens eko­nomi och alla beslut som fat­ta­ts till Över­för­myn­dar­nämn­den.

💡Läs mer: Vad får en god man göra och inte göra

Dess­utom så ska sam­tyc­ke in­häm­tas av an­hö­ri­ga, om an­hö­ri­ga kan lämna sam­tyc­ke, för alla ären­den som inte är var­dag­li­ga och åter­kom­man­de.

⚠️ Kom ihåg att en god man har rätt till er­sätt­ning och det är van­ligt­vis den som be­hö­ver hjälp som står för notan.

Under tiden tings­rät­ten prövar ären­det

Utan en fram­tids­full­makt kan an­hö­ri­ga fatta vissa beslut gäl­lan­de var­dag­li­ga eko­no­mis­ka ären­den under tiden man väntar på tings­rät­tens beslut om god man genom så kallad an­hö­rig­be­hö­rig­het. Var­dag­li­ga ären­den räknas som t.ex. att betala hyra och handla mat.

Vid an­hö­rig­be­hö­rig­het kan man inte själv välja vem som fö­re­trä­der dig. Enligt lagen har föl­jan­de per­so­ner i tur­ord­ning rätt att hjälpa dig:

 1. make eller sambo
 2. barn
 3. barn­barn
 4. för­äld­rar
 5. syskon
 6. sys­kon­barn

Om du vill att en vän ska kunna fö­re­trä­da dig eller din make och barn sam­ti­digt, måste du istäl­let skriva en fram­tids­full­makt. En an­hö­rig­be­hö­rig­het är också be­tyd­ligt mer be­grän­sad jämför med en fram­tids­full­makt.

Al­ter­na­tiv - Ge­ne­ral- och fram­tids­full­makt

Fram­tids­full­mak­ter och ge­ne­ral­full­makter ger en fö­re­trä­da­re rätt att hjälpa dig med i stort sett samma saker. Den vik­ti­ga skill­na­den är att en ge­ne­ral­full­makt börja gälla direkt när du skri­ver den och slutar gälla när du inte längre är för­mögen att fatta egna beslut.

Fram­tids­full­mak­ten träder istäl­let i kraft där ge­ne­ral­full­mak­ten slutar gälla. Ge­ne­ral­full­mak­ten är alltså inte ett al­ter­na­tiv till fram­tids­full­makt.

Kom ihåg! Du måste vara frisk och vid dina sin­nens fulla bruk för att en ge­ne­ral­full­makt ska vara gäl­lan­de. Med en fram­tids­full­makt är det tvärt om! Den börjar gälla när du inte längre är vid dina sinnes fulla bruk.

För­de­lar med fram­tids­full­makt

 1. Själv välja vem som fö­re­trä­der dig
 2. Utse en eller flera per­so­ner
 3. Be­stäm­ma vad de får göra
 4. Un­der­lät­tar för an­hö­ri­ga som direkt kan hjälpa dig
 5. Dina an­hö­ri­ga måste inte kon­tak­ta en dom­stol, de kan hjälpa dig direkt
 6. Fö­re­trä­da­ren måste inte ge en årlig re­do­vis­ning till över­för­myn­da­ren

👉 Läs mer: Fram­tids­full­makt på banken och mall för fram­tids­full­makt

Vi re­kom­men­de­rar...

Fram­tids­full­mak­ten löser många av de be­gräns­ning­ar som an­hö­rig­be­hö­rig­het och god man har. Lagen om fram­tids­full­mak­ter är ganska ny och kom till för att göra det enkla­re att hjälpa varand­ra när vi blir sjuka eller inte längre förmår ta hand om vik­ti­ga gö­ro­mål. Därför re­kom­men­de­rar vi att du teck­nar en fram­tids­full­makt, vilket du enkelt kan göra i Aatos tjänst.

💡Läs mer: Tre till­fäl­le du önskar du hade en fram­tids­full­makt

Så skapar du en fram­tids­full­makt

Hos Aatos skapar du en fram­tids­full­makt genom att svara på enkla frågor och sedan lägga till den in­for­ma­tion som tjäns­ten frågar efter.

Du får sedan en fram­tids­full­makt som är an­pas­sad för just dig och an­vis­ning­ar för hur du ex­em­pel­vis skri­ver under och för­va­ra den. Har du frågor hjäl­per våra ju­ris­ter via chatt och e-post.

Prova gratis!

Smidigare juridik, online och enkelt!