Gå­vobrev för bo­stads­rätt

Grå soffa med turkosa kuddar i vardagsrum
A photo of Andrea
Andrea
2023-06-09 ● 4 minuter
Dela artikeln
När du ger bort en bo­stads­rätt i gåva måste du upp­rät­ta ett gå­vobrev för bo­stads­rätt.

Ett gå­vobrev är ett do­ku­ment som fun­ge­rar som ett bevis på gåvan. När du ger bort en lä­gen­het är ett kor­rekt ut­for­mat gå­vobrev för bo­stads­rätt ett krav.

Att ge bort en bostad är en stor hän­del­se och därför är det vik­ti­gt att allt går rätt till. Här kommer några saker som är bra att tänka på.

När behövs gå­vobrev?

Vid köp av fas­tig­het, hus eller bo­stads­rätt måste ett kö­pe­kon­trakt skri­vas. Det ska in­ne­hål­la in­for­ma­tion om ob­jek­tet, vilka par­ter­na är, pris och andra re­le­van­ta de­tal­jer.

På samma sätt be­hö­ver du ett gå­vobrev som skrift­li­gt bevis på över­ta­gan­det av bo­stads­rät­ten vid gåva. Dess­utom måste den du ger gåvan till bli god­känd som medlem i bo­stads­rätts­för­e­ning­en.

Gå­vobre­vet har som funk­tion att med­de­la bo­stads­rätts­för­e­ning­en om att bo­sta­den byter ägare. Det är också ett un­der­lag för att ansöka om med­lem­s­kap i för­e­ning­en.

Att upp­rät­ta ett gå­vobrev och med­de­la bo­stads­rätts­för­e­ning­en är ett lagstad­gat krav. Utan det blir över­lå­tel­sen inte ogil­tig.

💡 Även vid gåva av fas­tig­het måste du skriva gå­vobrev för att gåvan ska gälla.

Skriv gå­vobrev enkelt online. Börja här:

Form­krav gå­vobrev för bo­stads­rätt

Det finns vissa ju­ri­dis­ka form­krav för att gå­vobre­vet ska vara gil­ti­gt.

Form­kra­ven är att:

  • Av­ta­let ska vara skrift­li­gt.
  • Det ska vara un­der­teck­nat av båda par­ter­na, gå­vo­gi­va­ren och gå­vo­ta­ga­ren.
  • In­ne­hål­la datum för av­ta­let.

Gå­vobrev för bo­stads­rätt måste också in­ne­hål­la in­for­ma­tion om:

  • Upp­gif­ter om lä­gen­he­ten (såsom adress och lä­gen­hets­num­mer)
  • Gå­vo­gi­va­rens nya adress
  • Vilken bo­stads­rätts­för­e­ning det avser
  • Till­trä­des­dag
  • Om du endast ger bort en del av bo­stads­rät­ten ska det framgå hur stor an­de­len är.

Det ska också tyd­li­gt stå att det är en gåva.

Är gi­va­ren gift eller är sambo kräver det även sam­tyc­ke från gi­va­rens part­ner. Där­e­mot be­hö­ver du inte be­vitt­na gå­vobrev.

Du kan skriva gå­vobrev för bo­stads­rätt själv ba­se­rat på en mall för gå­vobrev. Vi re­kom­men­de­rar dock att du an­vän­der en pro­fes­sio­nell ju­ri­disk tjänst så att du säkert vet att det blir rätt.

Aatos Be­kym­mers­fri- abon­ne­mang­et in­klu­de­rar ett gå­vobrev. För 699 kr/år får du till­gång till alla de vik­ti­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten och gratis hem­le­ve­rans.

Detta abon­ne­mang ger också kon­ti­nu­er­li­gt ju­ri­diskt stöd och obe­grän­sa­de upp­da­te­ring­ar av dina do­ku­ment om din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras. Du kan av­bry­ta ditt abon­ne­mang när som helst.

👉 Det är varken gå­voska­tt på fas­tig­het eller bo­stads­rätt

Det är ingen an­sö­kan

Det är vik­ti­gt att komma ihåg att gå­vobre­vet inte är en an­sö­kan om med­lem­s­kap till bo­stads­rätts­för­e­ning­en. Ett gå­vobrev för bo­stads­rätt är dock ett krav för att kunna ansöka om med­lem­s­kap.

Insikt: Allt om gå­vobrev och åtta van­li­ga miss­tag för gåva

Kan bo­stads­rätts­för­e­ning­en neka en över­lå­tel­se?

Obe­ro­en­de om du får en bo­stads­rätt i gåva eller köper den för pengar måste du ansöka om med­lem­s­kap. Pro­ces­sen är precis den samma.

Sty­rel­sen i bo­stads­rätts­för­e­ning­en kan neka en över­lå­tel­se, men måste ha vissa lagstad­ga­de skäl. Dessa skäl kan vara bris­tan­de eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar hos kö­pa­ren eller mot­ta­ga­ren av gåvan. Det kan också finns vissa spe­ci­el­la för­ut­sätt­ning­ar för med­lem­s­kap i bo­stads­rätts­för­e­ning­en i stad­gar­na. Ett ex­em­pel är en bo­stads­rätts­för­e­ning för se­ni­o­rer där minst en av bo­sta­dens ägare måste upp­fyl­la en viss ålder.

Om över­lå­tel­sen nekas kommer gåvan återgå till gå­vo­gi­va­ren.

👉 Ett avslag går att över­klaga till Hy­res­nämn­den av köpare eller gåvo­mot­ta­ga­re som fått avslag på med­lem­s­kap.

Be­hö­ver bo­stads­rätts­för­e­ning­en göra något?

Enligt regler i bo­stads­rättsla­gen måste bo­stads­rätts­för­e­ning­en lägga en kopia av gå­vobre­vet i sin lä­gen­hets­för­teck­ning.

Lä­gen­hets­för­teck­ning är ett re­gis­ter över alla lä­gen­he­ter upp­låt­na av bo­stads­rätts­för­e­ning­en. För­e­ning­en kan därför komma att begära en kopia av gå­vobre­vet.

Re­gi­stre­ra gå­vobrev

Makar måste re­gi­stre­ra gå­vobrev hos Skat­te­ver­ket för att gåvan ska bli gäl­lan­de. Där­e­mot finns inget lik­nan­de krav för sambos.

Ett gå­vobrev är en viktig hand­ling och du bör därför för­va­ra det på ett tryggt ställe. Det kan vara ett bank­fack eller ett annat ställe där du har vik­ti­ga papper.

Måste gåvo­mot­ta­ga­ren betala skatt på gåvan?

Sve­ri­ge har inte längre någon gå­voska­tt. Därför be­hö­ver inte gåvo­mot­ta­ga­ren betala någon skatt på gåvan.

Ibland är dock endast en del av bo­stads­rät­ten eller fas­tig­he­ten tänkt som gåva, där mot­ta­ga­ren köper den andra delen. För den sålda delen kan gå­vo­gi­va­ren komma att betala skatt.

Ta över lån på bo­stads­rätt istäl­let för kö­peskil­ling

Om gåvo­mot­ta­ga­ren inte be­hö­ver betala kö­peskil­ling, men där­e­mot över­tar lånet för bo­stads­rät­ten är över­lå­tel­sen inte längre att be­trak­ta som en gåva.

Det in­ne­bär att gå­vo­gi­va­ren måste betala skatt, ef­ter­som hen då har gjort en ka­pital­vinst på över­lå­tel­sen. Ka­pital­vinst är den vinst du gör vid för­sälj­ning av en lä­gen­het, ett hus eller andra till­gång­ar.

Skat­ten be­ta­lar du i sam­band med din de­kla­ra­tion.

Läs mer: Olika typer av gå­vobrev

För­slag på vill­kor i gå­vobrev för bo­stads­rätt

När du skri­vet ett gå­vobrev är det en bra idé att även fun­de­ra kring olika  vill­kor. Här är tre van­li­ga vill­kor i sam­band med gåvor.

Gåva en­skild egen­dom

Du kan välja att göra bo­stads­rät­ten till mot­ta­ga­rens en­skil­da egen­dom. Annars kan den du ger bo­stads­rät­ten till behöva dela med sig av bo­sta­den till sin före detta vid en se­pa­ra­tion.

Gåvan ska inte vara för­skott på arv

Ett annat vill­kor är huruvi­da bo­stads­rät­ten är för­skott på arv eller inte. Om du ger en bo­stads­rätt som gåva till en bröstar­vinge blir det som regel au­to­ma­tiskt för­skott på arv. Bröstar­vinge är dina barn eller barn­barn.

Om du inte vill att gåvan ska bli be­trak­tad som för­skott på arv är det bara att skriva det i gå­vobre­vet eller i ditt tes­ta­men­te. Om du där­e­mot ger bo­stads­rät­ten till någon som inte är bröstar­vinge är det aldrig för­skott på arv.

Ge rätt att an­vän­da bo­sta­den ibland

Ett tredje tänk­bart vill­kor är nytt­jan­de­rätt. Det hand­lar om att någon annan än mot­ta­ga­ren också har rätt att an­vän­da bo­stads­rät­ten. Kanske vill du som ger bort bo­sta­den fort­fa­ran­de nyttja den som över­natt­nings­lä­gen­het ibland.

Gör gå­vobrev online idag.

Smidigare juridik, online och enkelt!