Pen­ga­gå­va

Pengar i hög
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-11-13 ● 3 minuter
Dela artikeln
När man ska ge bort en större summa pengar till någon finns det saker som man be­hö­ver ta hänsyn till både prak­tiskt och ju­ri­diskt.

En pen­ga­gå­va är en gåva som in­ne­fat­tar pengar. Det är inte ovan­li­gt att pen­ga­gå­vor ut­by­tes mellan fa­mil­je­med­lem­mar och vänner vid hög­ti­der men även vid andra till­fäl­len.

Vid mindre summor är det oftast inga kne­pig­he­ter men vid större summor finns det ju­ri­dis­ka aspek­ter att tänka över. Läs vidare för att få reda på vad som gäller ju­ri­diskt vid pen­ga­gå­vor och vad man bör tänka på samt hur gå­vobrev kan skapa trygg­het.

Gå­vobrev en trygg­het

När man ger bort mindre summor pengar är inte gå­vobrev nöd­vän­di­gt, men vid större gåvor ger det sä­ker­het. Det finns ingen de­fi­ni­tion på vad som är en större gåva utan detta måste man själv bedöma.

Ett gå­vobre­vet be­kräf­tar äg­ar­by­tet och fun­ge­rar som en trygg grund vid even­tu­el­la tvis­ter eller kon­flik­ter. Det ger klar­het om vill­ko­ren och kan an­vän­das som bevis i dom­stol vid större kon­flik­ter. Gå­vobre­vet fun­ge­rar då som en trygg­het för båda par­ter­na, ef­ter­som båda vet vilka vill­kor som gäller.

Läs vidare: När gå­vobrev behövs och kan skapa skill­nad

Krav för gå­vobrev

Ett gå­vobrev är ett avtal som upp­rät­tas när en person, gi­va­ren, ger bort en gåva till någon annan, gåvo­mot­ta­ga­ren.

Det finns lagstad­ga­de krav för gå­vobrev. Ett gå­vobrev måste in­ne­hål­la:

  • En be­skriv­ning av gåvan
  • Namn och per­son­num­mer på gi­va­ren och gåvo­mot­ta­ga­ren
  • Datum för gåvans över­läm­ning
  • Övriga vill­kor

Dess­utom måste både gi­va­ren och gåvo­mot­ta­ga­ren skriva under gå­vobre­vet.

Vid gåva av lös egen­dom, såsom pengar, är det inte ett krav på att gå­vobre­vet ska be­vitt­nas av vitt­nen men det kan vara bra för att ge gå­vobre­vet ett star­ka­re be­vis­värde.

Hos Aatos skapar du ett gå­vobrev på 10 mi­nu­ter

Bo­stads­rät­ter och fas­tig­he­ter

Vid gåvor av bo­stads­rät­ter och fas­tig­he­ter finns det lag­krav för att skriva ett gå­vobrev för att över­lå­tel­sen ska vara giltig. Då krävs också två vitt­nen till gå­vobre­vet.

När det gäller lös egen­dom, pengar eller saker är det inte ett lagstad­gat krav att upp­rät­ta ett gå­vobrev.

⏱️ Det tar i snitt 10 mi­nu­ter att skapa ett ju­ri­diskt kor­rekt gå­vobrev.

En­skild egen­dom

Par­ter­na kan skriva in vill­kor för gåvan i gå­vobre­vet. Ett van­li­gt fö­re­kom­man­de vill­kor är att gåvan ska vara mot­ta­ga­rens en­skil­da egen­dom. Det in­ne­bär att gåvan inte ska ingå i en fram­ti­da bo­del­ning. Vilket be­ty­der att vid en even­tu­ell skils­mäs­sa eller se­pa­ra­tion som sambor kommer gå­vo­ta­ga­ren att be­hål­la egen­do­men och inte behöva dela den med sin part­ner. På så sätt kan ni und­vi­ka even­tu­el­la tvis­ter mellan makar eller sambos vid en skils­mäs­sa eller se­pa­ra­tion.

Det är även värt att fun­de­ra på om even­tu­ell av­kast­ning av gåvan ska utgöra en­skild egen­dom för gå­vo­ta­ga­ren. Om peng­ar­na t.ex. in­ve­ste­ras i aktier eller fonder. Det­sam­ma för sub­sti­tut, alltså egen­dom som ersatt den en­skil­da egen­do­men, t.ex. om en bil är en­skild egen­dom och man byter denna mot en ny bil.

För att av­kast­ning­en och sub­sti­tu­tet ska utgöra en­skild egen­dom måste detta framgå i gå­vobre­vet.

💡 Tips! Skapa gå­vobrev själv med hjälp av vår guide.

För­skott på arv

Om en för­äl­der ger en pen­ga­gå­va av större summa till sitt barn kan det be­trak­tas som för­skott på arv. För­skott på arv in­ne­bär att summan räknas av arvslot­ten. Arvslot­ten är den andel som barnet ska ärva av sin för­äl­der enligt lag.

⚠️ Om en för­äl­der har tre barn är deras arvslott en tred­je­del var. Om för­äl­dern har två barn är arvslot­ten hälf­ten av kvar­lå­ten­ska­pen, osv.

Gå­vo­gi­va­ren kan välja att barnen ska få mindre än sin arvslott i sitt tes­ta­men­te, men barnen har rätten till minst hälf­ten av sin arvslott. Det kallas för lag­lott. För­skott på arv dras av arvslot­ten. Det in­ne­bär att barnet kommer få mindre i arv efter gå­vo­gi­va­ren.

Vid bort­räk­ning av gåvan är det värdet vid tid­punk­ten när gåvan gavs bort som spelar roll.

💡 Hu­vud­re­geln är att gåvor till barn be­hand­las som för­skott på arv.

När en gåva inte är för­skott på arv

Jul­klap­par och fö­del­se­dags­pre­sen­ter be­trak­tas nor­malt inte som för­skott på arv. Det­sam­ma med gåvor som för­äld­rar ger som en del av deras för­sörj­nings­skyl­dig­het.

Om gåvan inte ska vara ett för­skott på arv be­hö­ver gå­vo­gi­va­ren ut­tryc­ka det. Det räcker att gå­vo­gi­va­ren ut­tryc­ker det munt­li­gt men det kan uppstå be­vis­svå­rig­he­ter vid even­tu­el­la kon­flik­ter. Det är därför bra att skriva i gå­vobre­vet om gåvan inte ska be­trak­tas som för­skott på arv. Gå­vo­gi­va­ren kan också ut­tryc­ka det i sitt tes­ta­men­te.

Pen­ga­gå­vor till andra

Om gå­vo­gi­va­ren ger en gåva till någon annan än gå­vo­gi­va­rens barn och vill att gåvan ska be­trak­tas som för­skott på arv måste detta skri­vas in som ett vill­kor i gå­vobre­vet.

Skatt

Ti­di­ga­re gällde skatt på gåvor mellan pri­vat­per­so­ner. Detta av­skaf­fa­des 2005. Det finns därför inga skat­te­rätts­li­ga för­plik­tel­ser att tänka på vid pen­ga­gå­vor.

💡 Visste du att: Sve­ri­ge har av­veck­lat både gå­voska­tt och arvs­ska­tt.

Aatos Be­kym­mers­fri- abon­ne­mang­et in­klu­de­rar ett gå­vobrev. För 699 kr/år får du till­gång till alla de vik­ti­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten och gratis hem­le­ve­rans.

Detta abon­ne­mang ger också kon­ti­nu­er­li­gt ju­ri­diskt stöd och obe­grän­sa­de upp­da­te­ring­ar av dina do­ku­ment om din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras. Du kan av­bry­ta ditt abon­ne­mang när som helst.

Hos Aatos skapar du ett ju­ri­diskt kor­rekt gå­vobrev snabbt och enkelt. Testa nedan!

Smidigare juridik, online och enkelt!