För­skott på arv

Tre generationer
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-03-22 ● 3 minuter
Dela artikeln
Visste du att om du ger bort något till dina barn räknas det som för­skott på arv? Det gäller även om det var långt ti­di­ga­re i livet.

Ärv­da­bal­ken styr över vad som gäller för för­skott av arv. Men du kan också på­ver­ka själv genom att skriva ett gå­vobrev. Det finns en enkel hu­vud­re­gel - var tydlig!

Vi för­kla­rar här vad som gäller.

Gåva till barn och vad för­skott på arv in­ne­bär

För­skott på arv är ett ju­ri­disk kon­cept där en gåva räknas av från arvet. Låter kanske kom­pli­ce­rat men är i själva verket rätt enkelt, låt oss visa med ett ex­em­pel:

Du har två barn, Adam och Bea. När du går bort lämnar du efter dig 800 000 kr till dina barn. Innan du gick bort gav du en gåva på 200 000 kronor till Adam att an­vän­da till en kon­tan­tin­sa­ts.

Gåva för­skott på arv - av­räk­ning för­skott på arv

I det här fallet lägger du till de 200 000 kr till arvet så att den totala summan som ska delas blir 1 000 000 kr. Där­ef­ter delar du arvet lika mellan barnen så varje barn får 500 000 kr. Till sist räknar du av de 200 000 kr som Adam redan har fått. Slut­re­sul­ta­tet blir att Bea får 500 000 kr och Adam 300 000 kr (500 000 kr om man räknar med gåvan).

Gåva ej för­skott på arv

Arvets delas direkt lika så var­de­ra barn får 400 000 kr. Adam får nu totalt 600 000 kr om man räknar med gåvan.

Som du kan se från ex­emp­let får Adam 200 000 kr mer än sitt syskon om kon­tan­tin­sat­sen inte räknas som för­skott på arv.

Endast gåva av större värde räknas som för­skott på arv

Det är enbart gåvor av större värde som räknas som för­skott på arv. Jul­klap­par eller fö­del­se­dags­pre­sen­ter räknas nor­malt inte som för­skott på arv. Inte heller räknas gåvor som för­äld­rar ger som en del av sin för­sörj­nings­skyl­dig­het.

Om gåva ej är för­skott på arv - skriv gå­vobrev

Om du vill att en gåva till barn inte ska räknas som för­skott på be­hö­ver du skriva ett gå­vobrev. I gå­vobre­vet ska det tyd­li­gt framgå att gåvan ej är för­skott på arv.

Hos Aatos kan du skapa ett gå­vobrev där just det här finns med på rätt sätt!

Därmed kan du vara säker på att gåvan som du ger medan du lever inte kommer att på­ver­ka det arv din ar­vinge får när du gått bort. Ef­ter­som du inte kan på­ver­ka si­tu­a­tio­nen när arvet delas ut är det vik­ti­gt att gå­vobre­vet blir rätt.

I övrigt är det också lätt att skapa gå­vobrev hos Aatos. Du svara på några frågor och fyller i den in­for­ma­tion som tjäns­ten frågar efter. Sedan kan du betala, ladda ner och skriva ut eller vänta på hem­le­ve­rans. Tjäns­ten kostar 699 kronor och du kan prova före du be­ta­lar!

Prova gratis!

Vem som helst kan ta emot för­skott på arv?

Det finns egent­li­gen ingen be­gräns­ning på vem som kan ta emot för­skott på arv, för­u­tom att per­so­nen ska ha någon form av arvs­rätt. Det kan vara ett barn­barn, syskon eller vän.

Lagen antar au­to­ma­tiskt att gåva till barn är ett för­skott på arv. Det gäller även för barn­barn som är bröstar­vinge där för­äl­dern inte lever och kan ärva.

Detta är där­e­mot inte fallet för en vän eller ett syskon. Med andra ord antas gåvor till barn vara för­skott på arv om det inte mot­be­vi­sas, medan gåva till en vän inte räknas som för­skott på arv om man inte be­vi­sar att det ska vara det.

Läs mer: Gå­vobrev mall och ek­sempel

För­skott på arv lag­lott

Gåva som är för­skott på arv räknas in i ett barns lag­lott. Det in­ne­bär att i ex­emp­let om Adam och Bea ska deras lag­lott be­räk­nas på den totala summan in­klu­sive Adams för­skott. Lag­lot­ten ska alltså be­räk­nas på 1 000 000 kr.

Barn har alltid rätt till sin lag­lott. För att man inte ska kunna kring­gå detta genom att precis innan sin död ge bort sina till­gång­ar, räknas nor­malt även gåvor till någon annan i nära an­slut­ning till bort­gång­en in i be­räk­ning­en av lag­lot­ten.

Läs mer: 8 miss­tag att und­vi­ka när du ger bort något i gåva

När och hur upp­står för­skott på arv?

Som nämnts ovan räknas per au­to­ma­tik gåvor av större värde till barn som för­skott på arv. Vill man inte att en gåva ska räknas som för­skott på arv så ska man helt enkelt tyd­li­gt ut­tryc­ka det. Det kan i prin­cip göras i vilken form som helst, men det bästa är genom ett gå­vobrev som ut­fär­das i sam­band med gåvan.

Har gåvan redan kommit till så går det att ange i ett tes­ta­men­te om det ska räknas som för­skott på arv eller inte. Vill du inte skriva ett tes­ta­men­te kan du istäl­let skriva ner det i någon annan hand­ling eller munt­li­gen. Av be­vis­hänsyn re­kom­men­de­rar vi dock starkt att du gör det genom en tydlig skrift­lig hand­ling som är till­gäng­lig för alla be­rör­da.

💡 Du bör alltid skriva ett gå­vobrev när du ger bort något av större värde. När du gör gå­vobrev med Aatos kan du ange om gåvan är för­skott på arv eller inte.

För­skott på arv fas­tig­het

Även en bo­stads­rätt, ett hus eller annan fas­tig­het kan räknas som för­skott på arv. För en fas­tig­het krävs dock alltid att du skri­ver ett gå­vobrev för att gåvan ska vara giltig.

Om fas­tig­he­ten inte är för­skott på arv ska detta tyd­li­gt framgå i gå­vobre­vet.

👉 Inte heller gå­voska­tt på fas­tig­het.

För­skott på arv kon­tan­ter och annan egen­dom

Alla typer av egen­dom så som till ex­em­pel en tomt, kon­tan­ter eller ett vär­de­fullt fö­re­mål kan ges bort som för­skott på arv. Ingen gå­voska­tt eller arvs­ska­tt gäller.

Det finns heller ingen tids­gräns för tiden mellan gåvan och arvet. Det räcker med att att du gav bort något till ditt barn någon gång under din livstid.

Läs gärna mer om allt om gå­vobrev.

Det lånar sig alltid att vara extra tydlig

Även om lagen gör vissa an­ta­gan­de är det bästa att vara så tydlig som möj­li­gt om en gåva är för­skott på arv eller ej. Det oav­sett vad an­ta­gan­det är. Inte minst för att vara på den säkra sidan då mot­sat­sen också skulle kunna be­vi­sas.

Det gäller för gåva till barn, likväl som för gåva till barn­barn, syskon eller vän. Vill du till ex­em­pel att gåvan till din bror ska vara ett för­skott på arv så kan du ut­tryc­ka det i ett gå­vobrev eller tes­ta­men­te på samma vis som för barn.

💡 Du kan också passa på att skriva nytt­jan­de­rätt. Det ger ex­em­pel­vis dig eller annan familj att fort­fa­ran­de an­vän­da gåvan även om du gett bort den.

Det finns alltså många till­fäl­len när gå­vobrev behövs.

Varför ska jag bryr mig om för­skott på arv?

Det korta svaret är rätt­vi­sa. Det kan finnas bra skäl både för och emot att något ska räknas som för­skott på arv. Om vi går till­ba­ka till vårt första ex­em­pel kan det tyckas orätt­vist att Adam får 200 000 kr mer, men sys­tern Bea kanske har fått en annan fördel som till ex­em­pel att få bo kvar hemma hy­res­fri­tt.

I slutän­dan är det upp till dig att be­stäm­ma vad som är rätt­vist.

Gå­vobrev ger trygg­het och mins­kar risken för kon­flik­ter.

Smidigare juridik, online och enkelt!