Gå­vobrev när du ska ge bort en fas­tig­het

Vita huset
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-03-23 ● 3 minuter
Dela artikeln
När du ger bort en fas­tig­het är det vik­ti­gt att skriva gå­vobrev. Gå­vobre­vet fun­ge­rar som ett kvitto på att fas­tig­he­ten har bytt ägare.

Över­vä­ger du att ge bort en fas­tig­het till dina barn, din part­ner eller kanske en vän? Denna ar­ti­keln guidar dig genom hela pro­ces­sen in­klu­sive gå­vobrev och ger dig bra saker att tänka på längs vägen

Bra att veta om gåvor

Gåvor är egent­li­gen en sorts avtal. Om gåvor teck­nas ner skrift­li­gt kallas det för gå­vobrev eller gå­vo­hand­ling. Vid mindre gåvor så som jul­klap­par är det ofta inte nöd­vän­di­gt. Men för gåvor av större värde är det där­e­mot bra och ibland till och med ett krav.

Gåvor måste ges utan krav på mot­pre­sta­tion, där­e­mot går det bra att ställa vill­kor för gåvan. Det kan till ex­em­pel vara att ange i vilket syfte gåvan ska an­vän­das. Yt­ter­li­ga­re saker som är bra att ange i gå­vobrev är huruvi­da det ska på­ver­ka ditt arv eller inte och om gåvan ska utgöra en­skild egen­dom.

Läs mer: Allt om gå­vobrev

Skriv ett gå­vobrev för en fas­tig­het med Aatos.

Krav på gåva av fas­tig­het

Ju­ri­diskt syftar fas­tig­het på en av­grän­sad mark. På marken kan det finnas ett bo­stads­hus eller en annan bygg­nad, men det kan också bara vara en tomt. En fas­tig­het är av typen fast egen­dom.

För en gåva av fast egen­dom finns vissa krav för att den ska bli giltig. Till att börja med måste över­gång­en ske skrift­li­gt, det vill säga genom gå­vobrev. Gå­vobre­vet måste också vara un­der­teck­nat av både mot­ta­ga­ren och gi­va­ren av gåvan. Vidare ska en full fas­tig­hets­för­teck­ning finnas i gå­vobrev så att fas­tig­he­ten tyd­li­gt kan iden­ti­fi­e­ras.

För att kunna få lag­fart be­vil­jat på den nya ägaren krävs vidare att gå­vobre­vet är be­vitt­nat av två per­so­ner. Lag­fart krävs för att de ju­ri­dis­ka kon­se­kven­ser­na som till ex­em­pel skatt ska övergå på den nya ägaren. Det kan också be­hö­vas för att kunna ta lån på fas­tig­he­ten eller söka bygg­lov.

Notera! Vad gäller vid gå­vobrev för bo­stads­rätt?

Det gäller alltså om du ska ge bort en fas­tig­het i gåva

 • Det måste finnas ett gå­vobrev
 • Gå­vobre­vet ska in­ne­hål­la fas­tig­hets­be­teck­ning
 • Un­der­teck­nat av gi­va­ren och mot­ta­ga­ren
 • Be­vitt­nat av två per­so­ner

Sälja bil­li­gt istäl­let för att ge bort

Du kanske istäl­let för att ge bort fas­tig­he­ten vill sälja till ett or­dent­li­gt ner­sa­tt pris. En be­tal­ning räknas dock som mot­pre­sta­tion och det är därför inte möj­li­gt om fas­tig­he­ten ska räknas som gåva.

Ett al­ter­na­tiv kan istäl­let vara att dela upp över­fö­ring­en av fas­tig­he­ten i två olika avtal. Till ex­em­pel ger du bort huset, men mot­ta­ga­ren be­ta­lar för möbler och andra till­hö­ran­de saker.

Ge bort fas­tig­het som gåva till make eller sambo

Även om du ger bort en fas­tig­het till make eller sambo be­hö­ver du skriva ett gå­vobre­vet. Make eller sambo an­vän­der sedan gå­vobre­vet för att ansöka om lag­fart hos Lant­mä­te­ri­et.

Gåvor av större värde mellan makar bör re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. En gåva av en fas­tig­het faller in här under. Gåva till sambo re­gi­stre­ras där­e­mot inte hos Skat­te­ver­ket.

⚠️ Kom ihåg att betala Skat­te­ver­kets an­sök­nings­av­gift och att era per­son­num­mer måste finnas med i gå­vobre­vet. Där­ef­ter skic­kar du gå­vobre­vet i ori­gi­nal till Skat­te­ver­ket för att re­gi­stre­ra gåva till make.

När du gör gå­vobrev med Aatos får du hjälp med vik­ti­ga vill­kor. Skriv ett nu!

För­skott på arv

Om du ger bort en fas­tig­het till ditt barn bör du fun­de­rar på om du vill att det ska vara ett för­skott på arv. Alla gåvor av större värde till barn räknas au­to­ma­tiskt som för­skott på arv om du inte skri­ver annat.

För­skott på arv in­ne­bär att värdet av fas­tig­he­ten räknas av på arvet efter dig. Låt oss för­kla­ra med ett ex­em­pel.

Ex­em­pel: Gåva fas­tig­het syskon

Ja­ne­rik har två barn, Char­lotte och Andre­as. Andre­as vill gärna ta över barn­doms­hem­met och Ja­ne­rik ger bort huset till sonen. Huset är värt 2 mil­jo­ner.

När Ja­ne­rik dör ska det han lämnar efter sig delas mellan sys­ko­nen. Huset räknas då som ett för­skott på arv då inget annat finns skri­vet. Andre­as har då fått arv till ett värde av 2 mil­jo­ner och Char­lotte har rätt till lika mycket.

Om det finns annan egen­dom till yt­ter­li­ga­re 2 mil­jo­ner får Char­lotte det och Andre­as inget då han redan fått huset. Om det där­e­mot bara finns egen­dom till 100 000 kr får Char­lotte det och Andre­as be­hö­ver inte betala något till sin syster för att er­sät­ta mel­lan­skill­na­den.

👍 Vi re­kom­men­de­rar att du skri­ver i gå­vobre­vet om gåvan är för­skott på arv eller inte.

Göra fas­tig­het till en­skild egen­dom i gå­vobrev

Vidare är det också bra att fun­de­ra på om du vill att fas­tig­he­ten ska vara en­skild egen­dom. I prak­ti­ken in­ne­bär det huruvi­da fas­tig­he­ten ska ingå i en bo­del­ning för mot­ta­ga­ren. Alltså om Andre­as ska dela huset eller ej med sin fru vid en even­tu­ell skils­mäs­sa.

För att gåvan ska anses som en­skild egen­dom måste det tyd­li­gt stå i gå­vobre­vet. Kom också ihåg att gåva även kan på­ver­ka i sam­bo­för­hål­lan­de och du ibland kan vilja skriva ett sam­bo­av­tal.

💡 Tänk på! En­skild egen­dom kan vara re­le­vant även om du ger bort en fas­tig­het till din make eller sambo. Genom att göra fas­tig­he­ten till en­skild egen­dom be­hö­ver ni inte regle­ra det i sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord.

Övriga vill­kor i gå­vobrev

Till­slut är det bra att fun­de­ra på om det är några yt­ter­li­ga­re vill­kor du vill införa i gå­vobre­vet. Ex­em­pel­vis om du vill ge bort ett som­mar­hus till ditt barn, men vill att alla dina sys­kon­barn ska kunna an­vän­da huset. Det är ett vill­kor om nytt­jan­de­rätt.

Insikt: 8 miss­tag att und­vi­ka när du ger bort en gåva

Ge bort en del av en fas­tig­het

Kanske är det så att du inte vill ge bort hela din fas­tig­het utan enbart en del. Van­li­gas­te si­tu­a­tio­nen för detta är att man ger halva sin fas­tig­het till en part­ner. I en sådana si­tu­a­tion gäller fort­fa­ran­de alla krav vi dis­ku­te­rat ovan.

Ger du bort en fas­tig­het till mer än en person så gäller samma krav som ovan plus att det tyd­li­gt måste stå vilken del varje ägare får av fas­tig­he­ten. Ger du en bostad till dina två barn antas det inte att de äger fas­tig­he­ten till lika delar utan du måste ange ägan­de­för­hål­lan­det.

Gå­voska­tt fas­tig­het och andra skatte­mäs­si­ga ef­fek­ter

Måste jag betala skatt om jag tar emot en gåva? Det korta svaret är nej. Sve­ri­ge har ingen gå­voska­tt längre. Det finns inte heller längre gå­voska­tt på fas­tig­het.

Där­e­mot kan det uppstå andra skatte­mäs­si­ga ef­fek­ter av att du nu äger en ny fas­tig­het. Nedan går vi igenom dom.

Vinst­ska­tt

Du som ger bort fas­tig­he­ten ska inte betala vinst­ska­tt ef­ter­som du inte gjort någon vinst. Där­e­mot måste gåvo­mot­ta­ga­ren göra det den dagen hen säljer fas­tig­he­ten.

När den dagen är kommen ska vins­ten be­räk­nas ut­i­från in­köps­pri­set för gå­vo­gi­va­ren. (In­köps­pri­set för gåvo­mot­ta­ga­ren är ju 0 kr).

Stäm­pelska­tt

När du får eller köper en fas­tig­het måste du ansöka om lag­fart för din fas­tig­het hos Lant­mä­te­ri­et. Då måste du betala en avgift och den kallas för stäm­pelska­tt. Av­gif­ten är 1,5% av fas­tig­he­tens tax­e­rings­värde. Där­till till­kom­mer en ex­pe­di­tions­av­gift.

Check­lis­ta för gå­vobrev av fas­tig­het

Det finns många till­fäl­len när gå­vobrev behövs och är bra. Vad du ska tänka på när du ger bort en fas­tig­het va­ri­e­rar från fall till fall.

Nedan är dock de vik­ti­gast sa­ker­na att tänka på men det kan finnas fler:

 • Skriv ett gå­vobrev där det tyd­li­gt fram­går att det är en gåva
 • Se till att det klart fram­går vilken fas­tig­het som det berör
 • Se till att gå­vobre­vet är un­der­teck­nat
 • Se till att gå­vobre­vet är be­vitt­nat
 • Den nya ägaren måste ansöka om lag­fart
 • Är du säker på att du inte krävt en mot­pre­sta­tion? Om du tar emot pengar räknas det inte som gåva.
 • Om gåva mellan makar - Kom ihåg att re­gi­stre­ra gå­vobre­vet hos Skat­te­ver­ket
 • Har du över­vägt fram­ti­da arv­skon­se­kven­ser?
 • Bestäm om gåvan ska vara en­skild egen­dom
 • Tänk igenom övriga vill­kor i gå­vobre­vet
 • Vet du vad som gäller för vinst­ska­tt?
 • Vet du vad som gäller för stäm­pelska­tt?

Läs mer: Gå­vobrev mall och ex­em­pel

Skriv gå­vobrev för fas­tig­het enkelt online

Gå­vobrev för fas­tig­het måste upp­fyl­la vissa krav för att vara gil­ti­gt. När du skri­ver ditt gå­vobrev med Aatos får du ett ju­ri­diskt kor­rekt gå­vobrev an­pas­sat ut­i­från din si­tu­a­tion.

Det är ett enkelt och bil­li­gt sätt att göra rätt. Har du frågor är du väl­kom­men att kon­tak­ta våra ju­ris­ter via mail eller chatt utan extra kost­nad.

Aatos Be­kym­mers­fri- abon­ne­mang­et in­klu­de­rar ett gå­vobrev. För 699 kr/år får du till­gång till alla de vik­ti­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten och gratis hem­le­ve­rans.

Detta abon­ne­mang ger också kon­ti­nu­er­li­gt ju­ri­diskt stöd och obe­grän­sa­de upp­da­te­ring­ar av dina do­ku­ment om din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras. Du kan av­bry­ta ditt abon­ne­mang när som helst.

Smidigare juridik, online och enkelt!