8 miss­tag att und­vi­ka när du ger bort något i gåva

Inslagna gåvor
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-02-03 ● 3 minuter
Dela artikeln
Trots att de flesta av oss för­knip­par gåvor med något po­si­tivt så kan de leda till ovän­ta­de pro­blem. Sär­skilt då det kan väcka frågor om allt från fram­ti­da arv till vem som egent­li­gen äger vad. Här är miss­ta­gen du bör und­vi­ka.

I de flesta fall är det fritt fram att ge bort saker utan att skriva gå­vobrev, re­gi­stre­ra gåvan eller göra något annat. Men det finns si­tu­a­tio­ner då det krävs lite extra ef­ter­tan­ke.

Se till att du vet vad som gäller för gå­vobrev och när gå­vobrev behövs. Här är åtta van­li­ga miss­tag du bör und­vi­ka när du ger bort något i gåva.

1. Du får inte kräva en mot­pre­sta­tion

En gåva är något som man skän­ker bort utan att begära eller för­vän­ta sig något i gen­gäld. I ju­ri­di­kens värld kallas det ibland vacker för en be­ne­fik över­lå­tel­se eller en över­lå­tel­se med gå­vo­av­sikt.

Att det inte finns några mot­krav är väl­di­gt viktig i sam­band med gåva och gå­vobrev. Minsta för­vänt­ning på att få något till­ba­ka kan in­ne­bä­ra att gåvan blir ogil­tig.

2. Utan gå­vobrev kan gåva räknas som arv

Om det är en gåva till en bröstar­vinge, det vill säga barn eller barn­barn, så kommer gåvan att au­to­ma­tiskt räknas som för­skott på arvet.

Det in­ne­bär att övriga ar­ving­ar har rätt att få ett mot­sva­ran­de belopp vid en even­tu­ell fram­ti­da arvs­för­del­ning. För att und­vi­ka detta är det vik­ti­gt att upp­rät­ta ett gå­vobrev som gör tyd­li­gt att det hand­lar om en gåva och inte arv.

Gå­vobrev är inte ett krav vid gåva till barn, men utan ett är det inte säkert att det blir som du tänkt dig.

3. Du tror inte att gå­vobrev behövs

Ef­ter­som gå­vobrev rent lag­mäs­si­gt inte är ob­li­ga­to­riskt i de flesta fall är det lätt att tro att brevet är över­flö­di­gt. Kanske har du också munt­li­gt för­kla­rat hur du tänker dig och alla verkar vara över­ens.

Men ett gå­vobrev sätter verk­li­gen på pränt vad som gäller och und­vi­ker miss­för­stånd. Det kan sär­skilt vara vik­ti­gt vid gåva inom fa­mil­jen och mi­ni­me­rar kon­flik­ter.

Ett gå­vobrev mins­kar också risken för att gåvan ska vara ogil­tig om det skulle stäl­las på sin spets. Därför är det alltid bra att skriva gå­vobrev vid gåva av be­ty­dan­de värde.

💡 Visste du att det finns spe­ci­fi­ka regler för gåvor av lös egen­dom och i vissa si­tu­a­tio­ner är gå­vobrev nöd­vän­di­ga.

När du skri­ver gå­vobrev med Aatos kan du ställa frågor till våra ju­ris­ter. Ju­ri­disk råd­giv­ning ingår.

4. Vid gåva av fas­tig­het är gå­vobrev ett krav

Det finns bara ett fåtal si­tu­a­tio­ner där gå­vobrev är ob­li­ga­to­riskt. Att ge bort en fas­tig­het, bo­stads­rätt eller tomt är sådana fall. Denna typ av gåva är lite mer kom­pli­ce­rad än att ge bort prylar och pengar. Det beror på att fas­tig­hets­gå­vor har en hel del andra krav och vill­kor.

Gå­vobre­vet är en för­ut­sätt­ning för att fas­tig­he­ten eller bo­stads­rät­ten rent for­mellt ska kunna byta ägare. Gå­vobre­vet har samma be­ty­del­se som kö­pe­kon­trakt eller över­lå­tel­se­av­tal i sam­band med för­sälj­ning av hus och lä­gen­het.

Den nya ägaren be­hö­ver också gå­vobre­vet för att kunna ansöka om lag­fart hos Lant­mä­te­ri­et. Gäller det gåva av bo­stads­rätt måste bo­stads­rätts­för­e­ning­en god­kän­na den nya ägaren som medlem för att gåvan ska gälla.

⚠️ Gratis mall för gå­vobrev funkar endast i enkla fall. Se till att gå­vobre­vet är till­räck­li­gt tyd­li­gt.

Hus på skärgårdsö
5. Missa inte form­kra­ven vid gåva av fas­tig­het

När du ger bort en fas­tig­het eller tomt måste skul­debre­vet vara un­der­teck­nat av både dig och den du ger gåvan till. Det måste också vara be­vitt­nat av två per­so­ner. Vitt­nen är dock inte ett krav vid andra typer av gåvor så som pengar och prylar.

För att gå­vobre­vet ska vara gil­ti­gt måste det också ha upp­gif­ter om exakt vilken fas­tig­het det gäller. Annars kan gå­vobre­vet inte komma att gälla.

6. Re­gi­stre­ra gå­vobrev vid gåva mellan makar

Ett gå­vobrev ska i regel inte re­gi­stre­ras för att vara gil­ti­gt. Men det finns ett un­dan­tag. Gå­vobrev mellan makar går att re­gi­stre­ra hos Skat­te­ver­ket, men är inte alltid ett krav.

Att re­gi­stre­ra gå­vobrev mellan makar skapar extra trygg­het då det inte alltid är helt enkelt att skilja mellan vem som äger vad i ett och samma hus­håll. En annan an­led­ning till att re­gi­stre­ra gåva mellan makar är om den som ger gåvan har skul­der. Det finns då större möj­lig­het att gåvan un­dan­tas vid ex­em­pel­vis ut­mät­ning av kro­no­fog­den.

Om det där­e­mot gäller gåva av fas­tig­het till part­ner som du är gift med ska gåvan re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket innan lag­fart­san­sö­kan skic­kas in till Lant­mä­te­ri­et.

💡 Tänk på att gåva mellan makar inte gör gåvan till en­skild egen­dom. Om den inte ska tas med i bo­del­ning vid se­pa­ra­tion eller döds­fall be­hö­ver ni även skriva ett äk­ten­skaps­för­ord.

Skriv gå­vobrev enkelt online. Prova gratis och betala först i sista steget.

7. Du kan inte skriva gå­vobrev i ef­ter­hand

Ett gå­vobrev ska du alltid skriva i sam­band med att du ger gåvan. Det går inte att skriva ett gå­vobrev i ef­ter­hand. Det går heller inte att lägga till nya vill­kor i ef­ter­hand.

8. Glöm inte sätta vill­kor för gåva

Om du skri­ver ett gå­vobrev kan du även ge vill­kor för gåvan. Det måste du inte göra, men utan vissa vill­kor blir det inte alltid som du tänkt dig. Trots att du ändå skri­vit ett gå­vobrev.

Du kan till ex­em­pel se till att en make, maka eller sambo till den som får gåvan inte får rätt till gåvan vid en even­tu­ell fram­ti­da se­pa­ra­tion. Det kallas att göra gåvan till en­skild egen­dom. På så sätt kan du vara säker på att gåvan verk­li­gen stan­nar hos den som fått den obe­ro­en­de vad som händer i fram­ti­den.

Ett annat ex­em­pel på vill­kor kan vara att mot­ta­ga­ren inte får till­gång till gåvan förrän vid en viss ålder, eller att en pen­ga­gå­va endast får an­vän­das till en viss sorts inköp.

👍 Mot­ta­ga­ren av en gåva be­hö­ver inte betala gå­voska­tt. Den finns inte längre kvar. Inte heller gå­voska­tt på fas­tig­het.

Låt oss sum­me­ra varför du ska skriva gå­vobrev

Vi re­kom­men­de­rar att alltid skriva gå­vobrev så snart gåvan är av lite mer be­ty­dan­de värde. Det be­hö­ver inte betyda ett verk­li­gt stort eko­no­miskt värde, utan också att gåvan har ett be­ty­dan­de värde för den som får den eller bland andra.

Ett gå­vobrev:

  • Tyd­lig­gör att det är gåva och inte för­skott på arv
  • Gör tyd­li­gt vad som gäller och und­vi­ker miss­för­stånd
  • Kan göra gåvan till mot­ta­ga­rens en­skil­da egen­dom
  • Ger möj­lig­het att sätta vill­kor för gåvan
  • Kan vara sär­skilt vik­ti­gt om den ene maken eller sambon har skul­der
  • Ger trygg­het för alla in­blan­da­de och ger även bättre kon­troll över si­tu­a­tio­nen.

Skriv ju­ri­diskt kor­rekt och bin­dan­de gå­vobrev på bara några mi­nu­ter.

Smidigare juridik, online och enkelt!