Gåvor av lös egen­dom

Gåva av mark
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-09-06 ● 3 minuter
Dela artikeln
Vad gäller egent­li­gen kring gåvor? Är de som vilka avtal som helst? Och måste man hålla ett löfte om att ge en gåva? Här får du veta vad som gäller!

I denna ar­ti­kel re­do­gör vi för rätts­li­ga aspek­ter re­la­te­rat till gåvor så som gåvors bin­dan­de natur och löften om gåvor.

Det finns spe­ci­fi­ka regler för gåvor av lös egen­dom och i vissa si­tu­a­tio­ner är gå­vobrev nöd­vän­di­ga, som vid över­lå­tel­se av fast egen­dom eller gåvor mellan makar.

I ar­ti­keln lyfter vi värdet av att skriva gå­vobrev för att sä­ker­stäl­la bin­dan­de verkan.

Vad är lös egen­dom?

Lös egen­dom har ingen egen de­fi­ni­tion utan be­skrivs som "all­ting som inte är fast egen­dom".

Vad är då fast egen­dom? I grun­den är fast egen­dom samma som mark eller jord. Marken är i sin tur in­de­lad i fas­tig­he­ter och till varje fas­tig­het kan det höra ett fas­tig­hets­till­be­hör, t.ex. bygg­na­der, träd och stäng­sel. Till bygg­na­der kan det i sin tur finnas bygg­nads­till­be­hör som hör till bygg­na­den, t.ex. en to­a­lett eller ett ele­ment.

💡 Det som inte är fast egen­dom, alltså en fas­tig­het, fas­tig­hets­till­be­hör eller bygg­nads­till­be­hör är alltså lös egen­dom.

Ge­ne­rellt om gåvor av lös egen­dom

En gåva är ett avtal, men ett spe­ci­ellt sorts avtal. Ge­ne­rel­la lagar om avtal gäller för gåvor (främst Av­talsla­gen (1915:218)), men utöver det så finns det också en sär­skild Gå­vo­lag (1936:83). En av de van­li­gas­te frå­gor­na kring gåvor är ifall de är bin­dan­de och när.

🤝 Ska du ge eller få en gåva? Läs Allt om gå­vobrev!

Är gåvor bin­dan­de?

Gåvor är bin­dan­de i svensk rätt. Har du gett bort något kan du inte kräva till­ba­ka egen­do­men, så länge ni inte av­ta­lat om något annat.

Där­e­mot så är gåvan bin­dan­de först vid över­läm­nan­det av egen­do­men; när mot­ta­ga­ren kommer i be­sitt­ning av gåvan.

Ex­em­pel: En bil par­ke­rad vid som­mar­stu­gan

Om du ger din son en bil som står par­ke­rad vid som­mar­stu­gan, så är gåvan inte bin­dan­de förrän sonen har varit där och hämtat bilen.

💡 Miss­tag att und­vi­ka vid över­läm­nan­det av gåvor.

Är löfte om en gåva bin­dan­de?

Här blir det lite mer kom­pli­ce­rat. Löften om gåvor är bin­dan­de bara om de skrivs ner i ett gå­vobrev eller annan hand­ling. Ett munt­li­gt löfte om en gåva är alltså inte bin­dan­de.

Där­e­mot om du skri­ver ner löftet om gåvan i ett gå­vobrev och över­läm­nar det till mot­ta­ga­ren så är löftet bin­dan­de i den mån som stad­gas i gå­vobre­vet. Kraven för gå­vobrev, utöver att det måste vara skrift­li­gt, är att det är un­der­skri­vet av båda parter, att båda parter kan iden­ti­fi­e­ras (t.ex. genom namn och per­son­num­mer) och att det finns en be­skriv­ning av vad som ges i gåva och datum för över­läm­ning­en.

Löftet blir bin­dan­de vid över­läm­nan­det av gå­vobre­vet. Gå­vobrev kan sam­man­fatt­nings­vis ses som att det er­sät­ter egen­do­men vad gäller den bin­dan­de verkan.

Läs mer: I vilka si­tu­a­tio­ner gå­vobrev behövs och kan göra nytta

Bin­dan­de gente­mot vem?

Inom ju­ri­di­ken finns det två sor­ters bin­dan­de verkan, dels mellan av­tals­par­ter­na (av­tals­rätts­li­gt), dels gente­mot alla andra (sak­rätts­li­gt). Det vi dis­ku­te­rat ovan är vad som gäller mellan gi­va­ren och mot­ta­ga­ren, alltså det av­tals­rätts­li­ga.

Vad som gäller mot gi­va­rens bor­ge­nä­rer eller andra, alltså sak­rätts­li­gt, är att gåvor blir gil­ti­ga när mot­ta­ga­ren fak­tiskt får egen­do­men i sin be­sitt­ning, oav­sett om det finns ett gå­vobrev eller inte.

Ex­em­pel: Bil och gå­vobrev

Sam har lovat Tuva att hon ska få hans gamla bil. De be­stäm­mer sig för att skriva ett gå­vobrev och att Tuva ska hämta upp bilen om en vecka. I och med detta är gåvan bin­dan­de mellan Tuva och Sam.

Två dagar senare, kommer dock Kro­no­fog­den och ut­mä­ter Sam för att betala hans skul­der. Kro­no­fog­den vill ta bilen men Sam visar upp gå­vobre­vet och menar att den till­hör Tuva. Kro­no­fog­den kan ändå ta bilen ef­ter­som ägan­de­ska­pet inte har över­gått till Tuva rent sak­rätts­li­gt då hon inte hämtat den och därför inte fått den i sin be­sitt­ning.

Finns det något krav på att skriva gå­vobrev?

Nej, i många fall måste man inte skriva ett gå­vobrev när man ger en gåva.

Det finns två dock två un­dan­tag:

  1. För fast egen­dom så krävs ett gå­vobrev för att kunna få lag­fart. 
  2. Vid gåvor mellan makar så krävs det ett gå­vobrev som ska re­gi­stre­ras hos skat­te­ver­ket.

Vad händer om man inte skri­ver gå­vobrev i dessa fall? Kon­se­kven­sen i båda fall är att gåvan inte får sak­rätts­li­gt skydd, alltså kan de bli utmäta för att betala gå­vo­gi­va­ren skul­der.

Även om man inte alltid måste skriva ett gå­vobrev är det ändå bra att göra detta ef­ter­som ett gå­vobrev är ett bevis på gåvan så att ingen i ef­ter­hand kan komma och ifrå­ga­sät­ta den. Detta gäller sär­skilt gåvor av ett högre värde eller stort af­fek­tions­värde.

👉 Hos Aatos kan du enkelt och snabbt skapa ett gå­vobrev. Svara på några frågor och vi sköter resten!

Några spe­ci­al­fall

För viss egen­dom finns några sär­skil­da regler vad gäller gåvor. Detta gäller bl.a. aktier eller andra vär­de­pap­per, skepp och flyg­plan.

💻 Skapa ditt gå­vobrev hos Aatos på noll­tid och till en bråk­del av kost­na­den hos en jurist.

Andra vär­de­ful­la ar­tik­lar att ta del av för dig som vill skriva ett gå­vobrev:

Smidigare juridik, online och enkelt!