Gåvor av lös egen­dom

Gåva av mark
Photo of Joanna
Joanna
2023-09-06 ● 3 minuter
Dela artikeln
Vad gäller egent­li­gen kring gåvor? Är de som vilka avtal som helst? Och måste man hålla ett löfte om att ge en gåva? Här får du veta vad som gäller!

Vad är lös egen­dom?

Lös egen­dom har ingen egen de­fi­ni­tion utan be­skrivs som "all­ting som inte är fast egen­dom". Vad är då fast egen­dom? I grun­den är fast egen­dom samma som mark eller jord. Marken är i sin tur in­de­lad i fas­tig­he­ter och till varje fas­tig­het kan det höra ett fas­tig­hets­till­be­hör, t.ex. bygg­na­der, träd och stäng­sel. Till bygg­na­der kan det i sin tur finnas bygg­nads­till­be­hör som hör till bygg­na­den, t.ex. en to­a­lett eller ett ele­ment. Det som inte är fast egen­dom, alltså en fas­tig­het, fas­tig­hets­till­be­hör eller bygg­nads­till­be­hör är alltså lös egen­dom.

Ge­ne­rellt om gåvor av lös egen­dom

En gåva är ett avtal, men ett spe­ci­ellt sorts avtal. Ge­ne­rel­la lagar om avtal gäller för gåvor (främst Av­talsla­gen (1915:218)), men utöver det så finns det också en sär­skild Gå­vo­lag (1936:83). En av de van­li­gas­te frå­gor­na kring gåvor är ifall de är bin­dan­de och när.

🤝 Ska du ge eller få en gåva? Läs mer här kring Aatos gå­vobrev.

Är gåvor bin­dan­de?

Ja, gåvor är bin­dan­de i svensk rätt. Har du gett bort något så kan du inte kräva till­ba­ka egen­do­men, så länge ni inte av­ta­lat om något annat.

Där­e­mot så är gåvan bin­dan­de först vid över­läm­nan­det av egen­do­men; när mot­ta­ga­ren kommer i be­sitt­ning av gåvan. Om du ger din son en bil som står par­ke­rad vid som­mar­stu­gan, så är gåvan inte bin­dan­de förrän sonen har varit där och hämtat bilen.

💡 Läs mer om miss­tag att und­vi­ka vid över­läm­nan­det av gåvor.

Är löfte om en gåva bin­dan­de?

Här blir det lite mer kom­pli­ce­rat. Löften om gåvor är bin­dan­de bara om de skrivs ner i ett gå­vobrev eller annan hand­ling. Ett munt­ligt löfte om en gåva är alltså inte bin­dan­de.

Där­e­mot om du skri­ver ner löftet om gåvan i ett gå­vobrev och över­läm­nar det till mot­ta­ga­ren så är löftet bin­dan­de i den mån som stad­gas i gå­vobre­vet. Kraven för gå­vobrev, utöver att det måste vara skrift­ligt, är att det är un­der­skri­vet av båda parter, att båda parter kan iden­ti­fie­ras (t.ex. genom namn och per­son­num­mer) och att det finns en be­skriv­ning av vad som ges i gåva och datum för över­läm­ning­en.

Löftet blir bin­dan­de vid över­läm­nan­det av gå­vobre­vet. Gå­vobrev kan sam­man­fatt­nings­vis ses som att det er­sät­ter egen­do­men vad gäller den bin­dan­de verkan.

Läs mer: I vilka si­tu­a­tio­ner gå­vobrev behövs och kan göra nytta

Bin­dan­de gente­mot vem?

Inom ju­ri­di­ken finns det två sor­ters bin­dan­de verkan, dels mellan av­tals­par­ter­na (av­tals­rätts­ligt), dels gente­mot alla andra (sak­rätts­ligt). Det vi dis­ku­te­rat ovan är vad som gäller mellan gi­va­ren och mot­ta­ga­ren, alltså det av­tals­rätts­li­ga.

Vad som gäller mot gi­va­rens bor­ge­nä­rer eller andra, alltså sak­rätts­ligt, är att gåvor blir gil­ti­ga när mot­ta­ga­ren fak­tiskt får egen­do­men i sin be­sitt­ning, oav­sett om det finns ett gå­vobrev eller inte.

🚘 Ex­em­pel

Sam har lovat Tuva att hon ska få hans gamla bil. De be­stäm­mer sig för att skriva ett gå­vobrev och att Tuva ska hämta upp bilen om en vecka. I och med detta är gåvan bin­dan­de mellan Tuva och Sam.

Två dagar senare, kommer dock Kro­no­fog­den och ut­mä­ter Sam för att betala hans skul­der. Kro­no­fog­den vill ta bilen men Sam visar upp gå­vobre­vet och menar att den till­hör Tuva. Kro­no­fog­den kan ändå ta bilen ef­tersom ägan­de­ska­pet inte har över­gått till Tuva rent sak­rätts­ligt då hon inte hämtat den och därför inte fått den i sin be­sitt­ning.

Finns det något krav på att skriva gå­vobrev?

Nej, i många fall måste man inte skriva ett gå­vobrev när man ger en gåva. Det finns två dock två un­dan­tag:

1. För fast egen­dom så krävs ett gå­vobrev för att kunna få lag­fart. Läs mer här

2. Vid gåvor mellan makar så krävs det ett gå­vobrev som ska re­gis­te­ras hos skat­te­ver­ket. Läs mer här

Vad händer om man inte skri­ver gå­vobrev i dessa fall? Kon­se­kven­sen i båda fall är att gåvan inte får sak­rätts­ligt skydd, alltså kan de bli utmäta för att betala gå­vo­gi­va­ren skul­der.

Även om man inte alltid måste skriva ett gå­vobrev är det ändå bra att göra detta ef­tersom ett gå­vobrev är ett bevis på gåvan så att ingen i ef­ter­hand kan komma och ifrå­ga­sät­ta den. Detta gäller sär­skilt gåvor av ett högre värde eller stort af­fek­tions­vär­de.

👉 Hos Aatos kan du enkelt och snabbt skapa ett gå­vobrev. Svara på några frågor och vi sköter resten!

Några spe­ci­al­fall

För viss egen­dom finns några sär­skil­da regler vad gäller gåvor. Detta gäller bl.a. aktier eller andra vär­de­pap­per, skepp och flyg­plan.

Skapa ditt gå­vobrev hos Aatos på noll­tid och till en bråk­del av kost­na­den hos en jurist.