Gå­vobrev mall och ex­em­pel

Fötter utanför bilfönstret
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-03-24 ● 4 minuter
Dela artikeln
Det vik­ti­gas­te för när du ska ge bort något i gåva. Här finns också en mall för gå­vobrev samt vad gå­vobre­vet ska in­ne­hål­la för att vara gäl­lan­de.

Den här ar­ti­keln hjäl­per dig när du ska skriva gå­vobrev och ger en gratis mall och ex­em­pel på ett ge­ne­rellt gå­vobrev.

Ett gå­vobrev är en över­ens­kom­mel­se

Ett gå­vobrev är en gå­vo­hand­ling eller ett avtal om gåva. Det är en ju­ri­disk hand­ling som re­gle­ras i lagen.

I ju­ri­dis­ka termer anses en gåva vara en egen­dom som ges bort av en person till en annan. Det räcker inte med att gåvan har sen­ti­men­talt värde så som till ex­em­pel en teck­ning, utan gåvan måste också ha ett eko­no­miskt värde.

Per­so­nen som över­läm­nar gåvan ska ha för avsikt att ge bort egen­do­men och får inte för­vän­ta sig något till­ba­ka. Då be­trak­tas det istäl­let som ett lån eller ett köp. Det ska helt enkelt vara en för­mö­gen­hets­ö­ver­fö­ring.

Ett gå­vobrev är ett avtal som be­kräf­tar att gi­va­ren vill ge bort gåvan till mot­ta­ga­ren.

Skriv ett ju­ri­diskt kor­rekt gå­vobrev enkelt online

Var säker på att ditt gå­vobrev blir rik­ti­gt och verk­li­gen gäller. Skriv det med Aatos här!

Du be­hö­ver gå­vobrev när du ger bort något av be­ty­dan­de värde

Gå­vobrev är sär­skilt bra när gåvan har ett större eko­no­miskt värde. Vid små gåvor som till ex­em­pel jul­klap­par, är över­läm­ning­en av gåvan till­räck­li­gt för att det ska anses bin­dan­de.

När gåvan har ett något större värde re­kom­men­de­rar vi att du skri­ver ett gå­vobrev för att und­vi­ka tvis­ter eller oklar­he­ter gäl­lan­de vem som äger egen­do­men. Om gå­vo­gi­va­ren ex­em­pel­vis skulle avlida kan det blir svårt att bevisa över­lå­tel­sen av gåvan. Ett gå­vobrev visar vem som är ägare, men också om det finns några vill­kor eller för­vänt­ning­ar knutna till gåvan.

Fyra till­fäl­len när gå­vobrev är sär­skilt bra

Det är alltid bra att vara så tydlig som möj­li­gt vid över­ens­kom­mel­ser. Är du osäker på om du borde skriva ett gå­vobrev är det bättre att skriva ett.

Här är fyra ex­em­pel på när gå­vobrev behöv.

1. Gåva av fast egen­dom så som hus

Om du vill ge bort ett hus, en tomt eller annan fast egen­dom måste du skriva ett gå­vobrev. Gå­vobre­vet är ett krav för att gåvan ska anses giltig rent ju­ri­diskt.

För lös egen­dom så som möbler, tavlor eller andra prylar be­hö­ver du inget gå­vobrev för att gåvan ska anses giltig. Där­e­mot kan det vara bra när den lösa egen­do­men har ett lite större värde.

Det är också en bra idé att skriva gå­vobrev när gåvan är en summa pengar för att tyd­lig­gö­ra att det inte är lånade pengar och att allt gått rätt till.

2. Gåva till barn och barn­barn om den inte ska räknas som för­ti­da arv

Gåvor till barn eller barn­barn kan räknas som för­ti­da arv om det inte står annat i ett gå­vobrev eller tes­ta­men­te.

Som hu­vud­re­gel anses en gåva med ett större värde till en bröstar­vinge som för­skott på arv. Det in­ne­bär att värdet av gåvan räknas av från arvet som gåvo­mot­ta­ga­ren senare får efter dig.

I ett gå­vobrev kan du skriva att gåvan inte ska vara för­skott på arv. Om det där­e­mot ska räknas som för­skott kan det också vara bra att skriva. Det är en bra tum­re­gel att alltid för­sö­ka vara så tydlig som möj­li­gt.

3. Gåvan ska vara en­skild egen­dom

I ett gå­vobrev kan du skriva att gåvan ska vara mot­ta­ga­rens en­skil­da egen­dom. Det be­ty­der att vid en even­tu­ell skils­mäs­sa ska gåvan inte räknas med i bo­del­ning. På så sätt kan du sä­ker­stäl­la att det du ger bort också blir kvar hos mot­ta­ga­ren.

4. Gåva mellan makar

Som gift är allt ni äger gif­to­rätts­gods och grän­sen för mitt och ditt är otyd­lig. Därför kan det vara bra att skriva gå­vobrev för gåva av be­ty­dan­de värde mellan makar för att tyd­lig­gö­ra. Ni be­hö­ver då också skriva att gåvan är en­skild egen­dom.

Det kan sär­skilt ha be­ty­del­se om den make som ger bort gåvan har skul­der och vill und­vi­ka att egen­dom ska be­rö­ras vid ut­mät­ning. Det på­ver­kar också om gåvan ska räknas med vid bo­del­ning vid skils­mäs­sa eller döds­fall.

Vid gåva mellan makar ska gå­vobre­vet re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket.

💡 När du gör ett gå­vobrev med en pro­fes­sio­nell ju­ri­disk tjänst in­ne­hål­ler gå­vobre­vet alla de vill­kor som du be­hö­ver. Du kan också vara säker på att det blir rätt.

Läs mer: Allt om gå­vobrev

Hund och kvinna

Vad ett gå­vobrev ska in­ne­hål­la?

Det är mycket vik­ti­gt att gå­vobre­vet in­ne­hål­ler:

  • vem som är givare och mot­ta­ga­re
  • be­skriv­ning av vad gåvan avser t.ex. fas­tig­hets­be­teck­ning

Utöver det finns det några form­krav för att gå­vobre­vet ska vara gil­ti­gt:

  • Gå­vobre­vet måste vara skrift­li­gt
  • Upp­gif­ter om givare och mot­ta­ga­re
  • En så kallad över­lå­tel­se­för­kla­ring, vilket in­ne­bär en be­kräf­tel­se på att över­lå­tel­sen är just en gåva och inte köp eller byte 
  • In­for­ma­tion om gåvan, till ex­em­pel summan pengar eller exakt vilken egen­dom det gäller
  • In­for­ma­tion om even­tu­el­la vill­kor eller be­gräns­ning­ar
  • Un­der­teck­nan­de av både givare och mot­ta­ga­re.

💻 Skapa gå­vobrev med Aatos. Svara på frågor och få ett gå­vobrev som är kor­rekt för just din si­tu­a­tion!

Kan du göra ett gå­vobrev själv med en gratis mall?

Du kan göra ett gå­vobrev själv, men du får ut mer av det om du istäl­let an­vän­der en ju­ri­disk tjänst för att skapa det. Det finns ex­em­pel­vis en rad vill­kor som kan vara bra att ha med, som annars är lätt att missa.

Vi har samlat åtta miss­tag att und­vi­ka när du skri­ver gå­vobrev.

Gratis mall för all­mänt gå­vobrev

Nedan följer en gratis mall och ex­em­pel på ett gå­vobrev för lös egen­dom. Det skulle kunna vara för en bil eller en dyrt smycke.

⚠️Tänk på att detta är en enkel mall och att den kan behöva an­pas­sas efter vad du ger bort eller din si­tu­a­tion.

Gå­vobrev

Gå­vo­gi­va­re

Gå­vo­gi­va­re (den som ger bort gåvan)

Namn: 
Per­son­num­mer:
Adress:
Post­num­mer och ort:
Te­le­fon­num­mer:
Datum för gåva:

Gåvo­mot­ta­ga­re

Gå­vo­ta­ga­re (den som tar emot gåvan)

Namn: 
Per­son­num­mer:
Adress:
Post­num­mer och ort:
Te­le­fon­num­mer:
Datum för gåva:

Över­lå­tel­se­för­kla­ring

Gå­vo­gi­va­ren över­lå­ter härmed nedan nämnd egen­dom som en gåva till gå­vo­ta­ga­ren.

Gåva

Föl­jan­de egen­dom ska övergå i gåva till gåvo­mot­ta­ga­ren:

(till ex­em­pel bil med re­gi­stre­rings­num­mer XXX-000)

Till­trä­des­da­tum (da­tu­met då gåvo­mot­ta­ga­ren tar över gåvan)

Even­tu­el­la vill­kor för gåvan

(till ex­em­pel att den ska förbli en­skild egen­dom)

Un­der­skrif­ter

Gå­vo­gi­va­re

Ort och datum:

Un­der­skrift:

Gå­vo­ta­ga­re

Ort och datum:

Un­der­skrift:

Be­vitt­ning

Vittne 1

Namn:
Per­son­num­mer:
Post­a­dress:
Post­num­mer:
Postort:

Ort och datum:

Un­der­skrift:

Vittne 2

Namn:
Per­son­num­mer:
Post­a­dress:
Post­num­mer:
Postort:

Ort och datum:

Un­der­skrift:

💡 Om du vill kunna fort­sät­ta att an­vän­da gåvan som du ger bort kan du skriva in i gå­vobre­vet att du har fort­sa­tt nytt­jan­de­rätt.

👍 Gå­voska­tt är numera av­skaf­fad så ingen skatt på gåva! Inte heller gå­voska­tt på fas­tig­het!

Gör helst gå­vobre­vet med en pro­fes­sio­nell tjänst

Det är vik­ti­gt att gå­vobrev blir kor­rekt, annars kan det hända att det inte gäller eller leder till en tvist i fram­ti­den. Ett gå­vobrev kan i vissa fall ogil­tig­hets­för­kla­ras.

Vår re­kom­men­da­tion är därför att göra ditt gå­vobrev med någon som kan sin sak. I Aatos on­li­ne­tjänst kan du till ex­em­pel skapa ett gil­ti­gt gå­vobrev på ingen tid alls. Du kommer att få med vik­ti­ga vill­kor  och får ut mesta möj­li­ga av gå­vobre­vet.

Gå­vobre­vet kostar 699. Du kan prova på tjäns­ten gratis före du be­ta­lar, och i priset ingår bl.a. hjälp av ju­ris­ter och hem­le­ve­rans. Du kan också ladda ner och skriva ut gå­vobre­vet direkt när du skapat det.

Testa hur enkelt det är att skriva gå­vobrev.

Smidigare juridik, online och enkelt!