Gå­vobrev och en­skild egen­dom

Uterum med gröna växter sommartid
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-06-27 ● 4 minuter
Dela artikeln
Med ett gå­vobrev kan du göra gåvan till en­skild egen­dom för mot­ta­ga­ren. Det in­ne­bär att gåvan stan­nar hos gåvo­mot­ta­ga­ren och inte går för­lo­rad vid even­tu­ell skils­mäs­sa. 

Gåvor med ett större värde kan lätt leda till kon­flik­ter och då kan ett gå­vobrev vara till nytta. I gå­vobre­vet har du näm­li­gen möj­lig­het att lägga till vissa vill­kor. Ett vill­kor som sär­skilt kan göra skill­nad för mot­ta­ga­ren är det om en­skild egen­dom.

💡 Vid vissa gåvor är gå­vobrev ob­li­ga­to­riskt. Det gäller vid gåva av fas­tig­het och gåva mellan makar. Men även i si­tu­a­tio­ner där det inte är krav kan det fort­fa­ran­de vara för­del­ak­ti­gt att upp­rät­ta ett. Läs gärna om när gå­vobrev behövs.

Gåva till någon som är gift

Om du vill ge bort något av be­ty­dan­de värde och säkra upp att gåvan för­blir per­so­nens egna ägodel be­hö­ver du skriva ett gå­vobrev med vill­kor om en­skild egen­dom.

Om gåvo­mot­ta­ga­ren en dag gifter sig eller kanske redan är gift, kan gåvan annars gå för­lo­rad vid en even­tu­ell skils­mäs­sa. När ett gift par skil­jer sig har ma­kar­na enligt lag rätt till hälf­ten av allt dom äger till­sam­mans och var för sig. Detta gäller alla till­gång­ar och även gåvor och arv, för­u­tom det som är ma­kar­nas en­skil­da egen­dom.

Om inte ägo­de­len är en­skild egen­dom ingår den alltså annars i even­tu­ell bo­del­ning.

Ex­em­pel: Gåva med gå­vobrev men inte en­skild egen­dom

Emma och Pär är gifta. Emmas mamma ger sin dotter ett fri­tids­hus i gåva, vilket har gått i arv i många ge­ne­ra­tio­ner. Hon skri­ver gå­vobrev, men inget vill­kor om en­skild egen­dom.

Några år senare skil­jer sig Emma och Pär och fri­tids­hu­set ingår i bo­del­ning­en. Emma blir tvung­en att välja mellan att an­ting­en köpa ut Pär eller sälja fri­tids­hu­set. Ef­ter­som fri­tids­hu­set är värt mycket pengar har Emma inte råd att köpa ut sitt ex och måste därför sälja fri­tids­hu­set.

Om Emmas mamma hade skri­vit i gå­vobre­vet att fri­tids­hu­set var Emmas en­skil­da egen­dom hade det inte ingått i bo­del­ning­en. Pär hade inte heller kunnat göra något an­språk på det.

Skriv gå­vobrev med de rätta vill­ko­ren. Börja här!

En­skild egen­dom genom gå­vobrev med vill­kor om att ändra

Om du gör något till gåvo­mot­ta­ga­rens en­skil­da egen­dom är grund­tan­ken att det inte ska för­änd­ras. Men om du vill att gåvo­mot­ta­ga­ren senare själv ska kunna be­stäm­ma och göra gåvan till gif­to­rätts­gods bör du även skriva det i gå­vobre­vet.

Det kan till ex­em­pel vara ak­tu­ellt för en gåva till en ung person och där gå­vo­gi­va­ren vill att denne senare ska kunna välja att dela egen­do­men med sin re­spek­tive. Om ett sådant vill­kor inte sär­skilt fram­går, går det inte att göra egen­do­men till gif­to­rätts­gods senare.

👉 För att ändra status från en­skild egen­dom till gif­to­rätts­gods skri­ver mot­ta­ga­ren ett äk­ten­skaps­för­ord till­sam­mans med sin re­spek­tive och anger det där.

Låt oss åter­vän­da till ex­emp­let med Emma.

Ex­em­pel: Göra en­skild egen­dom till gif­to­rätts­gods

Emma får fri­tids­hu­set i gåva av sin mamma, med vill­kor om att det ska vara hennes en­skil­da egen­dom men att hon kan be­stäm­ma att det ska vara gif­to­rätts­gods senare.

När Emma gifter sig med Pär till­bring­ar dom mycket tid i fri­tids­hu­set och Emma vill att dom ska äga fri­tids­hu­set till­sam­mans. Hon be­stäm­mer därför att göra gåvan till gif­to­rätts­gods.

När Emma och Pär senare skil­jer sig ingår fri­tids­hu­set i deras bo­del­ning.

Un­dan­tag om du ändå vill dela gåvan med din re­spek­tive

Om det saknas vill­kor om att ändra egen­do­mens status till gif­to­rätts­gods är det möj­li­gt att kring­gå genom att sälja eller ge bort halva egen­do­men till din make. Det för­ut­sät­ter dock att det inte finns ett så kallat över­lå­tel­se­för­bud i gå­vobre­vet.

💡 Andra van­li­ga vill­kor för gå­vobrev är nytt­jan­de­rätt av gåva, regler kring för­skott på arv och att mot­ta­ga­ren får gåvan vid en viss ålder. Läs också gärna om gå­vobrev för bo­stads­rätt.

Make ärver en­skild egen­dom

Ett gå­vobrev på­ver­kar för­del­ning­en vid en se­pa­ra­tion, men där­e­mot inte makes arvs­rätt. Det in­ne­bär alltså att en gift part­ner ärver även en gåva som den andre fått som en­skild egen­dom. Det gäller även arv.

Om maken som har fått den en­skil­da egen­do­men inte vill att den andra maken ska ärva måste hen skriva ett tes­ta­men­te. Där kan det till ex­em­pel stå att ge­men­sam­ma barn ska ärva istäl­let.

Ex­em­pel: Make ärver inte en­skild egen­dom

Emma och Pär har en son till­sam­mans. Hon och sonen har re­no­ve­rat fri­tids­hu­set till­sam­mans och till­bring­at mycket tid där ihop. Hon vill därför att sonen ärver huset så att han kan fort­sät­ta ta hand om huset, på ett sätt hon vet att Pär inte kommer orka eller vilja. Emma vill också gärna att fri­tids­hu­set blir kvar i släk­ten i kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner.

Hon skri­ver därför ett tes­ta­men­te där hon anger sonen som arv­ta­ga­re till fri­tids­hu­set. Det kan hon göra utan att be Pär om lov ef­ter­som det är hennes en­skil­da egen­dom.

Om hon inte skri­ver tes­ta­men­te ärver Pär istäl­let fri­tids­hu­set. Pär kan välja att spen­de­ra tid i fri­tids­hu­set, låta det för­fal­la eller helt enkelt sälja det. När Pär går bort ärver sonen båda sina för­äld­rars till­gång­ar, med eller utan fri­tids­hu­set.

Insikt: Allt om gå­vobrev och olika typer av gå­vobrev

Äk­ten­skaps­för­ord ett al­ter­na­tiv till gå­vobrev

Om inget gå­vobrev skrevs när gåvan över­läm­na­des kan gåvo­mot­ta­ga­ren senare göra gåvan till en­skild egen­dom vid gif­ter­mål eller under äk­ten­skap genom att skriva det i ett äk­ten­skaps­för­ord.

👉 För att äk­ten­skaps­för­ord ska vara möj­li­gt att skriva måste dock båda ma­kar­na vara över­ens. Det kan därför bli kom­pli­ce­rat om den andra maken går med på att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord. Då går det inte att göra gåvan till en­skild egen­dom i ef­ter­hand.

⚠️ Det går inte att skriva ett gå­vobrev i ef­ter­hand. Det beror på att ägan­de­rät­ten till gåvan redan gått över till mot­ta­ga­ren. Det är därför vik­ti­gt att göra rätt från början!

Skriv ett kor­rekt gå­vobrev på några mi­nu­ter

Aatos Be­kym­mers­fri- abon­ne­mang­et in­klu­de­rar ett gå­vobrev. För 699 kr/år får du till­gång till alla de vik­ti­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten och gratis hem­le­ve­rans.

Detta abon­ne­mang ger också kon­ti­nu­er­li­gt ju­ri­diskt stöd och obe­grän­sa­de upp­da­te­ring­ar av dina do­ku­ment om din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras. Du kan av­bry­ta ditt abon­ne­mang när som helst.

En liten kost­nad för att vara säker på att det blir gil­ti­gt.

Smidigare juridik, online och enkelt!