Allt om gå­vobrev 2022

Männisor och juridiskt dokument
Logo_blue.png
Aatos
2022-05-27 ● 2 minuter
Enkelt förklarat vad ett gåvobrev är, när det behövs och varför det är bra att skriva gåvobrev.

Ett gå­vobrev är en ju­ri­diskt bin­dan­de hand­ling som skapas i syfte att bevisa att någon har gett bort en gåva.

Vad som ska stå i gå­vobre­vet och hur det ska ut­for­mas beror på vilken typ av egen­dom du ger bort. Här skil­jer man på lös och fast egen­dom. Lös egen­dom är ex­em­pel­vis fö­re­mål, bil, pengar, aktier och rät­tig­he­ter. Ex­em­pel på fast egen­dom är bo­stads­rätt, hus, tomt och mark 

När be­hö­ver man ett gå­vobrev?

Om man vill skänka fast egen­dom som gåva, såsom en fas­tig­het, måste man upp­rät­tar ett skrift­ligt gå­vobrev. Det är alltså frågan om ett lagstad­gat krav.

Om det där­e­mot gäller lös egen­dom, måste man inte upp­rät­ta ett gå­vobrev enligt lagen, men det kan ändå vara mycket prak­tiskt och är oftast att re­kom­men­de­ra. Det är sär­skilt för­del­ak­tigt om man vill ge bort något av större värde, såsom pengar. Pengar klas­sas dock som lös egen­dom.

Är gå­vobrev of­fent­li­ga?

De flesta gå­vobrev är inte of­fent­li­ga. Men om det till ex­em­pel är frågan om en gåva mellan makar med högt värde så måste gå­vobre­vet re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Till följd av re­gi­stre­ring­en blir gå­vobre­vet of­fent­ligt.

Var ska gå­vobrev re­gi­stre­ras?

Ett gå­vobrev be­hö­ver enbart re­gi­stre­ras om det är frågan om gåva mellan makar. Då ska gå­vobre­vet re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Re­gi­stre­ring­en görs bland annat för att und­vi­ka att gåvan utmäts till följd av gå­vo­gi­va­rens even­tu­el­la skul­der.

Vad ska ingå i ett gå­vobrev för lös egen­dom?

Det finns inga lagstad­ga­de form­krav för gåva av lös egen­dom, men föl­jan­de saker är vik­ti­ga att in­klu­de­ra för att gå­vobre­vet över­hu­vud­ta­get ska kunna klas­sas som ett gå­vobrev.

För det första är det vik­tigt att in­klu­de­ra vem det är som skän­ker gåvan och vem det är som tar emot gåvan. Dessa per­so­ners namn och per­son­num­mer ska också tas med i gå­vobre­vet.

Egen­do­men som ges bort som gåva ska även be­skri­vas på ett nog­grant sätt, för att und­vi­ka miss­för­stånd.

Gå­vobre­vet ska också in­ne­hål­la en över­lå­tel­se­för­kla­ring. En över­lå­tel­se­för­kla­ring är en for­mu­le­ring som tyd­ligt visar att ägan­de­rät­ten över­låts från gå­vo­gi­va­ren till gåvo­mot­ta­ga­ren. Ett ex­em­pel be­ly­ser i, "jag person X över­lå­ter härmed ägan­de­rät­ten till tavlan B, till person A"

Dess­utom krävs det att båda par­ter­na un­der­teck­nar gå­vobre­vet. Gå­vobre­vet ska även in­ne­hål­la da­tu­met för un­der­teck­nan­det samt orten.

Om man vill kan man yt­ter­li­ga­re lägga till andra vill­kor för gåvan. Man kan fast­stäl­la vill­kor för hur man vill att gåvan han­te­ras av mot­ta­ga­ren, ex­em­pel­vis att mot­ta­ga­ren inte får sälja egen­do­men på ett visst antal år. Ett annat ganska van­ligt ex­em­pel på vill­kor är att be­stäm­ma att gåvan ska utgöra en­skild egen­dom för mot­ta­ga­ren av gåvan.

tavla-gavobrev.jpg

Vad är en en­skild egen­dom?

Om egen­do­men är en­skild be­ty­der detta att egen­do­men inte om­fat­tas av en fram­ti­da bo­del­ning vid skils­mäs­sa. Om en för­äl­der till ex­em­pel ger en en­skild egen­dom åt sitt barn, in­ne­bär detta att barnet inte be­hö­ver dela upp egen­do­men på två med sin före detta part­ner vid skils­mäs­sa.

Egen­do­men är alltså enbart mot­ta­ga­rens egen, oav­sett even­tu­ell bo­del­ning, vilket kan vara en trygg­het i sig. Genom att i gå­vobre­vet ge ut­tryck för att egen­do­men är en­skild, kan man alltså för­säk­ra sig om att egen­do­men stan­nar inom släk­ten.

Måste gå­vobrev skri­vas av jurist?

Ett gå­vobrev måste inte skriva hos en jurist. Det går lika bra att skriva det själv med hjälp av en mall. 

Får man ge bort en fas­tig­het som gåva?

Det är tillå­tet, men det är lite mer kom­pli­ce­rat än att ge bort lös egen­dom på grund av de lagstad­ga­de form­kra­ven. Form­kra­ven sä­ker­stäl­ler att gå­vobre­vet är ju­ri­diskt kor­rekt och ju­ri­disk kor­rekt­het leder i sin tur till gå­vobre­vets gil­tig­het.

Gå­vobre­vet måste be­vitt­nas av två per­so­ner. Gå­vobre­vet ska även skic­kas till Lant­mä­te­ri­ver­ket, för att de ska kunna god­kän­na bytet av fas­tig­hets­ä­ga­re.

Man måste också ansöka om lag­fart på fas­tig­he­ten. Lag­fart är en of­fi­ci­ell re­gi­stre­ring som be­vi­sar att mot­ta­ga­ren av gåvan äger fas­tig­he­ten. Utöver dessa krav ska gå­vo­gi­va­rens och gå­vo­ta­ga­rens namn och per­son­num­mer fram­kom­ma av gå­vobre­vet, samt deras adress, ort och post­num­mer.

Den av­sed­da fas­tig­he­tens fas­tig­hets­be­teck­ning måste också in­klu­de­ras. En över­lå­tel­se­för­kla­ring krävs även och even­tu­el­la vill­kor för gåvan ska också tas med i gå­vobre­vet.

Där­ut­ö­ver för­ut­sätts även bägge par­ter­nas un­der­skrif­ter. Allt detta kan möj­ligt­vis verka en aning krång­ligt, och därför kan an­li­tan­de av en jurist för upp­rät­tan­det av gå­vobre­vet vara en vettig idé.

hus-gavobrev.jpg

Hur be­skat­tas gåva av fas­tig­het?

Mot­ta­ga­ren av gåvan be­hö­ver inte betala skatt på gåvans värde, ef­tersom gå­voskat­ten varit av­skaf­fad i Sve­ri­ge en längre tid.

Trots detta så måste mot­ta­ga­ren betala en stäm­pelskatt som upp­står då fas­tig­he­tens lag­fart re­gi­stre­ras hos Lant­mä­te­ri­ver­ket. Skat­ten be­räk­nas på basis av 1,5 % av fas­tig­he­tens tax­e­rings­vär­de.

Var re­gi­stre­ra gå­vobrev fas­tig­het?

Ett gå­vobrev gäl­lan­de fas­tig­het be­hö­ver inte re­gi­stre­ras. Man ska i stäl­let ansöka om lag­fart hos Lant­mä­te­ri­ver­ket. Men om en fas­tig­het ges som en gåva mellan makar, ska gå­vobre­vet re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket innan lag­fart­san­sö­kan skic­kas till Lant­mä­te­ri­ver­ket.

Måste gå­vobrev be­vitt­nas?

Ett gå­vobrev gäl­lan­de lös egen­dom be­hö­ver inte be­vitt­nas, men det kan ändå vara bra av be­vis­skäl. Om gå­vobre­vet gäller en fas­tig­het så måste gå­vobre­vet enligt lagen be­vitt­nas av två obe­ro­en­de per­so­ner som när­va­rar sam­ti­digt.

Vem har rätt att be­vitt­na ett gå­vobrev?

Då det är frågan om gåva av fas­tig­het är det vik­tigt att vitt­ne­na är obe­ro­en­de. Detta in­ne­bär till ex­em­pel att vitt­ne­na inte får vara släk­ting­ar till gå­vo­gi­va­ren. Då det gäller gåva av lös egen­dom, så kan i prin­cip vem som helst vara vittne, ef­tersom be­vitt­nan­de inte krävs enligt lag.

Är gåva för­skott på arv?

För­skott på arv in­ne­bär en minsk­ning av det slut­li­ga arvet för mot­ta­ga­ren av gåvan, till följd av att mot­ta­ga­ren redan fått en gåva innan gå­vo­gi­va­ren avled.

Som ut­gångs­punkt räknas en gåva av större värde som en person ger till sin bröstar­vinge, alltså till sitt barn, som för­skott på arv. Ett an­ta­gan­de om att det är frågan om ett för­skott på arv upp­står alltså au­to­ma­tiskt.

Men detta an­ta­gan­de kan gå­vo­gi­va­ren dock väl­digt lätt åsi­do­sät­ta genom att spe­ci­fikt ange som vill­kor i gå­vobre­vet, att gåvan inte utgör för­skott på arv. Om ett sådant vill­kor finns, är det vill­ko­ret som får fö­re­trä­de.

Si­tu­a­tio­nen är an­norlun­da om en person ger en gåva åt en annan ar­vinge än sitt barn, till ex­em­pel till sitt sys­kon­barn. I en sådan si­tu­a­tion upp­står ett mot­satt an­ta­gan­de. Då antar man au­to­ma­tiskt att det inte är för­skott på arv. Om gå­vo­gi­va­ren där­e­mot önskar att gåvan ska räknas som för­skott på arv, måste ett spe­ci­fikt vill­kor om detta in­klu­de­ras i gå­vobre­vet.

Det är väl­digt vik­tigt att klar­gö­ra huruvi­da en gåva utgör ett för­skott på arv eller inte, för att und­vi­ka att fram­ti­da arvs­tvis­ter upp­står.

Kan man över­lå­ta en bo­stads­rätt till sitt barn?

Det kan man. Man kan som ut­gångs­punkt ge sin egen­dom till vem man vill. När det är frågan om gåva av bo­stads­rätt måste man följa vissa form­krav i bo­stads­rättsla­gen. Gå­vobre­vet ska vara skrift­ligt och in­ne­hål­la in­for­ma­tion om gå­vo­gi­va­ren och ta­ga­ren samt deras u. Sedan ska man pre­ci­se­ra exakt vilken lä­gen­het det hand­lar om. Gå­vobre­vet ska även skic­kas till bo­stads­rätts­för­e­ning­en. Den nya ägaren måste bli medlem i bo­skaps­rätts­för­e­ning­en för att gåvan ska vara giltig.

Hur länge är ett gå­vobrev gil­tigt?

Det finns ingen tids­gräns för gil­tig­he­ten av ett gå­vobrev.

Kan man ogil­tig­för­kla­ra ett gå­vobrev?

Ef­tersom ett gå­vobrev är en form av avtal, så är ogil­tig­för­kla­ring möjlig på basis av de all­män­na ogil­tig­hets­grun­der­na i Av­talsla­gen. En av dessa grun­der är till ex­em­pel tvång. Om det in­ne­hål­ler gåva av fas­tig­het blir gå­vobre­vet dock au­to­ma­tiskt ogil­tigt om det inte upp­fyl­ler form­kra­ven för gå­vobrev av fas­tig­het.

Lahjapaketti