Allt om gå­vobrev

Männisor och juridiskt dokument
aatos-author-icon.png
Aatos
2024-04-12 ● 4 minuter
Dela artikeln
Enkelt för­kla­rat vad ett gå­vobrev är, när du be­hö­ver det och varför det är bra att skriva gå­vobrev.

Ett gå­vobrev är en ju­ri­diskt bin­dan­de hand­ling som skapas i syfte att bevisa att någon har gett bort en gåva.

Vad som ska stå i gå­vobrev och hur det ska ut­for­mas beror på vilken typ av egen­dom du ger bort?

Gå­vobrev be­hö­ver du vid gåva av be­ty­dan­de värde

när behövs gå­vobrev?

Om du vill skänka fast egen­dom som gåva, såsom en fas­tig­het, måste du upp­rät­ta ett skrift­li­gt gå­vobrev. I det här fallet är det fråga om ett lagstad­gat krav.

Om det där­e­mot gäller lös egen­dom, måste du inte upp­rät­ta ett gå­vobrev enligt lag, men det kan ändå vara mycket prak­tiskt och är oftast att re­kom­men­de­ra.

Här skil­jer man på lös och fast egen­dom:

 • Lös egen­dom är ex­em­pel­vis fö­re­mål, bil, pengar, aktier och rät­tig­he­ter.
 • Ex­em­pel på fast egen­dom är bo­stads­rätt, hus, tomt och mark.

Det är sär­skilt för­del­ak­ti­gt om du vill ge bort något av större värde, som till ex­em­pel pengar. Pengar räknas som lös egen­dom.

Skriv ett eget gå­vobrev som är ju­ri­diskt bin­dan­de

Hos Aatos är det möj­li­gt att skriva ett ju­ri­diskt kor­rekt och bin­dan­de gå­vobrev online. Genom att svara på enkla frågor och fylla i den in­for­ma­tion som tjäns­ten frågar blir gå­vobre­vet klart på bara några mi­nu­ter. Du kan ladda ner och skriva ut direkt efter be­tal­ning­en eller så väntar du på hem­le­ve­rans som ingår i priset.

Gå­vobre­vet kostar 699, men du kan testa före du köper!

Det ska vara med i gå­vobrev för lös egen­dom

Det finns inga lagstad­ga­de form­krav för gåva av lös egen­dom, men föl­jan­de saker är vik­ti­ga att ha med för att gå­vobre­vet över­hu­vud­ta­get ska kunna klas­sas som ett gå­vobrev.

 1. Skriv vem det är som skän­ker gåvan och vem det är som tar emot gåvan. Skriv namn och per­son­num­mer i gå­vobre­vet.
 2. Be­skriv gåvan på ett nog­grant sätt. Det und­vi­ker miss­för­stånd.
 3. Skriv en över­lå­tel­se­för­kla­ring.
 4. Båda parter ska skriva under gå­vobre­vet. Det ska finnas datum för un­der­teck­nan­det samt orten.

Om du vill kan du yt­ter­li­ga­re lägga till vill­kor för gåvan. Det kan ex­em­pel­vis gälla hur du vill att gåvan ska han­te­ras av mot­ta­ga­ren, som att mot­ta­ga­ren inte får sälja egen­do­men på ett visst antal år.

💡 Ett annat ganska van­li­gt vill­kor är att be­stäm­ma att gåvan ska utgöra en­skild egen­dom för mot­ta­ga­ren.

Ex­em­pel på över­lå­tel­se­för­kla­ring

En över­lå­tel­se­för­kla­ring är en for­mu­le­ring som tyd­li­gt visar att ägan­de­rät­ten lämnas över från en person till en annan.

Över­lå­tel­se­för­kla­ring­en kan se ut så här:

"Jag person X över­lå­ter härmed ägan­de­rät­ten till tavlan B, till person A"

Tavla som står på en vit hylla
Vad är en­skild egen­dom?

Om gåvan är en­skild egen­dom be­ty­der det att den inte om­fat­tas av en fram­ti­da bo­del­ning vid skils­mäs­sa. Om du till ex­em­pel ger något som är en­skild egen­dom till ditt barn, in­ne­bär det att barnet inte be­hö­ver dela med sig av gåvan till sitt ex vid se­pa­ra­tion.

Egen­do­men är alltså enbart mot­ta­ga­rens egen, vilket kan ge trygg­het. Genom att i gå­vobre­vet ge ut­tryck för att egen­do­men ska vara en­skild, kan du alltså för­säk­ra dig om att det du ger bort stan­nar inom fa­mil­jen.

Över­lå­ta en bo­stads­rätt till sitt barn

Du kan ge det som är ditt till vem du vill. Det gäller även en bo­stads­rätt. Vid gåva av bo­stads­rätt måste du följa vissa form­krav i bo­stads­rättsla­gen.

Gå­vobre­vet ska vara skrift­li­gt och in­ne­hål­la in­for­ma­tion om gå­vo­gi­va­ren och mot­ta­ga­ren samt deras un­der­skrif­ter. Du ska även nog­grant pre­ci­se­ra exakt vilken lä­gen­het det hand­lar om.

Gå­vobre­vet ska även skic­kas till bo­stads­rätts­för­e­ning­en. Den nya ägaren måste bli god­känd som medlem i bo­stads­rätts­för­e­ning­en för att gåvan ska träda i kraft och bli giltig. Det gäller alltid när en bo­stads­rätt byter ägare och även vid för­sälj­ning.

👍 Gå­vobrev ger trygg­het till båda parter. Se till att du får med alla vill­kor och att det verk­li­gen blir gil­ti­gt. Skriv gå­vobrev med Aatos nu.

Ge bort en fas­tig­het som gåva

Du kan ge bort en fas­tig­het, så som ett hus eller tomt som gåva. Det kräver också lite mer jäm­fört med att ge bort lös egen­dom på grund av lagstad­ga­de form­krav och annat re­gel­verk.

Vid gåva av fas­tig­het måste du alltid skriva gå­vobrev.

Gå­vobrev vid fas­tig­het ska in­ne­hål­la:

 • Namn, per­son­num­mer och adress för gå­vo­gi­va­ren och mot­ta­ga­ren
 • Fas­tig­hets­be­teck­ning
 • Even­tu­el­la vill­kor
 • Över­lå­tel­se­för­kla­ring
 • Bådas un­der­skrift
 • Be­vitt­ning av två per­so­ner

För att ett äg­ar­byte ska kunna ske av fas­tig­he­ten måste du också ansöka om lag­fart på fas­tig­he­ten hos Lant­mä­te­ri­et. Lag­fart är en of­fi­ci­ell re­gi­stre­ring som be­vi­sar att mot­ta­ga­ren av gåvan äger fas­tig­he­ten.

Gå­vobre­vet ska då bi­fo­gas och fun­ge­rar som ett kvitto på äg­ar­by­tet.

⚠️ Om du ger bort en fas­tig­het som gåva, re­kom­men­de­rar vi att inte an­vän­da gratis mallar för gå­vobrev.

Skriv in nytt­jan­de­rätt i gå­vobre­vet om re­le­vant

Du kan även välja att skriva in even­tu­ell nytt­jan­de­rätt i gå­vobre­vet. Det in­ne­bär att någon annan fort­fa­ran­de får rätt att an­vän­da fas­tig­he­ten, trots att du har gett bort den.

Det kan ex­em­pel­vis vara ak­tu­ellt för att en hy­res­gäst ska få bo kvar eller syskon ha fort­sa­tt till­gång till för­äld­ra­hem­met.

Grön hage och solen skiner
Skatt på gåva av fas­tig­het

Den som får en gåva be­hö­ver inte betala skatt på gåvans värde, ef­ter­som vi inte längre har gå­voska­tt i Sve­ri­ge. Gå­voska­tt på fas­tig­het finns inte heller kvar.

Där­e­mot måste mot­ta­ga­ren betala en stäm­pelska­tt som upp­står då fas­tig­he­tens lag­fart re­gi­stre­ras hos Lant­mä­te­ri­et. Skat­ten be­räk­nas på basis av 1,5 % av fas­tig­he­tens tax­e­rings­värde.

Det gäller alltid när en fas­tig­het byter ägare och är inte spe­ci­fikt för gåva av fas­tig­het.

Läs mer om gå­vobrev för fas­tig­het!

Be­vitt­na gå­vobrev vid fas­tig­het

Gå­vobrev som gäller fas­tig­het måste enligt lagen alltid be­vitt­nas av två obe­ro­en­de per­so­ner som när­va­rar sam­ti­di­gt.

💡 Ett gå­vobrev som gäller lös egen­dom eller bo­stads­rätt be­hö­ver där­e­mot inte be­vitt­nas. Det kan dock ändå vara bra och ger större trygg­het. Det är då svå­ra­re att påstå att gå­vobre­vet skulle vara falskt.

Vem kan be­vitt­na ett gå­vobrev?

När det gäller gåva av fas­tig­het är det vik­ti­gt att vitt­ne­na är obe­ro­en­de. Det in­ne­bär till ex­em­pel att vitt­ne­na inte får vara släk­ting­ar till gå­vo­gi­va­ren.

Då det gäller gåva av lös egen­dom, så kan i prin­cip vem som helst vara vittne, ef­ter­som be­vitt­nan­de inte krävs enligt lag.

Re­gi­stre­ra gå­vobrev hos Skat­te­ver­ket bara vid gåva mellan makar

I de allra flesta fall be­hö­ver du inte re­gi­stre­ra gå­vobre­vet hos Skat­te­ver­ket. Det gäller även ge­ne­rellt för gåva av fas­tig­het.

Enda gången som gå­vobrev be­hö­ver re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket är om det är en gåva mellan makar. Det brukar gälla gåva av högt värde. Är det frågan om gåva av fas­tig­het mellan makar ska gå­vobre­vet re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket innan lag­fart­san­sö­kan skic­kas till Lant­mä­te­ri­et.

En annan an­led­ning till att re­gi­stre­ra gå­vobre­vet är för att und­vi­ka att gåvan utmäts till följd av even­tu­el­la skul­der hos den make som ger bort gåvan.

Läs mer: 8 van­li­ga miss­tag när du ger bort gåva

Gå­vobrev är inte of­fent­li­ga

I de flesta fall är gå­vobrev inte of­fent­li­ga. Men om det är en gåva mellan makar och brevet har re­gi­stre­ra­ts hos Skat­te­ver­ket blir gå­vobre­vet till följd av det of­fent­li­gt.

Gåva som för­skott på arv

Ut­gångs­punk­ten är att gåva av större värde som en person ger till sitt barn (bröstar­vinge) au­to­ma­tiskt räknas som för­skott på arv.

Om det inte är tanken kan du lätt ändra på det genom att i ett gå­vobrev skriva att det inte är för­skott på arv. Om ett sådant vill­kor finns i gå­vobre­vet är det det som gäller.

Si­tu­a­tio­nen är an­norlun­da om en person ger en gåva åt en annan ar­vinge än sitt barn, till ex­em­pel ett sys­kon­barn. I en sådan si­tu­a­tion upp­står ett mot­sa­tt an­ta­gan­de. Då antar man au­to­ma­tiskt att det inte är för­skott på arv. Om du där­e­mot vill att gåvan ska vara ett för­skott be­hö­ver du skriva ett vill­kor om det i gå­vobre­vet.

Det är väl­di­gt vik­ti­gt att klar­gö­ra huruvi­da en gåva utgör ett för­skott på arv eller inte, för att und­vi­ka att fram­ti­da arvs­tvis­ter upp­står. Var därför alltid tydlig och utgå inte från an­ta­gan­den.

Hur länge ett gå­vobrev är gil­ti­gt?

Det finns ingen tids­gräns för gil­tig­he­ten av ett gå­vobrev.

Ogil­tig­för­kla­ra ett gå­vobrev

Ef­ter­som ett gå­vobrev är en form av avtal, så är ogil­tig­för­kla­ring möjlig på basis av de all­män­na ogil­tig­hets­grun­der­na i av­talsla­gen.

En av dessa grun­der är till ex­em­pel om gå­vo­gi­va­ren tving­a­ts ge bort något. För gåva av fas­tig­het blir gå­vobre­vet dock au­to­ma­tiskt ogil­ti­gt om det inte upp­fyl­ler form­kra­ven för gå­vobrev av fas­tig­het.

Skriv gå­vobrev nu. Klart på några mi­nu­ter och du laddar ner det direkt.

Vad våra kunder tycker om oss?

★★★★★ Lena

"Jag är mycket nöjd. Jag fick direkt ett tyd­li­gt svar på min fråga och do­ku­men­tet är proff­si­gt. Varma re­kom­men­da­tio­ner!!"

★★★★★ Thomas

“Fastän att jag inte är så bra på da­to­rer, gick det för­vå­nans­värt bra att få fixat det jag ville.”

★★★★★ Mikael

"Aatos är på alla sätt strå­lan­de! Lätt att han­te­ra
tydlig och in­for­ma­tiv. Den kan inte vara bättre och enkla­re!"

Lahjapaketti
Smidigare juridik, online och enkelt!