Allt om gå­vobrev 2022

Männisor och juridiskt dokument
Logo_blue.png
Aatos
2022-05-27 ● 6 minuter
Klart förklarat vad ett gåvobrev är, när det behövs och varför det lönar att skriva gåvobrev.

Ett gåvobrev är en juridiskt bindande handling som skapas i syfte att bevisa att en gåva har getts.

Hur gåvobrevet skrivs beror på om gåvan är lös eller fast egendom. Fast egendom är jord, som sedan delas in i fastigheter. Lös egendom är till exempel en tavla.

När behövs ett gåvobrev?

Om man vill skänka fast egendom som gåva, såsom en fastighet, krävs det att man upprättar ett skriftligt gåvobrev. Det är alltså frågan om ett lagstadgat krav.

Om det däremot gäller lös egendom, måste man inte upprätta ett gåvobrev enligt lagen, men det kan ändå vara mycket praktiskt och är oftast att rekommendera. Det är särskilt fördelaktigt om man vill ge bort något av större värde, såsom pengar. Pengar klassas som lös egendom.

Är gåvobrev offentliga?

De flesta gåvobrev är inte offentliga. Men om det till exempel är frågan om en gåva mellan makar med högt värde så måste gåvobrevet registreras hos Skatteverket. Till följd av registreringen blir gåvobrevet offentligt.

Var ska gåvobrev registreras?

Ett gåvobrev behöver enbart registreras om det är frågan om gåva mellan makar. Då ska gåvobrevet registreras hos Skatteverket. Registreringen görs b.la för att undvika att gåvan utmäts till följd av gåvogivarens eventuella skulder.

Vad ska ingå i ett gåvobrev för lös egendom?

Det finns inga lagstadgade formkrav för gåva av lös egendom, men följande saker är viktiga att inkludera för att gåvobrevet överhuvudtaget ska kunna klassas som ett gåvobrev.

För det första är det viktigt att inkludera vem det är som skänker gåvan och vem det är som tar emot gåvan. Dessa personers namn och personnummer ska också tas med i gåvobrevet.

Egendomen som ges bort som gåva ska även beskrivas på ett noggrant sätt, för att undvika missförstånd.

Gåvobrevet ska också innehålla en överlåtelseförklaring. En överlåtelseförklaring är en formulering som tydligt visar att äganderätten överlåts från gåvogivaren till gåvomottagaren. Ett exempel belyser i, "jag person X överlåter härmed äganderätten till tavlan B, till person A"

Dessutom krävs det att båda parterna undertecknar gåvobrevet. Gåvobrevet ska även innehålla datumet för undertecknandet samt orten.

Om man vill kan man ytterligare lägga till diverse villkor för gåvan. Man kan fastställa villkor för hur man vill att gåvan hanteras av mottagaren, exempelvis att mottagaren inte får sälja egendomen på ett visst antal år. Ett annat ganska vanligt exempel på villkor är att bestämma att gåvan ska utgöra enskild egendom för mottagaren av gåvan.

tavla-gavobrev.jpg

Vad är en enskild egendom?

Om egendomen är enskild betyder detta att egendomen inte omfattas av en framtida bodelning vid skilsmässa. Om en förälder till exempel ger en enskild egendom åt sitt barn, innebär detta att barnet inte behöver dela upp egendomen på två med sin före detta partner vid skilsmässa.

Egendomen är alltså enbart mottagarens egen, oavsett eventuell bodelning, vilket kan vara en trygghet i sig. Genom att i gåvobrevet ge uttryck för att egendomen är enskild, kan man alltså försäkra sig om att egendomen stannar inom släkten.

Måste gåvobrev skrivas av jurist?

Ett gåvobrev måste inte skriva hos en jurist. Ni kan skriva det själv med hjälp av en mall eller hos en jurist om ni vill.

Får man ge bort en fastighet som gåva?

Det är tillåtet, men det är lite mer komplicerat än att ge bort lös egendom på grund av de lagstadgade formkraven. Formkraven säkerställer att gåvobrevet är juridiskt korrekt och juridisk korrekthet leder i sin tur till gåvobrevets giltighet.

Gåvobrevet måste bevittnas av två personer. Gåvobrevet ska även skickas till Lantmäteriverket, för att de ska kunna godkänna bytet av fastighetsägare.

Man måste också ansöka om lagfart på fastigheten. Lagfart är en officiell registrering som bevisar att mottagaren av gåvan äger fastigheten. Utöver dessa krav ska gåvogivarens och gåvotagarens namn och personnummer framkomma av gåvobrevet, samt deras adress, ort och postnummer.

Den avsedda fastighetens fastighetsbeteckning måste också inkluderas. En överlåtelseförklaring krävs även och eventuella villkor för gåvan ska också tas med i gåvobrevet.

Därutöver förutsätts även bägge parternas underskrifter. Allt detta kan möjligtvis verka en aning krångligt, och därför kan anlitande av en jurist för upprättandet av gåvobrevet vara en vettig idé.

hus-gavobrev.jpg

Hur beskattas gåva av fastighet?

Mottagaren av gåvan behöver inte betala skatt på gåvans värde, eftersom gåvoskatten varit avskaffad i Sverige en längre tid.

Trots detta så måste mottagaren betala en stämpelskatt som uppstår då fastighetens lagfart registreras hos Lantmäteriverket. Skatten beräknas på basis av 1,5 % av fastighetens taxeringsvärde.

Var registrera gåvobrev fastighet?

Ett gåvobrev gällande fastighet behöver inte registreras. Man ska i stället ansöka om lagfart hos Lantmäteriverket. Men om en fastighet ges som en gåva mellan makar, ska gåvobrevet registreras hos Skatteverket innan lagfartsansökan skickas till Lantmäteriverket.

Måste gåvobrev vara bevittnade?

Ett gåvobrev gällande lös egendom behöver inte bevittnas, men det kan ändå vara bra av bevisskäl. Om gåvobrevet gäller en fastighet så måste gåvobrevet enligt lagen bevittnas av två oberoende personer som närvarar samtidigt.

Vem har rätt att bevittna ett gåvobrev?

Då det är frågan om gåva av fastighet är det viktigt att vittnena är oberoende. Detta innebär till exempel att vittnena inte får vara släktingar till gåvogivaren. Då det gäller gåva av lös egendom, så kan i princip vem som helst vara vittne, eftersom bevittnande inte krävs enligt lag.

Är gåva förskott på arv?

Förskott på arv innebär en minskning av det slutliga arvet för mottagaren av gåvan, till följd av att mottagaren redan fått en gåva innan gåvogivaren avled.

Som utgångspunkt räknas en gåva av större värde som en person ger till sin bröstarvinge, alltså till sitt barn, som förskott på arv. Ett antagande om att det är frågan om ett förskott på arv uppstår alltså automatiskt.

Men detta antagande kan gåvogivaren dock väldigt lätt åsidosätta genom att specifikt ange som villkor i gåvobrevet, att gåvan inte utgör förskott på arv. Om ett sådant villkor finns, är det villkoret som får företräde.

Situationen är annorlunda om en person ger en gåva åt en annan arvinge än sitt barn, till exempel till sitt syskonbarn. I en sådan situation uppstår ett motsatt antagande. Då antar man automatiskt att det inte är förskott på arv. Om gåvogivaren däremot önskar att gåvan ska räknas som förskott på arv, måste ett specifikt villkor om detta inkluderas i gåvobrevet.

Det är väldigt viktigt att klargöra huruvida en gåva utgör ett förskott på arv eller inte, för att undvika att framtida arvstvister uppstår.

Kan man överlåta en bostadsrätt till sitt barn?

Det kan man. Man kan som utgångspunkt ge sin egendom till vem man vill. När det är frågan om gåva av bostadsrätt måste man följa vissa formkrav i bostadsrättslagen. Gåvobrevet ska vara skriftligt och innehålla information om gåvogivaren och tagaren samt deras u. Sedan ska man precisera exakt vilken lägenhet det handlar om. Gåvobrevet ska även skickas till bostadsrättsföreningen. Den nya ägaren måste bli medlem i boskapsrättsföreningen för att gåvan ska vara giltig.

Hur länge är ett gåvobrev giltigt?

Det finns ingen tidsgräns för giltigheten av ett gåvobrev.

Kan man ogiltigförklara ett gåvobrev?

Eftersom ett gåvobrev är en form av avtal, så är ogiltigförklaring möjlig på basis av de allmänna ogiltighetsgrunderna i Avtalslagen. En av dessa grunder är till exempel tvång. Om det häller gåva av fastighet blir gåvobrevet dock automatiskt ogiltigt om det inte uppfyller formkraven för gåvobrev av fastighet.

Lahjapaketti