Vad är ett sam­bo­av­tal?

Par som står utanför ett hus
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-12-09 ● 4 minuter
Dela artikeln
Ett sam­bo­av­tal be­stäm­mer hur bostad och andra saker som sambor har köpt för att an­vän­da ge­men­samt ska delas om man går skilda vägar. Utan sam­bo­av­tal be­stäm­mer lagen, men med ett avtal be­stäm­mer ni era egna regler. 

Det finns lager för det mesta. Det gäller även om man är sambo. Det är alltid bra att känna till vad som gäller och att det går att skriva bort sam­bo­la­gens regler. Den här ar­ti­keln för­kla­rar vad ett sam­bo­av­tal är och hur det rent prak­tiskt fun­ge­rar.

Regler som gäller när du blir sambo

Du är sambo om du bor till­sam­mans med någon som du har en kär­leks­re­la­tion med men ni är inte gifta. Då gäller sam­bo­la­gen. Sam­bo­la­gen börjar au­to­ma­tiskt att gälla när ett par flyt­tar ihop.

Sam­bo­la­gen be­stäm­mer vilken egen­dom som ska räknas som ge­men­sam­ma egen­dom och vad som händer med den vid se­pa­ra­tion. Sam­bor­nas ge­men­sam­ma egen­dom kallas för sam­bo­e­gen­dom.

Vad är sam­bo­e­gen­dom?

Sam­bo­e­gen­dom är bo­stads­tads­rätt, hus och bohag. Bohag är till ex­em­pel möbler, hus­geråd, teknik och gräs­klip­pa­re som ni köpt för att an­vän­da ge­men­samt.

Vem som fak­tiskt har be­ta­lat för bo­sta­den eller sa­ker­na tar lagen inte hänsyn till. Det kan till ex­em­pel vara dyr köks­ut­rust­ning som den ena parten har köpt men som båda an­vän­der.

Det spelar heller ingen roll om det till ex­em­pel finns ett kon­trakt där en av sam­bor­na står som ägare. Det är fort­fa­ran­de sam­bo­e­gen­dom i lagens mening om det skaf­fa­ts för ge­men­samt bruk.

Till­gång­ar som inte är ge­men­sam bostad eller bohag delas där­e­mot inte mellan sam­bor­na vid en se­pa­ra­tion. Det kan till ex­em­pel vara pengar på ett eget bank­kon­to, en båt eller ett som­mar­hus. Dessa till­gång­ar stan­nar kvar hos den sambo som äger dom.

Vi ska nu gå igenom vad som gäller för sam­bo­av­tal och vad det in­ne­bär att se­pa­re­ra utan och med ett sam­bo­av­tal.

Läs mer: Vad alla skulle veta om sam­bo­av­tal?

Se­pa­re­ra utan ett sam­bo­av­tal

Om det inte finns ett sam­bo­av­tal när man se­pa­re­rar be­stäm­mer sam­bo­la­gen hur ge­men­sam­ma saker ska delas. Lagen säger då att sambor ska dela 50/50 på allt det ge­men­sam­ma. Det in­ne­bär att värdet av sam­bo­e­gen­do­men ska räknas ihop och delas sedan jämnt mellan par­ter­na.

Ex­em­pel: Utan ett sam­bo­av­tal

Utan sam­bo­av­tal kommer värdet av den dyra köks­ut­rust­ning att dela lika vid se­pa­ra­tion.

Den som be­hål­ler köks­ma­ski­ner­na ska då er­sät­ta eller köpa ut sambo. Det kan man göra genom att betala med pengar eller kvitta mot annan sam­bo­e­gen­dom av samma värde.

Se­pa­re­ra med ett sam­bo­av­tal

Om man där­e­mot skri­ver ett sam­bo­av­tal kan man be­stäm­ma att lagens regler inte ska gälla när man se­pa­re­rar. Istäl­let kommer man i förväg över­ens om hur man ska dela bostad och sa­ker­na mellan sig.

Ex­em­pel: Med ett sam­bo­av­tal

Med ett sam­bo­av­tal kan man be­stäm­ma att köks­ut­rust­ning ska gå till sambo A utan er­sätt­ning till sambo B. Köks­ma­ski­ner­na un­dan­tas då från sam­bo­e­gen­do­men och värdet delas inte. På ju­ri­dik­språk kallas det att man i sam­bo­av­ta­let gör köks­ut­rust­ning­en till en­skild egen­dom.

Sätt dina egna regler i ett sam­bo­av­tal.

Vad är ett sam­bo­av­tal rent kon­kret?

Ett sam­bo­av­tal är en ju­ri­diskt bin­dan­de över­ens­kom­mel­se mellan det sam­bo­bo­en­de paret om att avtala bort sam­bo­la­gens regler vid en even­tu­ell se­pa­ra­tion. I av­ta­let kan man be­stäm­ma att det ska gälla hela eller delar av sam­bo­e­gen­do­men.

Det finns inget ge­ne­rellt svar för om och vad man bör ta upp i ett sam­bo­av­tal. Alla fa­mil­jer har olika behov. För många kan det ex­em­pel­vis kännas mer rätt­vist om den som be­ta­lat mer för bo­en­det också får till­ba­ka sin del. Men har man levt länge till­sam­mans och har barn kanske det känns vik­ti­ga­re för fa­mil­jens bästa att dela jämnt obe­ro­en­de vem som har be­ta­lat.

Sam­bo­av­tal bo­stads­rätt

Den sam­bo­e­gen­dom som är av tvek­löst störst värde är bo­stads­rätt eller villa. Här kan det finnas extra an­led­ning att ta ett aktivt beslut om vad ni vill ska gälla om ni går skilda vägar. Sär­skilt om ni köpt bo­sta­den med olika stor kon­tan­tin­sa­ts eller äger olika andel.

Om så är fallet och ni inte vill dela lika är det vik­ti­gt att komma ihåg att sam­bo­av­ta­let måste kom­bi­ne­ras med ett skul­debrev. Utan både sam­bo­av­tal och skul­debrev får av­ta­let inget värde.

I sam­bo­av­ta­let be­hö­ver ni dock inte be­stäm­ma om att köpa ut sambo ur bo­stads­rätt eller hus. Ni be­stäm­mer bara om bo­sta­den ska ses som sam­bo­e­gen­dom eller en­skild egen­dom.

💡 Bra att veta! Om du ägde din bo­stads­rätt innan du träf­fa­de din sambo räknas bo­stads­rätt inte som sam­bo­e­gen­dom. Men det finns till­fäl­len då din sambo ändå har rätt till din bostad.

När ska ska man skriva ett sam­bo­av­tal?

Ett sam­bo­av­tal kan man skriva innan man flyt­tar ihop eller under tiden man är sambo. Syftet med sam­bo­av­ta­let är att und­vi­ka eko­no­mis­ka kon­flik­ter om man skulle välja att gå skilda vägar.

Det är ofta lät­tas­te att komma över­ens och skriva sam­bo­av­ta­let innan eller i början av sam­bo­för­hål­lan­det. Men det går förstå lika bra att skriva sam­bo­av­tal långt senare.

Hur skri­ver man ett sam­bo­av­tal?

Ett sam­bo­av­tal måste följa lagens form­krav, ska vara skrift­li­gt och un­der­teck­nat av båda sam­bor­na. Det är vik­ti­gt att det finns två ori­gi­nal av av­ta­let och att man får var sitt ex­em­plar. Det be­hö­ver inte skri­vas under av vitt­nen, men om man tycker att det känns tryg­ga­re är det bra att göra.

Sam­bo­av­tal ska heller inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Du för­va­rar det på valfri plats där hemma, vilket ex­em­pel­vis kan vara där du har andra vik­ti­ga papper.

Om ni har skri­vit flera sam­bo­av­tal gäller det senast skriv­na av­ta­let. Släng gärna ti­di­ga­re avtal för att inte skapa för­vir­ring.

Då börjar ett sam­bo­av­tal att gälla

Sam­bo­av­ta­let blir ett gil­ti­gt och bin­dan­de avtal när båda har skri­vit under, men det är först vid en se­pa­ra­tion som ett sam­bo­av­tal kommer till an­vänd­ning. Så länge ni lever till­sam­mans har det ingen be­ty­del­se i var­dags­li­vet.

När man går skilda vägar kommer många över­ens ändå om vem som ska ha vilka möbler och vad som ska hända med bo­sta­den. Men ibland kan kon­flik­ter ändå hända. En se­pa­ra­tion kan komma med starka käns­lor och då kan det kännas skönt att ett sam­bo­av­tal finns där mycket redan är upp­gjort.

Tre skäl till varför skriva sam­bo­av­tal

  1. Ett sam­bo­av­tal gör det möj­li­gt att ge­men­samt be­stäm­ma reg­ler­na för just er. På så sätt kan ni an­pas­sa det efter ert liv och era för­ut­sätt­ning­ar. 
  2. Sam­bo­av­ta­let gör att ni kan göra upp på för­hand vad som ska gälla. Det är klart och redo att an­vän­da vid en even­tu­ell se­pa­ra­tion. 
  3. Sam­bo­av­tal kan und­vi­ka bråk och kon­flik­ter vid en se­pa­ra­tion. Det är väl­di­gt lätt att oe­nig­he­ter om saker upp­står där den ena parten hävdar sig ha bättre rätt till en spe­ci­fik sak. I sam­bo­av­ta­let blir det tyd­li­gt vad som gäller.

När upphör ett sam­bo­av­tal att gälla?

I lagen gör man skill­nad på när ett sam­bo­för­hål­lan­de upphör och när ett sam­bo­av­tal upphör att gälla.

Ett sam­bo­för­hål­lan­de kan upp­hö­ra på tre sätt:

  1. när en sambo gifter sig med sin sambo eller någon annan
  2. när en sambo av­li­der eller
  3. när sam­bor­na flyt­tar isär

Om en av dessa punk­ter är upp­fyll­da anses sam­bo­för­hål­lan­det upp­löst.

När sam­bo­av­ta­let upphör beror på vad ni har skri­vit i av­ta­let. Det är ex­em­pel­vis möj­li­gt att skriva att ett sam­bo­av­tal ska sluta gälla vid ett sär­skilt datum.

Om inget sär­skilt har skri­vi­ts om när sam­bo­av­ta­let ska upp­hö­ra bör det gälla till att bo­del­ning är klar. Täcker inte sam­bo­av­ta­let vad som händer vid bo­del­ning bör det gälla till att sam­bo­för­hål­lan­det upphör.

Läs mer: Att göra bo­del­ning som sambo

Det är enkelt att skriva ett sam­bo­av­tal

Det går bra att skriva ett sam­bo­av­tal själv. Många väljer ändå att ta lite hjälp för att vara säker på att det blir rätt. Ett van­li­gt miss­tag är till ex­em­pel att det man skri­ver går att tolka på olika sätt och oe­nig­het upp­står.

Det är därför bra att ta lite hjälp som kva­li­tets­säk­ring. Med Aatos får du ett ju­ri­diskt kor­rekt sam­bo­av­tal som är tyd­li­gt och lätt att läsa.

Sam­bo­av­ta­let kostar 699 kronor, men före du be­ta­lar kan du gratis prova på tjäns­ten! I priset ingår hjälp av våra ju­ris­ter, hem­le­ve­rans och ett sam­bo­av­tal som är an­pas­sat för just ert behov!

Klicka på ‘börja’ och prova tjäns­ten gratis!

Smidigare juridik, online och enkelt!