Varför be­hö­ver du både ett sam­bo­av­tal och skul­debrev

Rött hus med vita knotar.
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
Dela artikeln
Ibland är ett sam­bo­av­tal inte till­räck­li­gt och sam­bor­na be­hö­ver också ett skul­debrev. Men vad är skill­na­den på skul­debrev och sam­bo­av­tal och ska man alltid upp­rät­ta båda av­ta­len?

I den här ar­ti­keln går jag först igenom vad som är sam­bo­av­tal och varför ett sam­bo­av­tal behövs. Sedan vad ett skul­debrev är och när det behövs.

Skriva sam­bo­av­tal när ni flyt­tar ihop

Ett sam­bo­av­tal bör skri­vas om ni inte vill att er sam­bo­e­gen­dom delas 50/50 om ni se­pa­re­rar.

Vad är sam­bo­e­gen­dom? Sam­bo­e­gen­dom är bostad och bohag som ni köpt för ge­men­samt bruk. Bohag är till ex­em­pel möbler, TV, xbox, pryd­nads­före­mål och köks­ut­rust­ning. Även värdet av er bostad ska delas lika om den köpts för att ni ska bo där till­sam­mans.

Efter en se­pa­ra­tion har ni båda rätt att begära att er egen­dom delas, det har ingen be­ty­del­se vem som köpt egen­do­men eller vem som be­ta­lat mera.

Endast genom att skriva ett sam­bo­av­tal kan ni und­vi­ka sam­bo­la­gens regler om bo­del­ning (2003:376).

I sam­bo­av­ta­let kan ni skriva att ingen eller endast viss egen­dom ska delas lika mellan er. Ex­em­pel­vis att huset inte ska ingå i en bo­del­ning men att ni vill dela lika på alla annan egen­dom.

Sam­bo­av­ta­let kan skri­vas före ni flyt­tar ihop, när ni är sambos eller i ef­ter­hand. Ett sam­bo­av­tal är lika kor­rekt obe­ro­en­de av vem när det skrivs. Det vik­ti­gas­te är att ni skri­ver ett avtal och att det är ju­ri­diskt kor­rekt.

Prova att skriva sam­bo­av­tal nu - utan kost­nad

Måste man skriva sam­bo­av­tal?

Nej, ni måste inte skriva ett sam­bo­av­tal. Många väljer att skriva ett sam­bo­av­tal så att om ex­emp­le­vis en av er be­ta­lat mera för er ge­men­sam­ma bostad delas den inte 50/50 utan i för­hål­lan­de till vad ni be­ta­lat för den.

Utan ett sam­bo­av­tal hälf­ten­de­las sam­bo­e­gen­do­men, vilket är rätt­vist om ni be­ta­lat lika mycket för all egen­dom.

Vad är skul­debrev?

Ett skul­debrev skrivs när du lånat pengar åt någon. Skul­debre­vet visar summan, för­fal­lo­dag och om ränta ska be­ta­las.

Genom att skriva ett skul­debrev finns det ett bevis på att du lånat pengar och att ni kommit över­ens om att det är ett lån och inte en gåva. För lån­ta­ga­ren är skul­debre­vet en sä­ker­het mot att lån­gi­va­ren utan för­var­ning kräver be­tal­ning.

Om per­so­nen senare inte be­ta­lar till­ba­ka är det lätt att kräva att skul­den ska be­ta­las när du har ett kvitto på skul­den.

Om du vill veta mer om skul­debrev har vi satt samman en lätt­läst guide som täcker in allt om skul­debrev.

An­led­ning­ar att skriva sam­bo­av­tal och skul­debrev

Sam­bo­av­tal och skul­debrev behövs ni köpt bo­stads­rätt eller hus till­sam­mans med olika kon­tan­tin­sa­ts. Utan ett sam­bo­av­tal delas värdet av er bostad 50/50 obe­ro­en­de vem som köpt bo­sta­den eller be­ta­lat mera för den.

Om ni endast har ett sam­bo­av­tal och det tyd­li­gt i kö­pebre­vet står att ni be­ta­lat för bo­sta­den ex­em­pel­vis 30/70 räcker det med sam­bo­av­tal om ni vill att värdet av bo­sta­den delas 30/70 vid en se­pa­ra­tion. Det kan dock bli orätt­vist om ni vid en för­sälj­ning går på för­lust, ef­ter­som den som be­ta­lat 70 % av bo­sta­den då för­lo­rar mycket pengar.

Därför kan det vara mer rätt­vist om ni också skri­ver ett skul­debrev där det står att en sambo som be­ta­lat mindre ska betala mel­lan­skill­na­den till den sambo som be­ta­lat mer. Därmed har den sambo som be­ta­lat mera endast lånat pengar till den andra sambon.

Vid en se­pa­ra­tion kommer bo­sta­den delas 50/50 vilket är rätt­vist oav­sett om bo­sta­den eller huset säljs med vinst eller för­lust och den som be­ta­lat mindre har fort­fa­ran­de en skuld till den andra sambon.

Genom att skriva ett skul­debrev be­ta­lar båda sam­bor­na lika mycket för ett bo­sta­den. Ett skul­debrev behövs även om ni tagit ett ge­men­samt lån men en av er även gått in med en kon­tan­tin­sa­ts. För att den som då be­ta­lar mera av bo­sta­den inte ska för­lo­ra sina pengar behövs ett skul­debrev.

Visste du att det finns många gratis mall av skul­debrev?

Varför behövs sam­bo­av­tal om båda be­ta­lar lika mycket vid skul­debrev?

Om ni endast har ett skul­debrev kan skul­den dras av vid bo­del­ning. Ett sam­bo­av­tal behövs om ni vill att skul­debre­vet ska få önskad effekt, alltså om ni vill att den som be­ta­lat mera får pengar av den som be­ta­lat mindre.

Om en av er begär att er sam­bo­e­gen­dom ska li­ka­de­las, li­ka­de­las egen­do­men vid en bo­del­ning.

Bo­del­ning be­ty­der att all den sam­bo­e­gen­dom som ni båda in­di­vi­du­ellt räknas ihop och delas på hälft så att ni båda får lika mycket. Före egen­do­men räknas ihop får alla skul­der som berör sam­bo­e­gen­dom dras av. Det be­ty­der att om ni inte har ett sam­bo­av­tal och endast har ett skul­debrev får skul­den dras av.

Ex­em­pel 1: Bo­stads­rätt till­sam­mans

Anna och Linus har köpt en bo­stads­rätt till­sam­mans. Anna be­ta­la­de 80 000 och Linus be­ta­la­de 20 000. De har skri­vit ett skul­debrev där det står att Linus ska betala 30 000 kronor till Anna.

De har ingen annan egen­dom än bo­sta­den och de har inte ett sam­bo­av­tal. Vid en bo­del­ning säljer de bo­sta­den för 100 000 kronor.

Ef­ter­som de inte har ett sam­bo­av­tal är bådas andel av bo­sta­den 50 000 kronor. Där­i­från får Linus dra av sin skuld på 30 000 kronor. Totalt ska Anna och Linus dela på 70 000 kronor, så att båda får 35 000 kronor. Anna ska betala 15 000 kronor till Linus så att båda får 35 000 kronor.

Även om Anna be­ta­la­de 80 000 för bo­sta­den får hon vid en för­sälj­ning endast 35 000 kronor. Linus som be­ta­la­de 20 000 kronor får 35 000 kronor och skuld­täck­ning på 30 000 kronor. Även om Anna kan kräva skul­den av Linus ut­gå­en­de från skul­debre­vet får Anna fort­fa­ran­de endast 65 000 kronor och Linus får 35 000 kronor.

Om Anna och Linus hade haft ett sam­bo­av­tal och ett skul­debrev hade Linus inte kunnat dra av skul­den och Anna kan kräva att Linus be­ta­lar av lånet. Oav­sett om bo­sta­den säljs vid en för­lust­af­fär eller vinst­af­fär hade Anna inte för­lo­rat pengar.

Rött hus med träd utan löv framför huset

Sam­bo­av­tal enkelt online hos Aatos

För att göra ett sam­bo­av­tal hos Aatos be­hö­ver du inte känna till lag­pa­ra­gra­fer eller veta hur ett sam­bo­av­tal skrivs.

Det finns heller inget behov att boka tid hos en jurist då av­ta­let upp­rät­tas helt online. Tjäns­ten för­står er si­tu­a­tion och ba­se­rat på det upp­rät­tas ett sam­bo­av­tal som är an­pas­sat för just er.

Om ni har frågor kan ni kon­tak­ta vår kund­tjänst via chatt eller e-post, utan extra kost­nad. Aatos ju­ri­dis­ka team hjäl­per direkt om ni har frågor.

Det samma gäller om du skri­ver ett skul­debrev med hjälp av Aatos on­li­ne­tjänst.

Skriv ett ju­ri­diskt kor­rekt sam­bo­av­tal idag.

Smidigare juridik, online och enkelt!