Kan min sam­bo få rätt till min bo­stads­rätt?

Nycklar i handen
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 6 minuter
När kan din sambo få rätt till halva bostadsrätten eller huset som du köpt? Har du tänkt på att skriva ett samboavtal? Här är bra saker att veta när du blir sambo.

Det finns två olika si­tu­a­tio­ner när din sambo kan få rätt till din bo­stads­rätt.

  1. Om du köpt bo­stads­rät­ten för er ge­men­sam­ma an­vänd­ning
  2. Om din sambo be­hö­ver bo­stads­rät­ten om det är skä­ligt ut­i­från om­stän­dig­he­ter­na.

Den här ar­ti­keln be­hand­lar först vad som gäller när man se­pa­re­rar som sambo och sedan när din sambo kan få din bo­stads­rätt.  

Vad gäller när man se­pa­re­rar som sambo?

Sambo avser två per­so­ner som bor ihop och har ett ro­man­tiskt för­hål­lan­de. Van­ligt­vis ska sambos ha bott ihop sex må­na­der för att sam­bo­la­gens regler ska gälla.

Vid en se­pa­ra­tion har ni båda rätt att be att värdet av er bostad och bohag som köpts för ert ge­men­sam­ma bruk ska delas lika mellan er. Bohag är lös egen­dom så som köks­ut­rust­ning, damm­su­ga­re, möbler och, tv och PlayS­ta­tion.

Egen­do­men delas vid en så kallad bo­del­ning. Båda har rätt att begära bo­del­ning inom ett år från se­pa­ra­tio­nen. Bo­del­ning kan även be­gä­ras vid döds­fall.

Sam­bo­la­gens bo­del­nings­reg­ler (2003:376) kan endast för­bi­ses genom att skriva ett sam­bo­av­tal.

Prova gratis:

Kan min sambo få rätt till min bo­stads­rätt?

Ja, din sambo kan få rätt till din bo­stads­rätt. Enligt sam­bo­la­gen ska värdet av er bostad delas på hälf­ten om ni eller en av er köpt bo­sta­den för er ge­men­sam­ma an­vänd­ning.

Ge­men­sam an­vänd­ning be­ty­der att bo­stads­rät­ten köptes för att ni båda skulle bo där. Om du hade bo­stads­rät­ten redan före ni blev till­sam­mans har du inte köpt den för er bådas an­vänd­ning och din sambo får inte rätt till bo­stads­rät­ten.

Om du säljer en bostad du hade före ni blev sambor och an­vän­der peng­ar­na för att köpa en bo­stads­rätt som ni båda ska bo i är det fråga om en bostad för er bådas an­vänd­ning. Bo­sta­den ska därmed delas 50/50 mellan er om en av er begär det.

Också om ni köper en bo­stads­rätt med olika insats, ex­em­pel­vis 30/70, ska värdet av bo­sta­den delas 50/50 vid en se­pa­ra­tion. Det samma gäller om ni tagit ett bank­lån men du be­ta­lat en större kon­tan­tin­sats. Vid en se­pa­ra­tion delas värdet av bo­sta­den på hälf­ten och du för­lo­rar därmed kon­tan­tin­sat­sen, även om du be­ta­lat mera för bo­sta­den.

Ex­em­pel 1: Den ena sambon flyt­tar in i den andras lä­gen­het

Noa och Sandra är sambor. De bor i Noas bo­stads­rätt som han köpte före de blev till­sam­mans och flyt­ta­de ihop.

Vid en se­pa­ra­tion har Sandra inte rätt till bo­sta­den ef­tersom den inte köptes för deras ge­men­sam­ma an­vänd­ning.  

Ex­em­pel 2: Ena sambon köper en lä­gen­het för bådas an­vänd­ning

Kim och Robin är sambor. Ef­tersom Kim fort­fa­ran­de stu­de­rar köper Robin en bo­stads­rätt som en in­ve­ste­ring och för att de ska bo där fram tills att Kim stu­de­rat klart.

Bo­sta­den har köpts för deras ge­men­sam­ma an­vänd­ning och värdet av lä­gen­he­ten ska delas lika.

Ex­em­pel 3: Olika kon­tan­tin­sats

Mo­ham­med och Nora köper en lä­gen­het till­sam­mans. Mo­ham­med be­ta­lar 40 % och Nora be­ta­lar 60 % av priset.

Vid en se­pa­ra­tion ska de dela 50/50 på bo­sta­den.  

Många kan tycka att det här är orätt­vist, men så är reg­ler­na vid en bo­del­ning. Vid en even­tu­ell se­pa­ra­tion kan alltså din sambo få rätt till din lä­gen­het.  

Vad re­gle­rar sam­bo­av­tal?

I ett sam­bo­av­tal kan ni avtala bort sam­bo­la­gens bo­del­nings­reg­ler så att ingen eller endast viss egen­dom ska delas lika mellan er. Ni kan avtala att bo­sta­den inte ska delas lika men att all övrig egen­dom ska delas lika mellan er.

Egen­do­men som inte ska delas lika mellan er och som inte ska ingå i en bo­del­ning kallas för en­skild egen­dom.

Om du inte vill att din sambo ska få rätt till hälf­ten av din bo­stads­rätt om du köpt bo­stads­rät­ten eller be­ta­lat mera för den måste du skriva ett sam­bo­av­tal.

Också om ni be­ta­lat olika kon­tan­tin­sats måste ni skriva ett sam­bo­av­tal om ni inte vill dela lika på värdet av bo­sta­den. Om ni inte skri­ver ett sam­bo­av­tal ingår bo­stads­rät­ten i en bo­del­ning och delas på hälft, även om ni i kö­pebre­vet angett att ni äger olika stora an­de­lar av bo­sta­den.

Om ni be­ta­lat olika kon­tan­tin­sats kan ni även skriva ett skul­debrev så att den som be­ta­lat mera får till­ba­ka peng­ar­na. Utan ett skul­debrev kan det vara svårt, om inte omöj­ligt, att få till­ba­ka de extra peng­ar­na.

Visste du att sam­bo­av­tal på­ver­kar även arv? Läs om tes­ta­men­te för sambor och om sam­bors arvs­rätt.

Rätt att ta över bo­sta­den även om ni skri­vit ett sam­bo­av­tal

Det finns vissa si­tu­a­tio­ner där den som be­hö­ver bo­stads­rät­ten får den även om bo­sta­den gjorts till en­skild egen­dom i ett sam­bo­av­tal.

Rätten att ta över en bostad gäller både hy­res­rätt och bo­stads­rätt.

I sam­bo­la­gens 22§ (203:376) står det att om en bo­stads­rätt eller hy­res­rätt i ett sam­bo­av­tal gjorts till en­skild egen­dom kan den andra sambon få rätt till bo­sta­den om det enligt om­stän­dig­he­ter­na kan anses skä­ligt.

Främst syftar det på om paret har barn till­sam­mans. Om de inte har barn finns det en rätt att ta över bo­sta­den endast om syn­ner­li­ga skäl finns.

Vad är syn­ner­li­ga skäl om sam­bor­na inte har barn? Det kan ex­em­pel­vis vara om en av dem är gravid.

Be­gä­ran om att ta över bo­sta­den måste fram­stäl­las senast inom ett år efter att för­hål­lan­det tog slut, men dock senast tre må­na­der från att paret flyt­ta­de isär. Ofta är tid­punk­ten för när paret flyt­tar isär och för­hål­lan­det upphör samma, men det be­hö­ver inte vara så.

Om sambon över­tar den andras lä­gen­het ska den som ägde bo­sta­den kom­pen­se­ras. Bo­stads­rät­tens mark­nads­vär­de an­vänds när sam­bor­na be­slu­ter om kom­pen­sa­tion. Om det är en hy­res­rätt ska kom­pen­sa­tion inte be­ta­las.  

Vad är en­skild egen­dom för sambor?

En­skild egen­dom är den egen­dom som enligt sam­bo­av­tal inte ska ingå i en bo­del­ning och inte ska delas lika mellan er.

En­skild egen­dom kan även vara egen­dom som en av er fått genom arv eller tes­ta­men­te och det i tes­ta­men­te står att egen­do­men ska vara en­skild.

Kan en­skild egen­dom bli sam­bo­e­gen­dom?

Nej, en­skild egen­dom kan inte bli sam­bo­e­gen­dom.

Men om ni gjort en bostad till en­skild egen­dom kan den andra sambon få rätt till bo­sta­den. Bo­sta­den anses dock inte bli sam­bo­e­gen­dom.

Vilka är form­kra­ven för ett sam­bo­av­tal?

Ett ju­ri­diskt kor­rekt sam­bo­av­tal ska vara:

  1. skrift­ligt
  2. da­te­rat
  3. un­der­teck­nat av er båda

Det ska inte re­gi­stre­ras och det måste inte be­vitt­nas. Ni kan fri­vil­ligt välja att ha vitt­nen men det på­ver­kar inte gil­tig­he­ten.

Sambo vill inte skriva på sam­bo­av­tal

Om din sambo inte vill skriva på be­ty­der det att ni inte har ett sam­bo­av­tal.

Ett sam­bo­av­tal är gäl­lan­de först när ni båda skri­vit på. Om ni redan flyt­tat ihop och din sambo inte vill skriva på är all er egen­dom sam­bo­e­gen­dom och ska delas lika om ni se­pa­re­rar.  

Vad skri­ver man i ett sam­bo­av­tal?

I sam­bo­av­ta­let anger ni vilken egen­dom som inte ska delas lika mellan er. Ni kan ange ingen eller endast viss egen­dom.  

Skriva sam­bo­av­tal online hos Aatos

Sam­bo­av­tal kan skri­vas före ni flyt­tat ihop, under för­hål­lan­det och även efter att ni se­pa­re­rat. Ett sam­bo­av­tal som ni skri­ver före, under eller efter för­hål­lan­det är lika bra och lika gil­tigt.

Ett sam­bo­av­tal är inte bättre eller sämre bara för att ni skri­vit det vid en viss tid­punkt.

Aatos är ett av de enk­las­te sätten att skriva sam­bo­av­tal. Det tar bara 10 mi­nu­ter. Ni svarar på några lätta frågor och ett för­slag på sam­bo­av­tal ge­ne­re­ras ut­i­från svaren. Ni be­hö­ver inte kunna vad lagen säger men kan ändå vara trygga i att sam­bo­av­ta­let blir ju­ri­diskt kor­rekt och bin­dan­de.