Kan min sam­bo få rätt till min bo­stads­rätt?

Nycklar i handen
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 6 minuter
Dela artikeln
När kan din sambo få rätt till halva bo­stads­rät­ten eller huset som du köpt? Har du tänkt på att skriva ett sam­bo­av­tal? Här är bra saker att veta när du blir sambo.

Det finns två olika si­tu­a­tio­ner när din sambo kan få rätt till din bo­stads­rätt.

  1. Om du köpt bo­stads­rät­ten för er ge­men­sam­ma an­vänd­ning
  2. Om din sambo be­hö­ver bo­stads­rät­ten om det är skä­li­gt ut­i­från om­stän­dig­he­ter­na.

Den här ar­ti­keln be­hand­lar först vad som gäller när man se­pa­re­rar som sambo och sedan när din sambo kan få rätt till din bo­stads­rätt. Vi går även igenom vad som gäller när sam­bo­av­tal finns.

Vad som gäller när du se­pa­re­rar som sambo

Sambo avser två per­so­ner som bor ihop och har ett ro­man­tiskt för­hål­lan­de. Van­ligt­vis ska sambos ha bott ihop sex må­na­der för att sam­bo­la­gens regler ska gälla.

Vid en se­pa­ra­tion har ni båda rätt att begära att värdet av er bostad och bohag som köpts för ert ge­men­sam­ma bruk ska delas lika mellan er. Bohag är lös egen­dom så som köks­ut­rust­ning, damm­su­ga­re, möbler och, tv och PlayS­ta­tion.

Det ni äger delas vid en så kallad bo­del­ning. Ni har båda rätt att begära bo­del­ning inom ett år från se­pa­ra­tio­nen. Bo­del­ning för sambo kan även be­gä­ras vid döds­fall.

Det går dock att und­vi­ka sam­bo­la­gens regler om bo­del­ning genom att skriva ett sam­bo­av­tal.

Skriv ditt eget sam­bo­av­tal och bestäm själv vad som ska gälla. Prova här!

Kan min sambo få rätt till min bo­stads­rätt?

Ja, din sambo kan få rätt till din bo­stads­rätt. Enligt sam­bo­la­gen ska värdet av er bostad delas på hälf­ten om ni eller en av er köpt bo­sta­den för er ge­men­sam­ma an­vänd­ning.

Ge­men­sam an­vänd­ning be­ty­der att bo­stads­rät­ten köptes för att ni båda skulle bo där. Om du hade bo­stads­rät­ten redan före ni blev till­sam­mans har du inte köpt den för er bådas an­vänd­ning och din sambo får inte rätt till bo­stads­rät­ten.

Om du säljer en bostad du hade före ni blev sambor och an­vän­der peng­ar­na för att köpa en bo­stads­rätt som ni båda ska bo i är det fråga om en bostad för er bådas an­vänd­ning. Bo­sta­den ska därmed delas 50/50 mellan er om en av er begär det.

Också om ni köper en bo­stads­rätt med olika insats, ex­em­pel­vis 30/70, ska värdet av bo­sta­den delas 50/50 vid en se­pa­ra­tion.

Det samma gäller om ni tagit ett bank­lån men du be­ta­lat en större kon­tan­tin­sa­ts. Vid en se­pa­ra­tion delas värdet av bo­sta­den på hälf­ten och du för­lo­rar därmed kon­tan­tin­sat­sen, även om du be­ta­lat mera för bo­sta­den.

Ex­em­pel 1: Den ena sambon flyt­tar in i den andras lä­gen­het

Noa och Sandra är sambor. De bor i Noas bo­stads­rätt som han köpte före de blev till­sam­mans och flyt­ta­de ihop.

Vid en se­pa­ra­tion har Sandra inte rätt till bo­sta­den ef­ter­som den inte köptes för deras ge­men­sam­ma an­vänd­ning.

Ex­em­pel 2: Ena sambon köper en lä­gen­het för bådas an­vänd­ning

Kim och Robin är sambor. Ef­ter­som Kim fort­fa­ran­de stu­de­rar köper Robin en bo­stads­rätt som en in­ve­ste­ring och för att de ska bo där fram tills att Kim stu­de­rat klart.

Bo­sta­den har köpts för deras ge­men­sam­ma an­vänd­ning och värdet av lä­gen­he­ten ska delas lika.

Ex­em­pel 3: Olika kon­tan­tin­sa­ts

Mo­ham­med och Nora köper en lä­gen­het till­sam­mans. Mo­ham­med be­ta­lar 40 % och Nora be­ta­lar 60 % av priset.

Vid en se­pa­ra­tion ska de dela 50/50 på bo­sta­den.

Många kan tycka att det här är orätt­vist, men så är reg­ler­na vid en bo­del­ning. Vid en even­tu­ell se­pa­ra­tion kan alltså din sambo få rätt till din lä­gen­het.

Ljust vardagsrum med gröna växter
Sam­bo­av­tal be­stäm­mer hur ni ska dela saker

I ett sam­bo­av­tal kan ni avtala bort sam­bo­la­gens bo­del­nings­reg­ler så att ingen eller endast viss egen­dom ska delas lika mellan er. Ni kan avtala att bo­sta­den inte ska delas lika men att all övrig egen­dom ska delas lika mellan er.

Egen­do­men som inte ska delas lika mellan er och som inte ska ingå i en bo­del­ning kallas för en­skild egen­dom.

Om du inte vill att din sambo ska få rätt till hälf­ten av din bo­stads­rätt om du köpt bo­stads­rät­ten eller be­ta­lat mera för den måste du skriva ett sam­bo­av­tal.

Också om ni be­ta­lat olika kon­tan­tin­sa­ts måste ni skriva ett sam­bo­av­tal om ni inte vill dela lika på värdet av bo­sta­den. Om ni inte skri­ver ett sam­bo­av­tal ingår bo­stads­rät­ten i en bo­del­ning och delas på hälft, även om ni i kö­pebre­vet angett att ni äger olika stora an­de­lar av bo­sta­den.

Om ni be­ta­lat olika kon­tan­tin­sa­ts kan ni även skriva ett skul­debrev så att den som be­ta­lat mera får till­ba­ka peng­ar­na. Utan ett skul­debrev kan det vara svårt, om inte omöj­li­gt, att få till­ba­ka de extra peng­ar­na.

💡  Visste du att sam­bo­av­tal på­ver­kar även arv? Läs om tes­ta­men­te för sambor och om sam­bors arvs­rätt.

Rätt att ta över bo­sta­den även om ni skri­vit ett sam­bo­av­tal

Det finns vissa si­tu­a­tio­ner där den som be­hö­ver bo­stads­rät­ten får den även om bo­sta­den gjorts till en­skild egen­dom i ett sam­bo­av­tal.

Rätten att ta över en bostad gäller både hy­res­rätt och bo­stads­rätt.

I sam­bo­la­gens 22§ (203:376) står det att om en bo­stads­rätt eller hy­res­rätt i ett sam­bo­av­tal gjorts till en­skild egen­dom kan den andra sambon få rätt till bo­sta­den om det enligt om­stän­dig­he­ter­na kan anses skä­li­gt.

Främst syftar det på om paret har barn till­sam­mans. Om de inte har barn finns det en rätt att ta över bo­sta­den endast om syn­ner­li­ga skäl finns.

Vad är syn­ner­li­ga skäl om sam­bor­na inte har barn? Det kan ex­em­pel­vis vara om en av dem är gravid.

Be­gä­ran om att ta över bo­sta­den måste fram­stäl­las senast inom ett år efter att för­hål­lan­det tog slut, men dock senast tre må­na­der från att paret flyt­ta­de isär. Ofta är tid­punk­ten för när paret flyt­tar isär och för­hål­lan­det upphör samma, men det be­hö­ver inte vara så.

Om sambon över­tar den andras lä­gen­het ska den som ägde bo­sta­den kom­pen­se­ras. Bo­stads­rät­tens mark­nads­värde an­vän­ds när sam­bor­na be­slu­ter om kom­pen­sa­tion. Om det är en hy­res­rätt ska kom­pen­sa­tion inte be­ta­las.

Sambo och en­skild egen­dom

En­skild egen­dom är den egen­dom som enligt sam­bo­av­tal inte ska ingå i en bo­del­ning och inte ska delas lika mellan er.

En­skild egen­dom kan även vara egen­dom som en av er fått genom arv eller tes­ta­men­te och det i tes­ta­men­te står att egen­do­men ska vara en­skild.

Sam­bo­av­tal hos Aatos

Skriv sam­bo­av­tal till­sam­mans med din part­ner. Hos Aatos skapar ni sam­bo­av­ta­let på bara några mi­nu­ter och kan sedan sova gott när ni till­sam­mans ents om vad som är rätt­vist vid en se­pa­ra­tion.

💡­Prova gratis

Kan en­skild egen­dom bli sam­bo­e­gen­dom?

Nej, en­skild egen­dom kan inte bli sam­bo­e­gen­dom.

Men om ni gjort en bostad till en­skild egen­dom kan den andra sambon få rätt till bo­sta­den. Bo­sta­den anses dock inte bli sam­bo­e­gen­dom.

Form­krav för ett sam­bo­av­tal

Ett ju­ri­diskt kor­rekt sam­bo­av­tal ska vara:

  1. skrift­li­gt
  2. da­te­rat
  3. un­der­teck­nat av er båda

Det ska inte re­gi­stre­ras och det måste inte be­vitt­nas. Ni kan fri­vil­li­gt välja att ha vitt­nen men det på­ver­kar inte gil­tig­he­ten.

Sambo vill inte skriva på sam­bo­av­tal

Om din sambo inte vill skriva på be­ty­der det att ni inte har ett sam­bo­av­tal.

Ett sam­bo­av­tal är gäl­lan­de först när ni båda skri­vit på. Om ni redan flyt­tat ihop och din sambo inte vill skriva på är all er egen­dom sam­bo­e­gen­dom och ska delas lika om ni se­pa­re­rar.

Vad skri­ver man i ett sam­bo­av­tal?

I sam­bo­av­ta­let anger ni vilken egen­dom som inte ska delas lika mellan er. Ni kan ange ingen eller endast viss egen­dom.

Läs vidare: hur ni kan avtala bort sam­bo­la­gen

Skriv eget sam­bo­av­tal online hos Aatos

Ni kan skriva sam­bo­av­tal före ni flyt­tar ihop, under för­hål­lan­det och även efter att ni se­pa­re­rat.

Sam­bo­av­tal som ni skri­ver före, under eller efter för­hål­lan­det är lika bra och lika gil­ti­gt.

Aatos är ett av de enk­las­te sätten att skriva sam­bo­av­tal. Det tar bara 10 mi­nu­ter.

Ni svarar på några lätta frågor och ett för­slag på sam­bo­av­tal ge­ne­re­ras ut­i­från svaren. Ni be­hö­ver inte kunna vad lagen säger men kan ändå vara trygga i att sam­bo­av­ta­let blir ju­ri­diskt kor­rekt och bin­dan­de.

Smidigare juridik, online och enkelt!