Sam­bo­av­tal mall och ex­em­pel för gratis

Bostad
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 6 minuter
Dela artikeln
Här visar vi hur ni skri­ver sam­bo­av­tal själva och listar miss­tag att und­vi­ka. Nedan finns gratis mall för sam­bo­av­tal och ex­em­pel till hjälp.

Många som är sambo eller fun­de­rar på att flytta ihop har hört om sam­bo­av­tal, men vad be­ty­der det egent­li­gen? Sambo de­fi­ni­e­ras som två per­so­ner som bor till­sam­mans och har en re­la­tion men är inte gifta.

Utan ett sam­bo­av­tal ska all er sam­bo­e­gen­dom delas på hälf­ten vid en se­pa­ra­tion enligt sam­bo­la­gen om en av er begär det. Genom att skriva ett sam­bo­av­tal kan ni und­vi­ka sam­bo­la­gens regler om bo­del­ning.

I sam­bo­av­ta­let anger ni att ingen eller endast viss egen­dom ska delas lika mellan er om för­hål­lan­det upphör. Ni kan ex­em­pel­vis skriva att en bo­stads­rätt inte ska delas lika men att all annan egen­dom ska delas på hälf­ten.

Utan ett sam­bo­av­tal delas all sam­bo­e­gen­dom 50/50 oav­sett vem som köpt egen­do­men.

Sam­bo­av­tal hos en jurist, genom gratis mall eller ju­ri­disk on­li­ne­tjänst

Det är möj­li­gt att an­vän­da en gratis mall, besöka en jurist eller upp­rät­ta av­ta­let med en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst.

För­de­len med en mall är att det är gratis. Den är dock aldrig an­pas­sad efter er si­tu­a­tion eller den egen­dom ni äger. Ni vet heller inte om mallen verk­li­gen är kor­rekt.

Hos en jurist blir det rätt men det tar lång tid och det är dyrt. Det kräver både att ni bokar tid och be­sö­ker ett kontor. Dess­utom be­ta­lar ni för varje timme och man vet inte alltid vad priset blir.

En ju­ri­disk on­li­ne­tjänst är be­tyd­li­gt mer pris­värd sam­ti­di­gt som ni kan vara säkra på att av­ta­let fort­fa­ran­de blir ju­ri­diskt kor­rekt.  Ni gör av­ta­let när det passar er bäst och be­hö­ver inte boka möte.

Hos Aatos ingår dess­utom ju­ri­disk hjälp och frågor i priset på 699 kr. Du kan prova tjäns­ten gratis och be­ta­lar först i sista steget.

Sam­bo­av­tal hos Aatos är:

 • enkelt
 • snabbt
 • bil­li­gt

Börja här:

Ju­ri­diskt kor­rekt och klart på 10 mi­nu­ter.

Nack­de­lar med att an­vän­da en gratis mall för sam­bo­av­tal

Att skriva ett sam­bo­av­tal med hjälp av en mall är gratis och ni kan göra det själva. Det finns inget krav på att sam­bo­av­tal måste skri­vas hos en jurist.

Komma ihåg om ni an­vän­der er av en gratis mall för sam­bo­av­tal

 1. En mall är aldrig an­pas­sad för just er så det är vik­ti­gt att det verk­li­gen stäm­mer över­ens med det som ni vill och inte kan tolkas till nack­del för en av er. Läs nog­grant igenom mallen så att den inte in­ne­hål­ler obe­hag­li­ga över­rask­ning­ar.
 2. Ni be­hö­ver förstå hur egen­do­men ska för­de­las vid sam­bo­för­hål­lan­dets upp­lös­ning för att förstå be­ty­del­sen av av­ta­let.
 3. Sä­ker­ställ att sam­bo­av­ta­let är kor­rekt och bin­dan­de. Om det inte är kor­rekt är det inte bin­dan­de och er egen­dom för­de­las i en­lig­het med lagen istäl­let.
 4. Fun­de­ra på om det kan vara värt att betala för ett sam­bo­av­tal som ni vet är ju­ri­diskt kor­rekt och an­pas­sat för er. Det är ju vik­ti­gt att det blir som ni tänkt er.

Sambo

Sam­bo­av­tal mall – två ex­em­pe­lar

Här är två ex­em­pel på hur ett sam­bo­av­tal kan skri­vas.

Det första ex­emp­let är ett sam­bo­av­tal där endast en bo­stads­rätt står ut­an­för en bo­del­ning. Den andra mallen är ex­em­pel på hur ett sam­bo­av­tal upp­hävs.

Ett sam­bo­av­tal kan upp­hä­vas om ni ångrar er och ändå vill att er egen­dom delas lika.

Vi re­kom­men­de­rar att ni inte ko­pi­e­rar texten nedan rakt av utan att ni an­pas­sar sam­bo­av­ta­let för er si­tu­a­tion och den egen­dom ni har.

Kom även ihåg att följa lagens form­krav. För att sam­bo­av­ta­let ska var kor­rekt ska det vara skrift­li­gt, da­te­rat och un­der­teck­nat av båda sam­bor­na. Sam­bo­av­tal ska inte re­gi­stre­ras.

1. Sam­bo­av­tal mall: Bo­stads­rätt ingår inte i en bo­del­ning

Parter

Marie Hans­son (890630–1234)

Lars Lar­s­son (820312–1234)

Av­tals­vill­kor

Vi, ovan­nämn­da parter, av­ta­lar härmed att sam­bo­la­gens (2003:376) bo­del­nings­reg­ler inte ska tilläm­pas på vårt sam­bo­för­hål­lan­de. Bo­stads­rät­ten (Bo­stads­rätts­för­e­ning: BRF Igel­kot­ten Stock­holm) är Marie Hans­sons en­skil­da egen­dom och ska inte ingå i en bo­del­ning. All annan egen­dom som vi i fram­ti­den skaf­far eller som vi nu in­ne­har ska vara sam­bo­e­gen­dom och ska ingå i en bo­del­ning.

Ort och Datum

Stock­holm 2022-05-30

Namn­teck­ning

[_Namn­teck­ning_]

Marie Hans­son

[_Namn­teck­ning_]

Lars Lar­s­son

2. Sam­bo­av­tal mall: Upp­häv­ning av sam­bo­av­tal

Parter

Sally Olsen (530710–1234)

Kari Fiske (450119–1234)

Av­tals­vill­kor

Vi, ovan­nämn­da parter, upp­hä­ver vårt sam­bo­av­tal av den 17.01.2004 och av­ta­lar härmed att sam­bo­la­gens (2003:376) bo­del­nings­reg­ler ska tilläm­pas på vårt sam­bo­för­hål­lan­de. All vår egen­dom ska ingå i en bo­del­ning.

Ort och Datum

Umeå 2022-05-30

Namn­teck­ning

[_Namn­teck­ning_]

Sally Olsen

[_Namn­teck­ning_]

Kari Fiske

Vill du vara säker på att det blir kor­rekt?

Aatos Be­kym­mers­fri- abon­ne­mang­et in­klu­de­rar ett sam­bo­av­tal. För 699 kr/år får du till­gång till alla de vik­ti­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten och gratis hem­le­ve­rans.

Detta abon­ne­mang ger också kon­ti­nu­er­li­gt ju­ri­diskt stöd och obe­grän­sa­de upp­da­te­ring­ar av dina do­ku­ment om din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras. Du kan av­bry­ta ditt abon­ne­mang när som helst.

När börjar sam­bo­av­tal gälla?

Om ni skri­ver sam­bo­av­ta­let före ni flyt­tar ihop börjar det gälla från och med dagen ni flyt­ta­de ihop. Om ni skri­ver det när ni redan bor till­sam­mans gäller det från dagen ni flyt­tar in till­sam­mans.

Även om ni skri­ver det i ef­ter­hand, när ni redan bor ihop, kan ni ange att egen­dom ni skaf­fat före ni skrev under av­ta­let inte ska ingå i en bo­del­ning.

Att sam­bo­av­ta­let blir gäl­lan­de först från och med dagen ni skrev under av­ta­let in­ne­bär endast att sam­bo­av­ta­let inte är gäl­lan­de om en av er redan hunnit begära bo­del­ning.

Läs mer: Köpa ut sambo

Vad ska stå i ett sam­bo­av­tal?

I sam­bo­av­ta­let kan ni till ex­em­pel ta med föl­jan­de saker:

 1. Endast viss sam­bo­e­gen­dom ska ingå i en even­tu­ell bo­del­ning eller ingen egen­dom ska ingå i en bo­del­ning. T.ex. kan ni välja att bo­stads­rät­ten inte ska ingå i en bo­del­ning men att resten av egen­do­men ska delas lika.
 2. Egen­dom som en av er får i gåva eller i arv ska inte delas lika.
 3. Om ni säljer egen­dom som inte ska ingå i en bo­del­ning och köper ny egen­dom för peng­ar­na ska inte heller den nya egen­do­men ingå i en bo­del­ning.
 4. Om ni vill att ert sam­bo­av­tal ska be­vitt­nas. Det är inte ett krav att ha vitt­nen. Vitt­nen kan vara bra ef­ter­som den andra parten inte senare kan säga att den inte skrev under fri­vil­li­gt.
 5. Om en av er har be­ta­lat en större kon­tan­tin­sa­ts för ge­men­sam bostad och ni vill att den som be­ta­lat mera ska bli ersatt för summan vid för­sälj­ning eller se­pa­ra­tion. I detta fall måste sam­bo­av­ta­let kom­bi­ne­ras med ett skul­debrev.

Sambo i naturen

Van­li­ga miss­tag i sam­bo­av­tal

Det finns några van­li­ga miss­tag i sam­bo­av­tal.

 1. Sam­bo­av­ta­let följer inte lagens form­krav och därmed är av­ta­let inte gil­ti­gt.
 2. Sam­bo­av­ta­let tar upp egen­dom som inte är sam­bo­e­gen­dom.
 3. Det är inte till­räck­li­gt tyd­li­gt vilken egen­dom sam­bo­av­ta­let gäller.
 4. Man tror att det räcker med ett sam­bo­av­tal om man ska ärva varand­ra, men sambor ärver endast om de skri­ver ett tes­ta­men­te.

Hur länge gäller ett sam­bo­av­tal?

Det finns ingen spe­ci­fik dag sam­bo­av­ta­let upphör att gälla. Sam­bo­av­ta­let gäller även när ni flyt­tat isär ef­ter­som en av er fort­fa­ran­de kan begära bo­del­ning och bo­del­ning­en görs då i en­lig­het med sam­bo­av­ta­let.

Kan man ändra eller upp­häva av­ta­let?

Det är endast möj­li­gt att ändra och upp­häva sam­bo­av­tal genom att skriva ett nytt sam­bo­av­tal. Ni måste båda gå med på och sam­tyc­ka till att sam­bo­av­ta­let skrivs, ändras eller upp­hävs.

Om ni vill att all er egen­dom ska delas lika mellan er måste ni upp­häva det ti­di­ga­re sam­bo­av­ta­let. I det nya av­ta­let anger ni att ni upp­hä­ver det ti­di­ga­re sam­bo­av­ta­let och att all egen­dom ska ingå i en bo­del­ning.

Om ni vill ändra på in­ne­hål­let i av­ta­let måste ni göra ett helt nytt avtal där ni anger hur egen­do­men ska för­de­las. Det gäller även om ni bara vill göra ett tillägg så som att lägga till en egen­dom som inte ska ingå i en bo­del­ning.

I det nya av­ta­let börjar ni med att skriva att det ti­di­ga­re av­ta­let ska upp­hä­vas. Skriv sedan vad ni vill ska gälla istäl­let.

Prova gratis. Ju­ri­disk hjälp ingår.
Smidigare juridik, online och enkelt!