Sam­bo­av­tal mall och ex­em­pel

Fjäril på hand
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 6 minuter
Visste du att det finns olika samboavtal mall för gratis online? Vi ska berätta att hur ni skriver samboavtal själv och vilka misstag ni ska undvika.

Många som är sambor eller fun­de­rar på att flytta ihop har hört om sam­bo­av­tal, men vad be­ty­der det egent­li­gen? Sambo be­ty­der två per­so­ner som bor till­sam­mans men är inte giftat. 

Utan ett sam­bo­av­tal ska all er sam­bo­e­gen­dom hälf­ten­de­las vid en se­pa­ra­tion enligt sam­bo­la­gen om en av er begär det. Genom att skriva ett sam­bo­av­tal kan ni und­vi­ka sam­bo­la­gens regler om bo­del­ning.

I sam­bo­av­ta­let anger ni att ingen eller endast viss egen­dom ska delas lika mellan er om för­hål­lan­det upphör. Ni kan skriva att en bo­stads­rätt inte ska delas lika men att all annan egen­dom ska delas på hälft.

Utan ett sam­bo­av­tal delas all sam­bo­e­gen­dom 50/50 oav­sett vem som köpt egen­do­men.

Sam­bo­av­tal hos en jurist, genom gratis mall eller ju­ri­disk on­li­ne­tjänst

Det är möj­ligt att an­vän­da en gratis mall, besöka en jurist eller upp­rät­ta av­ta­let hos en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst.

För­de­len med en mall är att det är gratis, men ni vet inte om mallen är kor­rekt och den är aldrig an­pas­sad efter er si­tu­a­tion eller den egen­dom ni äger.

Hos en jurist blir det rätt men det tar lång tid och det är dyrt. Det kräver både att du bokar tid och be­sö­ker ett kontor. Dess­utom be­ta­lar du för varje timme och du vet inte det slut­li­ga priset före du får fak­tu­ran.

Hos en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst kan ni vara säkra på att av­ta­let blir ju­ri­diskt kor­rekt och det är för­mån­ligt. I priset ingår ju­ri­disk hjälp och ni kan upp­rät­ta av­ta­let när det passa er bäst.

Hos Aatos kan du prova tjäns­ten gratis och du be­ta­lar först i sista steget.

Sam­bo­av­tal hos Aatos är:

 • enkelt
 • snabbt
 • bil­ligt.

Ett ju­ri­diskt kor­rekt sam­bo­av­tal är inte alltid ett hög­klas­sigt avtal, men ett hög­klas­sigt avtal är alltid ett ju­ri­diskt kor­rekt avtal.

Ju­ri­diskt kor­rekt och klart på 10 min.

Risker med att an­vän­da en gratis mall

Att skriva ett sam­bo­av­tal med hjälp av en mall är gratis och ni kan göra det själv. Men är det för bra för att vara sant?

Här är vad ni måste komma ihåg om ni an­vän­der er av en gratis mall

 1. En mall är aldrig an­pas­sad för just er så det är vik­tigt att det verk­li­gen stäm­mer över­ens med det som ni vill och inte kan tolkas till nack­del för en av er. Läs nog­grant igenom mallen så att den inte in­ne­hål­ler obe­hag­li­ga över­rask­ning­ar.
 2. Ni måste förstå hur egen­do­men ska för­de­las vid sam­bo­för­hål­lan­dets upp­lös­ning för att förstå be­ty­del­sen av av­ta­let.
 3. Sä­ker­ställ att sam­bo­av­ta­let är kor­rekt och bin­dan­de. Om det inte är kor­rekt är det inte bin­dan­de och er egen­dom för­de­las i en­lig­het med lagen istäl­let.
 4. Fun­de­ra på om det lönar sig att betala för ett sam­bo­av­tal som ni vet att är ju­ri­diskt kor­rekt och an­pas­sat för just er. Ett sam­bo­av­tal hos Aatos är endast 490 kronor, ju­ri­diskt kor­rekt, an­pas­sad för just er och klart på 10 mi­nu­ter.

Modern on­li­ne­tjänst, skapad av ju­ris­ter.

samboavtal-1.jpg

Sam­bo­av­tal mall för gratis

Här är två ex­em­pel på hur ett sam­bo­av­tal kan skri­vas.

 1. Det första ex­emp­let är ett sam­bo­av­tal där endast en bo­stads­rät­ten står ut­an­för en bo­del­ning.
 2. Den andra mallen är ex­em­pel på hur ett sam­bo­av­tal upp­hävs.

Ett sam­bo­av­tal kan upp­hä­vas om ni ångrar er och vill att er egen­dom delas lika.

Vi re­kom­men­de­rar att ni inte ko­pi­e­rar texten rakt av utan att ni an­pas­sar sam­bo­av­ta­let för er si­tu­a­tion och den egen­dom ni har. Ni kan även göra ett sam­bo­av­tal online hos Aatos för 490 kronor.

Det är ju­ri­diskt kor­rekt, passar er och ni be­hö­ver inte skriva av­ta­let själv.

Kom även ihåg att följa lagens form­krav. För att sam­bo­av­ta­let ska var kor­rekt ska det vara skrift­ligt, da­te­rat och un­der­teck­nat av båda sam­bor­na. Sam­bo­av­tal ska inte re­gi­stre­ras.

1. Sam­bo­av­tal mall: bo­stads­rätt ingår inte i en bo­del­ning

Parter

Marie Hans­son (12 mars 1982)

Lars Lar­s­son (16 maj 1991)

Av­tals­vill­kor

Vi, ovan­nämn­da parter, av­ta­lar härmed att sam­bo­la­gens (2003:376) bo­del­nings­reg­ler inte ska tilläm­pas på vårt sam­bo­för­hål­lan­de. Bo­stads­rät­ten (Bo­stads­rätts­för­e­ning: Igel­kot­ten Stock­holm) är Marie Hans­sons en­skil­da egen­dom och ska inte ingå i en bo­del­ning. All annan egen­dom som vi i fram­ti­den skaf­far eller som vi nu in­ne­har ska vara sam­bo­e­gen­dom och ska ingå i en bo­del­ning.

Ort och Datum

Malmö 26.12.2021

Namn­teck­ning

[_Namn­teck­ning_]

Marie Hans­son

[_Namn­teck­ning_]

Lars Lar­s­son

2. Sam­bo­av­tal mall: upp­häv­ning av sam­bo­av­tal

Parter

Sally Olssen (10.07.1953)

Kari Fiske (09.01.1945)

Av­tals­vill­kor

Vi, ovan­nämn­da parter, upp­hä­ver vårt sam­bo­av­tal av den 17.01.2004 och av­ta­lar härmed att sam­bo­la­gens (2003:376) bo­del­nings­reg­ler ska tilläm­pas på vårt sam­bo­för­hål­lan­de. All vår egen­dom ska ingå i en bo­del­ning.

Ort och Datum

Umeå 15.12.2021

Namn­teck­ning

[_Namn­teck­ning_]

Sally Olssen

[_Namn­teck­ning_]

Kari Fiske

Vill ni vara säkra på att det är kor­rekt?

Sam­bo­av­tal till ett fast pris, 490 kr. Prova gratis.

När börjar sam­bo­av­tal gälla?

Om ni skri­ver sam­bo­av­ta­let före ni flyt­tar ihop börjar det gälla från och med dagen ni flyt­ta­de ihop. Om ni skri­ver det när ni redan bor till­sam­mans gäller det från dagen ni skrev under av­ta­let.

Även om ni skri­ver det i ef­ter­hand, när ni redan bor ihop, kan ni ange att egen­dom ni skaf­fat före ni skrev under av­ta­let inte ska ingå i en bo­del­ning.

Att sam­bo­av­ta­let blir gäl­lan­de först från och med dagen ni skrev under av­ta­let in­ne­bär endast att sam­bo­av­ta­let inte är gäl­lan­de om en av er redan hunnit begära bo­del­ning.  

Vad ska stå i ett sam­bo­av­tal?

I sam­bo­av­ta­let kan ni ta med föl­jan­de saker:

 1. Endast viss sam­bo­e­gen­dom ska ingå i en even­tu­ell bo­del­ning­en eller ingen egen­dom ska ingå i en bo­del­ning. T.ex. kan ni kan välja att bo­stads­rät­ten inte ska ingå i en bo­del­ning men att resten av egen­do­men ska delas lika.
 2. Egen­dom som en av er får i gåva eller i arv ska inte delas lika.
 3. Om ni säljer egen­dom som inte ska ingå i en bo­del­ning och köper ny egen­dom för peng­ar­na ska inte heller den nya egen­do­men ingå i en bo­del­ning.
 4. Vill ni att ert sam­bo­av­tal ska be­vitt­nas, ni måste inte ha vitt­nen. Vitt­nen kan vara bra ef­tersom den andra parten inte senare kan säga att den inte skrev under fri­vil­ligt.
 5. Om en av er har be­ta­lat en större kon­tan­tin­sats för ge­men­sam bostad och ni vill att den som be­ta­lat mera ska bli ersatt för den summan måste ni skriva ett skul­debrev och ett sam­bo­av­tal.

Van­li­ga miss­tag i sam­bo­av­tal

Det finns några van­li­ga miss­tag i sam­bo­av­tal som vi har samlat under.

 1. Sam­bor­na följer inte lagens form­krav och därmed är av­ta­let inte gil­tigt.
 2. De skri­ver ett sam­bo­av­tal som berör egen­dom som inte är sam­bo­e­gen­dom.
 3. De skri­ver inte till­räck­ligt tyd­ligt vilken egen­dom sam­bo­av­ta­let gäller.
 4. Sambor tror att det räcker med ett sam­bo­av­tal om de ska ärva varand­ra, men sambor ärver endast om de skri­ver ett tes­ta­men­te.

Hur länge gäller ett sam­bo­av­tal?

Det finns ingen spe­ci­fik dag sam­bo­av­ta­let upphör att gälla. S

am­bo­av­ta­let gäller även när ni flyt­tat isär ef­tersom en av er fort­fa­ran­de kan begär bo­del­ning och bo­del­ning­en görs i en­lig­het med sam­bo­av­ta­let.  

Kan man ändra eller upp­hä­va av­ta­let?

Det är endast möj­ligt att ändra och upp­hä­va sam­bo­av­tal genom att skriva ett nytt sam­bo­av­tal. Ni måste båda gå med på och sam­tyc­ka till att sam­bo­av­ta­let skrivs, ändras och upp­hävs.

Om ni vill att all er egen­dom ska delas lika mellan er måste ni upp­hä­va det ti­di­ga­re sam­bo­av­ta­let. I det nya sambo anger ni att ni upp­hä­ver det ti­di­ga­re sam­bo­av­ta­let och att all egen­dom ska ingå i en bo­del­ning.

Om ni vill ändra på in­ne­hål­let i av­ta­let, ex­em­pel­vis lägga till en egen­dom som inte ska ingå i en bo­del­ning, måste ni göra ett nytt avtal där ni anger hur egen­do­men ska för­de­las.

I det nya av­ta­let, börja med att skriva att ni upp­hä­ver det ti­di­ga­re av­ta­let och ange sedan vad ni vill att ska gälla istäl­let.

Prova gratis. Ju­ri­disk hjälp ingår.

samboavtalb.jpg