Vad kostar en skils­mäs­sa år 2022?

ringar.jpg
Logo_blue.png
Aatos
2022-06-20 ● 2 minuter
Utöver brustet hjärta så måste ni även betala för att skilja er. En del kostnader är obligatoriska medan andra är svåra att komma undan. Vad en skilsmässa kostar beror främst på två saker: expertens timpris och hur väl du och din partner kommer överens.

Skils­mäs­sor är inte bara psy­kiskt tuffa, utan kan också vara eko­no­miskt svåra. 

Eko­no­miskt medför en skils­mäs­sa att man måste dela upp det man äger. Dess­utom för­änd­ras bo­en­de­kost­na­der­na när minst en av er måste flytta.

För många är det en över­rask­ning att man måste betala för skils­mäs­san. Vad det slut­li­ga priset blir är delvis upp till er och delvis finns det ob­li­ga­to­ris­ka kost­na­der.

Nedan går vi igenom vilka olika delar en skils­mäs­sa består av och vad de år 2022 kostar.

En skils­mäs­sa kostar från 900 kr

Den bil­li­gas­te skils­mäs­san får ni får ni för 2 590 kronor. I priset ingår an­sö­kan om skils­mäs­sa och bo­del­ning­en i Aatos di­gi­ta­la tjänst (1 690 kr) och dom­sto­lens an­sök­nings­av­gift (900 kr).

Be­ro­en­de på hur ni vill sköta er skils­mäs­sa kan ni dela upp kost­na­den i tre olika delar: an­sö­kan om skils­mäs­sa, dom­sto­lens avgift och bo­del­ning.

Vissa ut­gif­ter kan ni inte på­ver­ka, såsom dom­sto­lens hand­lägg­nings­av­gift. Medan ni enkelt kan på­ver­ka övriga kost­na­der och på så sätt välja vad ni är vil­li­ga att betala.

Tings­rät­tens an­sök­nings­av­gift är ob­li­ga­to­risk

Den enda av­gif­ten som ni inte kan und­vi­ka när ni skil­jer er är dom­sto­lens an­sök­nings­av­gift om 900 kronor. Tings­rät­ten be­hand­lar skils­mäs­san först när av­gif­ten be­ta­lats.

Ni be­ta­lar 900 kr per an­sö­kan, inte per person. 

En bo­del­ning kostar van­li­gen minst 7000 kronor. Om ni an­li­tar en jurist eller ad­vo­kat är ti­mar­vo­det van­li­gen mellan 1500 kr och 2500 kr.

Hur går en bo­del­ning till vid skils­mäs­sa? I en bo­del­ning räknar ni ihop värdet av er egen­dom och delar det på hälf­ten, eller enligt ert äk­ten­skaps­för­ord. I och med bo­del­ning­en får ni ett bo­del­nings­av­tal. Av­ta­let visar vem som fått vilken egen­dom.

Om ni inte gör en bo­del­ning kan en av er när som helst under många år fram­ö­ver kräva bo­del­ning och kräva att värdet av ex­em­pel­vis aktier, fö­re­tag och som­mar­hus ska delas lika.

Läs mer om sta­tistik skils­mäs­sa

Vad ska man tänka på vid en bo­del­ning?

  • Räkna ut hur er egen­dom ska delas
  • Beakta skul­der
  • Vär­de­ra egen­do­men

Bo­del­ning kan göras enligt den “tra­di­tio­nel­la mo­del­len” där ni be­sö­ker en jurist och till­sam­mans går igenom er egen­dom. En jurist och ad­vo­kat tar betalt per timme.

Genom att an­vän­da en di­gi­tal tjänst med fast pris be­hö­ver ni varken besöka en jurist eller fun­de­ra på vad det slut­li­ga priset blir. 

Vad kostar en bo­del­ning? Hos Aatos kostar hela skils­mäs­san 1690 kronor. Ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och gör bo­del­ning­en i en och samma tjänst.

Ni börjar med att räkna upp er egen­dom och skul­der och sedan räknar tjäns­ten ut vad ni båda har rätt till. Där­ef­ter skapas bo­del­nings­av­ta­let och ni får lätta an­vis­ning­ar för hur ni un­der­teck­nar det.

Ni kan när som helst skriva e-post eller chatta med våra ju­ris­ter, utan extra kost­nad.

Om ni inte är över­ens ökar kost­na­der­na av­se­värt

Vad en ad­vo­kat kostar beror dels på vem du an­li­tar, dels på hur kom­pli­ce­rad skils­mäs­san är. Vård­nads­tvis­ter och oe­nig­het om bo­del­ning­en gör att skils­mäs­san kan dra ut på tiden – och därmed även re­sul­te­ra i en högre slut­no­ta.

Om ni inte kan komma över­ens om hur det ni äger ska delas upp, kan dom­sto­len utse en person som gör det för er. Det kan vara en ad­vo­kat eller en jurist och kallas för bo­del­nings­för­rät­ta­re.

En bo­del­nings­för­rät­ta­re kostar lika mycket som en ad­vo­kat och det är ni som be­ta­lar. Det kan kosta många ti­o­tu­sen­tals kronor, be­ro­en­de på hur länge ni drar ut på skils­mäs­san.

En bråkig skils­mäs­sa är eko­no­miskt tungt, men det är möj­ligt att und­vi­ka dyra expert kost­na­der.

Aatos är det enk­las­te sättet att sköta skils­mäs­san

Vill du han­te­ra din skils­mäs­sa enkelt och bil­ligt är Aatos skils­mäs­so­tjänst ett bra val.

Du be­hö­ver inte boka möten eller besöka ju­ris­ter, utan kan han­te­ra din skils­mäs­sa i den takt som passar dig. Du be­hö­ver inte heller göra det till­sam­mans med din man eller fru utan du kan själv skicka in skils­mäs­so­an­sö­kan utan din part­ners god­kän­nan­de.

Tjäns­ten in­ne­hål­ler allt du be­hö­ver för att han­te­ra en skils­mäs­sa, vilket gör att du kan fo­ku­se­ra på att börja ett nytt liv.

Vi ser till att din an­sö­kan skapas och in­ne­hål­ler kor­rekt do­ku­ment, skic­kas till rätt dom­stol och att ni enkelt och lätt skapar ett bo­del­nings­av­tal.