Vad kostar en skils­mäs­sa år 2024?

ringar.jpg
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-12-13 ● 2 minuter
Dela artikeln
Utöver brus­tet hjärta så måste ni även betala för att skilja er. En del kost­na­der är ob­li­ga­to­ris­ka medan andra är svåra att komma undan. Vad en skils­mäs­sa kostar beror främst på två saker: ex­per­tens tim­pris och hur väl du och din part­ner kommer över­ens.

Skils­mäs­sor är inte bara psy­kiskt tuffa, utan kan också vara eko­no­miskt svåra.

Eko­no­miskt medför en skils­mäs­sa att man måste dela upp det man äger. Dess­utom för­änd­ras bo­en­de­kost­na­der­na när minst en av er måste flytta.

För många är det en över­rask­ning att en skils­mäs­sa kostar så mycket. Vad det slut­li­ga priset blir är delvis upp till er och delvis finns det ob­li­ga­to­ris­ka kost­na­der.

Nedan går vi igenom vilka olika delar en skils­mäs­sa består av och vad de år 2024 kostar.

En skils­mäs­sa kostar från 900 kr

Det minsta du kan betala för en skils­mäs­sa är tings­rät­tens an­sök­nings­av­gift.

Be­ro­en­de på hur ni vill sköta er skils­mäs­sa kan ni dela upp kost­na­den i tre olika delar: an­sö­kan om skils­mäs­sa, dom­sto­lens avgift och bo­del­ning.

Vissa ut­gif­ter kan ni inte på­ver­ka, såsom dom­sto­lens hand­lägg­nings­av­gift. Medan ni enkelt kan på­ver­ka övriga kost­na­der och på så sätt välja vad ni är vil­li­ga att betala.

Gör du skils­mäs­san med Aatos kostar det 1690 kronor + an­sök­nings­av­gift.

Tings­rät­tens an­sök­nings­av­gift är ob­li­ga­to­risk

Den enda av­gif­ten som ni inte kan und­vi­ka när ni skil­jer er är dom­sto­lens an­sök­nings­av­gift. Tings­rät­ten be­hand­lar skils­mäs­san först när av­gif­ten be­ta­la­ts.

Ni be­ta­lar av­gif­ten per an­sö­kan, inte per person. Det gäller även om du söker skils­mäs­sa på egen hand genom en så kallad stäm­nings­an­sö­kan.

En bo­del­ning kostar van­li­gen minst 7 000 kronor. Om ni an­li­tar en jurist eller ad­vo­kat är ti­mar­vo­det van­li­gen mellan 1 500 kr och 2 500 kr.

Hur går en bo­del­ning till vid skils­mäs­sa? I en bo­del­ning räknar ni ihop värdet av er egen­dom och delar det på hälf­ten, eller enligt ert äk­ten­skaps­för­ord. I och med bo­del­ning­en får ni ett bo­del­nings­av­tal. Av­ta­let visar vem som fått vilken egen­dom.

Om ni inte gör en bo­del­ning kan en av er när som helst under många år fram­ö­ver kräva bo­del­ning och kräva att värdet av ex­em­pel­vis aktier, fö­re­tag och som­mar­hus ska delas lika.

Läs mer om sta­tistik skils­mäs­sa och skils­mäs­sa snabbt.

Vad ska man tänka på vid en bo­del­ning?

  • Räkna ut hur er egen­dom ska delas
  • Beakta skul­der
  • Vär­de­ra egen­do­men

Bo­del­ning kan göras enligt den “tra­di­tio­nel­la mo­del­len” där ni be­sö­ker en jurist och till­sam­mans går igenom er egen­dom. En jurist och ad­vo­kat tar betalt per timme.

Genom att an­vän­da en di­gi­tal tjänst med fast pris be­hö­ver ni varken besöka en jurist eller fun­de­ra på vad det slut­li­ga priset blir.

Vad kostar en bo­del­ning? Hos Aatos kostar hela skils­mäs­san 1690 kronor + an­sök­nings­av­gift. Ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och gör bo­del­ning­en i en och samma tjänst.

Ni börjar med att räkna upp er egen­dom och skul­der och sedan räknar tjäns­ten ut vad ni båda har rätt till. Där­ef­ter skapas bo­del­nings­av­ta­let och ni får lätta an­vis­ning­ar för hur ni un­der­teck­nar det.

Ni kan när som helst skriva e-post eller chatta med våra ju­ris­ter, utan extra kost­nad.

Läs mer: Fun­de­rar ni på skils­mäs­sa?

Om ni inte är över­ens ökar kost­na­der­na av­se­värt

Vad en jurist kostar beror dels på vem du an­li­tar, dels på hur kom­pli­ce­rad skils­mäs­san är. Vård­nads­tvis­ter och oe­nig­het om bo­del­ning­en gör att skils­mäs­san kan dra ut på tiden – och därmed även re­sul­te­ra i en högre slut­no­ta.

Om ni inte kan komma över­ens om hur det ni äger ska delas upp, kan dom­sto­len utse en person som gör det för er. Det kan vara en ad­vo­kat eller en jurist och kallas för bo­del­nings­för­rät­ta­re.

En bo­del­nings­för­rät­ta­re kostar lika mycket som en ad­vo­kat och det är ni som be­ta­lar. Det kan kosta många ti­o­tu­sen­tals kronor, be­ro­en­de på hur länge ni drar ut på skils­mäs­san.

En bråkig skils­mäs­sa är eko­no­miskt tungt, men det är möj­li­gt att und­vi­ka dyra expert kost­na­der.

Att skilja sig på­ver­kar eko­no­min

Att skilja sig på­ver­kar ofta eko­no­min mycket och blir en stor för­änd­ring också för plån­bo­ken. Dels kostar det rent prak­tiskt att se­pa­re­ra, men fram­för allt att gå från en ge­men­sam eko­nomi till två se­pa­ra­ta hus­håll. Ska du köpa ut hus, vad har du råd med och vilka andra kost­na­der har du?

Genom att tänka prak­tiskt på för­änd­ring­en och sys­te­ma­tiskt gå igenom det som be­hö­ver göras har ni goda för­ut­sätt­ning att landa i något bra.

Aatos är det enk­las­te sättet att sköta skils­mäs­san

Vill du han­te­ra din skils­mäs­sa enkelt och bil­li­gt är Aatos skils­mäs­so­tjänst ett bra val.

Du be­hö­ver inte boka möten eller besöka ju­ris­ter, utan kan han­te­ra din skils­mäs­sa i den takt som passar dig. Du be­hö­ver inte heller göra det till­sam­mans med din man eller fru utan du kan själv skicka in skils­mäs­so­an­sö­kan utan din part­ners god­kän­nan­de.

Tjäns­ten in­ne­hål­ler allt du be­hö­ver för att han­te­ra en skils­mäs­sa, vilket gör att du kan fo­ku­se­ra på att börja ett nytt liv.

Vi ser till att din an­sö­kan skapas och in­ne­hål­ler kor­rekt do­ku­ment, skic­kas till rätt dom­stol och att ni enkelt och lätt skapar ett bo­del­nings­av­tal.

Smidigare juridik, online och enkelt!