Att tänka på vid skils­mäs­sa

Två händer med hallon
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-12-16 ● 4 minuter
Dela artikeln
Det finns många sakert att tänka på vid skils­mäs­sa. Vad som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa är av­gö­ran­de för hur det nya livet blir. Insikt och kun­skap är nyc­keln till bra lös­ning­ar för båda parter.

Att se­pa­re­ra på­ver­kar ofta eko­no­min mycket och blir en stor för­änd­ring också för plån­bo­ken. Dels kostar det rent prak­tiskt att skilja sig, men fram­för allt att gå från ett ge­men­samt hus­håll till två se­pa­ra­ta hem.

Nedan kan du läsa om vad som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa och andra saker bra att tänka på när skils­mäs­so­pap­per stun­dar.

Vad som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa?

Det är bra att kunna pla­ne­ra och för­be­re­da sig så långt det är möj­li­gt inför en skils­mäs­sa. Att se­pa­re­ra blir då inte lika eko­no­miskt på­fres­tan­de. För­has­ta­de beslut in­ne­bär ofta eko­no­miskt dåliga beslut.

Vi för­står att det inte alltid är så enkelt, men det kan vara en am­bi­tion. Bra per­spek­tiv är att titta på vad som händer innan och efter skils­mäs­san.

 1. Sätt dig in i den ge­men­sam­ma eko­no­min idag
 2. Förstå din nya si­tu­a­tion och gör en budet

1) Sätt dig in i den ge­men­sam­ma eko­no­min

Genom att förstå var ni är idag blir det enkla­re att ta nästa steg. Det är vik­ti­gt för att kunna göra bo­del­ning, ta smarta eko­no­mis­ka beslut men också för att pla­ne­ra tiden fram­ö­ver.

Få insikt i:

 • Vilka in­koms­ter och ut­gif­ter ni har idag
 • Om det finns spa­ran­de och hur mycket
 • Vad bo­sta­den är värd om ni äger den
 • Om det finns lån och andra skul­der

Att förstå din eko­nomi ger dig trygg­het. Vad det kostar att skilja sig och om man har råd att se­pa­re­ra är ofta en stor oro för många. Insikt och kun­skap gör stor skill­nad och ger mod.

Läs mer: Skils­mäs­sa med ut­om­lands­bo­en­de part­ner

2) Förstå din nya si­tu­a­tion

Det är be­tyd­li­gt dyrare att bo ensam jäm­fört med att vara två. Nästan ingen utgift hal­ve­ras jäm­fört med ti­di­ga­re, utan mycket kommer att kosta mer i för­hål­lan­de till din in­komst.

Ta reda på vad ditt nya liv kommer att kosta. På så vis blir ut­gif­ter­na inte en över­rask­ning. Många un­derskat­tar vad det verk­li­gen kostar så un­der­sök or­dent­li­gt och var re­a­lis­tisk i din be­räk­ning.

Det kan kännas tufft, men genom att göra en budget och vara för­be­redd är du bättre rustad att han­te­ra för­änd­ring­en. Det gäller både prak­tiskt såväl som men­talt.

Det räcker inte att bara ansöka om skils­mäs­sa

För att inte ska vara eko­no­miskt bundna till varand­ra måste ni också göra en bo­del­ning. Del­ning­en av eko­no­min är en lika viktig del i en skils­mäs­sa som att begära äk­ten­skaps­skill­nad hos tings­rät­ten. Den eko­no­mis­ka skils­mäs­san sker alltså inte au­to­ma­tiskt och ni måste själva se till att den blir gjord.

Utan bo­del­ning har ex-makar fort­fa­ran­de rätt till varand­ras egen­dom. I prak­ti­ken har man fort­fa­ran­de in­flyt­tan­de över varand­ras eko­nomi och kanske till och med måste god­kän­na den andres bo­stads­af­fär.

Ex­em­pel: Makar har inte gjort en bo­del­ning

Åsa och Elias har skilt sig men har inte gjort en bo­del­ning. Åsa väljer att flytta från det ge­men­sam­ma huset till en hy­res­rätt. Elias bor kvar i huset och står själv för kost­na­der­na.

Långt senare vill Elias sälja huset men det visar sig då att Åsa måste god­kän­na för­sälj­ning­en ef­ter­som hon har en äga­ran­del i huset. Elias och Åsa har inte en god kon­takt och bo­stads­för­sälj­ning­en drar ut på tiden.

Efter för­sälj­ning­en vill Åsa ha hälf­ten av vins­ten, vilket hon också har rätt till. Ef­ter­som det har gått så lång tid efter skils­mäs­san hade Elias inte räknat med det. Eko­no­min för hans nya bo­stads­köp blir inte som han tänkt sig.

Läs mer: Fun­de­rar du på skils­mäs­sa?

Göra bo­del­nings­av­tal - det är vik­ti­gt!

Att göra bo­del­ning in­ne­bär att lista och räkna ihop till­gång­ar och skul­der. Där­ef­ter delar man det som blir kvar på hälf­ten. Den som äger mer ska betala mel­lan­skill­na­den till part­nern som äger mindre. På så vis får båda lika mycket.

I sam­band med bo­del­ning ska ni skriva ett bo­del­nings­kon­trakt. Kon­trak­tet är ett bevis på att den eko­no­mis­ka för­plik­tel­sen mot varand­ra har upp­hört.

Om Åsa och Elias istäl­let hade gjort en bo­del­ning i sam­band med skils­mäs­san hade Åsa inte behövt god­kän­na för­sälj­ning. Hon hade heller inte långt senare kunna kräva del av vins­ten.

💡Viss­te du? Den som fått mer vid bo­del­ning kan kom­pen­se­ra genom att betala en summa i pengar, så kallad bo­del­nings­lik­vid, för att det ska bli lika.

Prova Aatos tjänst för bo­del­ning ano­nymt. Du be­hö­ver inte logga in.

Hur på­ver­kar äk­ten­skaps­för­ord eko­no­miskt?

Om det finns ett äk­ten­skaps­för­ord gäller inte längre lagens regler om att dela allt lika. I äk­ten­skaps­för­or­det har man i förväg be­stämt vad som ska räknas som gif­to­rätts­gods och en­skild egen­dom.

Båda ma­kar­na har rätt till hälf­ten av gif­to­rätts­gods medan en­skild egen­dom inte delas. Ett äk­ten­skaps­för­ord kan i stor grad på­ver­ka vad som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa.

Måste man dela lika?

Lagen är bara en re­kom­men­da­tion. Det finns inget som säger att egen­do­men bok­stav­li­gt måste delas helt lika. Ni kan till­sam­mans be­stäm­ma hur och vilken egen­dom som ska delas eller kvit­tas mot varand­ra.

👍 Det är vik­ti­gt att ta ett ge­men­samt ansvar för att skils­mäs­san blir eko­no­miskt rätt­vis ut­i­från det liv ni har levt till­sam­mans.

Vad händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa?

Vid skils­mäs­sa är det mycket som händer eko­no­miskt och det blir många ut­gif­ter som upp­står både vid själva se­pa­ra­tio­nen och ef­teråt.

Det kan vara:

 • Flytt­kost­na­der
 • Saker i nya hemmet så som möbler, köks­ut­rust­ning, tv och mer
 • Dubbla bo­en­de­kost­na­der under en viss tid
 • Kanske köp av bil
 • Delvis dubbla klädupp­sätt­ning­ar om ni har barn

Fram till att ni har gjort bo­del­ning och sålt eller köpt ut make ur huset är ni fort­fa­ran­de ge­men­samt eko­no­miskt an­sva­ri­ga för det ni äger. Det gäller ex­em­pel­vis kost­na­der för lån, räk­ning­ar och even­tu­el­la un­der­hålls­kost­na­der. För­de­la kost­na­der­na på ett sätt som blir rätt­vist.

💡 Fler väljer att skilja sig online. Det gäller för skils­mäs­sa direkt.

Vad kostar det att leva ensam?

Räkna med att du kommer att ha mindre pengar över i din var­dags­e­ko­nomi efter en se­pa­ra­tion.

I ett en­sam­hus­håll finns det en rad ut­gif­ter som är det samma eller bara något mindre jäm­fört med ett par­hus­håll. Det gäller ex­em­pel­vis hus­håll­sel, in­ter­net, abon­ne­mang och hem- och bil­för­säk­ring. Kost­na­den per person blir snabbt be­tyd­li­gt högre än ti­di­ga­re. Även ditt boende kommer tro­ligt­vis kosta be­tyd­li­gt mer än hälf­ten av vad ert ge­men­sam­ma boende kos­ta­de.

Swed­bank räknar ex­em­pel­vis med att lev­nads­kost­na­den för en en­sam­bo­en­de utan barn i snitt är 11 480 kr/må­na­den. För två per­so­ner boende till­sam­mans är kost­na­den be­räk­nad till 17 780 kr. I siff­ror­na ingår inte bo­en­de­kost­nad som lån, bo­en­de­av­gift eller hyra.

Kost­nad boende vid skils­mäs­sa

Boende är ofta en sär­skild svår fråga både känslo­mäs­si­gt och eko­no­miskt.

Räkna med att det kommer att kosta be­tyd­li­gt mer som ensam jäm­fört med att bo till­sam­mans med någon. Det är därför klokt att för­sö­ka ge tid till att hitta ett bra och eko­no­miskt boende. Det kan göra stor skill­nad för er bådas eko­nomi både nu och långt i fram­ti­den.

Vill du kanske un­der­sö­ka om du kan köpa ut din part­ner ur huset, köpa något eget eller hyra? Ett sätt att få mer tid på sig är att ha ett till­fäl­li­gt boende i början.

Köpa ut part­ner ur hus

Om ni äger hus eller bo­stads­rätt till­sam­mans be­hö­ver ni be­stäm­ma om någon av er ska bo kvar i bo­sta­den. Den som tar över bo­sta­den måste då köpa ut den andra parten.

Priset för att köpa ut maken be­räk­nas ut­i­från bo­sta­dens mark­nads­värde. Det be­ty­der priset ni skulle få för bo­sta­den vid för­sälj­ning vid tiden för bo­del­ning. Den som vill be­hål­la bo­sta­den måste då kunna betala hälf­ten av den summan till den andra maken.

Bo­del­nings­av­tal behövs för lån till ny bostad

Som gifta be­trak­tar lagen er eko­nomi som ge­men­sam och först när ni gör bo­del­ning se­pa­re­rar även er eko­nomi for­mellt och blir till två en­skil­da eko­no­mi­er.

Om du vill söka lå­nelöfte för att köpa en egen bostad kan därför banken ställa krav på att bo­del­ning­en är klar. Ett bo­del­nings­av­tal fun­ge­rar då som ett bevis på att ni har se­pa­re­rat er eko­nomi.

För att komma vidare med skils­mäs­san och den fram­ti­da eko­no­min kan det därför vara bar att göra bo­del­ning så snart som möj­li­gt efter att ni skic­kat in skils­mäs­so­an­sö­kan.

Vad händer med huslån?

Den som står på ett lån är ensam be­tal­nings­an­sva­rig för lånet och lånet följer med den per­so­nen även vid skils­mäs­sa. Om ni har lån till­sam­mans så som ett huslån är ni båda be­tal­nings­an­sva­ri­ga.

Ett huslån kan lösas genom att ni säljer bo­sta­den och be­ta­lar av lånet. Det kan också ske genom att den som ska bo kvar i huset tar över lånet eller tar ett nytt lån och löser det ge­men­sam­ma huslå­net.

Kost­na­der för barn vid skils­mäs­sa

Ni be­stäm­mer till­sam­mans hur ni vill dela upp kost­na­der re­la­te­ra­de till barn vid skils­mäs­san. Kost­na­der­na kan komma att se olika ut be­ro­en­de på om barn bor hos en av er eller väx­el­vis hos båda.

Kost­nad kan också komma för dubbel upp­sätt­ning av en del kläder och prylar om barnen bor hos båda för­äld­rar­na. Det kan också gälla för att ut­rus­ta barnen rum.

Läs mer: Att bli en­sam­stå­en­de och om barns um­gäng­es­rätt med båda för­äld­rar­na

Un­der­håll för barn vid skils­mäs­sa

Om barnen bor endast hos en för­äl­der be­ta­lar ofta den andra för­äl­dern un­der­hålls­bi­drag. Ni kan själva be­stäm­ma vad summan ska vara. Hos För­säk­rings­kas­san kan du också få hjälp med att räkna ut hur stort un­der­håll du har rätt till.

Un­der­håll kan även bli ak­tu­ellt om barnen bor lika mycket hos båda, be­ro­en­de på re­spek­tive för­äl­ders eko­no­mis­ka si­tu­a­tion.

Obe­ro­en­de upp­del­ning har barnen alltid rätt att umgås med båda sina för­äld­rar.

Hitta en ge­men­sam väg

En skils­mäs­sa kan kännas be­svär­lig på många plan. Genom att tänka prak­tiskt på för­änd­ring­en och sys­te­ma­tiskt gå igenom det som be­hö­ver göras har ni goda för­ut­sätt­ning att landa i något bra. Vad som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa är delvis ett re­sul­tat av hur ni tar er igenom pro­ces­sen.

Kanske kan det vara en tröst att veta att det varje år sker runt 24 000 skils­mäs­sor i Sve­ri­ge. Så ni är inte en­sam­ma!

💡 Läs mer om eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter vid skils­mäs­sa och vad som händer med fö­re­tag vid skils­mäs­sa.

Aatos tjänst för bo­del­ning vid skils­mäs­sa

Att göra bo­del­ning har blivit mycket enkla­re och du kan göra det själv. Med Aatos bo­del­nings­tjänst be­hö­ver du varken kunna räkna på bo­del­ning­en eller veta vad som gäller.

Till­sam­mans eller var för sig på distans väg­le­der bo­del­nings­tjäns­ten er fram till ett fär­di­gt bo­del­nings­av­tal. Upp­står frågor finns våra ju­ris­ter i chat­ten utan extra kost­nad.

Smidigare juridik, online och enkelt!