Köpa ut hus vid skils­mäs­sa – så fun­ge­rar det

Hus på västkusten
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-02-10 ● 4 minuter
Dela artikeln
När man flyt­tar isär finns det ofta mycket osä­ker­het kring hur man han­te­rar ge­men­samt hus eller bo­stads­rätt. Här tittar vi när­ma­re på vad som gäller för att köpa ut hus vid skils­mäs­sa.

Allt fler väljer skils­mäs­sa och Sve­ri­ge hör numera till ett av de tio eu­ro­pe­is­ka länder med högst fre­kev­ns av skils­mäs­sor. Detta fram­går av sta­tistik för skils­mäs­sa som visar hur många som väljer att av­slu­ta sina äk­ten­skap.

Det är också väl­di­gt van­li­gt att vi äger vår bostad här i Sve­ri­ge. För många väcker därför an­sö­kan om skils­mäs­sa frågor kring såväl bolån och pro­ces­sen för hur man kan köpa ut ett hus vid skils­mäs­sa.

Här följer in­for­ma­tion om hur man kan göra med den ge­men­sam­ma bo­sta­den.

Hus ska delas lika vid skils­mäs­sa

Om man är gifta och skil­jer sig ska all egen­dom som inte ut­tryck­li­gen anses vara en­skild egen­dom på grund av äk­ten­skaps­för­ordgå­vobrev eller tes­ta­men­te för­de­las genom bo­del­ning. Det gäller även hus och bo­stads­rätt som någon av ma­kar­na äger.

I de flesta fall spelar det därför i slutän­dan ingen roll vem som står som ägare. Re­sul­ta­tet blir näm­li­gen ofta att båda har rätt till var­de­ra halva av bo­sta­dens värde. Den ska med andra ord delas lika.

💡 Visste du att: du kan ha rätt att bo kvar i huset fram till bo­del­ning? Det kallas att ha kvar­sitt­nings­rätt.

Förtur att bo kvar i bo­sta­den

Hand­lar det om en bostad som har varit det pri­mä­ra hemmet men som en av ma­kar­na fort­fa­ran­de har större behov av att ha kvar, så kan det i vissa fall anses att en av ma­kar­na har förtur när det kommer till rätten att be­hål­la bo­sta­den. Detta kallas ibland för förtur vid lott­lägg­ning.

Denna sorts förtur in­ne­bär hur som helst aldrig att någon får mer än den andra, utan på­ver­kar bara hur saker och ting i slutän­dan ska för­de­las.

Ge­nom­för din skils­mäs­sa på ett schysst sätt. Han­te­ra hela pro­ces­sen hos Aatos

Lösa ut hus med annan egen­dom

Oav­sett om någon väljer att bo kvar så kräver ett över­ta­gan­de att det finns eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar för att lösa ut den andra maken ur huset. Rent prak­tiskt kan det in­ne­bä­ra att den som inte kommer att bo kvar istäl­let får mer av den andra egen­do­men. Många gånger är dock hus det man äger av allra störst värde och ofta finns det inte annan egen­dom som är värt till­räck­li­gt mycket för att väga upp mot huset.

💡 Vi har un­der­sökt vad en skils­mäs­sa kostar. Läs också mer om eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter vid skils­mäs­sa.

Detta händer när man vill köpa ut hus vid skils­mäs­sa

Även om det är van­li­gt att man har rätt till hälf­ten av bo­sta­den så kan en se­pa­ra­tion under vissa om­stän­dig­he­ter leda till att den eko­no­mis­ka för­del­ning­en av bo­sta­den inte blir jämn. Det kan handla om ett sam­bo­för­hål­lan­de där man äger olika mycket av den ge­men­sam­ma bo­sta­den. Eller att äkta makar äger olika mycket till följd av att den ge­men­sam­ma bo­sta­den delvis är en­skild egen­dom.

Samma prin­ci­per gäller för hus och bo­stads­rätt. För att tyd­lig­gö­ra olika ut­koms­ter ska vi titta när­ma­re på några ex­em­pel.

💡 Viktig insikt! Vid en bo­del­ning kan det bli ak­tu­ellt att den ena parten ska betala den andra så kallad bo­del­nings­lik­vid.

Bo­sta­dens värde och ban­kens in­fly­tan­de

Det finns egent­li­gen inget hinder för att ma­kar­na själva sätter ett värde på huset eller rent av skän­ker bort det till den andre. Men i slutän­dan är det nästan alltid mark­nads­vär­det som ändå avgör hur mycket det kostar att köpa ut någon. Därför väljer de flesta att få huset vär­de­rad av en mäk­la­re.

Om bo­sta­den har ökat i värde sedan den köptes så kan det leda till att vinst­ska­tt ska be­ta­las i sam­band med utköp. Vik­ti­gt att tänka på är också att even­tu­el­la ge­men­sam­ma skul­der vid skils­mäs­sa också ska dras av från värdet. Detta gäller även huslån.

Om bo­sta­den har köpts med hjälp av bolån så kommer banken att behöva god­kän­na att en av per­so­ner­na står som ensam lån­ta­ga­re. Anser banken att lånet inte kan flyt­tas så be­hö­ver man:

  • hitta någon som är villig att gå i borgen, 
  • fort­sät­ta vara ge­men­sam­ma lån­ta­ga­re, 
  • betala till­ba­ka delar av lånet eller 
  • ac­cep­te­ra att bo­sta­den kommer att behöva säljas.

Det beror på att ban­kens panträtt i ganska stor ut­sträck­ning på­ver­kar vad man har rätt att göra med bo­sta­den.

💡 Insikt: Vad händer med fö­re­tag vid skils­mäs­sa

50-50 – Ge­men­samt ägande och en vill köpa ut hus

När det gäller äkta makar är rätten till hälf­ten av den ge­men­sam­ma bo­sta­dens värde den van­li­gas­te ut­koms­ten av en skils­mäs­sa. Detta sker alltid om bo­sta­den inte helt eller delvis är någons en­skil­da egen­dom. Samma sak gäller i ett sam­bo­för­hål­lan­de där man ge­men­samt köpt en bostad och stått för hälf­ten av kost­na­den var.

Om en av er vill köpa ut den andra så blir det en fråga om att helt enkelt kom­pen­se­ra den andra med egen­dom eller pengar mot­sva­ran­de bo­sta­dens halva värde. Den som tar över bo­sta­den be­hö­ver även ta över eller betala den andra par­tens andel av lånet.

Läs mer: lån i sam­band med bo­del­ning vid skils­mäs­sa och vad in­ne­bär det att se­pa­re­ra som gifta

Ex­em­pel: 50-50 – Lösa ut hus

Låt säga att huset kos­ta­de 2 mil­jo­ner att köpa, det är värt 2,5 mil­jo­ner idag och det finns bolån på 1 miljon. Efter att räknat bort bolå­net är huset värde vid bo­del­ning 1,5 mil­jo­ner.

2 500 000 - 1 000 000 = 1 500 000 kr

Det be­ty­der att den som vill köpa ut huset ska kom­pen­se­ra den andra med egen­dom eller pengar mot­sva­ran­de hälf­ten, alltså 750 000 kr. Den som be­hål­ler huset tar också över det som finns kvar av lånet.

Den som blir utköpt ur huset ska vid nästa de­kla­ra­tion ta upp vins­ten på för­sälj­ning­en av sin del av huset. Vins­ten är skill­na­den mellan vad huset är värt idag och vad det ur­sprung­li­gen köptes för.

2 500 000 - 2 000 000 = 500 000 kr

Det in­ne­bär att hen kommer att betala rea­vinst­ska­tt be­räk­nat på sin halva av vins­ten, alltså 250 000 kr.

40-60 – Ojämnt ägande och en vill köpa ut hus

Ojämnt ägande i ett för­hål­lan­de kan uppstå om man som sam­bo­en­de för­vär­vat en ge­men­sam bostad men be­ta­lat mer eller an­sva­rat för en större del av lånet än den andra.

För gifta kan ojämnt ägande uppstå om bo­sta­den är delvis en­skild egen­dom till följd av äk­ten­skaps­för­ord eller om bo­sta­den för­vär­va­ts som vill­ko­rad gåva eller via sär­skilt tes­ta­men­te.

Ex­em­pel: 40-60 – Lösa ut hus

Huset kos­ta­de 2 mil­jo­ner att köpa, det är värt 2,5 mil­jo­ner idag och det finns bolån på 1 miljon. Efter att räknat bort bolå­net är huset värde vid bo­del­ning 1,5 mil­jo­ner.

Den som äger 40% har rätt till 600 000 kr och den som äger 60% har rätt till 900 000 kr.

40% av 1 500 000 = 600 000 kr
60% av 1 500 000 = 900 000 kr

Den som väljer att ta över huset be­hö­ver kom­pen­se­ra ett mot­sva­ran­de belopp med egen­dom eller pengar. Parten som löses ut ska de­kla­re­ra vins­ten för sin andel.

Båda vill sälja huset

Innan ni har gjort bo­del­ning be­hö­ver ni båda vara över­ens om att ni vill sälja huset. För­sälj­ning kan ni på­börja redan under be­tän­ke­tid för skils­mäs­sa om ni har det.

När bo­del­ning med bo­del­nings­av­tal är klart be­stäm­mer den som tagit över huset om den vill sälja eller inte. Ni be­hö­ver då inte ha varand­ras sam­tyc­ke längre.

Om den ena inte vill sälja finns det möj­lig­het att ta hjälp av tings­rät­ten för att komma vidare med för­sälj­ning­en. Det gäller även för skils­mäs­sa ge­ne­rellt då du med en en­skild skils­mäs­so­an­sö­kan kan skilja dig utan att ni tycker samma.

💡 Läs mer: Papper att ha ord­ning på vid skils­mäs­sa och vad som gäller för skils­mäs­sa direkt

Ex­em­pel: 50-50 – Ge­men­samt ägande och båda vill sälja

Huset kos­ta­de 2 mil­jo­ner att köpa och det finns bolån på 1 miljon. Paret säljer huset för 2,5 mil­jo­ner med hjälp av en mäk­la­re.

På för­sälj­nings­be­lop­pet ska mäk­larar­vode dras av. Lånet ska även lösas i sam­band med för­sälj­ning. Efter avdrag av lån och ett mäk­larar­vo­det på 50 000 kr kvar­står 1 450 000 kr att dela på.

2 500 000 - 50 000 = 2 450 000 kr
2 450 000 - 1 000 000 = 1 450 000 kr

Var­de­ra part får hälf­ten var efter för­sälj­ning­en, alltså 725 000 kr. Båda kommer att betala rea­vinst­ska­tt be­räk­nat på sin halva av vins­ten, alltså 225 000 kr.

Vinst 500 000 - mäk­larar­vode 50 000 = 450 000 kr

Ex­em­pel 40-60 – Ojämnt ägande och båda vill sälja

Huset kos­ta­de 2 mil­jo­ner att köpa och det finns bolån på 1 miljon. Paret säljer huset för 2,5 mil­jo­ner på egen hand.

Lånet ska lösas i sam­band med för­sälj­ning. Efter avdrag av lån kvar­står 1 500 000 kr.

Den som äger 40% har rätt till 600 000 kr och den som äger 60% har rätt till 900 000 kr. Den som ägde 40% ska de­kla­re­ra 200 000 kr som vinst, medan den som ägde 60% ska de­kla­re­ra 300 000 kr som vinst.

Läs mer: Fun­de­rar du på skils­mäs­sa?

Att köpa ut hus vid se­pa­ra­tion är ett stort beslut

Det finns en hel del andra frågor som kan uppstå i sam­band med att köpa ut hus vid skils­mäs­sa. Såväl skatte­mäs­si­ga som rent pri­va­te­ko­no­mis­ka. Att över­lå­ta ett bolån kan ex­em­pel­vis re­sul­te­ra i att det om­fat­tas av andra amor­te­rings­krav. Det är inte heller alltid up­pen­bart vem som har rätten eller möj­lig­he­ten att fak­tiskt bo kvar.

Därför är det en bra idé att först och främst verk­li­gen för­sö­ka komma över­ens om hur man ge­men­samt vill göra med bo­sta­den. Det kan i många fall vara värt att under för­hål­lan­dets gång aktivt pla­ne­ra för den fram­ti­da ägan­de­rät­ten om det ovän­ta­de skulle ske. Det kan man göra med äk­ten­skaps­för­ord och i vissa fall genom för­säk­ring­ar.

Det är också vik­ti­gt att komma ihåg att det finns mycket att tänka på vid skils­mäs­sa. Både när man köper ut hus eller blir utköpt. Du bör därför alltid ta dig tid att fun­de­ra or­dent­li­gt.

💻 Du kan han­te­ra skils­mäs­san när och var du vill, utan att behöva delta i möten med ju­ris­ter.

+ tings­rät­tens an­sök­nings­av­gift

För­be­red dig genom att läsa mer om skils­mäs­sa

Smidigare juridik, online och enkelt!