Skils­mäs­sa direkt utan be­tän­ke­tid

Tåg som passerar snabbt
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-05-10 ● 3 minuter
Dela artikeln
Vill du ha skils­mäs­sa direkt? Då måste ni vara över­ens om att skilja er och inte ha barn under 16 år boende hos er. Där­e­mot kan du på­skyn­da det prak­tis­ka för en snab­ba­re skils­mäs­sa.  

Med runt 24 000 skils­mäs­sor år­li­gen är skils­mäs­sa i Sve­ri­ge van­li­gt. Ef­ter­som det är käns­lo­samt och rent prak­tiskt prö­van­de vill man ofta att pro­ces­sen går snabbt.

Ett hinder för det kan vara den lagstad­ga­de be­tän­ke­ti­den. I denna ar­ti­keln går vi igenom när och hur du kan kan kring­gå den och uppnå skils­mäs­sa direkt.

Skils­mäs­sa direkt hos tings­rät­ten

Skils­mäs­sa börjar med en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. Detta kan du enkelt göra genom Aatos online tjänst eller via tings­rät­tens blan­kett eller webb­si­da. Du ska också bifoga per­son­be­vis.

Dom­sto­len tar sedan beslut om huruvi­da ni får be­tän­ke­tid eller skils­mäs­sa direkt. Om det blir be­tän­ke­tid ska den vara minst 6 må­na­der, men kan vara upp till ett år.

När be­tän­ke­ti­den går ut så be­hö­ver ni sedan be­kräf­ta eller full­gö­ra skils­mäs­san genom att skicka in en andra skils­mäs­so­an­sö­kan. För att skynda på skils­mäs­san kan ni göra detta så snart dom sex må­na­der­na har pas­se­rat.

👉 Med Aatos skils­mäs­so­tjänst får du smi­di­gt ord­ning på alla skils­mäs­so­pap­per. Vi guidar dig genom skils­mäs­sans alla steg.

Be­tän­ke­tid

Hu­vud­re­geln för be­tän­ke­tid vid skils­mäs­sa är att det är ett krav när ma­kar­na är oense och/eller någon av för­äld­rar­na har vård­na­den av ett barn under 16 år. Det är alltså två kri­te­ri­er:

  • eniga om att skilja sig och
  • inga ban under 16 år.

Det finns dock un­dan­tag då be­tän­ke­tid inte behövs. Nedan pre­sen­te­rar vi dom var för sig.

Eniga om att skil­jas ger snab­ba­re skils­mäs­sa

Som sagt måste ni som makar vara eniga om att se­pa­re­ra för att skils­mäs­sa ska kunna ske direkt. Det räcker här inte med att ena maken för­hål­ler sig pas­sivt till den andras an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad. Båda måste aktivt medge an­sö­kan om skils­mäs­sa, al­ter­na­tivt att ni gör en ge­men­sam an­sö­kan.

Om ni är eniga och inte har några barn under 16 år i er vård­nad, be­hö­ver ni alltså ingen be­tän­ke­tid. Det gäller inte bara ge­men­sam­ma barn, utan även barn från ti­di­ga­re re­la­tio­ner.

Be­tän­ke­tid kan också under på­gåen­de period upp­hö­ra ti­di­ga­re genom att det yngsta barnet blir 16 år. Eller att vård­na­den av barnet går över till någon annan, så som ex­em­pel­vis den andre för­äl­dern för ett icke ge­men­samt barn.

👉 Du kan så klart även göra en skils­mäs­so­an­sö­kan på egen hand, men om ni inte är över­ens blir det i regel be­tän­ke­tid.

Bott isär i två år

Har ma­kar­na bott isär i minst två år så kräver det aldrig någon be­tän­ke­tid. Detta kan ni bevisa genom utdrag ur folk­bok­fö­rings­re­gist­ret eller genom ett så kallat sär­lev­nads­in­tyg. I ett sär­lev­nads­in­tyg in­ty­gar två per­so­ner som känner er väl att ni har bott isär. Det är då möj­li­gt att få skils­mäs­sa direkt.

Vissa sär­skil­da äk­ten­skap

Ett mer ovan­li­gt fall för direkt skils­mäs­sa är att hur äk­ten­ska­pet kom till ger an­led­ning till att bortse från be­tän­ke­ti­den. Detta gäller sär­skil­da äk­ten­skap såsom:

  • Tvångsäk­ten­skap: Om ena maken kan göra san­no­likt att hen har blivit tving­ad att ingå äk­ten­skap.
  • Äk­ten­skap med min­derå­rig: Om ena maken var under 18 år när äk­ten­ska­pet kom till.
  • Äk­ten­skap inom familj: Om äk­ten­ska­pet är med någon i rätt upp- eller ner­sti­gan­de led eller ett hel­syskon.
  • Äk­ten­skap med någon som redan är gift
  • Tve­gift: Det vill säga om fler än två per­so­ner ingår i äk­ten­ska­pet

Dessa äk­ten­skaps­for­mer är för­vis­so för­bjud­na i Sve­ri­ge, men kan ändå fö­re­kom­ma på grund av att äk­ten­ska­pet har skett i annat land.

Hur snabbt går det att skilja sig?

I teorin går det att skilja sig på bara några dagar. Men även om ni inte be­hö­ver be­tän­ke­tid så brukar det ta un­ge­fär en månad innan skils­mäs­san blir klar. Exakt hur lång tid det tar beror på fram­för allt på hand­lägg­nings­ti­den hos dom­sto­len.

En annan viktig faktor för hur snabbt det går är hur ni väljer att gå till väga. An­li­tar ni till ex­em­pel en ad­vo­kat kan det ta tid, för att ex­em­pel­vis hitta tid för möte. Om du är ute efter skils­mäs­sa snabbt och smi­di­gt vill vi gärna slå ett slag för vår egen tjänst.

Läs mer: Vad som händer med fö­re­ta­get vid skils­mäs­sa

På­börja det prak­tis­ka kring skils­mäs­san direkt

Även om själva skils­mäs­san på papp­ret inte sker direkt kan ni fort­fa­ran­de på­börja se­pa­ra­tio­nens andra delar med en gång. Så snart ni har skic­kat in an­sö­kan kan ni till ex­em­pel göra bo­del­ning och se­pa­re­ra er eko­nomi.

Ni kan också ta beslut om att sälja eller köpa ut hus, ordna ny bostad och flytta. Om ni har barn finns det också en rad vik­ti­ga beslut att fatta. Så som ex­em­pel­vis om delad vård­nad, um­gäng­es­rätt och kanske un­der­håll om det är ak­tu­ellt.

Du kan också byta ef­ter­namn direkt.

Skilj dig snabbt med Aatos skils­mäs­so­tjänst

Att skilja sig med Aatos är smi­di­gt och on­li­ne­tjäns­ten guidar dig genom hela pro­ces­sen. Allt från an­sö­kan till bo­del­nings­av­tal och frågor om barn.

Här på vår webb­si­da hittar du också många ar­tik­lar som lyfter vik­ti­ga frågor kring skils­mäs­sa.

1690 kronor + an­sök­nings­av­gift
Smidigare juridik, online och enkelt!