Skilja sig på egen hand med en stäm­nings­an­sö­kan för skils­mäs­sa

Hund under filt som är arg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-02-02 ● 3 minuter
Dela artikeln
För att ta ut skils­mäs­sa vänder du dig till tings­rät­ten. Vi för­kla­rar här hur du skil­jer dig på egen hand och vad en stäm­nings­an­sö­kan är. 

Om du och din make inte är över­ens om att skilja er kan du fort­fa­ran­de ansöka om skils­mäs­sa på egen hand. På lag­språk heter det att göra en stäm­nings­an­sö­kan.

För­be­red dig gärna så bra som möj­li­gt och läs på allt om skils­mäs­sa. Det ger trygg­het att veta hur det går till.

En­skild skils­mäs­sa = göra stäm­nings­an­sö­kan

När du gör en en­skild skils­mäs­sa till dom­sto­len kallas det rent for­mellt att du gör en stäm­nings­an­sö­kan med yr­kan­de om dom på äk­ten­skaps­skill­nad. Att det blir en stäm­ning beror på att det te­o­re­tiskt blir en tvist om äk­ten­skaps­skill­nad mellan er ef­ter­som ni inte är över­ens.

Ansöka om skils­mäs­sa ensam

Nedan be­skri­ver vi hur en­skild an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad går till.

1. Be­ställ per­son­be­vis

En en­skild an­sö­kan om skils­mäs­sa inleds med att be­stäl­la per­son­be­vis från Skatte­myn­dig­he­ten. Ett per­son­be­vis är ett utdrag från folk­bok­fö­rings­re­gist­ret och de upp­gif­ter som finns där om dig. Det är till ex­em­pel namn, ci­viltill­stånd och adress. An­sö­ker du själv räcker det med ditt per­son­be­vis.

2. Fyll i skils­mäs­so­an­sö­kan

Där­ef­ter ska du fylla i en blan­kett som heter 'An­sö­kan om stäm­ning - Äk­ten­skaps­skill­nad eller upp­lös­ning av re­gi­stre­rat part­ner­s­kap'.

Där fyller du i föl­jan­de:

 • Upp­gif­ter om kä­ran­de, det vill säga du som an­sö­ker om skils­mäs­sa
 • Upp­gif­ter om sva­ran­de, det vill säga din make/maka som du önskar skilja dig från
 • Om det finns ge­men­sam­ma barn under 18 år som ni har vård­nad över
 • Om du vill ha skils­mäs­sa med eller utan be­tän­ke­tid

Be­tän­ke­tid är inte alltid fri­vil­lig. Vid ex­em­pel­vis en en­skild an­sö­kan där ma­kar­na inte är över­ens om att skilja sig kommer tings­rät­ten att be­slu­ta om be­tän­ke­tid på 6 må­na­der. Det blir då inte skils­mäs­sa direkt, utan en av er måste inom sex till tolv må­na­der till tings­rät­ten posta en full­följds­an­sö­kan.

3. Sär­skill­nads­in­tyg om re­le­vant

Om någon av er har barn under 16 år som bor hos er måste ni ha be­tän­ke­tid. Om ni har levt isär under de se­nas­te två åren kan ni dock und­vi­ka be­tän­ke­tid. Det gäller även om någon av er har barn under 16.

Om ni har

 • barn under 16 som bor hemma hos någon av er och
 • ni har bott isär de se­nas­te två åren och 
 • ni vill inte ha be­tän­ke­tid

måste du också bifoga ett sär­lev­nads­in­tyg i din an­sö­kan. Notera dock att det ändå kan bli be­tän­ke­tid om din make ändå vill ha det. Be­tän­ke­ti­den syftar till att mot­ver­ka för­has­ta­de skils­mäs­sor.

4. Lämna in stäm­nings­an­sö­kan eller an­sö­kan om skils­mäs­sa ensam

Du kan lämna in an­sö­kan om skils­mäs­sa ensam eller den så kal­la­de stäm­nings­an­sö­kan till tings­rät­ten.

Skils­mäs­so­an­sö­kan till­sam­mans med per­son­be­vis och even­tu­ell sär­lev­nads­in­tyg ska du skicka till tings­rät­ten i den ort där ni båda eller en av er var folk­bok­förd 1 no­vem­ber året innan.

Om du till ex­em­pel an­sö­ker om skils­mäs­sa under 2023 ska blan­kett alltså skic­kas till den tings­rätt i den ort någon av er var folk­bok­förd 1 no­vem­ber 2022.

💡 Vill du byta ef­ter­namn efter skils­mäs­san? Det sker inte au­to­ma­tiskt och du måste själv ansöka om namn­byte hos Skat­te­ver­ket.

Kost­nad en­skild an­sö­kan om skils­mäs­sa

Tings­rät­ten tar ut en an­sök­nings­av­gift för att be­hand­la skils­mäs­san. Denna kost­nad är inte per person utan per an­sö­kan.

Vad en skils­mäs­sa kostar för övrigt va­ri­e­rar be­ro­en­de på hur du väljer att skilja dig och vilken hjälp du tar. Gör du skils­mäs­san med Aatos tjänst kostar det bara 1690 kronor + an­sök­nings­av­gift.

Läs mer: Köpa ut hus vid skils­mäs­sa och kvar­sitt­nings­rätt i huset den första tiden

Skils­mäs­sa online

Du kan också välja att an­vän­da Aatos tjänst och skilja dig online. Du be­hö­ver då inte fylla i dom­sto­lens blan­kett om skils­mäs­sa utan svarar istäl­let på enkla frågor. Svaren blir un­der­la­get för din skils­mäs­so­an­sö­kan.

Vi be­stäl­ler också ett per­son­be­vis och guidar dig genom din skils­mäs­sa. Om det bara är du som an­sö­ker om skils­mäs­sa med­de­lar vi aldrig den andra parten.

Prova gratis och ano­nymt.

Del­giv­ning av stäm­ning vid en­skild skils­mäs­sa

När en en­skild an­sö­kan om skils­mäs­sa kommer in till tings­rät­ten med­de­lar de din part­ner om att du vill skilja dig. På lag­språk kallas det del­giv­ning av stäm­ning.

Tings­rät­ten an­sva­rar för att den andra maken blir med­de­lad. I första hand sker det genom att tings­rät­ten skic­kar hand­ling­ar­na hem till maken som får skriva under att hen tagit emot dom. När un­der­skrif­ten finns anser man att maken är med­de­lad.

Läs mer: Fun­de­rar du på skils­mäs­sa?

Om make vägrar skriva under mot­tag­nings­be­vi­set

Om den andra vägrar att skriva under mot­tag­nings­be­vi­set kan po­li­sen utföra en stäm­nings­man­na­del­giv­ning. Det in­ne­bär att en stäm­nings­man per­son­li­gen över­läm­nar do­ku­men­ten till maken. Do­ku­men­ten be­hö­ver då inte tas emot eller skri­vas under, maken anses ändå del­gi­ven.

Det går bra att ansöka utan att den andra maken vet om det. Där­e­mot kommer tings­rät­ten som nämnt ovan, med­de­la din make att du önskar skilja dig. Det kan därför inte hållas hem­li­gt efter del­giv­ning­en.

👍 Det finns mycket att tänka på vid skils­mäs­sa. Inte minst vad gäller pengar och eko­nomi. Läs mer om eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter vid skils­mäs­sa.

Stäm­nings­an­sö­kan vård­nad av barn

Det är inte bara i sam­band med skils­mäs­sa som stäm­ning är ak­tu­ellt. En stäm­nings­an­sö­kan kan också gälla vård­nad om ge­men­sam­ma barn. Alltså en vård­nads­tvist. Skils­mäs­sa och barn är ofta en svår och känslo­mäs­sig fråga.

Om för­äld­rar inte kan komma över­ens om hur vård­na­den för barnen ska fung­e­ra kan de få hjälp genom så kal­la­de sam­ar­bets­sam­tal. Det sker hos kom­mu­nen och är van­ligt­vis gratis. Om det ändå inte ger en lös­ning är sista ut­vä­gen att lyfta frågan i dom­stol.

Vill till ex­em­pel den ena för­äl­dern ha ensam vård­nad ska då en stäm­nings­an­sö­kan göras till tings­rät­ten. I stäm­nings­an­sö­kan ska ett yr­kan­de (krav) om ensam vård­nad finnas och de om­stän­dig­he­ter som ligger till grund för det.

Stäm­nings­an­sö­kan är därmed början på en for­mell vård­nads­tvist.

Stäm­nings­an­sö­kan bar­nens um­gänge, boende och för­sörj­ning

Det är också möj­li­gt att göra en stäm­nings­an­sö­kan hos tings­rät­ten gäl­lan­de om du vill bli en­skild vård­nads­ha­va­re, bar­nens um­gänge, boende och un­der­håll. Som för­äl­der har du för­stås rätt att umgås med ditt barn även efter skils­mäs­sa.

Även här måste för­äld­rar­na först söka råd genom sam­ar­bets­sam­tal hos kom­mu­nen. Ofta är det en av­del­ning som kallas fa­mil­je­rät­ten som gör sam­ta­len. Stäm­nings­an­sö­kan kan bli ak­tu­ell om för­äld­rar­na ändå inte kommer över­ens. Det leder då till en vård­nads­tvist.

Stäm­nings­an­sö­kan i andra sam­man­hang

När en tvist upp­står mellan två per­so­ner och de inte kan komma över­ens om en lös­ning kan de skicka en stäm­nings­an­sö­kan till tings­rät­ten.

Stäm­nings­an­sö­kan kan ex­em­pel­vis vara ak­tu­ellt:

 • När endast en make vill skilja sig
 • Vård­nads­tvist
 • Um­gänge, boende och för­sörj­ning av ge­men­sam­ma barn
 • Vid tvist om pengar
 • När du vill ha ska­de­stånd
 • Vid åtal

Det kan vara bra att veta att det finns en mall för stäm­nings­an­sö­kan hos dom­sto­len.

💡 Visste du att det är lika vik­ti­gt att göra bo­del­ning vid skils­mäs­sa som själva skils­mäs­so­an­sö­kan? Vid bo­del­ning delar ni allt ni äger mellan er. Det gäller även fö­re­tag vid skils­mäs­sa.

Ansöka om skils­mäs­sa ensam eller ge­men­sam med Aatos

Att skilja sig kan kännas svårt på många olika sätt. Sta­tistik för skils­mäs­sa visar att hälf­ten av alla äk­ten­skaps slutar i skils­mäs­sa så du be­hö­ver inte känna dig ensam. An­vän­der du Aatos skils­mäs­so­tjänst blir i alla fall det prak­tis­ka pap­pers­ar­be­tet lite enkla­re.

I det första steget svarar du på några enkla frågor om dig. Vi för­be­re­der sedan dina skils­mäs­so­pap­per och skic­kar dom på posten. Du skri­ver sedan under när du känner dig redo.

Gör din skils­mäs­sa enkelt online. Utan möte med jurist.

Smidigare juridik, online och enkelt!