Sta­tistik skils­mäs­sa – Hur många skil­jer sig i Sve­ri­ge och värl­den?

Jord och himmel
aatos-author-icon.png
Aatos
2022-07-19 ● 4 minuter
Dela artikeln
Sta­tistik för skils­mäs­sor från SCB visar att 21 531 skils­mäs­sor kom till stånd i Sve­ri­ge under 2022. Det är drygt två tusen skils­mäs­sor färre än året innan (år 2021 antal skils­mäs­sor 23 647). Sam­ti­di­gt har vigs­lar och antal skils­mäs­sor i Sve­ri­ge ökat sta­di­gt under 2000-talet. Här följer mer om skils­mäs­sa, sta­tistik och annan in­tres­sant insikt.

Sve­ri­ge är ett av de länder som är mest li­be­ralt när det kommer till att skilja sig. Det är enkelt och det finns ett bra re­gel­verk som syftar till att ge trygg­het till båda parter och till barn om det finns.

Så är det inte i många länder i Europa. Visste du till ex­em­pel att det på Malta var för­bju­det att skilja sig fram till 2011?

In­tres­sant sta­tistik för skils­mäs­sa

Det finns mycket in­sikts­full sta­tistik kring skils­mäs­sor. Här är några spän­nan­de fakta från SCB för 2021.

 • Skils­mäs­sa är van­li­gast till antal bland per­so­ner i åldern 35–49 år
 • Ge­nom­snittsläng­den för äk­ten­skap som tog slut genom skils­mäs­sa var 11,7 år
 • Ge­nom­snittsläng­den för äk­ten­skap som tog slut genom döds­fall var 36,9 år
 • Äk­ten­skap varar kor­ta­re tid i stor­stä­der­na än i övriga landet
 • Att gifta sig vid ung ålder ökar san­no­lik­he­ten för skils­mäs­sa

En studie visar att par skil­jer sig i mindre ut­sträck­ning om de har lik­nan­de vär­de­ring­ar, ar­be­tar lika mycket och båda tar ansvar för barn och hem. Detta jäm­fört med par som inte delar samma vär­de­ring­ar kring hem och arbete.

Sta­tistik visar också att många som se­pa­re­rar inte har ge­men­sam­ma barn. När det första barnet är under fem år mins­kar san­no­lik­he­ten för skils­mäs­sa.

Kom­mu­ner med minst och flest skils­mäs­sor

Om du bor i Stock­holm eller i en krans­kom­mun, Gö­te­borg eller Malmö är san­no­lik­he­ten till skils­mäs­sa dub­belt så stor jäm­fört med om du bor i norra Sve­ri­ge.

I kom­mu­ner­na Bjur­holm, Sor­se­le, Pajala, Ar­jeplog och Sto­ru­man i Norr­bot­ten och Väs­ter­bot­ten län varar äk­ten­ska­pet i snitt 39,5–42,0 år. Medan i kom­mu­ner­na Sund­by­berg, Bot­kyr­ka, Stock­holm, Hud­dinge och Ha­ninge är samma siffra 20,4–23,7 år.

Siff­ran avser äk­ten­skap som slutar genom skils­mäs­sa eller döds­fall.

Stockholm

När är det van­li­gast att skilja sig?

Sta­tistik som Läns­för­säk­ring­ar har sam­man­ställt visar att det är van­li­gast att skilja sig i juli och ok­to­ber. Ofta se­pa­re­rar vi när vi är runt 40 år och mitt i livet. Många har varit gifta i lite mer än tio år.

Så skil­jer du dig

Du skil­jer dig genom att skicka en skils­mäs­so­an­sö­kan till tings­rät­ten. Du kan ansöka om skils­mäs­sa på egen hand eller till­sam­mans med din part­ner. Att ansöka om skils­mäs­sa själv heter att göra en stäm­nings­an­sö­kan om skils­mäs­sa.

Dom­sto­len kan ta beslut om direkt skils­mäs­sa eller ge en be­tän­ke­tid på sex må­na­der. Be­tän­ke­tid gäller om du och din part­ner inte är över­ens om skils­mäs­sa eller om det finns barn under 16 år som bor till­sam­mans med er. Sista steget är att efter be­tän­ke­ti­den skicka en andra an­sö­kan om skils­mäs­sa (full­följds­an­sö­kan). Där­ef­ter be­slu­tar tings­rät­ten om skils­mäs­sa.

Läs mer Vad kostar en skils­mäs­sa? och Kan du skil­jas i Sve­ri­ge om du gift dig ut­om­lan­ds?

Det är vik­ti­gt att skils­mäs­sa blir rätt­vist

Det är vik­ti­gt att skils­mäs­san blir rätt­vis och att ni till­sam­mans går igenom alla vik­ti­ga frågor kring bo­del­ning, vård­nad av barn, hur ni gör med boende och eko­nomi. Genom att an­vän­da Aatos skils­mäs­so­tjänst får du väg­led­ning genom alla vik­ti­ga frågor och ord­ning på dina skils­mäs­so­pap­per.

Det kan vara bra att veta att du kan prova Aatos tjänst ano­nymt och gratis. Du be­ta­lar först när du är redo att gå vidare med skils­mäs­san.

Brunch

Skils­mäs­sor i värl­den

Det finns stora skill­na­der i värl­den när det gäller antal skils­mäs­sor. I ex­em­pel­vis Vi­et­nam, Chile och Malta uppgår skils­mäs­sor till bara några få pro­cent medan man på Mal­di­ver­na skil­jer sig mer än 25 gånger oftare och i Ryss­land 20 gånger mer.

I Fi­lip­pi­ner­na och Va­ti­ka­nen är det där­e­mot olag­li­gt att skilja sig. Fram till bara för några år sedan hade Irland en av Eu­ro­pas mest re­strik­tiva skils­mäs­so­la­gar, vilken efter en folk­om­röst­ning 2019 luck­ra­des upp och gjorde det lite enkla­re att skilja sig. I Kina in­förde man å andra sidan i början av 2021 en be­tän­ke­tid i syfte att minska an­ta­let skils­mäs­sor då man ansåg dem vara för många.

Skill­nad mellan Norden och Europa

I Norden är den be­tyd­li­gt enkla­re att skilja sig jämför med sy­deu­ro­pe­is­ka länder. Det beror på en mer ut­spridd ka­tolsk tro och en inte lika öppen syn på skils­mäs­sa. I många sy­deu­ro­pe­is­ka länder finns krav på långa tider som paret måste leva åt­skil­da sam­ti­di­gt som det kan vara en dyr pro­cess. I vissa fall kan det krävas sär­skil­da skäl till skils­mäs­sa och det är heller inte säkert att egen­dom delas mellan ma­kar­na.

I Sve­ri­ge, Fin­land och Dan­mark behövs inget skäl till skils­mäs­sa. I Sve­ri­ge krävs bara en be­tän­ke­tid på sex må­na­der om det finns barn under 16 år i hemmet eller om ma­kar­na inte är över­ens om skils­mäs­sa.

💡 Insikt: Fun­de­rar du på skils­mäs­sa? Är det skils­mäs­sa med ut­om­lands­bo­en­de part­ner?

Hur många skil­jer sig i Sve­ri­ge och värl­den?

Så hur många pro­cent av gifta skil­jer sig? Hela 50 pro­cent av gif­ter­mål slutar i skils­mäs­sa i Sve­ri­ge. Antal skils­mäs­sor har va­ri­e­rat under de se­nas­te tjugo åren.

Minst antal var det 2005 då cirka 21 000 par skilde sig, vilket kan jäm­föras med 27 000 skils­mäs­sor under re­kor­då­ret 2013. Det kan vara in­tres­sant att ställa mot att cirka 50 000 gifte sig per år under samma period.

Vilket land skil­jer sig mest?

Ett sätt att titta på sta­tistik för skils­mäs­sor och jäm­fö­ra olika tids­pe­ri­o­der eller länder är att utgå från skils­mäs­so­fre­kven­sen. Den räknas ut genom att dela an­ta­let skils­mäs­sor under ett år med be­folk­nings­an­ta­let. Re­sul­ta­tet anges sedan i antal per 1 000 in­vå­na­re.

I Sve­ri­ge är an­ta­let skils­mäs­sor per 1 000 in­vå­na­re 2,5 jäm­fört med Bel­gi­en som ligger i Europa-toppen på 3,7. Malta och Irland har där­e­mot bara 0,7 skils­mäs­sor per 1 000 in­vå­na­re.

Länder med högst skils­mäs­so­fre­kvens i Europa år 2020–21:

 1. Bel­gi­en 3,7
 2. Dan­mark 2,7
 3. Lett­land 2,7
 4. Li­tau­en 2,7
 5. Cypern 2,6
 6. Sve­ri­ge 2,5

Länder med lägst skils­mäs­so­fre­kvens i Europa år 2020–21:

 1. Irland 0,7
 2. Malta 0,7
 3. Ös­ter­ri­ke 1,7
 4. Ne­der­län­der­na 1,7
 5. Polen 1,7
 6. Stor­bri­tan­ni­en 1,7

Sta­tistik från World po­pu­la­tion Review.

Skils­mäs­sa i Svens­ka kyrkan

I Svens­ka kyrkan finns det inga hinder för skils­mäs­sa och det går också bra att gifta om sig i kyrkan. Där­e­mot i ro­mers­ka-ka­tols­ka kyrkan och många or­to­doxa kyrkor tillåts inte skils­mäs­sa. Det kan dock fö­re­kom­ma med vissa un­dan­tag.

Inom islam är skils­mäs­sa tillå­tet men avråds ge­ne­rellt. Det finns också ofta en be­gräns­ning i att kunna gifta sig totalt tre gånger inom islam.

Skils­mäs­sa och eko­nomi

Att se­pa­re­ra är en stor eko­no­misk för­änd­ring och många oroar sig för om de har råd att skilja sig. Det är bra att ta reda på vilka eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter du har vid skils­mäs­sa och vad som gäller i prak­ti­ken medan ni fort­fa­ran­de se­pa­re­rar.

💡 Vad som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa är av­gö­ran­de för hur det nya livet blir.

För­be­red dig på skils­mäs­sa när du gifter dig

Det kan verka oro­man­tiskt men att för­be­re­da sig inför oöns­ka­de hän­del­ser i fram­ti­den kan också vara det som gör oss mer trygga i en re­la­tion.

Att skriva sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord är bra sätt att skapa eko­no­misk trygg­het, men det gör också en even­tu­ell se­pa­ra­tion enkla­re om den skulle uppstå. Det ger lugn och ro samt för­ut­sätt­ning­ar för en tryg­ga­re fram­tid.

Smidigare juridik, online och enkelt!