Betala skul­der – en guide

Kvinnan skriver
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-07-28 ● 4 minuter
Dela artikeln
Att han­te­ra skul­der är en viktig fråga för de flesta hus­håll. Skul­der kan uppstå av olika an­led­ning­ar, och det finns olika sätt att han­te­ra åter­be­tal­ning­en.

I en ideal värld skulle man kunna betala hela sin ur­sprung­li­ga skuld i tid och bli skuld­fri. Men verk­lig­he­ten är mer kom­plex, sär­skilt när det gäller per­son­lån med skul­debrev, där räntor, löp­ti­der och andra vill­kor kan på­ver­ka pro­ces­sen att bli skuld­fri. Om du undrar över olika lån och sätt att betala, hur du snabbt kan bli skuld­fri eller hur man han­te­rar ens part­ners skul­der - då är denna ar­ti­kel för dig!

I denna guide får du prak­tis­ka råd om hur du ef­fek­tivt blir skuld­fri, sam­ti­di­gt som vi ut­fors­kar varför det ibland kan vara för­del­ak­ti­gt att be­hål­la vissa skul­der. Läs vidare för att få svar på dina frågor.

Bank­lån – att betala skuld till banken

En vanlig typ av skuld är bank­lån. Ett ex­em­pel på detta är pri­vat­lån, som är lån som banken ger till pri­vat­per­so­ner. Dessa pri­vat­lån är van­ligt­vis upp­bygg­da av föl­jan­de delar:

 • Lå­ne­be­lopp: Be­lop­pet som du lånar.    
 • Ränta: Räntan på lånet, den årliga kost­na­den för att låna som van­ligt­vis är fast eller rörlig.    
 • Amor­te­ring: Av­be­tal­ning på lånet.    
 • Löptid: Tiden du har på dig att betala till­ba­ka hela lånet.    
 • Må­nads­be­lopp: Summan som du ska betala varje månad där både ränta och amor­te­ring ingår.

Läs mer: Skul­debrev för bolån

Följa löp­ti­den

Det nor­ma­la sättet att betala av ett bank­lån är att betala in det fast­ställ­da be­lop­pet varje månad. Då blir lånet och all dess ränta helt åter­be­tal­da i slutet av löp­ti­den. Ett lån med rörlig ränta in­ne­bär att må­nads­be­lop­pet inte är det­sam­ma varje månad – vissa må­na­der kostar därmed mer, andra mindre, be­ro­en­de på rän­te­lä­get.

Om du över­vä­ger att göra något annat än att följa löp­ti­den på ditt lån, är det vik­ti­gt att grans­ka vill­ko­ren för ditt spe­ci­fi­ka lån och även ha en kon­ver­sa­tion med din bank för att förstå hur det fun­ge­rar. Genom att få klar­het i dessa de­tal­jer kan du fatta väl­grun­da­de beslut kring ditt lån.

Betala lånet i förtid

Det går oftast bra att betala av ett bank­lån i förtid och därmed sänka lå­ne­kost­na­den (den s.k. ef­fek­tiva räntan, där både no­mi­nell ränta och av­gif­ter ingår). Genom att betala i förtid går banken miste om en för­vän­tad in­komst (i form av ränta och av­gif­ter). Därför kan du ändå behöva betala viss ränta för resten av lånet i alla fall. Detta är sär­skilt van­li­gt vid lån med fast ränta.

Betala lånet senare

Får du svå­rig­he­ter att betala lånet bör du prata med banken för att hitta en lös­ning. I annat fall kan banken välja att säga upp lånet som helhet. Då blir lånet en skuld som i sin helhet och med räntor och av­gif­ter ska be­ta­las till­ba­ka direkt. Du kan också få en be­tal­nings­an­märk­ning vilket gör det svårt att få nya lån.

I di­a­lo­gen med banken går ni igenom din eko­no­mis­ka si­tu­a­tion för att se om det finns lös­ning­ar som fun­ge­rar för båda parter. Ex­em­pel på lös­ning­ar som du då kan stöta på är:

 • För­länga löp­ti­den och därmed sänka må­nads­kost­na­den.    
 • Pausa be­tal­ning­ar­na i någon eller några må­na­der mot att du kom­pen­se­rar det genom att betala högre må­nads­av­gift under resten av löp­ti­den.    
 • Pausa amor­te­ring­ar­na men fort­sät­ta betala räntan mot att du längre fram ska amor­te­ra mer varje månad för att ändå hålla dig inom löp­ti­den.    
 • Lämna en sä­ker­het för lånet – ex­em­pel­vis ett hus eller en bil, vilket kan sänka no­mi­nel­la räntan och därmed själva lå­ne­kost­na­den.    
 • Skaffa bor­gensman för lånet – en ga­ran­ti för att lånet blir betalt. Även detta kan ge banken möj­lig­het att sänka räntan (vars nivå ten­de­rar att vara högre ju större risker banker tar med att låna ut).

Per­son­lån – att betala skuld till pri­vat­per­son eller or­ga­ni­sa­tion

Ett per­son­lån är en låne­form där du får låna pengar från en annan in­di­vid eller en ju­ri­disk person, inte nöd­vän­digt­vis från en bank. Vid per­son­lån, är det van­li­gt att as­so­ci­e­ra det med fy­sis­ka per­so­ner, men det in­klu­de­rar också ju­ri­dis­ka per­so­ner. Det be­ty­der att du kan låna från fö­re­tag eller andra or­ga­ni­sa­tio­ner, såsom kyrkor, stu­dent­kå­rer eller för­e­ning­ar. Per­son­lån kan alltså vara en möj­lig­het att ut­fors­ka för att upp­fyl­la dina eko­no­mis­ka behov be­ro­en­de på din si­tu­a­tion och lå­ne­vill­kor.

Per­son­lån är friare i sin ut­form­ning än hos ban­ker­na, vilket för­stås lämnar dörren öppen för många lös­ning­ar kring åter­be­tal­ning. Ex­em­pel­vis kan pengar lånas utan krav på ränta eller så kan skul­den be­ta­las till­ba­ka i annat än pengar – ex­em­pel­vis i rätten att nyttja en bil över viss tid. Per­son­lån bygger på skul­debrev – ett ju­ri­diskt bin­dan­de do­ku­ment som be­skri­ver lånet och vill­ko­ren kring detta.

Även om det för­stås går att göra munt­li­ga lå­ne­ö­ver­ens­kom­mel­ser är de ris­kab­la ef­ter­som re­la­tio­nen kan för­änd­ras och minnet kan svika. Aatos smi­di­ga on­li­ne­tjänst för skapa skul­debrev hjäl­per er att få med rätt vill­kor, räkna på ränta och lägga upp be­tal­nings­plan.

Läs mer: Vad händer ju­ri­diskt om lån mellan pro­vat­per­so­ner inte be­ta­las till­ba­ka?

Stu­di­elån

Stu­di­elån är en egen ka­te­gori av lån. Ef­ter­som lå­ne­for­men har upp­da­te­ra­ts några gånger de se­nas­te de­cen­ni­er­na är det fullt möj­li­gt att den som har stu­de­rat i om­gång­ar genom livet har stu­di­elån med olika lå­ne­vill­kor – in­klu­sive olika krav kring åter­be­tal­ning­en. Till skill­nad mot ex­em­pel­vis pri­vat­lån i bank så kan stu­di­elån slut­be­ta­las i förtid utan att det kostar något extra.

Andra skul­der

Skul­der kan för­stås uppstå även utan att ta lån. Här ett par ex­em­pel:

 • Skat­tes­kul­der: Kanske har du någon gång i livet fått besked om rest­ska­tt?    
 • Skuld genom krav på ska­de­stånd: Om man skadat en person eller någons egen­dom kan man bli skyl­dig att er­sät­ta ska­dor­na (s.k. ska­de­stånd).    
 • Skuld genom böter: Om man brutit mot någon lag, för­ord­ning eller fö­re­skrift kan man bli skyl­dig att betala böter.

💡 Gratis mall från Aatos för att skriva skul­debrev själv

Vik­ti­gt med skul­debrev vid lån

Alla lån bygger på en över­ens­kom­mel­se om ut­lå­ning där den som lånar (gäl­de­nä­ren) och den som lånar ut (bor­ge­nä­ren) kommer över­ens om vill­ko­ren för lånet. Även om det för­stås går att göra munt­li­ga lå­ne­ö­ver­ens­kom­mel­ser är de ris­kab­la ef­ter­som re­la­tio­nen kan för­änd­ras och minnet kan svika.

För att du som lånar ska veta vilka vill­kor som gäller för lånet och be­tal­ning av skuld är det vik­ti­gt att ni skri­ver ett skul­debrev, ett ju­ri­diskt bin­dan­de do­ku­ment som be­skri­ver lånet och vill­ko­ren kring detta. Det kan även räcka att skriva ett enkelt skul­debrev.

💻 I Aatos smi­di­ga on­li­ne­tjänst för skul­debrev kan ni skapa ett skul­debrev och ange vill­kor, räkna på ränta och lägga upp en be­tal­nings­plan.

Betala skul­der skynd­samt?

Att betala av skul­der skynd­samt gör dig för­stås skuld­fri i snab­ba­re takt vilket är bra i de flesta fall. Det finns dock un­dan­tag – i vissa fall kan det vara mer för­del­ak­ti­gt att be­hål­la skul­den. Att skynda med åter­be­tal­ning­en in­ne­bär bland annat att du kan behöva arbeta och tjäna mer, vilket sam­ti­di­gt kan höja dina kost­na­der – bl.a. i form av högre skat­te­sat­ser.

💡 Tips! Ett bolån med låg ränta kan vara mer värt att be­hål­la än att betala till­ba­ka snabbt.

Betala av skul­der eller spara?

Att betala av skul­der eller spara? Svaret beror på vilket ut­rym­me din eko­nomi har och vilken even­tu­ell nytta du kan ha av din skuld (se bolå­ne­ex­emp­let ovan). Fun­de­ra kring dessa stra­te­gi­er:

 • Betala till­ba­ka skuld istäl­let för att spara: Upp­läg­get kan passa dig som har en skuld med hög kost­nad och en in­komst att betala med. Dels blir du skuld­fri och du mins­kar dina kost­na­der i långa loppet.  
   
 • Spara istäl­let för att betala på skul­den: Upp­läg­get kan passa dig med en skuld vars kost­nad är låg och där lånet kan ligga kvar utan några kon­se­kven­ser sam­ti­di­gt som du kan spara i något som ger god av­kast­ning (dvs. klart högre än lå­ne­kost­na­den). Skulle läget ändras kan du alltid betala lånet med ditt spar­ka­pi­tal.  
   
 • Gör ingen­ting: Kan du varken betala av skul­der eller spara så kan du even­tu­ellt ändå för­bätt­ra din eko­nomi. Är kost­na­den för skul­den hög bör du för­sö­ka betala den med ett lån som har lägre kost­nad – skul­den blir vis­ser­li­gen kvar, men den kostar dig mindre.   
   
 • Kom­bi­na­tion av båda: Skul­den har du kvar ett bra tag men bygger sakta en liten spar­buf­fert. Låter det som en trygg lös­ning? Det tro­li­ga är att du får ut mer av att välja någon av stra­te­gi­er­na ovan, både i fråga om lön­sam­het och trygg­het.

Måste jag betala min mans skul­der?

Undrar du hur din makes skul­der på­ver­kar dig? Som gifta är ni inte an­sva­ri­ga för varand­ras skul­der. Men skulle ni skilja er en dag, och då inte ha något äk­ten­skaps­för­ord skri­vet, kommer din makes skul­der be­ta­las ur ge­men­sam­ma boet innan bo­del­ning­en. Det be­ty­der att du får stå för hälf­ten av makens skul­der. Med äk­ten­skaps­för­ord kan ni skydda er mot detta.


💻 Skriv skul­debrev hos Aatos! Följ knap­pen nedan så guidar vi dig till ett ju­ri­diskt kor­rekt do­ku­ment.

Smidigare juridik, online och enkelt!