Ränta - en enkel in­tro­duk­tion

Räknar pengar
A photo of Andrea
Andrea
2023-06-27 ● 4 minuter
Dela artikeln
Ränta är ak­tu­ellt i en rad olika sam­man­hang vid lån av pengar. Men vad är ränta egent­li­gen, vad in­ne­bär det och vad finns det för olika sor­ters ränta?

Ränta går kort och gott att be­skriva som kost­na­den för att låna pengar. När man tar ett lån brukar en ränta ingå. Lån­ta­ga­ren be­ta­lar ränta och den som lånar ut pengar får ränta.

Räntan brukar van­ligt­vis vara an­gi­ven i pro­cen­ten­he­ter. Ex­em­pel­vis, om du lånar 100 000 kr och räntan är 3 %, be­hö­ver du betala 3 000 kr i ränta varje år.

Räntan brukar man ofta betala i slutet av varje månad eller efter varje kvar­tal.

Den här ar­ti­keln fun­ge­rar som en allmän ge­nom­gång av ränta och vad som kan vara bra att känna till.

💡 När du lånar pengar på banken är det alltid ränta på lånet, men det är egent­li­gen inte ett måste. Om du lånar eller lånar ut pengar privat och skri­ver skul­debrev kan ni själva be­stäm­ma om det ska vara ränta.

Ska du låna eller låna ut pengar? Skriv skul­debrev online.

Hur be­stäms räntan?

Lån­gi­va­ren brukar be­stäm­ma räntan inför att peng­ar­na lånas ut. In­for­ma­tion om räntan hittar man i lå­ne­av­ta­let. Det in­ne­hål­ler också in­for­ma­tion om under vilka för­ut­sätt­ning­ar lån­gi­va­ren kan ändra räntan.

Hur stor rän­te­sat­sen är beror på vilken risk lån­ta­ga­ren anser den tar genom att låna ut pengar till dig. Det är ba­se­rat på din åter­be­tal­nings­för­måga och om du har lämnat någon sä­ker­het för lånet.

Att ha sä­ker­het för någon­ting in­ne­bär att om du inte kan betala till­ba­ka lånet har den som lånat ut peng­ar­na rätt att istäl­let ta något du äger. Det som är van­li­gast vid ett bolån är att fas­tig­he­ten/bo­stads­rät­ten står som sä­ker­het för lånet. Då har banken rätt till bo­sta­den om du inte kan betala.

Ett annat ord för åter­be­tal­nings­för­måga är kre­ditvär­dig­het. Ju bättre din kre­ditvär­dig­het och sä­ker­het är, desto lägre blir räntan.

Läs mer: Skul­debrev inom fa­mil­jen och Skul­debrev för bolån

Olika sor­ters ränta

Den finns en rad olika räntor och be­grepp att hålla ord­ning på. Här för­kla­rar vi några av dom vik­ti­gas­te.

No­mi­nell ränta

No­mi­nell ränta är den ränta som man ofta menar när man pratar om ränta på lån. Det är den årliga räntan och den siffra som står i ban­kens lista med räntor. När du vill jäm­fö­ra olika räntor är det denna siffra du tittar på.

Du an­vän­der den för att be­räk­na hur mycket du ska betala i kronor varje månad och år.

Ef­fek­tiv ränta

Den ef­fek­tiva räntan visar den totala kost­na­den för ett lån, ut­tryckt som årlig rän­te­sa­ts i pro­cent. Alltså vad kost­na­den för lånet blir i prak­ti­ken. Där ingår inte bra kost­na­den för räntan utan också upp­lägg­nings­av­gif­ter och avi­av­gif­ter.

Upp­lägg­nings­av­gift är en ad­mi­nist­ra­tiv avgift som en bank tar ut för att sätta upp ett lån. En avi­av­gift är kost­na­den för banken att skicka ut fak­tu­ran till dig. Dessa av­gif­ter får bara tas ut om de står med i lå­ne­av­ta­let. De får också bara höjas om det står skri­vet i av­ta­let.

Ef­ter­som den ef­fek­tiva räntan också in­klu­de­rar de nämnda ex­tra­kost­na­der­na brukar den vara lite högre än den no­mi­nel­la räntan.

Den ef­fek­tiva räntan brukar man an­vän­da för att jäm­fö­ra olika lån­gi­va­re och hur mycket dom fak­tiskt kan kosta.

👉 Upp­lägg­nings­av­gift och avi­av­gift är inte ak­tu­ellt för pri­va­ta skul­debrev. Läs gärna mer om enkelt skul­debrev och lö­pan­de skul­debrev.

Fast eller rörlig ränta

Fast ränta in­ne­bär att rän­te­sat­sen är den­sam­ma under hela pe­ri­o­den som man bundit upp sig till. Fast ränta är van­li­gt vid bolån. Den har för­de­len att du vet exakt hur mycket du ska betala i ränta varje månad under en längre tid.

Rörlig ränta in­ne­bär att räntan följer rän­te­sat­ser­na på mark­na­den. Vid så kal­la­de kon­sum­tions­lån (de flesta lån som inte är bolån) är räntan nästan alltid rörlig.

Vid rörlig ränta kan räntan ändra sig över tid. För­de­len med rörlig ränta är att du har möj­lig­het att få en lägre ränta om mark­nads­lä­get är lågt. Sam­ti­di­gt gäller även det mot­sat­ta vid högt mark­nads­läge.

Ändra ränta

En lån­gi­va­re får bara ändra räntan om det är tillå­tet ut­i­från lå­ne­av­ta­let.

Räntan får också bara ändras av dessa skäl:

  • Kre­dit­po­li­tis­ka beslut
  • Ökade upp­lå­nings­kost­na­der
  • Andra kost­nads­ök­ning­ar som lån­gi­va­ren inte kunde för­utse när lånet ingicks

Kre­dit­po­li­tis­ka beslut är regler som an­vän­ds för att regle­ra lå­ne­mark­na­den. Det kan vara regler för vilka räntor banken kan sätta.

Inför varje höj­ning måste lån­gi­va­ren in­for­me­ra i förväg. Om räntan där­e­mot är kopp­lad till en re­fe­rens­rän­ta be­hö­ver lån­gi­va­ren bara in­for­me­ra om änd­ring­en pe­ri­od­vis.

Ett ex­em­pel är Riks­ban­kens re­fe­rens­rän­ta. En re­fe­rens­rän­ta an­vän­der man för att räkna ut andra räntor. Om re­fe­rens­rän­tan ändras blir det alltså också en änd­ring i lå­ne­rän­tan.

Olika sor­ters lån

Här är de van­li­gas­te ty­per­na av lån.

Bo­stads­lån

Ett bo­stads­lån är ett lån som du an­vän­der för att fi­nan­si­e­ra köp av hus, bo­stads­rätt eller annan fas­tig­het.

Bolån brukar nästan alltid ha bo­sta­den som sä­ker­het. Som ti­di­ga­re nämnts in­ne­bär det att om du inte kan betala till­ba­ka lånet har banken rätt till bo­sta­den.

Bolån kan både ha fast och rörlig ränta. En fast ränta kan du binda på ett till tio år, vilket in­ne­bär att du har samma ränta under hela den pe­ri­o­den.

Oftast brukar räntan vara låg vid bolån jäm­fört med andra typer av lån.

Läsvärt! När behövs skul­debrev för bolån?

Billån

När du tar ett billån så står bilen som sä­ker­het för lånet. Du äger fort­fa­ran­de bilen, men banken har ett så kallat ägan­de­rätts­för­be­håll.

Det in­ne­bär att du inte kan sälja bilen utan att först betala av lånet. Där­e­mot brukar det gå att över­lå­ta lånet och bilen till en ny köpare.

Pri­vat­lån eller blan­colån

Pri­vat­lån eller blan­colån är lån utan sä­ker­het.

Detta kan vara lån med olika syften. Det kan vara för en se­mester­re­sa, re­no­ve­ra hemmet, köpa teknik så som en tv eller betala kurs­av­gif­ter.

Lån­gi­va­ren be­stäm­mer räntan själv och den brukar oftast vara rörlig. Ef­ter­som banken eller lån­gi­va­ren inte har någon sä­ker­het brukar räntan vara dyrare än vid bolån eller billån.

Det kan även vara ett lån mellan två pri­vat­per­so­ner. Då är det van­li­gas­te med fast ränta eller ibland ingen ränta alls, det be­stäm­mer man själva när man kommer över­ens.

Läs mer: Allt om skul­debrev och revers

Skriv skul­debrev för lån mellan pri­vat­per­so­ner

Ett skul­debrev ger trygg­het både till den som lånar ut och den som lånar pengar. I skul­debre­vet finns reg­ler­na för lånet, så som ex­em­pel­vis ränta och när lånet ska be­ta­las till­ba­ka. Det gör tyd­li­gt vad som gäller.

💡 Tips: skapa skul­debre­vet hos Aatos! När det är kor­rekt skri­vet får du peng­ar­na du lånade!

Smidigare juridik, online och enkelt!