In­ne­ha­varskul­debrev

Person som sitter vid en dator och antecknar
Photo of Joanna
Joanna
2023-11-09 ● 3 minuter
Dela artikeln
Ett skul­debrev är ett åta­gan­de att betala en skuld. Ex­em­pel­vis är en fak­tu­ra ett skul­debrev.

Det finns olika former av skul­debrev med olika ju­ri­dis­ka in­ne­bör­der. En form av skul­debrev är in­ne­ha­varskul­debrev.

Läs vidare för att ta reda på vad ett in­ne­ha­varskul­debrev är och vad som skil­jer dessa från andra skul­debrev.

Skul­debrev

Skul­debrev är avtal, åta­gan­den, som re­gle­rar skul­der.

Den som lånar pengar kallas för gäl­de­när och den som lånar någon pengar kallas för bor­ge­när.

En bank ut­fär­dar skul­debrev vid lån men även pri­vat­per­so­ner kan ha nytta av skul­debrev, spe­ci­ellt om det hand­lar om större summor.

Skul­debrev är ett skrift­li­gt bevis på att skul­den och dess vill­kor ex­i­ste­rar. I skul­debre­vet kan par­ter­na regle­ra vad som händer vid even­tu­el­la kon­flik­ter, t.ex. om gäl­de­nä­ren är i dröjs­mål med be­tal­ning­en.

Läsvär­da ar­tik­lar om skul­debrev:

Varför skul­debrev är bra

Om det redan är be­stämt hur par­ter­na ska han­te­ra kon­flik­ter innan de upp­kom­mer sparar par­ter­na tid och möda.

Det är också enkla­re att hålla koll på lånets vill­kor och om­fatt­ning om det är ned­skri­vet. Skul­debre­vet fun­ge­rar därför som en trygg­het för både bor­ge­nä­ren och gäl­de­nä­ren.

Om par­ter­na har en tvist av ett större slag kommer också skul­debre­vet kunna an­vän­das som bevis i dom­stol. Det blir annars svårt att bevisa skul­debre­vets vill­kor.

⚠️ Vad händer om man inte be­ta­lar till­ba­ka skul­der?

Hos Aatos kan du skriva skul­debrev online för 599 kr. Klart på 10 mi­nu­ter!

In­ne­håll i ett skul­debrev

Ett skul­debrev in­ne­hål­ler in­for­ma­tion om:

  • Vem som är bor­ge­när och vem som är gäl­de­när
  • Lå­ne­be­lopp
  • Be­tal­nings­plan
  • Vad som händer vid dröjs­mål
  • Ränta
  • Övriga vill­kor

In­ne­hål­let av ett skul­debrev kan va­ri­e­ra be­ro­en­de på vilken typ av lån det hand­lar om och vilken typ av skul­debrev som an­vän­ds.

Tips! Även om det kan verka onö­di­gt är det även vik­ti­gt att skapa skul­debrev inom fa­mil­jen

👉 Läs vår guide: Betala av skul­der

Enkla och lö­pan­de skul­debrev

Skul­debrev kan delas in i två hu­vud­ka­te­go­ri­er: enkla skul­debrev och lö­pan­de skul­debrev.

Tips! Hos Aatos hittar du en gratis mall för skul­debrev

Enkla skul­debrev

Enkla skul­debrev an­vän­ds oftast mellan pri­vat­per­so­ner. Dessa skul­debrev är alltid ut­ställ­da till en viss spe­ci­fik person. I skul­debre­vet ska det därför tyd­li­gt framgå vem som är bor­ge­när och gäl­de­när.

En bor­ge­när kan välja att över­lå­ta ett skul­debrev till någon annan. Det brukar göras som en form av be­tal­ning.

Tanken med enkla skul­debrev är att de inte ska över­lå­tas till någon annan utan att den ur­sprung­li­ga bor­ge­nä­ren ska be­hål­la den.

Det är dock möj­li­gt att över­lå­ta ett skul­debrev men då måste gäl­de­nä­ren un­der­rät­tas om över­lå­tel­sen. Det kallas för denun­ti­a­tion.

Den nya bor­ge­nä­ren har ingen rätt att kräva gäl­de­nä­ren på pengar innan denun­ti­a­tion har skett. 

Lö­pan­de skul­debrev

Till skill­nad från enkla skul­debrev är lö­pan­de skul­debrev ut­for­ma­de för att över­lå­tas från bor­ge­när till bor­ge­när.

Ingen denun­ti­a­tion krävs för att över­lå­tel­sen ska vara giltig.

Lö­pan­de skul­debrev i sig kan delas upp i två olika ka­te­go­ri­er, in­ne­ha­varskul­debrev och or­derskul­debrev.

In­ne­ha­varskul­debrev

Ett in­ne­ha­varskul­debrev är ut­ställt till in­ne­ha­va­ren av det fy­sis­ka skul­debrev. In­ne­ha­va­ren av skul­debre­vet är därför bor­ge­när.

Den som kan visa upp det fy­sis­ka skul­debre­vet har därför rätt att kräva pengar av gäl­de­nä­ren. Det kan vara vem som helst.

I alla lö­pan­de skul­debrev där det inte anges vem som är bor­ge­när be­trak­tas därför som in­ne­ha­varskul­debrev.

Or­derskul­debrev

Ett or­derskul­debrev är ut­ställt till en spe­ci­fik person eller bor­ge­när.

Den kan över­lå­tas till vem som helst men det måste anges i skul­debre­vet vem som är den nya bor­ge­nä­ren. Annars är inte över­lå­tel­sen giltig.

Vid alla över­lå­tel­ser av or­derskul­debrev måste skul­debre­vet därför skri­vas om eller ändras i.

Skill­na­den mellan in­ne­ha­varskul­debrev och or­derskul­debrev

Or­derskul­debrev är ett tryg­ga­re skul­debrev än in­ne­ha­varskul­debrev. 

Vem som helst kan plocka upp ett in­ne­ha­varskul­debrev från gatan och ut­kräva pengar från gäl­de­nä­ren. Ett or­derskul­debrev är mer re­strik­tivt och därför tryg­ga­re för båda par­ter­na.

Vad händer när skul­den är betald?

När gäl­de­nä­ren be­ta­lar hela eller delar av skul­den är det vik­ti­gt att an­teck­na detta i skul­debre­vet. Om det inte står hur mycket av skul­den som har be­ta­la­ts på in­ne­ha­varskul­debre­vet blir det svå­ra­re att bevisa att skul­den redan be­ta­la­ts. Det finns annars risk att gäl­de­nä­ren tving­as betala samma skuld igen.

⚠️ Risken är större vid in­ne­ha­varskul­debrev, där det räcker att en person in­ne­har skul­debre­vet för att kunna kräva pengar av gäl­de­nä­ren.

När hela skul­den är betald är det bra som gäl­de­när att få till­ba­ka skul­debre­vet och an­teck­na att skul­den är betald eller an­ting­en för­stö­ra den.

Läsvärt: Vad händer om man inte be­ta­lar till­ba­ka sina skul­der?

💻 Skul­debrev enkelt online för 599 kr kan du skriva hos Aatos. Klart på 10 mi­nu­ter!

Smidigare juridik, online och enkelt!