In­ne­ha­varskul­debrev

Person som sitter vid en dator och antecknar
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-11-09 ● 3 minuter
Dela artikeln
Ett skul­debrev är ett åta­gan­de att betala en skuld. Ex­em­pel­vis är en fak­tu­ra ett skul­debrev.

Det finns olika former av skul­debrev med olika ju­ri­dis­ka in­ne­bör­der. En form av skul­debrev är in­ne­ha­varskul­debrev.

Skul­debrev är ett skrift­li­gt bevis på att skul­den och dess vill­kor ex­i­ste­rar. I skul­debre­vet kan par­ter­na regle­ra vad som händer vid even­tu­el­la kon­flik­ter, t.ex. om gäl­de­nä­ren är i dröjs­mål med be­tal­ning­en.

Läs vidare för att ta reda på vad ett in­ne­ha­varskul­debrev är och vad som skil­jer dessa från andra skul­debrev.

Lö­pan­de skul­debrev

Till skill­nad från enkla skul­debrev är lö­pan­de skul­debrev ut­for­ma­de för att över­lå­tas från bor­ge­när till bor­ge­när.

Ingen denun­ti­a­tion krävs för att över­lå­tel­sen ska vara giltig.

Lö­pan­de skul­debrev i sig kan delas upp i två olika ka­te­go­ri­er, in­ne­ha­varskul­debrev och or­derskul­debrev.

In­ne­ha­varskul­debrev

Ett in­ne­ha­varskul­debrev är ut­ställt till in­ne­ha­va­ren av det fy­sis­ka skul­debrev. In­ne­ha­va­ren av skul­debre­vet är därför bor­ge­när.

Den som kan visa upp det fy­sis­ka skul­debre­vet har därför rätt att kräva pengar av gäl­de­nä­ren. Det kan vara vem som helst.

I alla lö­pan­de skul­debrev där det inte anges vem som är bor­ge­när be­trak­tas därför som in­ne­ha­varskul­debrev.

Or­derskul­debrev

Ett or­derskul­debrev är ut­ställt till en spe­ci­fik person eller bor­ge­när.

Den kan över­lå­tas till vem som helst men det måste anges i skul­debre­vet vem som är den nya bor­ge­nä­ren. Annars är inte över­lå­tel­sen giltig.

Vid alla över­lå­tel­ser av or­derskul­debrev måste skul­debre­vet därför skri­vas om eller ändras i.

Skill­na­den mellan in­ne­ha­varskul­debrev och or­derskul­debrev

Or­derskul­debrev är ett tryg­ga­re skul­debrev än in­ne­ha­varskul­debrev.

Vem som helst kan plocka upp ett in­ne­ha­varskul­debrev från gatan och ut­kräva pengar från gäl­de­nä­ren. Ett or­derskul­debrev är mer re­strik­tivt och därför tryg­ga­re för båda par­ter­na.

Hos Aatos kan du skriva skul­debrev online. Klart på 10 mi­nu­ter!

Varför skul­debrev är bra?

Om det redan är be­stämt hur par­ter­na ska han­te­ra kon­flik­ter innan de upp­kom­mer sparar par­ter­na tid och möda.

Det är också enkla­re att hålla koll på lånets vill­kor och om­fatt­ning om det är ned­skri­vet. Skul­debre­vet fun­ge­rar därför som en trygg­het för både bor­ge­nä­ren och gäl­de­nä­ren.

Om par­ter­na har en tvist av ett större slag kommer också skul­debre­vet kunna an­vän­das som bevis i dom­stol. Det blir annars svårt att bevisa skul­debre­vets vill­kor.

⚠️ Vad händer om man inte be­ta­lar till­ba­ka skul­der?

💻 Skul­debrev enkelt online hos Aatos. Klart på 10 mi­nu­ter!

Smidigare juridik, online och enkelt!