Skul­debrev inom fa­mil­jen

Familj som umgås
A photo of Andrea
Andrea
2023-04-12 ● 4 minuter
Dela artikeln
Det är mycket van­li­gt att fa­mil­je­med­lem­mar lånar pengar av varand­ra. Även om det kan verka onö­di­gt och kanske svårt att ta upp så är skul­debrev inom fa­mil­jen vik­ti­gt. 

Att låna pengar inom fa­mil­jen och till vänner är bland dom van­li­gas­te pri­va­ta lånen. Till ex­em­pel är det van­li­gt att för­äld­rar ger barn lån för kon­tan­tin­sa­ts till boende eller att hjälpa varand­ra med lån till hand­pen­ning eller oför­ut­sed­da ut­gif­ter.

Lån mellan pri­vat­per­so­ner kan vara små som stora. Ef­ter­som man trots allt känner varand­ra så väl kan det lätt kännas över­flö­di­gt att skriva skul­debrev inom fa­mil­jen.

Men det finns många bra an­led­ning­ar till att skriva ett kon­trakt.

Undvik kon­flik­ter vid privat ut­lå­ning med ett kon­trakt

Många tycker att det är svårt att prata om pengar. Det är käns­li­gt och att behöva säga att du nu vill ha till­ba­ka peng­ar­na som du lånade ut eller på­min­na om att det också skulle vara ränta är be­svär­li­gt. Då kan ett skul­debrev vara till stor hjälp.

Sett från lagen måste du för det mesta inte skriva skul­debrev, utan det som ni kommit över­ens om munt­li­gt gäller. Där­e­mot kan en munt­lig över­ens­kom­mel­se lätt bli otyd­lig och kanske upp­fat­ta­de ni det ni sa olika.

Ett skri­vet kon­trakt gör tyd­li­gt vad som gäller gäller och blir ett kvitto på att det finns en skuld som ska be­ta­las till­ba­ka. Det hjäl­per er att hålla koll på vad ni har kommit över­ens om.

Skul­debrev kallas också för revers eller lå­ne­av­tal.

Läs mer: Vad händer om man inte be­ta­lar till­ba­ka skul­der?

Skapa ett ju­ri­diskt kor­rekt skul­debrev hos Aatos

För­de­lar med skul­debrev inom fa­mil­jen

Om du är osäker på om du borde skriva ett skul­debrev så bör tum­re­geln vara att göra det. Här är några av för­de­lar­na med att skriva skul­debrev inom fa­mil­jen.

 • Ett skul­debrev är ett bin­dan­de kon­trakt där lån­ta­ga­ren lovar att betala till­ba­ka. 
 • Ger trygg­het för er båda och för­hindrar kon­flikt inom fa­mil­jen. Om ni till ex­em­pel i för­hand kommer över­ens om hur ni ska han­te­ra be­tal­nings­för­se­ning­ar sparar ni både tid och dis­kus­sion i fram­ti­den.
 • Om du är för­äl­der och lånar pengar till ett av dina barn kan ett tyd­li­gt re­gel­verk och ett skul­debrev ge rätt­vi­sa mellan barnen.
 • Om det blir en kon­flikt fun­ge­rar skul­debre­vet som ett bevis för ut­om­stå­en­de om vad ni har kommit över­ens om
 • Utan ett skul­debrev kan den som lånar pengar av dig påstå att det inte var ett lån utan en gåva. 
 • Ett lån utan skul­debrev kan bli svårt att be­kräf­ta om den du lånat pengar till går bort. Det kan in­ne­bä­ra att döds­bo­et inte be­ta­lar till­ba­ka skul­den vid döds­fall.

Lån utan skul­debrev är en större risk

En del tycker att det känns onö­di­gt for­mellt att skriva skul­debrev inom fa­mil­jen. Det kan också vara job­bi­gt att ta upp ämnet med sitt syskon, kusin eller mor­bror. Det kan ge in­tryc­ket av att man inte litar på varand­ra.

Använd då gärna som ar­gu­ment att det lätt upp­står kon­flikt om pengar även om man inte vill det. Pengar är dess­utom en av de van­li­gas­te or­sa­ker­na till osämja bland släkt och vänner.

Lån utan skul­debrev in­ne­bär en större risk för att det upp­står pro­blem. Spe­ci­ellt om det hand­lar om större summor. Om du dess­utom skulle behöva vända dig till Kro­no­fog­den eller dom­stol så kan ett skul­debrev vara av­gö­ran­de.

Utan skul­debrev blir det svå­ra­re att bevisa lånets vill­kor ef­ter­som det inte finns något fy­siskt bevis.

När bör jag skriva ett skul­debrev?

Fa­mil­je­med­lem­mar lånar ofta små summor till varand­ra och det är kanske inte alltid re­le­vant med skul­debrev.

⚠️ En bra regel att utgå ifrån är att du inte be­hö­ver upp­rät­ta ett skul­debrev om du är okej med att för­lo­ra peng­ar­na.

Obe­tal­da lån: kan de be­trak­tas som gåvor?

För att något ska ses som gåva måste du ge bort något fri­vil­li­gt och inte få någon­ting i gen­gäld.

Om det går att visa på att det från första början inte fanns någon avsikt att lånet ska be­ta­las till­ba­ka går det att be­trak­ta som en gåva.

Det är också möj­li­gt att komma över­ens om att lånet ska bli en gåva istäl­let. Då bör du skriva ett gå­vobrev för tyd­lig­he­tens skull.

Vid döds­fall be­ta­lar döds­bo­et skul­den

Om den du har lånat pengar till går bort innan lånet är av­be­ta­lat går skul­den över till döds­bo­et. Döds­bo­et kommer då att betala av lånet.

I en sådan här si­tu­a­tion är det bra att ha ett skul­debrev skri­vet. Då är det tyd­li­gt för de ef­ter­le­van­de vad vill­ko­ren är samt mins­kar risken att skul­den blir bort­glömd

Om det inte finns till­räck­li­gt med pengar i döds­bo­et kan det gå i kon­kurs. Då skrivs skul­den av och du får inte till­ba­ka dina pengar.

Så brukar ett skul­debrev mellan pri­vat­per­so­ner se ut

Det finns olika typer av skul­debrev. Ett van­li­gt kon­trakt för lån mellan pri­vat­per­so­ner som känner varand­ra väl kallas för enkelt skul­debrev.

Här är en ge­ne­rell mall för skul­debrev och vad det brukar in­ne­hål­la:

 • In­for­ma­tion om lån­gi­va­re och lån­ta­ga­re
 • Summan av lånet
 • Ränta (även om det inte är någon)
 • Av­be­tal­nings­plan
 • Vad som gäller vid för­se­nad be­tal­ning

Skul­debre­vet be­hö­ver inte ha en spe­ci­ell form utan det som är vik­ti­gt är att det är tyd­li­gt vad ni har kommit över­ens om.

En person som lånar pengar kallas för gäl­de­när och en person som lånar pengar till någon kallas för bor­ge­när.

Läs mer: Lö­pan­de skul­debrev när det ska vara enkelt att över­lå­ta

Av­be­tal­nings­plan vid lån mellan pri­vat­per­so­ner

När du gör ditt skul­debrev med Aatos skapar tjäns­ten au­to­ma­tiskt en av­be­tal­nings­plan med datum och summa för åter­be­tal­ning. Du får också hjälp med vill­kor för ränta och sen be­tal­ning.

Det går också bra att göra en av­be­tal­nings­plan själv.

Vissa saker är då bra att tänka på eller ha med:

 • Ska lånet be­ta­las må­nads­vis eller allt på en gång?
 • Hur mycket ska be­ta­las till­ba­ka åt gången?
 • Ränta på lånet
 • För­fal­lo­da­tum för be­tal­ning­ar
 • Vad händer vid sena be­tal­ning­ar
 • Dröjsmåls­rän­ta

När man skri­ver skul­debrev inom familj vill en del ha lite ge­ne­rö­sa­re vill­kor. Du måste ex­em­pel­vis inte ha varken ränta eller dröjsmåls­rän­ta på lånet, men det är bra att du då skri­ver det.

Det är dock bra att sätta för­fal­lo­da­tum för be­tal­ning och und­vi­ka att det blir ett evig­hets­lån. När da­tu­met har pas­se­rat får bor­ge­nä­ren vissa ju­ri­dis­ka rät­tig­he­ter, så som att lägga till dröjsmåls­rän­ta.

Gör enkelt ett skul­debrev med av­be­tal­nings­plan:

Smidigare juridik, online och enkelt!