Vad är en re­vers?

Papper på ett bord med penna och gem.
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 3 minuter
Dela artikeln
Hur en revers fun­ge­rar, vad revers ska in­ne­hål­la och vad du ska tänka på om du skri­ver revers?

Revers, van­li­gen kallad skul­debrev, är ett avtal mellan en person som lånar pengar till en annan person. Genom att skriva en revers har lån­gi­va­ren (bor­ge­nä­ren) bevis för att lån­ta­ga­ren (gäl­de­nä­ren) lovat betala till­ba­ka skul­den.

För lån­ta­ga­ren är revers en trygg­het ef­ter­som ni där kommer över­ens om lå­ne­vill­ko­ren och lån­ta­ga­ren kan fun­de­ra på om det är värt att låna pengar med de vill­ko­ren.

Revers och skul­debrev är samma sak

Ja, revers och skul­debrev är exakt samma sak. Båda be­grep­pen avser ett avtal mellan två per­so­ner där det står vem som är skyl­dig vem pengar och när skul­den ska be­ta­las.

Idag an­vän­ds van­li­gen endast be­grep­pet skul­debrev och skul­debrevsla­gen talar också endast om skul­debrev.

En revers fun­ge­rar som ett kvitto

Genom att skriva en revers kan den som lånat pengar för­säk­ra sig om att den som tagit lånet be­ta­lar till­ba­ka skul­den. Ur re­ver­sen fram­går det att lån­ta­ga­ren erkänt skul­den.

Skul­den be­ta­las sedan till­ba­ka i en­lig­het med re­ver­sen och de vill­kor som står där. Ni kan själv komma över­ens om skul­den ska betala i sin helhet på för­fal­lo­da­gen eller om skul­den ska be­ta­las i delar, ex­em­pel­vis varje månad.

Gör en revers här

Ju­ri­diskt kor­rekt skul­debrev med av­be­tal­nings­plan. Prova gratis!

Revers in­ne­hål­ler de­tal­jer om lånet

Det finns olika typer av revers enkel skul­debrev och lö­pan­de skul­debrev.

I enkla skul­debrev, enkel revers, ska skul­den be­ta­las till lån­gi­va­ren och den som står på skul­debre­vet. I lö­pan­de skul­debrev, eller lö­pan­de revers, ska skul­den be­ta­las till den som kan visa upp do­ku­men­tet.

Typen av re­ver­sen på­ver­kar in­ne­hål­let, men alla re­ver­ser ska vara skrift­li­ga och det ska framgå föl­jan­de saker.

  1. Vem som är lån­ta­ga­re
  2. Vem som är lån­gi­va­re (inte nöd­vän­di­gt om det är in­ne­ha­varskul­debrev)
  3. Lå­ne­sum­man
  4. För­fal­lo­dag
  5. Vill­kor för be­tal­ning (t.ex. be­tal­ning varje månad, på för­fal­lo­da­gen, när lån­gi­va­ren begär)
  6. Ränta
  7. Dröjsmåls­rän­ta
  8. Un­der­skri­vet av lån­ta­ga­re och lån­gi­va­re

Ni be­stäm­mer själv om ni vill avtala om ränta och dröjsmåls­rän­ta. Det enda som måste framgå är lån­ta­ga­re och i vissa fall lån­gi­va­re, lå­ne­sum­man, för­fal­lo­dag och andra vill­kor.

👉 Om den du lånar pengar till skulle gå bort är det bra att det finns ett skul­debrev. Skul­der vid döds­fall går över till döds­bo­et att betala.

Tips för att skriva en revers

Ni kan själv skriva en revers och måste inte göra det till­sam­mans med en jurist.

Du kan ex­em­pel­vis an­vän­da en mall för skul­debrev, men var då noga med att det verk­li­gen blir rätt och att du inte bara skri­ver av den rakt av.

Ett annat al­ter­na­tiv kan vara att skriva revers di­gi­talt med en on­li­ne­tjänst. Du slip­per då själv ta reda på vad som gäller och hur det blir rätt. Om du väljer Aatos ingår möj­lig­he­ten att ställa frågor till våra ju­ris­ter.

💡 Tänk på! Om du och din sambo eller make skri­vet ett skul­debrev måste ni även ha ett sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord.

Det är även vik­ti­gt att skriva skul­debrev inom fa­mil­jen och vid lån till vänner. Utan skul­debrev kan lånet be­trak­tas som en gåva, vilket kan få kon­se­kven­ser senare.

Läs mer: Vad händer om man inte be­ta­lar skul­der?

Vad är ett re­ver­slån?

Ett re­ver­slån är ett lån som någon tagit och sedan i ett avtal (revers) in­ty­gat att hen kommer betala till­ba­ka skul­den i en­lig­het med vill­ko­ren i re­ver­sen.

Ett lån utan skul­debrev in­ne­bär att lån­gi­va­ren inte har ett bevis på att lån­ta­ga­ren erkänt skul­den. Även om ni kommer över­ens om vill­ko­ren för skul­den munt­li­gen finns det inte tyd­li­gt bevis på vad ni kommit över­ens om.

Prova Aatos kost­nads­fri­tt och betala först när du känner dig nöjd.

Smidigare juridik, online och enkelt!