Skul­debrev för bolån

Photo of Joanna
Joanna
2023-09-11 ● 3 minuter
Dela artikeln
Vad in­ne­bär skul­debrev för bolån? Ett skul­debrev skrivs när du be­vil­jas bolån från banken. Skul­debrev är fram­förallt en ju­ri­disk term för ett lå­ne­av­tal. Skul­debre­vet är alltså helt enkelt av­ta­let om lånet. 

Skul­debre­vet an­vänds som ett bevis på att du har lånat pengar av banken och när skul­den ska vara åter­be­tald. Skul­debre­vet är vik­tigt både för dig och banken för att ni ska veta vad ni har kommit över­ens om. 

Läs mer om skul­debrev nedan:
👉 Allt om skul­debrev
👉 Skul­debrev inom fa­mil­jen

När behövs skul­debrev för bolån?

Det är upp till banken att be­stäm­ma vilka vill­kor som ställs för att du ska kunna få bolån. Skul­debrev skrivs alltid när ett bolån be­vil­jas, men det är möj­ligt att ban­ker­na kallar skul­debre­vet för något annat. 

Det är mycket van­ligt att par tar ett ge­men­samt bolån. 

Med Aatos on­li­ne­tjänst kan du skriva skul­debrev för bara 399 kr

Läs mer om skul­debrev hos Aatos här

🤲 Ex­em­pel 1 - om ni delar lika på lånet

Om ni delar lika på lånet upp­står sällan pro­blem - ni står ge­men­samt som be­tal­nings­an­sva­ri­ga. Detta är den van­li­gas­te lös­ning­en. Det är också van­ligt att paret har olika kon­tan­tin­sat­ser men ändå delar lika på lånet, och det är vid sådana si­tu­a­tio­ner det kan vara värt att fun­de­ra över att istäl­let betala olika an­de­lar eller skriva ett skul­debrev mellan er själva för att re­gle­ra vad som ska gälla.

🖇️ Ex­em­pel 2 - en av be­ta­lar 70%, den andra 30% 

Om ni har olika stora kon­tan­tin­sat­ser är en lös­ning att ni delar upp lånet och att ni står för olika an­de­lar.

Med denna lös­ning blir det tyd­ligt hur en even­tu­ell vinst eller för­lust ska för­de­las. 

Är ni sambor är det mycket vik­tigt att ni skri­ver sam­bo­av­tal, vilket det alltid är om ni bidrar med olika mycket pengar till bostad eller bohag (möbler eller lik­nan­de). 

💍 Ex­em­pel 3 - om en av er ska köpa ut den andra efter se­pa­ra­tion

Om ni se­pa­re­rar och har ett ge­men­samt bolån måste ni be­slu­ta om vad ni ska göra med bo­sta­den. Banken kommer inte att säga upp ert lån utan ni måste själva ta ställ­ning till hur ni vill göra. 

Ett al­ter­na­tiv är att en av er köper ut den andra genom att betala den andra per­so­nen sin andel.

För att köpa ut den andre be­hö­ver ni börja med att få fas­tig­he­ten vär­de­rad, för­slagsvis av en mäk­la­re. Där­ef­ter be­hö­ver ni titta på era skul­der - hur stort belopp uppgår bolå­net till? När ni har kommit fram till vad skul­den uppgår till kan ni sen räkna ut hur stor andel ni äger. Hälf­ten av denna andel är vad ni re­spek­ti­ve äger. 

För att köpa ut din part­ner be­hö­ver du så­le­des betala denne för sin andel. Du be­hö­ver också skriva över lånet på dig själv, vilket du gör genom att kon­tak­ta banken. Banken kommer att göra en be­döm­ning av din kre­ditvär­dig­het och se om du har möj­lig­het att ta över lånet. 

🏠 Ex­em­pel 4 - vuxna barn som ska ta över sina för­äld­rars bo­stads­lån

Om du ska ta över dina för­äld­rars bolån finns det några aspek­ter att tänka på. 

In­led­nings­vis kommer denna in­for­ma­tion handla om vad som gäller för bolå­net. Bolån kan, tek­niskt sett, inte tas över av någon annan. Det man istäl­let får göra är att ansöka om ett nytt lån i sitt eget namn.

Av­ta­let om bolån, i sin tur, görs genom en be­döm­ning av den en­skil­da per­so­nens be­tal­nings­för­må­ga. 

För att kunna ta över dina för­äld­rars bolån be­hö­ver du in­led­nings­vis vara 18 år (för att kunna skriva avtal med banken). Banken kommer också att bedöma din eko­no­mis­ka för­må­ga för att avgöra om det finns möj­lig­het för dig att ta över bolå­net. 

Detta är ett van­ligt till­vä­ga­gångs­sätt för för­äld­rar att hjälpa sina barn att kunna köpa sin första bostad. Barnet kan sen, när dennes eko­no­mis­ka si­tu­a­tion för­bätt­rats, ta över hela bo­stads­lå­net. När barnet är redo att ta över bolå­net kan ni kon­tak­ta er bank som gör en be­döm­ning. 

Som ovan nämnts görs då en be­döm­ning av bar­nets eko­no­mis­ka för­må­ga och det un­der­söks om det finns möj­lig­het för barnet att ta över bolå­net. 

Lå­ne­vill­ko­ren kan se olika ut från person till person och beror på en mängd fak­to­rer. Det är därför inte ovan­ligt att du som tar över lånet får an­norlun­da vill­kor än vad dina för­äld­rar hade. Det är inte ovan­ligt att vill­ko­ren är sämre, ef­tersom din eko­no­mi kanske inte bedöms lika stabil som dina för­äld­rars. 

 

💚 Skriv gil­tigt skul­debrev online

När du skapar ett skul­debrev med Aatos vet du att det alltid blir ju­ri­diskt kor­rekt. Skriv ett skul­debrev enkelt och smi­digt för 399 kr