Skul­debrev för bolån

Skuldebrev för bolån
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-09-11 ● 3 minuter
Dela artikeln
Ett skul­debrev skrivs när du tar bolån från banken. Skul­debrev är en ju­ri­disk term för ett lå­ne­av­tal.

Skul­debrev är helt enkelt av­ta­let om lånet och an­vän­ds som ett bevis på att du har lånat pengar av banken och tar upp alla vill­kor, t.ex. när skul­den ska vara åter­be­tald och vad som gäller för ränta.

Skul­debrev är vik­ti­gt både för dig och banken för att ni ska veta vad ni har kommit över­ens om. I denna ar­ti­kel går vi igenom vad som gäller vid skul­debrev för bolån och några ex­em­pel för olika si­tu­a­tio­ner.

När behövs skul­debrev för bolån?

Det är upp till banken att be­stäm­ma vilka vill­kor som ställs för att du ska kunna få bolån. Skul­debrev skrivs alltid när ett bolån be­vil­jas, men det är möj­li­gt att ban­ker­na kallar skul­debre­vet för något annat.

Det är mycket van­li­gt att par tar ett ge­men­samt bolån.

👉 Hos Aatos kan du skriva skul­debrev helt online.

🤲 Ex­em­pel 1 - om ni delar lika på lånet

Om ni delar lika på lånet upp­står sällan pro­blem - ni står ge­men­samt som be­tal­nings­an­sva­ri­ga. Detta är den van­li­gas­te lös­ning­en.

Det är också van­li­gt att paret har olika kon­tan­tin­sat­ser men ändå delar lika på lånet, och det är vid sådana si­tu­a­tio­ner det kan vara värt att fun­de­ra över att istäl­let betala olika an­de­lar eller skriva ett skul­debrev mellan er själva för att regle­ra vad som ska gälla.

📊 Ex­em­pel 2 - en av be­ta­lar 70%, den andra 30%

Om ni har olika stora kon­tan­tin­sat­ser är en lös­ning att ni delar upp lånet och att ni står för olika an­de­lar.

Med denna lös­ning blir det tyd­li­gt hur en even­tu­ell vinst eller för­lust ska för­de­las.

Är ni sambor är det mycket vik­ti­gt att ni skri­ver sam­bo­av­tal, vilket det alltid är om ni bidrar med olika mycket pengar till bostad eller bohag (möbler eller lik­nan­de).

💍 Ex­em­pel 3 - om en av er ska köpa ut den andra efter se­pa­ra­tion

Om ni se­pa­re­rar och har ett ge­men­samt bolån måste ni be­slu­ta om vad ni ska göra med bo­sta­den. Banken kommer inte att säga upp ert lån utan ni måste själva ta ställ­ning till hur ni vill göra.

Ett al­ter­na­tiv är att en av er köper ut den andra genom att betala den andra per­so­nen sin andel.

För att köpa ut den andre be­hö­ver ni börja med att få fas­tig­he­ten vär­de­rad, för­slagsvis av en mäk­la­re. Där­ef­ter be­hö­ver ni titta på era skul­der - hur stort belopp uppgår bolå­net till? När ni har kommit fram till vad skul­den uppgår till kan ni sen räkna ut hur stor andel ni äger. Hälf­ten av denna andel är vad ni re­spek­tive äger.

⚠️ För att köpa ut din part­ner be­hö­ver du så­le­des betala denne för sin andel.

Du be­hö­ver också skriva över lånet på dig själv, vilket du gör genom att kon­tak­ta banken. Banken kommer att göra en be­döm­ning av din kre­ditvär­dig­het och se om du har möj­lig­het att ta över lånet.

🏠 Ex­em­pel 4 - vuxna barn som ska ta över sina för­äld­rars bo­stads­lån

Om du ska ta över dina för­äld­rars bolån finns det några aspek­ter att tänka på.

In­led­nings­vis kommer denna in­for­ma­tion handla om vad som gäller för bolå­net. Bolån kan, tek­niskt sett, inte tas över av någon annan. Det man istäl­let får göra är att ansöka om ett nytt lån i sitt eget namn.

Av­ta­let om bolån, i sin tur, görs genom en be­döm­ning av den en­skil­da per­so­nens be­tal­nings­för­måga.

För att kunna ta över dina för­äld­rars bolån be­hö­ver du in­led­nings­vis vara 18 år (för att kunna skriva avtal med banken). Banken kommer också att bedöma din eko­no­mis­ka för­måga för att avgöra om det finns möj­lig­het för dig att ta över bolå­net.

Detta är ett van­li­gt till­vä­ga­gångs­sätt för för­äld­rar att hjälpa sina barn att kunna köpa sin första bostad. Barnet kan sen, när dennes eko­no­mis­ka si­tu­a­tion för­bätt­ra­ts, ta över hela bo­stads­lå­net. När barnet är redo att ta över bolå­net kan ni kon­tak­ta er bank som gör en be­döm­ning.

Som ovan nämnts görs då en be­döm­ning av bar­nets eko­no­mis­ka för­måga och det un­der­söks om det finns möj­lig­het för barnet att ta över bolå­net.

Lå­ne­vill­ko­ren kan se olika ut från person till person och beror på en mängd fak­to­rer. Det är därför inte ovan­li­gt att du som tar över lånet får an­norlun­da vill­kor än vad dina för­äld­rar hade. Det är inte ovan­li­gt att vill­ko­ren är sämre, ef­ter­som din eko­nomi kanske inte bedöms lika stabil som dina för­äld­rars.

⚠️ Hur hur ni skri­ver sku­lebrev inom fa­mil­jen och vad som händer om man inte be­ta­lar sina skul­der.

vågskål mellan kostnader och hemmet

Skriv ju­ri­diskt kor­rekt skul­debrev online

När du skapar ett skul­debrev med Aatos kan du vara trygg med att det blir ju­ri­diskt kor­rekt.

Aatos Be­kym­mers­fri- abon­ne­mang­et in­klu­de­rar ett skul­debrev. För 699 kr/år får du till­gång till alla de vik­ti­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten och gratis hem­le­ve­rans.

Detta abon­ne­mang ger också kon­ti­nu­er­li­gt ju­ri­diskt stöd och obe­grän­sa­de upp­da­te­ring­ar av dina do­ku­ment om din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras. Du kan av­bry­ta ditt abon­ne­mang när som helst.

Smidigare juridik, online och enkelt!