Skul­der vid döds­fall

Vita vårblommor på gren
A photo of Andrea
Andrea
2023-05-11 ● 4 minuter
Dela artikeln
När någon går bort är det van­li­gt att det finns lån eller att någon är skyl­dig den av­lid­ne pengar. Skul­der vid döds­fall ska be­ta­las av döds­bo­et.

Dödsbo är den av­lid­nes till­gång­ar och even­tu­el­la skul­der. Finns det skul­der vid döds­fall ska döds­bo­et först betala dom innan ar­ving­ar­na för­de­lar arvet. Men då är det vik­ti­gt att det finns bevis på skul­den i form av ett skul­debrev.

Skul­debrev är vik­ti­gt vid döds­fall

Om banken lånar pengar till en pri­vat­per­son upp­rät­tar dom alltid ett skul­debrev. Men det sker inte alltid vid lån mellan pri­vat­per­so­ner.

Det är dock vik­ti­gt att skriva skul­debrev även vid pri­va­ta lån. Spe­ci­ellt om det hand­lar om mycket pengar eller om det är ett lån mellan när­stå­en­de. Det är alltså lika vik­ti­gt med skul­debrev inom fa­mil­jen som mellan be­kan­ta.

Och inte minst om den du har lånat pengar till skulle gå bort. Med ett skul­debrev kan du bevisa att det finns en skuld och den ris­ke­rar inte heller att bli bort­glömd i hand­lägg­ning­en av döds­bo­et.

Dess­utom hjäl­per skul­debrev döds­bo­de­lä­ga­re ha koll på vill­ko­ren för olika skul­der vid döds­fall. Vid lån utan skul­debrev står ord mot ord.

Skriv skul­debrev online. Klicka 'börja'!

Om någon är skyl­dig den av­lid­ne pengar

Låt oss istäl­let säga att det är tvärt om, och att någon är skyl­dig den av­lid­ne pengar. Det  be­ty­der att det finns en fordran eller ett krav på en be­tal­ning. Den över­går au­to­ma­tiskt från den av­lid­ne till döds­bo­et.

En fordran är att be­trak­ta som en till­gång i döds­bo­et. Det in­ne­bär att döds­bo­et kan driva in skul­den på samma sätt som den av­lid­ne skulle ha gjort. Det be­ty­der också att döds­bo­et ska följa vill­ko­ren i skul­debre­vet. Döds­bo­et och den som lånat pengar kan också komma över­ens om annat.

Ett dödsbo finns kvar tills alla dess till­gång­ar har för­de­la­ts mellan ar­ving­ar­na. Döds­bo­et kan därför inte bli av­slu­tat förrän fordran är in­dri­ven.

👉 Det van­li­gas­te är att skriva enkelt skul­debrev. Ett al­ter­na­tiv är lö­pan­de skul­debrev som ger större möj­lig­het att sälja skul­debre­vet.

Den av­lid­ne har lånar pengar till en ar­vinge

Om den av­lid­ne har lånat pengar till en ar­vinge kan lånet bli be­trak­tat som ett för­skott på arv.

I ett sådant fall ska man räkna av summan för skul­den vid be­räk­ning­en av arvslot­ten. Arvslott är arv­ta­ga­rens del av det som finns att ärva.

Den av­lid­nes skul­der vid döds­fall ska be­ta­las av

Om den av­lid­ne har lånat pengar kommer döds­bo­ets till­gång­ar betala av skul­der­na.

I första hand går peng­ar­na till be­grav­nings­kost­na­der och kost­na­der för boupp­teck­ning. Efter det be­ta­lar döds­bo­et even­tu­el­la andra skul­der.

Om det inte finns nog med pengar efter den av­lid­ne för att betala av skul­der­na kan döds­bo­et behöva sälja av till­gång­ar. I ett sådant fall kan till ex­em­pel en bil behöva säljas, även om det står i ett tes­ta­men­te att en ar­vinge ska ärva den.

Om det inte finns till­räck­li­gt med till­gång­ar att betala skul­der

Om skul­der­na är mer än till­gång­ar­na kommer döds­bo­et att gå i kon­kurs. Det in­ne­bär att skul­der blir av­skriv­na och inte be­ta­las till­ba­ka. Det är för att en ar­vinge aldrig kan ärva skul­der i Sve­ri­ge. I ett sådant fall ärver ar­ving­en ingen­ting.

Om det inte finns pengar i döds­bo­et är det vik­ti­gt att kon­tak­ta alla ford­rings­ä­ga­re och be om mer tid. Om det från början är tyd­li­gt att man inte kan betala av alla skul­der ska döds­bo­et vänta med att betala skul­der­na till en månad efter boupp­teck­ning­en är gjord.

Det är sedan bruk­li­gt att betala av skul­der­na pro­por­tio­ner­li­gt ut­i­från stor­lek med dom pengar som finns.

Arv­skifte ska ske efter att skul­der har be­ta­la­ts

Arv­skifte in­ne­bär att ar­ving­ar­na ärver av döds­bo­et och be­ta­lar ut pengar och till­gång­ar till sig. Alla skul­der ska vara be­tal­da innan arv­skifte.

Om arv­skifte ändå sker innan alla skul­der är be­tal­da så ska arv­skif­tet gå till­ba­ka. Det in­ne­bär att dom som har fått arv blir åter­be­tal­nings­skyl­di­ga för summan dom ärvt.

💡 Läsvärt! Allt om skul­debrev

Skul­der vid döds­fall om man är gift

Om den av­lid­ne har tagit på sig en egen skuld ärver inte den ef­ter­le­van­de maken skul­den.

Om ma­kar­na där­e­mot har so­li­da­riskt be­tal­nings­an­svar, det vill säga att man har tagit ann sig ett lån till­sam­mans brukar som regel döds­bo­et betala hälf­ten av skul­den och ef­ter­le­van­de make resten.

Om inte döds­bo­et har nog med pengar kan ef­ter­le­van­de make vara skyl­dig att betala hela lånet.

Bolån vid döds­fall

För bolån vid döds­fall så går ägan­de­rät­ten och skul­den kopp­lad till huset först över till döds­bo­et. Skul­den kan an­ting­en lösas med be­fint­li­ga pengar eller så säljer man bo­sta­den för att kunna betala skul­den.

Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer vilket ut­i­från om en ar­vinge vill ärva bo­sta­den eller inte. Ett tredje al­ter­na­tiv är att en ar­vinge eller ef­ter­le­van­de kan ansöka om att ta över lånet.

Om den av­lid­ne var gift, är det van­li­gt att den ef­ter­le­van­de part­nern vill ta över bolå­net för att bo kvar. Då kommer banken göra en kre­dit­be­döm­ning för att se om maken eller makan kan han­te­ra bolå­net själv.

Om den ef­ter­le­van­de part­nern inte kan ta över bolå­net

Even­tu­ellt kan en ny med­lån­ta­ga­re vara en lös­ning. Det värsta sce­na­ri­ot är att den ef­ter­le­van­de maken måste sälja bo­sta­den och flytta.

För att han­te­ra en sådan si­tu­a­tion finns det för­säk­ring­ar i form av bolå­ne­skydd. Det skyd­dar ef­ter­le­van­de make så att denne inte måste flytta med en gång.

Läs också: Skul­debrev gratis mall

Skriv skul­debrev för tryg­ga­re lån

Ett skul­debrev eller en revers är ett do­ku­ment som in­ne­hål­ler in­for­ma­tion om skul­den. Det är ett bevis på att skul­den finns, hur stor den är och vill­kor för lånet.

Genom att skriva ett skul­debrev när du lånar eller lånar ut pengar blir det ett tryg­ga­re lån.

Gör ett eget skul­debrev på några mi­nu­ter.

Smidigare juridik, online och enkelt!