Tes­ta­men­te mellan sambor

testamente mellan sambor.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-21 ● 2 minuter
Dela artikeln
Sambor ärver inte au­to­ma­tiskt varand­ra när man av­li­der, därför är det extra vik­ti­gt att man har ett tes­ta­men­te om man vill att ens sambo ska få ärva. Sambor kan upp­rät­ta ett in­bör­des, alltså ett ge­men­samt tes­ta­men­te.

Men hur skil­jer sig ett in­bör­des tes­ta­men­te från ett van­li­gt tes­ta­men­te och varför ska man som sambor upp­rät­ta ett in­bör­des tes­ta­men­te? Här går vi igenom vad som gäller!

Tes­ta­men­tet

Ett tes­ta­men­te möj­lig­gör för dig att ut­tryc­ka dina sista önsk­ning­ar i livet. Ef­ter­som tes­ta­men­tets in­ne­håll inte gäller förrän du dör, kan du i förväg be­stäm­ma över din kvar­lå­ten­skap, så att den för­de­las enligt dina önsk­ning­ar.

 Genom att skapa ett tes­ta­men­te kan tes­ta­torn, det vill säga per­so­nen som un­der­teck­nar tes­ta­men­tet, be­stäm­ma hur deras egen­dom ska för­de­las, på vilket sätt det ska ske och om sär­skil­da vill­kor först måste upp­fyl­las. Du kan själv be­stäm­ma vem som ska ärva dig, det måste inte vara dina ar­ving­ar enligt lag.

👉 Läs mer: Hur mycket arv får barn alltid och Olika typer av tes­ta­men­te

Med ett tyd­li­gt tes­ta­men­te un­der­lät­tar du mycket för dina an­hö­ri­ga som oftast bara vill agera i en­lig­het med dina önsk­ning­ar och det mins­kar risken för fram­ti­da tvis­ter mellan dina nära och kära.

En kor­rekt och tyd­li­gt ut­for­mat tes­ta­men­te medför alltså en trygg­het för dina när­stå­en­de samt en trygg­het för dig i att det kommer att bli som du vill.

💡Gratis mall för tes­ta­men­te!

In­bör­des tes­ta­men­te

Ett tes­ta­men­te be­hö­ver inte skri­vas ensamt, utan kan skri­vas till­sam­mans med någon eller några. Ett sådant ge­men­samt tes­ta­men­te brukar be­näm­nas som ett in­bör­des tes­ta­men­te. Ett in­bör­des tes­ta­men­te upp­rät­tas van­li­gen mellan per­so­ner i kär­leks­re­la­tio­ner, men kan även fö­re­kom­ma mellan familj och vänner.

Rent ju­ri­diskt är ett in­bör­des tes­ta­men­te ett ge­men­samt tes­ta­men­te för två eller fler per­so­ner. Samma lag­krav gäller alltså för in­bör­des tes­ta­men­ten som för alla tes­ta­men­ten.

Van­li­gast är att tes­ta­men­tet fö­re­skri­ver att de som skri­ver tes­ta­men­tet (tes­ta­to­rer­na) i första hand vill ärva varand­ra och sedan ge­men­samt be­stäm­ma vad som händer med hela kvar­lå­ten­ska­pen efter att alla tes­ta­to­rer gått bort.

In­bör­des tes­ta­men­te mellan sambor

Enligt lag ärver gifta makar varand­ra före ge­men­sam­ma barn. Mellan sambor finns ingen lagstad­gad arvs­rätt likt den för gifta.

Detta in­ne­bär att det mellan sambor alltså finns ännu större an­led­ning att skriva ett tes­ta­men­te. På så sätt kan man välja vem som ska ärva.

💡 Visste du att även om sambor har ge­men­sam­ma barn ärver den andra sambon inte. Barnen ärver direkt om det inte finns ett tes­ta­men­te.

Tes­ta­men­te för sambor online - ju­ri­diskt kor­rekt!

Prova gratis

Vad kan fö­re­skri­vas i ett in­bör­des tes­ta­men­te?

Vad som skrivs i tes­ta­men­te är upp till de som skri­ver och va­ri­e­rar själv­klart från fall till fall. Det van­li­gas­te är dock att man i ett in­bör­des tes­ta­men­te i första hand be­stäm­mer vad som ska gälla för det fall att den första av per­so­ner­na har gått bort. Där­ef­ter brukar man även ange vad som ska gälla när samt­li­ga tes­ta­to­rer av­li­dit.

Vidare tar man upp sär­skil­da vill­kor, t.ex.  om det finns sär­kull­barn och man vill att dessa ska av­vak­ta med arv eller att arvet ska bli mot­ta­ga­rens en­skil­da egen­dom. Men som sagt kan in­ne­hål­let va­ri­e­ra och det beror helt på för­ut­sätt­ning­ar­na i det en­skil­da fallet.

Änd­ra­de för­ut­sätt­ning­ar – ett nytt tes­ta­men­te med nytt in­ne­håll?

Om någon av per­so­ner­na, efter upp­rät­tan­det av ett in­bör­des tes­ta­men­te, gör ett nytt tes­ta­men­te eller gör egna se­pa­ra­ta änd­ring­ar/tillägg gäller de senare änd­ring­ar­na för denna person istäl­let.

För de övriga per­so­ner­na som skri­vit det ur­sprung­li­ga tes­ta­men­tet gäller det dock fort­fa­ran­de för deras del av arvet. Rätten per­so­nen som ändrat sitt tes­ta­men­te skulle ha enligt det in­bör­des tes­ta­men­tet går dock för­lo­rad. Det bästa sättet att göra änd­ring­ar eller ett nytt tes­ta­men­te är alltid att man först åter­kal­lar det ti­di­ga­re tes­ta­men­tet.

🔟 10 skäl att skriva tes­ta­men­te!

Tyd­lig­het är A och O

Precis som för tes­ta­men­ten i all­män­het är det av störs­ta vikt att ni som skri­ver ett ge­men­samt tes­ta­men­te är så tyd­li­ga som möj­li­gt. På grund av det skrift­krav som gäller för tes­ta­men­ten är det av störs­ta vikt att den skrift­li­ga hand­ling­en just in­ne­hål­ler och ut­tryc­ker det som ni vill få re­gle­rat.

Om in­ne­hål­let är oklart kan det ge upphov till onö­di­ga fram­ti­da tvis­ter mellan era nära och kära. Dess­utom finns en risk att ut­fal­let inte blir som var er avsikt.

Ef­ter­som den skrift­li­ga hand­ling­en har rätts­lig verkan är det vik­ti­gt att väl for­mu­le­ra i tes­ta­ment hur man önskar att arvet ska för­de­las.

Enkelt och kor­rekt tes­ta­men­te på 10 mi­nu­ter

Hos Aatos skapar du snabbt ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te. Tjäns­ten frågar några frågor för att förstå just din eller er si­tu­a­tion och kan sedan fö­reslår ett tes­ta­men­te som passar just er och det ni vill.

Det är vik­ti­gt att tes­ta­men­tet blir rätt då du inte längre finns här när det väl ska tolkas och läsas. Därför är det vik­ti­gt att det blir rätt och med Aatos on­li­ne­tjänst kan du enkelt ta hand om hela pro­ces­sen.

Våra ju­ris­ter hjäl­per gratis!

Smidigare juridik, online och enkelt!