Tes­ta­men­te gratis mall

testament makar online.png
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 7 minuter
Gratis exempel och mall på enskilt och gemensamt testamente. Se hur testamentet skrivs, formuleras och vilka misstag ni ska undvika.

Ett tes­ta­men­te är vik­ti­ga­re än många tror. Visste du att makar inte alltid ärver och att sambor aldrig ärver?

Du kan för­bätt­ra den ef­ter­le­van­de part­ners ställ­ning och ta hand om det som är be­ty­del­se­fullt för dig. Dess­utom kan du sä­ker­stäl­la att dina barns (fram­ti­da) make inte får rätt till det som varit din egen­dom vid en skils­mäs­sa.

Tes­ta­men­te hos en jurist?

Kostar: 1 900–5 000 kr

Du kan skapa ett tes­ta­men­te hos en jurist, genom att an­vän­da en gratis mall eller genom en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst.

Tra­di­tio­nellt har du varit tvung­en att besöka en jurist och ett kontor och där på plats skapa ett tes­ta­men­te. Det kan vara tidskrä­van­de och väl­digt dyrt.

Är gratis tes­ta­men­te mall ett bra ju­ri­diskt do­ku­ment?

Kostar: 0 kr

En gratis tes­ta­men­te mall är ett all­ter­na­tiv, men en mall är aldrig an­pas­sad för just din si­tu­a­tion.

Dess­utom kräver det att du har viss ju­ri­disk kun­skap så att du med sä­ker­het vet att det blir rätt.

...eller skriv tes­ta­men­te online.

Kostar: 850 kr (hos Aatos)

Ett tredje all­ter­na­tiv är att skriva ett tes­ta­men­te online. Du kan an­vän­da dig av en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst, till ex­em­pel Aatos.

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten din si­tu­a­tion och dina öns­ke­mål. Du kan vara säker på att det är an­pas­sat för just dig och är ju­ri­diskt bin­dan­de.

Hos Aatos kostar det 850 kronor att skapa ett tes­ta­men­te. Du kan direkt ladda ner det som en PDF och du får gratis ju­ri­disk hjälp.

Ef­tersom du be­ta­lar först i sista steget kan du gratis prova på tjäns­ten.

Prova här:

Risker med att an­vän­da ett tes­ta­men­te mall

Att skriva ett tes­ta­men­te med hjälp av en tes­ta­men­te mall är gratis och du kan göra det själv. Men är det för bra för att vara sant?

Här är vad du måste komma ihåg om du an­vän­der dig av en tes­ta­men­te mall:

När ditt tes­ta­men­te behövs finns du inte här för att för­kla­ra vad du egent­li­gen menade. Var nog­grann och skriv allt klart och tyd­ligt så att det inte finns oklar­he­ter.

Sä­ker­ställ att lagens form­krav är upp­fyll­da och att tes­ta­men­tet är kor­rekt enligt lagen. Om det inte är kor­rekt be­ak­tas inte ditt tes­ta­men­te.

Ta reda på hur mycket du kan tes­ta­men­te­ra bort om du har barn. Sär­kull­barn och ge­men­sam­ma barn ärver ut­gå­en­de från olika regler.

Det finns olika sätt att sä­ker­stäl­la att ex­em­pel­vis din sambo eller make ärver så mycket eller så lite som möj­ligt.

Fun­de­ra på om det lönar sig att betala för ett tes­ta­men­te som du vet att är ju­ri­diskt kor­rekt och an­pas­sad för just dig. Ett tes­ta­men­te hos Aatos är endast 850 kronor och ju­ri­diskt kor­rekt. Du får även klara in­struk­tio­ner för vem som kan vara vittne.

Väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner kan också er­bju­da ibland en mall för tes­ta­men­tet. Det är enkelt att skapa tes­ta­men­tet, men det kan leda till att du i miss­tag tes­ta­men­te­rar hela din egen­dom till or­ga­ni­sa­tio­nen. Hos Aatos kan du tes­ta­men­te­ra till en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion.

Kom ihåg att ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te inte alltid är ett bra tes­ta­men­te. Ett bra tes­ta­men­te är alltid ett kor­rekt tes­ta­men­te.

Gratis ex­em­pel och tes­ta­men­te mall

Nedan kan ni se två ex­em­pel på hur ett tes­ta­men­te kan se ut.

  1. Det första tes­ta­men­tet är tes­ta­men­te för en person som tes­ta­men­te­rar till en or­ga­ni­sa­tion eller person.
  2. Det andra ex­emp­let är ett in­bör­des tes­ta­men­te för sambor eller makar som tes­ta­men­te­rar till varand­ra.

In­bör­des tes­ta­men­te är spe­ci­ellt nöd­vän­digt för makar med sär­kull­barn ef­tersom makar inte ärver om de endast har sär­kull­barn.

Vi re­kom­men­de­rar starkt att ni inte an­vän­der tes­ta­men­te­na som mall, utan istäl­let an­vän­der de som ex­em­pel. Kom ihåg att nog­grant spe­ci­fi­ce­ra vilken egen­dom som var person får och följa lagens form­krav så att det säkert är bin­dan­de.

För att tes­ta­men­tet ska vara ju­ri­diskt kor­rekt i en­lig­het med ärv­da­bal­kens regler (1958:637) ska det vara:

  • skrift­ligt
  • un­der­teck­nat av den eller de som skri­vit tes­ta­men­tet, och
  • be­vitt­nas av två sam­ti­dig när­va­ran­de per­so­ner

Tes­ta­men­tet ska inte re­gi­stre­ras, men ska för­va­ras på en säker plats så att det hittas vid din bort­gång! Det kan för­va­ras i ett bank­fack eller där du för­va­rar andra vik­ti­ga papper.

Läs mer om allt om be­vitt­ning av tes­ta­men­te.

Tes­ta­men­te mall gör gratis

Tes­ta­men­te mall: tes­ta­men­te för en person

TES­TA­MEN­TE

Tes­ta­tor:
Hans Svens­son (841212-1234)

För­ord­nan­de:

Jag för­ord­nar härmed att samt­li­ga ti­di­ga­re tes­ta­men­ten upp­hävs och att min yt­ters­ta vilja är att vid min bort­gång ska min kvar­lå­ten­skap för­de­las enligt föl­jan­de.

Stif­tel­sen Min Stora Dag (or­ga­ni­sa­tions­num­mer: 802409-8264) ska ärva all min egen­dom med full ägan­de­rätt.

Ort och datum

Kiruna 02.12.2021

[Namn­teck­ning]
Hans Svens­son

Vitt­nes­för­kla­ring

Härmed in­ty­gar vi att tes­ta­torn vid fullt och sunt för­stånd och av fri vilja upp­rät­tat detta tes­ta­men­te. Vid till­fäl­let för un­der­skrif­ten var två sam­ti­digt när­va­ran­de vitt­nen.

Kiruna 02.12.2021

[Namn­teck­ning]
Göran An­ders­son (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hem­vist: Lund

[Namn­teck­ning]
Siv Lind­ström (930404-1234)
Yrke: Fis­ka­re
Hem­vist: Lin­kö­ping

Ge­men­samt tes­ta­men­te för makar med sär­kull­barn eller mall för sambor med barn

TES­TA­MEN­TE

Tes­ta­to­rer:
Hans Svens­son (841212-1234)
Ludvig Jans­son (791212-1234)

För­ord­nan­de:

Vi un­der­teck­nan­de för­ord­nar härmed att samt­li­ga ti­di­ga­re tes­ta­men­ten upp­hävs och att detta är vår yt­ters­ta vilja. När någon av oss av­li­der ska kvar­lå­ten­ska­pen efter den av­lid­ne till­fal­la den ef­ter­le­van­de parten med fri för­fo­gan­de­rätt.

Efter den ef­ter­le­van­de par­tens bort­gång ska kvar­lå­ten­skap för­de­las enligt föl­jan­de: Hälf­ten av vår sam­man­lag­da egen­dom (50%) ska till­fal­la Stif­tel­sen Min Stora Dag (802409-8264). Våra barn ska dela på den åter­stå­en­de egen­do­men, vilket in­ne­bär att Jo­han­na Jans­son (041101-1234) får 25% och Anna Jans­son (060111-1234) får 25% av vår sam­man­lag­da egen­dom.

Vi önskar att våra barn begär sitt arv först när den ef­ter­le­van­de gått bort. Om den av­lid­nes barn vill ha sin lag­lott direkt får hen endast lag­lot­ten och ingen annan egen­dom.

Ort och datum

Kiruna 02.11.2021

[Namn­teck­ning]
Hans Svens­son

[Namn­teck­ning]
Ludvig Jans­son

Vitt­nes­för­kla­ring

Härmed in­ty­gar vi att tes­ta­to­rer­na vid fullt och sunt för­stånd och av fri vilja upp­rät­tat detta tes­ta­men­te. Vid till­fäl­let för un­der­skrif­ten var två sam­ti­digt när­va­ran­de vitt­nen.

Kiruna 02.11.2021

[Namn­teck­ning]
Göran An­ders­son (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hem­vist: Kiruna

[Namn­teck­ning]
Siv Lind­ström (930404-1234)
Yrke: Fis­ka­re
Hem­vist: Lin­kö­ping

Vill ni vara säkra på att det är ju­ri­diskt kor­rekt?

Vad ska finnas i ett tes­ta­men­te?

Tes­ta­torn (den som skri­ver tes­ta­men­tet) väljer själv vad som finns med i tes­ta­men­tet så länge lagens form­krav är upp­fyll­da.

Du kan välja om du vill ange hur viss spe­ci­fik egen­dom ska för­de­las ex­em­pel­vis vem som ska få vär­de­pap­per, bo­stads­rätt eller ditt fö­re­tag. Eller så kan du ange att din legala ar­vinge endast ska få 1/2 och resten går till en or­ga­ni­sa­tion.

Du kan även välja att först ange vem som ska ärva viss spe­ci­fik egen­dom och sedan hur den åter­stå­en­de egen­do­men ska för­de­las. Till ex­em­pel så att ditt äldsta barn ska få som­mar­hu­set och din sambo din bostad och att dina fyra övriga barn ska få 1/4 var av det som åter­står av egen­do­men.

Tänk på detta när du skri­ver ditt tes­ta­men­te

Ska en ar­vinges (fram­ti­da) make ha rätt till hälf­ten av arvet vid en even­tu­ell skils­mäs­sa? Om du inte vill att en make ska ha rätt till hälf­ten, ange i tes­ta­men­tet att egen­do­men är en­skild egen­dom.

  • Bestäm om tes­ta­ment­s­ta­ga­re får arv med full ägan­de­rätt eller fri för­fo­gan­de­rätt.
  • Notera att bröstar­ving­ar alltid har rätt till sin lag­lott. Du kan inte göra barn arvs­lö­sa, men du kan alltid tes­ta­men­te­ra bort 50%.
  • Följ lagens form­krav.
  • Du kan också skriva något kul som en sista häls­ning till alla.
  • Var tydlig så att det inte finns ut­rym­me för tolk­ning.

De störs­ta skill­na­der­na

I ta­bel­len kan du se skill­na­der­na mellan det gratis mall, ad­vo­ka­ten och tes­ta­men­tet som upp­rät­tats i Aatos.

 Tes­ta­men­te gratis mallTes­ta­men­te hos juristTes­ta­men­te hos Aatos
Gratis ju­ri­disk hjälp
Skräd­dar­sytt efter dina behov
Ome­del­bart redo
Ju­ri­disk kor­rekt
Snabbt
Bil­ligt
Skriv tes­ta­men­te själv

Låter det job­bigt att skriva tes­ta­men­te?

Varför få gråa hår när du kan gör ett skräd­dar­sytt, ju­ri­diskt gil­tigt tes­ta­men­te enkelt online hos Aatos.