Tes­ta­men­te gratis mall

testament makar online.png
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 7 minuter
Dela artikeln
Ex­em­pel och gratis mall på en­skilt och ge­men­samt tes­ta­men­te. Se hur du kan skriva tes­ta­men­te själv, vik­ti­ga for­mu­le­ring­ar och miss­tag att und­vi­ka.

Ett tes­ta­men­te är vik­ti­ga­re än vad många tror. Visste du till ex­em­pel att makar inte alltid ärver varand­ra och att sambo aldrig ärver?

Med ett tes­ta­men­te kan du och din part­ner trygga varand­ras fram­tid och ta hand om det som känns vik­tigt. Du kan också se till att dina barns fram­ti­da make vid skils­mäs­sa inte får rätt till arv från dig. 

Nedan kan du läsa om olika sätt att skriva tes­ta­men­te. Du får också en gratis mall för tes­ta­men­te, ex­em­pel och vad som är bra att tänka på. 

Tes­ta­men­te hos jurist

Kostar: 1 900–5 000 kronor

Du kan skriva ett tes­ta­men­te hos en jurist, genom att an­vän­da en gratis mall eller med hjälp av en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst.

Hi­sto­riskt har man varit tvung­en att besöka en ad­vo­kat på ett kontor för att skapa ett tes­ta­men­te. Du kan då vara säker på att ditt tes­ta­men­te blir ju­ri­diskt rätt men det tar ofta tid och är dyrt. 

En del tycker att kon­takt med en ju­rist­by­rå dess­utom känns stort och svårt. Al­ter­na­ti­ven att skriva tes­ta­men­te själv med en on­li­ne­tjänst eller med en mall kan då bli bra al­ter­na­tiv. 

Är gratis tes­ta­men­te mall ett bra ju­ri­diskt do­ku­ment?

Kostar: 0 kronor

Med en färdig mall kan du skapa ett tes­ta­men­te gratis. Det är dock vik­tigt att komma ihåg att en mall aldrig är an­pas­sad för just din si­tu­a­tion. Det är lätt att missa även vik­ti­ga och grund­läg­gan­de saker med en ge­ne­rell mall. 

Att an­vän­da en gratis mall för tes­ta­men­te kräver dess­utom att du har viss ju­ri­disk kun­skap så att du med sä­ker­het vet att det blir rätt.

Skriv tes­ta­men­te online

Kostar: 899 kronor hos Aatos

Ett tredje al­ter­na­tiv är att skriva ett tes­ta­men­te online med hjälp av en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst. Det är ett mel­lan­ting av de två första sätten och här kan du ex­em­pel­vis an­vän­da dig av Aatos.

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger Aatos tjäns­t din livssi­tu­a­tion och dina öns­ke­mål. Ba­se­rat på svaren ge­ne­re­ras ett tes­ta­men­te. Det är an­pas­sat för just dig och du kan vara trygg med att det är ju­ri­diskt bin­dan­de.

Hos Aatos kostar det 899  kronor att skapa ett tes­ta­men­te. Du kan direkt ladda ner det som en PDF och du får gratis ju­ri­disk hjälp längs vägen.

Ef­tersom du be­ta­lar först i sista steget kan du gratis prova på tjäns­ten.

Prova här:

Risker med att an­vän­da en mall för tes­ta­men­te

Att skriva ett tes­ta­men­te med hjälp av en mall är gratis och du kan göra det själv. Var noga med att det inte blir fel. 

Här är vad du måste tänka på om du an­vän­der dig av en mall för tes­ta­men­te:

När ditt tes­ta­men­te ska läsas upp finns du inte längre här för att för­kla­ra vad du egent­li­gen menade. Var därför nog­grann och skriv allt klart och tyd­ligt så att det inte finns oklar­he­ter.

Sä­ker­ställ att lagens form­krav är upp­fyll­da och att tes­ta­men­tet är kor­rekt enligt lagen. Om det inte är kor­rekt kan det komma att ogil­tig­hets­för­kla­ras eller kland­ras.

Ta reda på hur mycket du kan tes­ta­men­te­ra bort om du har barn. Sär­kull­barn och ge­men­sam­ma barn ärver ut­i­från från olika regler.

Det finns olika sätt att sä­ker­stäl­la att ex­em­pel­vis din sambo eller make ärver så mycket eller så lite som möj­ligt.

Fun­de­ra på om det ändå kan vara värt att betala en liten summa för ett tes­ta­men­te som du verk­li­gen vet är ju­ri­diskt kor­rekt och tar hänsyn till just dig. 

Väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner kan också ibland er­bju­da gratis mall för tes­ta­men­te. Det kan vara ett enkelt sätt att skapa tes­ta­men­tet, men var noga med att du inte av miss­tag tes­ta­men­te­rar mer av din egen­dom till or­ga­ni­sa­tio­nen än vad du har tänkt dig. Med Aatos tjänst kan du också få hjälp med att tes­ta­men­te­ra till en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion.

Kom ihåg att ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te inte är till­räck­ligt. Tes­ta­men­tet ska också in­ne­hål­la bra och kloka lös­ning­ar för dig och de som ärver.

Gratis ex­em­pel och tes­ta­men­te mall

Nedan finns två ex­em­pel på hur ett tes­ta­men­te kan se ut.

 1. Det första ex­emp­let är tes­ta­men­te för en person som tes­ta­men­te­rar till en or­ga­ni­sa­tion eller person.
 2. Det andra ex­emp­let är ett in­bör­des tes­ta­men­te för sambor eller makar som tes­ta­men­te­rar till varand­ra.

In­bör­des tes­ta­men­te är spe­ci­ellt nöd­vän­digt för makar med sär­kull­barn ef­tersom makar inte ärver om de endast har sär­kull­barn.

Vi re­kom­men­de­rar starkt att du inte an­vän­da nedan texter som färdig mall, utan istäl­let som ex­em­pel. Kom ihåg att nog­grant spe­ci­fi­ce­ra vilken egen­dom som var person får och följa lagens form­krav så att det säkert är bin­dan­de.

För att tes­ta­men­tet ska vara ju­ri­diskt kor­rekt i en­lig­het med ärv­da­bal­kens regler (1958:637) ska det vara:

 • skrift­ligt
 • un­der­teck­nat av den eller de som skri­vit tes­ta­men­tet, och
 • be­vitt­nas av två sam­ti­dig när­va­ran­de per­so­ner

Tes­ta­men­tet ska inte re­gi­stre­ras, men ska för­va­ras på en säker plats så att det hittas vid din bort­gång! Det kan för­va­ras i ett bank­fack eller där du för­va­rar andra vik­ti­ga papper.

Du kan också välja att för­va­ra ditt tes­ta­men­te hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund via Aatos.

Gratis tes­ta­men­te mall

Tes­ta­men­te mall: Tes­ta­men­te för en person

TES­TA­MEN­TE

Tes­ta­tor:
Johan Svens­son (841212-1234)

För­ord­nan­de:

Jag för­ord­nar härmed att samt­li­ga ti­di­ga­re tes­ta­men­ten upp­hävs och att min yt­ters­ta vilja är att vid min bort­gång ska min kvar­lå­ten­skap för­de­las enligt föl­jan­de.

Stif­tel­sen Min Stora Dag (or­ga­ni­sa­tions­num­mer: 802409-8264) ska ärva all min egen­dom med full ägan­de­rätt.

Ort och datum

Kiruna 2022-05-30

[Namn­teck­ning]
Johan Svens­son

Vitt­nes­för­kla­ring

Härmed in­ty­gar vi att tes­ta­torn vid fullt och sunt för­stånd och av fri vilja upp­rät­tat detta tes­ta­men­te. Vid till­fäl­let för un­der­skrif­ten var två sam­ti­digt när­va­ran­de vitt­nen.

Kiruna 2022-05-30

[Namn­teck­ning]
Markus An­ders­son (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hem­vist: Svap­pa­vaa­ra

[Namn­teck­ning]
Amanda Lind­ström (930404-1234)
Yrke: Biolog
Hem­vist: Gäl­li­va­re

Tes­ta­men­te mall: Ge­men­samt tes­ta­men­te för makar med sär­kull­barn eller för sambor med barn

TES­TA­MEN­TE

Tes­ta­to­rer:
Johan Svens­son (841212-1234)
Ludvig Jans­son (791212-1234)

För­ord­nan­de:

Vi un­der­teck­nan­de för­ord­nar härmed att samt­li­ga ti­di­ga­re tes­ta­men­ten upp­hävs och att detta är vår yt­ters­ta vilja. När någon av oss av­li­der ska kvar­lå­ten­ska­pen efter den av­lid­ne till­fal­la den ef­ter­le­van­de parten med fri för­fo­gan­de­rätt.

Efter den ef­ter­le­van­de par­tens bort­gång ska kvar­lå­ten­skap för­de­las enligt föl­jan­de: Hälf­ten av vår sam­man­lag­da egen­dom (50%) ska till­fal­la Stif­tel­sen Min Stora Dag (or­ga­ni­sa­tions­num­mer: 802409-8264). Våra barn ska dela på den åter­stå­en­de egen­do­men, vilket in­ne­bär att Jo­han­na Jans­son (041101-1234) får 25% och Anna Jans­son (060111-1234) får 25% av vår sam­man­lag­da egen­dom.

Vi önskar att våra barn begär sitt arv först när den ef­ter­le­van­de gått bort. Om den av­lid­nes barn vill ha sin lag­lott direkt får hen endast lag­lot­ten och ingen annan egen­dom.

Ort och datum

Kiruna 2022-05-30

[Namn­teck­ning]
Johan Svens­son

[Namn­teck­ning]
Ludvig Jans­son

Vitt­nes­för­kla­ring

Härmed in­ty­gar vi att tes­ta­to­rer­na vid fullt och sunt för­stånd och av fri vilja upp­rät­tat detta tes­ta­men­te. Vid till­fäl­let för un­der­skrif­ten var två sam­ti­digt när­va­ran­de vitt­nen.

Kiruna 2022-05-30

[Namn­teck­ning]
Markus An­ders­son (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hem­vist: Svap­pa­vaa­ra

[Namn­teck­ning]
Amanda Lind­ström (930404-1234)
Yrke: Biolog
Hem­vist: Gäl­li­va­re

Vad ska finnas i ett tes­ta­men­te?

Tes­ta­torn väljer själv vad som finns med i tes­ta­men­tet så länge lagens form­krav är upp­fyll­da. Tes­ta­tor är den som tes­ta­men­tet till­hör.

Du kan välja om du vill ange hur viss spe­ci­fik egen­dom ska för­de­las ex­em­pel­vis vem som ska få vär­de­pap­per, bo­stads­rätt eller ditt fö­re­tag. Eller så kan du ange att din legala ar­vinge endast ska få hälf­ten och resten går till en or­ga­ni­sa­tion.

Du kan även välja att först ange vem som ska ärva viss spe­ci­fik egen­dom och sedan hur den åter­stå­en­de egen­do­men ska för­de­las. Till ex­em­pel att ditt äldsta barn ska få som­mar­hu­set och din sambo din bostad och att dina fyra övriga barn ska få 1/4 var av det som åter­står av egen­do­men.

Tänk på detta när du ska skriva tes­ta­men­te

Ska en ar­vinges (fram­ti­da) make ha rätt till hälf­ten av arvet vid en even­tu­ell skils­mäs­sa? Om du inte vill att en make ska ha rätt till hälf­ten, ange i tes­ta­men­tet att egen­do­men är en­skild egen­dom.

 • Ska en ar­vinges fram­ti­da make ha rätt till hälf­ten av arvet vid en even­tu­ell skils­mäs­sa? Om inte ange i tes­ta­men­tet att egen­do­men är en­skild egen­dom.
 • Bestäm om tes­ta­ment­s­ta­ga­re får arv med full ägan­de­rätt eller fri för­fo­gan­de­rätt.
 • Notera att bröstar­ving­ar alltid har rätt till sin lag­lott. Du kan inte göra barn arv­lö­sa, men du kan alltid tes­ta­men­te­ra 50% till annan mot­ta­ga­re.
 • Följ lagens form­krav.
 • Var tydlig så att det inte finns ut­rym­me för tolk­ning.
 • Du kan skriva något trev­ligt som en sista häls­ning till alla.

De störs­ta skill­na­der­na

I ta­bel­len kan du se skill­na­den mellan gratis mall, upp­rät­ta tes­ta­men­te med jurist och tes­ta­men­te genom Aatos.

 Tes­ta­men­te gratis mallTes­ta­men­te hos juristTes­ta­men­te hos Aatos
Ju­ri­disk hjälp ingår
Skräd­dar­sytt efter dina behov
Klart med en gång
Ju­ri­disk kor­rekt
Snabbt
Bil­ligt
Skriv tes­ta­men­te själv

Så vad är bästa sättet att skriva tes­ta­men­te?

Det vik­ti­gas­te är att du verk­li­gen skri­ver ditt tes­ta­men­te om du väl börjat fun­de­ra på det. Det räcker inte att du bara be­rät­tar för dina an­hö­ri­ga hur du vill ha det. 

Det bästa till­vä­ga­gång­sät­tet är därför det sätt som gör att det verk­li­gen blir gjort.