Tes­ta­men­te: gratis mall

testament makar online.png
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 5 minuter
Dela artikeln
Ex­em­pel och gratis mall på en­skilt och ge­men­samt tes­ta­men­te. Se hur du kan skriva tes­ta­men­te själv, vik­ti­ga for­mu­le­ring­ar och miss­tag att und­vi­ka.

Med en färdig mall kan du skapa ett tes­ta­men­te gratis. Det är dock vik­ti­gt att komma ihåg att en mall aldrig är an­pas­sad för just din si­tu­a­tion.

Det är lätt att missa även vik­ti­ga och grund­läg­gan­de saker med en ge­ne­rell mall.

Risker med att an­vän­da en mall för tes­ta­men­te

Att skriva ett tes­ta­men­te med hjälp av en mall är gratis och du kan göra det själv. Var noga med att det inte blir fel.

 • När ditt tes­ta­men­te ska läsas upp finns du inte längre här för att för­kla­ra vad du egent­li­gen menade. Var därför nog­grann och skriv allt klart och tyd­ligt så att det inte finns oklar­he­ter.
 • Sä­ker­ställ att lagens form­krav är upp­fyll­da och att tes­ta­men­tet är kor­rekt enligt lagen. Om det inte är kor­rekt kan det komma att ogil­tig­hets­för­kla­ras eller klandras.
 • Ta reda på hur mycket du kan tes­ta­men­te­ra bort om du har barn. Sär­kull­barn och ge­men­sam­ma barn ärver ut­i­från från olika regler.
 • Det finns olika sätt att sä­ker­stäl­la att ex­em­pel­vis din sambo eller make ärver så mycket eller så lite som möj­li­gt.
 • Fun­de­ra på om det ändå kan vara värt att betala en liten summa för ett tes­ta­men­te som du verk­li­gen vet är ju­ri­diskt kor­rekt och tar hänsyn till just dig.

⚠️ Väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner kan också ibland er­bju­da gratis mall för tes­ta­men­te. Det kan vara ett enkelt sätt att skapa tes­ta­men­tet, men var noga med att du inte av miss­tag tes­ta­men­te­rar mer av din egen­dom till or­ga­ni­sa­tio­nen än vad du har tänkt dig. Med Aatos tjänst kan du också få hjälp med att tes­ta­men­te­ra till en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion.

Kom ihåg att ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te inte är till­räck­li­gt. Tes­ta­men­tet ska också in­ne­hål­la bra och kloka lös­ning­ar för dig och de som ärver.

Prova här:

Gratis ex­em­pel och tes­ta­men­te mall

Nedan finns två ex­em­pel på hur ett tes­ta­men­te kan se ut.

 1. Det första ex­emp­let är tes­ta­men­te för en person som tes­ta­men­te­rar till en or­ga­ni­sa­tion eller person.
 2. Det andra ex­emp­let är ett in­bör­des tes­ta­men­te för sambor eller makar som tes­ta­men­te­rar till varand­ra.

In­bör­des tes­ta­men­te är spe­ci­ellt nöd­vän­di­gt för makar med sär­kull­barn ef­ter­som makar inte ärver om de endast har sär­kull­barn.

Vi re­kom­men­de­rar starkt att du inte an­vän­da nedan texter som färdig mall, utan istäl­let som ex­em­pel. Kom ihåg att nog­grant spe­ci­fi­ce­ra vilken egen­dom som var person får och följa lagens form­krav så att det säkert är bin­dan­de.

För att tes­ta­men­tet ska vara ju­ri­diskt kor­rekt i en­lig­het med ärv­da­bal­kens regler (1958:637) ska det vara:

 • skrift­li­gt
 • un­der­teck­nat av den eller de som skri­vit tes­ta­men­tet, och
 • be­vitt­nas av två sam­ti­dig när­va­ran­de per­so­ner

Tes­ta­men­tet ska inte re­gi­stre­ras, men ska för­va­ras på en säker plats så att det hittas vid din bort­gång! Det kan för­va­ras i ett bank­fack eller där du för­va­rar andra vik­ti­ga papper.

Du kan också välja att för­va­ra ditt tes­ta­men­te hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund via Aatos.

Gratis tes­ta­men­te mall

Tes­ta­men­te mall: Tes­ta­men­te för en person

TES­TA­MEN­TE

Tes­ta­tor:
Johan Svens­son (841212-1234)

För­ord­nan­de:

Jag för­ord­nar härmed att samt­li­ga ti­di­ga­re tes­ta­men­ten upp­hävs och att min yt­ters­ta vilja är att vid min bort­gång ska min kvar­lå­ten­skap för­de­las enligt föl­jan­de.

Stif­tel­sen Min Stora Dag (or­ga­ni­sa­tions­num­mer: 802409-8264) ska ärva all min egen­dom med full ägan­de­rätt.

Ort och datum

Kiruna 2022-05-30

[Namn­teck­ning]
Johan Svens­son

Vitt­nes­för­kla­ring

Härmed in­ty­gar vi att tes­ta­torn vid fullt och sunt för­stånd och av fri vilja upp­rät­tat detta tes­ta­men­te. Vid till­fäl­let för un­der­skrif­ten var två sam­ti­di­gt när­va­ran­de vitt­nen.

Kiruna 2022-05-30

[Namn­teck­ning]
Markus An­ders­son (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hem­vist: Svap­pa­vaa­ra

[Namn­teck­ning]
Amanda Lindström (930404-1234)
Yrke: Biolog
Hem­vist: Gäl­li­va­re

Tes­ta­men­te mall: Ge­men­samt tes­ta­men­te för makar med sär­kull­barn eller för sambor med barn

TES­TA­MEN­TE

Tes­ta­to­rer:
Johan Svens­son (841212-1234)
Ludvig Jans­son (791212-1234)

För­ord­nan­de:

Vi un­der­teck­nan­de för­ord­nar härmed att samt­li­ga ti­di­ga­re tes­ta­men­ten upp­hävs och att detta är vår yt­ters­ta vilja. När någon av oss av­li­der ska kvar­lå­ten­ska­pen efter den av­lid­ne till­fal­la den ef­ter­le­van­de parten med fri för­fo­gan­de­rätt.

Efter den ef­ter­le­van­de par­tens bort­gång ska kvar­lå­ten­skap för­de­las enligt föl­jan­de: Hälf­ten av vår sam­man­lag­da egen­dom (50%) ska till­fal­la Stif­tel­sen Min Stora Dag (or­ga­ni­sa­tions­num­mer: 802409-8264). Våra barn ska dela på den åter­stå­en­de egen­do­men, vilket in­ne­bär att Jo­han­na Jans­son (041101-1234) får 25% och Anna Jans­son (060111-1234) får 25% av vår sam­man­lag­da egen­dom.

Vi önskar att våra barn begär sitt arv först när den ef­ter­le­van­de gått bort. Om den av­lid­nes barn vill ha sin lag­lott direkt får hen endast lag­lot­ten och ingen annan egen­dom.

Ort och datum

Kiruna 2022-05-30

[Namn­teck­ning]
Johan Svens­son

[Namn­teck­ning]
Ludvig Jans­son

Vitt­nes­för­kla­ring

Härmed in­ty­gar vi att tes­ta­to­rer­na vid fullt och sunt för­stånd och av fri vilja upp­rät­tat detta tes­ta­men­te. Vid till­fäl­let för un­der­skrif­ten var två sam­ti­di­gt när­va­ran­de vitt­nen.

Kiruna 2022-05-30

[Namn­teck­ning]
Markus An­ders­son (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hem­vist: Svap­pa­vaa­ra

[Namn­teck­ning]
Amanda Lindström (930404-1234)
Yrke: Biolog
Hem­vist: Gäl­li­va­re

Vad ska finnas i ett tes­ta­men­te?

Tes­ta­torn väljer själv vad som finns med i tes­ta­men­tet så länge lagens form­krav är upp­fyll­da. Tes­ta­tor är den som tes­ta­men­tet till­hör.

Du kan välja om du vill ange hur viss spe­ci­fik egen­dom ska för­de­las ex­em­pel­vis vem som ska få vär­de­pap­per, bo­stads­rätt eller ditt fö­re­tag. Eller så kan du ange att din legala ar­vinge endast ska få hälf­ten och resten går till en or­ga­ni­sa­tion.

Du kan även välja att först ange vem som ska ärva viss spe­ci­fik egen­dom och sedan hur den åter­stå­en­de egen­do­men ska för­de­las. Till ex­em­pel att ditt äldsta barn ska få som­mar­hu­set och din sambo din bostad och att dina fyra övriga barn ska få 1/4 var av det som åter­står av egen­do­men.

👉 Saknar du legala ar­ving­ar går din kvar­lå­ten­skap till All­män­na arvs­fon­den. Önskar du något annat bör du ange det i ditt tes­ta­men­te.

Tänk på detta när du ska skriva tes­ta­men­te

Ska en ar­vinges (fram­ti­da) make ha rätt till hälf­ten av arvet vid en even­tu­ell skils­mäs­sa? Om du inte vill att en make ska ha rätt till hälf­ten, ange i tes­ta­men­tet att egen­do­men är en­skild egen­dom.

 • Ska en ar­vinges fram­ti­da make ha rätt till hälf­ten av arvet vid en even­tu­ell skils­mäs­sa? Om inte ange i tes­ta­men­tet att egen­do­men är en­skild egen­dom.
 • Bestäm om tes­ta­ment­s­ta­ga­re får arv med full ägan­de­rätt eller fri för­fo­gan­de­rätt.
 • Notera att bröstar­ving­ar alltid har rätt till sin lag­lott. Du kan inte göra barn arv­lö­sa, men du kan alltid tes­ta­men­te­ra 50% till annan mot­ta­ga­re.
 • Följ lagens form­krav.
 • Var tydlig så att det inte finns ut­rym­me för tolk­ning.
 • Du kan skriva något trev­li­gt som en sista häls­ning till alla.

Tes­ta­men­te hos jurist

Du kan skriva ett tes­ta­men­te hos en jurist, genom att an­vän­da en gratis mall eller med hjälp av en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst.

Hi­sto­riskt har man varit tvung­en att besöka en ad­vo­kat på ett kontor för att skapa ett tes­ta­men­te. Du kan då vara säker på att ditt tes­ta­men­te blir ju­ri­diskt rätt men det tar ofta tid och är dyrt (Kostar: 1 900–5 000 kronor).

En del tycker att kon­takt med en ju­rist­by­rå dess­utom känns stort och svårt. Al­ter­na­ti­ven att skriva tes­ta­men­te själv med en on­li­ne­tjänst eller med en mall kan då bli bra al­ter­na­tiv.

Testamente hos Aatos

Skriv tes­ta­men­te online

Ett tredje al­ter­na­tiv är att skriva ett tes­ta­men­te online med hjälp av en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst. Det är ett mel­lan­ting av de två första sätten och här kan du ex­em­pel­vis an­vän­da dig av Aatos.

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger Aatos tjäns­t din livssi­tu­a­tion och dina öns­ke­mål. Ba­se­rat på svaren ge­ne­re­ras ett tes­ta­men­te, som du kan se och ändra före du be­ta­lar. Tjäns­ten kostar 699 kronor och i priset ingår hem­le­ve­rans och hjälp av våra ju­ris­ter.

Tes­ta­men­tet är alltså an­pas­sat för just dig och du kan vara trygg med att det är ju­ri­diskt bin­dan­de.

De störs­ta skill­na­der­na

I ta­bel­len kan du se skill­na­den mellan gratis mall, upp­rät­ta tes­ta­men­te med jurist och tes­ta­men­te genom Aatos.

 Tes­ta­men­te gratis mallTes­ta­men­te hos juristTes­ta­men­te hos Aatos
Ju­ri­disk hjälp ingår
Skräd­dar­sytt efter dina behov
Klart på en gång
Ju­ri­disk kor­rekt
Snabbt
Bil­li­gt
Skriv tes­ta­men­te själv direkt
Di­gi­tal för­va­ring
Fri hem­le­ve­rans✅/❌
Smidigare juridik, online och enkelt!