Tes­ta­men­te gratis mall

testament makar online.png
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 7 minuter
Gratis exempel och mall på enskilt och gemensamt testamente. Se hur testamentet skrivs, formuleras och vilka misstag ni ska undvika.

Ett tes­ta­men­te är vik­ti­ga­re än många tror. Visste du att makar inte alltid ärver och att sambor aldrig ärver?

Du kan för­bätt­ra den ef­ter­le­van­de part­ners ställ­ning och ta hand om det som är be­ty­del­se­fullt för dig. Dess­utom kan du sä­ker­stäl­la att dina barns (fram­ti­da) make inte får rätt till det som varit din egen­dom vid en skils­mäs­sa.

Tes­ta­men­te hos en jurist?

Kostar: 1 900–5 000 kr

Du kan skapa ett tes­ta­men­te hos en jurist, genom att an­vän­da en gratis mall eller genom en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst.

Tra­di­tio­nellt har du varit tvung­en att besöka en jurist och ett kontor och där på plats skapa ett tes­ta­men­te. Det kan vara tidskrä­van­de och väl­digt dyrt.

Är gratis tes­ta­men­te mall ett bra ju­ri­diskt do­ku­ment?

Kostar: 0 kr

En gratis mall om tes­ta­men­te är ett all­ter­na­tiv, men en mall är aldrig an­pas­sad för just din si­tu­a­tion.

Dess­utom kräver det att du har viss ju­ri­disk kun­skap så att du med sä­ker­het vet att det blir rätt.

...eller skriv tes­ta­men­te online.

Kostar: 850 kr (hos Aatos)

Ett tredje all­ter­na­tiv är att skriva ett tes­ta­men­te online. Du kan an­vän­da dig av en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst, till ex­em­pel Aatos.

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten din si­tu­a­tion och dina öns­ke­mål. Du kan vara säker på att det är an­pas­sat för just dig och är ju­ri­diskt bin­dan­de.

Hos Aatos kostar det 850 kronor att skapa ett tes­ta­men­te. Du kan direkt ladda ner det som en PDF och du får gratis ju­ri­disk hjälp.

Ef­tersom du be­ta­lar först i sista steget kan du gratis prova på tjäns­ten.

Risker med att an­vän­da ett tes­ta­men­te mall

Att skriva ett tes­ta­men­te med hjälp av en mall är gratis och du kan göra det själv. Men är det för bra för att vara sant?

Här är vad du måste komma ihåg om du an­vän­der dig av en mall:

När ditt tes­ta­men­te behövs finns du inte här för att för­kla­ra vad du egent­li­gen menade. Var nog­grann och skriv allt klart och tyd­ligt så att det inte finns oklar­he­ter.

Sä­ker­ställ att lagens form­krav är upp­fyll­da och att tes­ta­men­tet är kor­rekt enligt lagen. Om det inte är kor­rekt be­ak­tas inte ditt tes­ta­men­te.

Ta reda på hur mycket du kan tes­ta­men­te­ra bort om du har barn. Sär­kull­barn och ge­men­sam­ma barn ärver ut­gå­en­de från olika regler.

Det finns olika sätt att sä­ker­stäl­la att ex­em­pel­vis din sambo eller make ärver så mycket eller så lite som möj­ligt.

Fun­de­ra på om det lönar sig att betala för ett tes­ta­men­te som du vet att är ju­ri­diskt kor­rekt och an­pas­sad för just dig. Ett tes­ta­men­te hos Aatos är endast 850 kronor och ju­ri­diskt kor­rekt. Du får även klara in­struk­tio­ner för vem som kan vara vittne.

Väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner kan också er­bju­da ibland en mall för tes­ta­men­tet. Det är enkelt att skapa tes­ta­men­tet, men det kan leda till att du i miss­tag tes­ta­men­te­rar hela din egen­dom till or­ga­ni­sa­tio­nen. Hos Aatos kan du tes­ta­men­te­ra till en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion.

Kom ihåg att ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te inte alltid är ett bra tes­ta­men­te. Ett bra tes­ta­men­te är alltid ett kor­rekt tes­ta­men­te.

Gratis ex­em­pel och mall

Nedan kan ni se två ex­em­pel på hur ett tes­ta­men­te kan se ut.

Det första tes­ta­men­tet är tes­ta­men­te för en person som tes­ta­men­te­rar till en or­ga­ni­sa­tion eller person.

Det andra ex­emp­let är ett in­bör­des tes­ta­men­te för sambor eller makar som tes­ta­men­te­rar till varand­ra.

In­bör­des tes­ta­men­te är spe­ci­ellt nöd­vän­digt för makar med sär­kull­barn ef­tersom makar inte ärver om de endast har sär­kull­barn.

Vi re­kom­men­de­rar starkt att ni inte an­vän­der tes­ta­men­te­na som mall, utan istäl­let an­vän­der de som ex­em­pel. Kom ihåg att nog­grant spe­ci­fi­ce­ra vilken egen­dom som var person får och följa lagens form­krav så att det säkert är bin­dan­de.

För att tes­ta­men­tet ska vara ju­ri­diskt kor­rekt i en­lig­het med ärv­da­bal­kens regler (1958:637) ska det vara:

  • skrift­ligt
  • un­der­teck­nat av den eller de som skri­vit tes­ta­men­tet, och
  • be­vitt­nas av två sam­ti­dig när­va­ran­de per­so­ner

Tes­ta­men­tet ska inte re­gi­stre­ras, men ska för­va­ras på en säker plats så att det hittas vid din bort­gång! Det kan för­va­ras i ett bank­fack eller där du för­va­rar andra vik­ti­ga papper.

Läs mer om allt om be­vitt­ning av tes­ta­men­te.

Tes­ta­men­te mall gör gratis

Tes­ta­men­te mall: tes­ta­men­te för en person

TES­TA­MEN­TE

Tes­ta­tor:
Hans Svens­son (841212-1234)

För­ord­nan­de:

Jag för­ord­nar härmed att samt­li­ga ti­di­ga­re tes­ta­men­ten upp­hävs och att min yt­ters­ta vilja är att vid min bort­gång ska min kvar­lå­ten­skap för­de­las enligt föl­jan­de.

Stif­tel­sen Min Stora Dag (or­ga­ni­sa­tions­num­mer: 802409-8264) ska ärva all min egen­dom med full ägan­de­rätt.

Ort och datum

Kiruna 02.12.2021

[Namn­teck­ning]
Hans Svens­son

Vitt­nes­för­kla­ring

Härmed in­ty­gar vi att tes­ta­torn vid fullt och sunt för­stånd och av fri vilja upp­rät­tat detta tes­ta­men­te. Vid till­fäl­let för un­der­skrif­ten var två sam­ti­digt när­va­ran­de vitt­nen.

Kiruna 02.12.2021

[Namn­teck­ning]
Göran An­ders­son (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hem­vist: Lund

[Namn­teck­ning]
Siv Lind­ström (930404-1234)
Yrke: Fis­ka­re
Hem­vist: Lin­kö­ping

Ge­men­samt tes­ta­men­te för makar med sär­kull­barn eller mall för sambor med barn

TES­TA­MEN­TE

Tes­ta­to­rer:
Hans Svens­son (841212-1234)
Ludvig Jans­son (791212-1234)

För­ord­nan­de:

Vi un­der­teck­nan­de för­ord­nar härmed att samt­li­ga ti­di­ga­re tes­ta­men­ten upp­hävs och att detta är vår yt­ters­ta vilja. När någon av oss av­li­der ska kvar­lå­ten­ska­pen efter den av­lid­ne till­fal­la den ef­ter­le­van­de parten med fri för­fo­gan­de­rätt.

Efter den ef­ter­le­van­de par­tens bort­gång ska kvar­lå­ten­skap för­de­las enligt föl­jan­de: Hälf­ten av vår sam­man­lag­da egen­dom (50%) ska till­fal­la Stif­tel­sen Min Stora Dag (802409-8264). Våra barn ska dela på den åter­stå­en­de egen­do­men, vilket in­ne­bär att Jo­han­na Jans­son (041101-1234) får 25% och Anna Jans­son (060111-1234) får 25% av vår sam­man­lag­da egen­dom.

Vi önskar att våra barn begär sitt arv först när den ef­ter­le­van­de gått bort. Om den av­lid­nes barn vill ha sin lag­lott direkt får hen endast lag­lot­ten och ingen annan egen­dom.

Ort och datum

Kiruna 02.11.2021

[Namn­teck­ning]
Hans Svens­son

[Namn­teck­ning]
Ludvig Jans­son

Vitt­nes­för­kla­ring

Härmed in­ty­gar vi att tes­ta­to­rer­na vid fullt och sunt för­stånd och av fri vilja upp­rät­tat detta tes­ta­men­te. Vid till­fäl­let för un­der­skrif­ten var två sam­ti­digt när­va­ran­de vitt­nen.

Kiruna 02.11.2021

[Namn­teck­ning]
Göran An­ders­son (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hem­vist: Kiruna

[Namn­teck­ning]
Siv Lind­ström (930404-1234)
Yrke: Fis­ka­re
Hem­vist: Lin­kö­ping

Vill ni vara säkra på att det är ju­ri­diskt kor­rekt?

Vad ska finnas i ett tes­ta­men­te?

Tes­ta­torn (den som skri­ver tes­ta­men­tet) väljer själv vad som finns med i tes­ta­men­tet så länge lagens form­krav är upp­fyll­da.

Du kan välja om du vill ange hur viss spe­ci­fik egen­dom ska för­de­las ex­em­pel­vis vem som ska få vär­de­pap­per, bo­stads­rätt eller ditt fö­re­tag. Eller så kan du ange att din legala ar­vinge endast ska få 1/2 och resten går till en or­ga­ni­sa­tion.

Du kan även välja att först ange vem som ska ärva viss spe­ci­fik egen­dom och sedan hur den åter­stå­en­de egen­do­men ska för­de­las. Till ex­em­pel så att ditt äldsta barn ska få som­mar­hu­set och din sambo din bostad och att dina fyra övriga barn ska få 1/4 var av det som åter­står av egen­do­men.

Tänk på detta när du skri­ver ditt tes­ta­men­te

Ska en ar­vinges (fram­ti­da) make ha rätt till hälf­ten av arvet vid en even­tu­ell skils­mäs­sa? Om du inte vill att en make ska ha rätt till hälf­ten, ange i tes­ta­men­tet att egen­do­men är en­skild egen­dom.

  • Bestäm om tes­ta­ment­s­ta­ga­re får arv med full ägan­de­rätt eller fri för­fo­gan­de­rätt.
  • Notera att bröstar­ving­ar alltid har rätt till sin lag­lott. Du kan inte göra barn arvs­lö­sa, men du kan alltid tes­ta­men­te­ra bort 50%.
  • Följ lagens form­krav.
  • Du kan också skriva något kul som en sista häls­ning till alla.
  • Var tydlig så att det inte finns ut­rym­me för tolk­ning.

De störs­ta skill­na­der­na

I ta­bel­len kan du se skill­na­der­na mellan det gratis mall, ad­vo­ka­ten och tes­ta­men­tet som upp­rät­tats i Aatos.

 Tes­ta­men­te gratis mallTes­ta­men­te hos juristTes­ta­men­te hos Aatos
Gratis ju­ri­disk hjälp
Skräd­dar­sytt efter dina behov
Ome­del­bart redo
Ju­ri­disk kor­rekt
Snabbt
Bil­ligt
Skriv tes­ta­men­te själv

Låter det job­bigt att skriva tes­ta­men­te?

Varför få gråa hår när du kan gör ett skräd­dar­sytt, ju­ri­diskt gil­tigt tes­ta­men­te enkelt online hos Aatos.