Hur räknar man ut lag­lot­ten?

Barn på en gunga
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-03-22 ● 4 minuter
Dela artikeln
Lag­lott är den del av arvet som en bröstar­vinge har rätt till och som inte kan tes­ta­men­te­ras bort. Förstå hur man räknar ut lag­lot­ten.

Steg för steg hur du kan räkna ut hur stor lag­lot­ten är i ditt fall.

Vad är bröstar­vinge?

Dina bröstar­ving­ar är dina barn, barn­barn, barn­barns­barn och så vidare. Dessa kallas för första arvs­klas­sen. Även ad­op­tiv­barn ingår i första arvs­klas­sen och dess­utom deras barn.

I första hand och om det inte finns ett tes­ta­men­te delas arv jämnt mellan barnen. Ifall någon av barnen gått bort ärver barn­bar­nen i hens ställe och så vidare. Det här kallas för ista­da­rätt.

Skriv ditt eget tes­ta­men­te på 10 mi­nu­ter

Skill­na­den på lag­lott och arvslott

  • Arvslot­ten är den del av arvet som en bröstar­vinge skulle ärva om det inte fanns ett tes­ta­men­te.
  • Lag­lot­ten är halva arvslot­ten. Lagen (ärv­da­bal­ken) har be­stämt att barn alltid har rätt till en viss del av arvet och kan inte lämnas arv­lö­sa. Det är det som är lag­lot­ten.

Notera! Makar har inte rätt till lag­lott!

Hur räknar man ut lag­lot­ten?

Som sagt är lag­lot­ten hälf­ten av din arvslott. Bar­nens lag­lott delas upp jämnt mellan dom. Om du har tre barn och du lämnar efter dig 600 000 kr så är den totala lag­lot­ten alltså 300 000 kr och var­de­ra barn har då en lag­lott på 100 000 kr. De kvar­va­ran­de 300 000 kr kan du tes­ta­men­te­ra bort.

Bar­nens arvs­rätt om du inte skri­ver tes­ta­men­te är 200 000 kr var. De delar då lika på din hela kvar­lå­ten­skap.

Lite mer kom­pli­ce­rat blir det om till ex­em­pel din dotter Alice har gått bort innan dig. Då räknar man ut lag­lot­ten såhär:

  1. Om Alice inte hade några barn så räknar man bort henne. Dina andra två barn får då en lag­lott på 150 000 kr var.
  2. Om Alice där­e­mot hade barn så över­går och delas hennes lag­lott på dom. Låt oss säga att hon hade två barn, då har var­de­ra av Alice barn (dina barn­barn) en lag­lott på 50 000 kr.

Sär­kulls­barn har samma rätt till lag­lott

Även sär­kulls­barn har rätt till lag­lott från sina bi­o­lo­gis­ka för­äld­rar. Un­dan­ta­get är om barnet har ad­op­te­ra­ts av någon annan.

Ett sär­kulls­barn kan begära att få ut sin lag­lott direkt när dess för­äl­der går bort, även om för­äl­dern har en ef­ter­le­van­de make. Det är dock inget krav och om sär­kulls­bar­net väljer att inte göra det så be­ty­der det inte att sär­kulls­bar­net ger upp sin rätt till lag­lot­ten.

Sär­kull­bar­net väntar då med att få ut sitt arv, på samma sätt som ett ge­men­samt barn skulle få göra. Den ef­ter­le­van­de part­nern ärver då egen­do­men och lag­lot­ten före sär­kull­bar­net med fri för­fo­gan­de rätt.

Läs mer: Sär­kull­barn och arv - allt du måste veta

Bestäm hur arv efter dig ska för­de­las. Skriv ett eget tes­ta­men­te.

Låt oss räkna på sär­kulls­bar­ns lag­lott

Låt oss säga att du utöver de tre barnen i ti­di­ga­re ex­em­pel också har ett sär­kulls­barn. Din make är vi livet och du kvar­läm­nar 800 000 kr.

Till att börja med kan vi kon­sta­te­ra att den totala lag­lot­ten är 400 000 kr. Era ge­men­sam­ma barn och sär­kulls­bar­net har då en lag­lott om 100 000 kr var.

Till en början går dock samt­li­ga 800 000 kr till din make. Här kan ditt sär­kulls­barn välja att begära ut sin lag­lott, det vill säga 100 000 kr. Era ge­men­sam­ma barn har inte samma möj­lig­het. Därför blir re­sul­ta­tet att din part­ner får 700 000 kr och ditt sär­kulls­barn 100 000 kr.

När din part­ner sedan går bort (räknat på att värdet för­blir oför­änd­rat) så får era ge­men­sam­ma barn 200 000 kr och ditt sär­kulls­barn 100 000 kr utöver hens ti­di­ga­re 100 000 kr.

💡 Visste du att den som skri­ver ett tes­ta­men­te kallas för tes­ta­tor? Det är extra vik­ti­gt med tes­ta­men­te när det gäller arv till min­derå­ri­ga. Det skyd­dar bar­nets rätt till arvet.

Läs mer: Lag­lott för gifta

Bonus­barn har inte rätt till lag­lott

Bonus­barn har ingen rätt till lag­lott. De ärver i nor­mal­fal­let inte dig utan bara sina för­äld­rar.

Nu kanske du tänker att de i slutän­dan ändå kan få ditt arv ef­ter­som din part­ner ärver dig och att bonus­barn i sin tur ärver av din part­ner. Så kan det bli, men det beror på.

Om din part­ner ärver dig med fri för­fo­gan­de­rätt är dock fallet inte så. De pengar som din part­ner ärver av dig är då öron­märk­ta för dina ar­ving­ar. Om ef­ter­le­van­de part­ner där­e­mot ärver med full ägan­de­rätt så kommer bonus­bar­net att ärva dig.

Skriv tes­ta­men­te för att på­ver­ka bonus­bar­ns rätt att ärva

Om du inte vill att bonus­bar­net ska kunna ärva dig kan du ändra på det genom tes­ta­men­te. Läs gärna vidare om vik­ti­ga regler för tes­ta­men­te och tes­ta­men­te och en­skild egen­dom.

Vill du att dina bonus­barn istäl­let säkert ska ärva dig är detta också möj­li­gt att åstad­kom­ma med tes­ta­men­te. Så länge det är tyd­li­gt vad du menar och inte in­skrän­ker lag­lot­ten för dina even­tu­el­la andra barn, kan detta göras på ett flex­i­belt sätt. Till ex­em­pel fun­ge­rar i de flesta fall en for­mu­le­ring om att bonus­bar­net ska ärva dig som om det vore ditt barn.

💡 Insikt: 10 skäl till varför du ska skriva tes­ta­men­te

Med ett tes­ta­men­te kan du styra över vem som ärver vad

Det finns många till­fäl­len när ett tes­ta­men­te är bra. Här är några:

💡 Skapa ett tes­ta­men­te online hos Aatos! Ju­ri­diskt kor­rekt och är klart på 10 mi­nu­ter!

Tes­ta­men­tet är skapat av ju­ris­ter, så du vet med sä­ker­het att det blir kor­rekt. För 699 får du tes­ta­men­tet men du kan gratis prova på tjäns­ten. Dess­utom får du ju­ri­disk hjälp, tes­ta­men­tet hem i brev­lå­dan och kan göra änd­ring­ar.

Smidigare juridik, online och enkelt!