Hur vet man om tes­ta­men­te finns?

Förstoringsglas
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-10-12 ● 4 minuter
Dela artikeln
När en person av­li­der måste man veta om denna hade skri­vit ett tes­ta­men­te, men vad händer om man inte hittar något?

Vid en per­sons bort­gång be­hö­ver deras till­gång­ar och skul­der han­te­ras. Efter det ska till­gång­ar­na för­de­las bland den av­lid­nes ar­ving­ar.

Innan man kan på­börja detta ar­be­tet be­hö­ver man hitta den av­lid­nes tes­ta­men­te om det finns ett.

Den här ar­ti­keln kommer ge tips på var man kan för­va­ra ett tes­ta­men­te och bra stäl­len att leta på för att hitta någon annans tes­ta­men­te.

💡 Om det inte finns några ar­ving­ar ärver istäl­let All­män­na Arvs­fon­den.

Hos Aatos kan du skriva ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te. Be­sva­ra enkla frågor och vi skapar ditt skräd­dar­syd­da tes­ta­men­te.

Var kan man för­va­ra tes­ta­men­tet?

Man kan för­va­ra sitt tes­ta­men­te i sitt hem där man brukar ha vär­de­pap­per.

Dock, vid t.ex. en brand eller annan olycka ris­ke­rar tes­ta­men­tet att för­svin­na eller för­stö­ras. Det är därför bra om man för­va­rar tes­ta­men­tet hos en ut­om­stå­en­de och obe­ro­en­de part.

För­va­ring hos tredje part

Det finns inget of­fi­ci­ellt re­gis­ter där tes­ta­men­ten re­gi­stre­ras, men olika fö­re­tag eller or­ga­ni­sa­tio­ner er­bju­der för­va­ring av tes­ta­men­te. För att vara säker på att tes­ta­men­tet hittas kan du genom Aatos välja att för­va­ra tes­ta­men­tet hos Svens­ka Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund. De kon­trol­le­rar vem som gått bort hos Skat­te­ver­ket och un­der­rät­tar sedan an­hö­ri­ga om even­tu­ellt tes­ta­men­te.

Ju­rist­by­rå­er och be­grav­nings­by­rå­er kan också er­bju­da att för­va­ra tes­ta­men­ten. Dessa fö­re­tag eller or­ga­ni­sa­tio­ner har till­gång till Skat­te­ver­kets folk­bok­fö­rings­re­gis­ter. När de har får in­for­ma­tion om att en person har gått bort kommer de skicka tes­ta­men­tet till den av­lid­nes adress.

Hur vet man om ett tes­ta­men­te finns?

Det bästa och enk­las­te är såklart att den som skri­ver ett tes­ta­men­te be­rät­tar för någon när­stå­en­de var det för­va­ras, annars är det första stäl­let att kolla på hemma hos den av­lid­ne, t.ex. där den av­lid­ne hade sina vär­de­pap­per.

Ett annat ställe att kolla på är om den av­lid­ne hade något bank­fack. Det är möj­li­gt att vissa äldre män­ni­skor fort­fa­ran­de har bank­fack kvar (trots att denna tjänst inte längre finns). Det gör du genom att kon­tak­ta banken. Döds­bo­de­lä­ga­re kan prata med banken för den av­lid­nes räk­ning.

Ett yt­ter­li­ga­re al­ter­na­tiv är att in­vän­ta om tes­ta­men­te kommer med posten från ti­di­ga­re nämnda or­ga­ni­sa­tio­ner­na eller fö­re­ta­gen.

Det går också bra att t.ex. kon­tak­ta Svens­ka Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund som döds­bo­de­lä­ga­re och fråga.

Visste du att? Allt fler skri­ver tes­ta­men­te.

Om man inte hittar något tes­ta­men­te

Det kan hända att den av­lid­ne aldrig upp­gett att de upp­rät­tat ett tes­ta­men­te eller att man inte hittar något tes­ta­men­te. Då är det san­no­likt att den av­lid­ne aldrig upp­rät­tat ett tes­ta­men­te.

Vid sådana si­tu­a­tio­ner för­de­las arvet helt enligt lag bland ar­ving­ar­na.

Döds­bo­de­lä­gar­na får själva komma över­ens om hur till­gång­ar­na ska han­te­ras samt vem som får vad.

💡 Hos Aatos kan du enkelt och smi­di­gt skapa ett tes­ta­men­te.

Är bara tes­ta­men­tet i ori­gi­nal gil­ti­gt?

Ett tes­ta­men­te är bara gil­ti­gt i ori­gi­nal. Det finns ett un­dan­tag till detta, en så kallad be­styrkt kopia. En be­styrkt kopia är en fo­to­ko­pia av ori­gi­na­let, där det står att kopian över­ens­stäm­mer med ori­gi­na­let.

För att en kopia ska vara be­styrkt be­hö­ver tes­ta­torn skriva under samt två vitt­nen för att intyga att kopian över­ens­stäm­mer med ori­gi­na­let. Ibland kan vissa myn­dig­he­ter vilja se tes­ta­men­tet i ori­gi­nal för att för­säk­ra att tes­ta­men­tet inte är för­stört. Det är därför vik­ti­gt att ori­gi­nal tes­ta­men­tet för­va­ras på ett säkert ställe.

Tes­ta­men­te och övriga ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten

Att skriva ett tes­ta­men­te hos Aatos är snabbt och enkelt. Det blir både ju­ri­diskt rätt och an­pas­sat efter just ditt liv. Det kostar 699 och då får du även hem­le­ver­ns och hjälp av Aatos ju­ris­ter om du har frågor. Dess­utom kan du skapa övriga ju­ri­dis­ka do­ku­ment hos Aatos.

Hela pro­ces­sen sker online och när du är klar kan du ladda ner och skriva ut, eller vänta på att tes­ta­men­tet i brev­lå­dan. Hem­le­ve­rans ingår näm­li­gen i priset.

Smidigare juridik, online och enkelt!