Vem får vård­na­den om barn om båda för­äld­rar­na dör?

Puolisot istuvat penkillä
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 3 minuter
Dela artikeln
Vad händer med barnen om båda för­äld­rar­na dör? Kan du själv önska vem det ska vara och är det säkert att det verk­li­gen blir så?

Det är möj­li­gt att ange en önskan om vem du vill att ska få vård­na­den om båda skulle avlida när barnet fort­fa­ran­de är omyn­di­gt.

Du kan skriva din önskan i ett vård­nads­tes­ta­men­te eller i ett van­li­gt tes­ta­men­te. I den här ar­ti­keln kan du läsa om båda al­ter­na­ti­ven.

Vad är ett vård­nads­tes­ta­men­te?

Ett vård­nads­tes­ta­men­te är ett do­ku­ment där en eller båda för­äld­rar­na för­kla­rar vem de önskar att tings­rät­ten ska utse till vård­nads­ha­va­re, ifall båda för­äld­rar­na skulle gå bort när barnet fort­fa­ran­de är min­derå­ri­gt.

Det är alltså inte frågan om ett tes­ta­men­te som re­gle­rar hur egen­do­men ska för­de­las. Emel­ler­tid går det att skriva in ett vård­nads­tes­ta­men­te i ett "van­li­gt" tes­ta­men­te.

Ob­ser­ve­ra att ett vård­nads­tes­ta­men­te inte är bin­dan­de på samma sätt som ett "van­li­gt" tes­ta­men­te. Trots de spelar för­äld­rar­nas åsikt ändå en stor roll, då dom­sto­len ska utse en ny vård­nads­ha­va­re.

Vem får vård­na­den om en för­äl­der av­li­der?

Om vård­nads­ha­var­na skulle avlida kommer so­ci­al­nämn­den att göra en ut­red­ning om bar­nets so­ci­a­la si­tu­a­tion.

Efter det skic­kar so­ci­al­nämn­den en an­sö­kan till tings­rät­ten om att en sär­skild vård­nads­ha­va­re be­hö­ver utses. So­ci­al­nämn­dens ut­red­ning fun­ge­rar som en slags bas för dom­sto­lens av­gö­ran­de.

Det är ändå dom­sto­len som själv­stän­di­gt avgör vem som utses till ny vård­nads­ha­va­re.

Dom­sto­len utgår alltid från vad som är bar­nets bästa, då den avgör vem som lämpar sig för att bli den nya vård­nads­ha­va­ren. Här är olika si­tu­a­tio­ner som be­ly­ser vård­nads­tes­ta­men­tets effekt:

Si­tu­a­tion 1: Inget vård­nads­tes­ta­men­te

Ifall där för­äld­rar­na av­li­dit och inte upp­rät­tat något vård­nads­tes­ta­men­te, kommer hela an­sva­ret för att utse en sär­skild vård­nads­ha­va­re falla i myn­dig­he­ter­nas händer. Då hänger allt på dom­sto­lens av­gö­ran­de.

Si­tu­a­tion 2: En av bar­nets vård­nads­ha­va­re går bort

I si­tu­a­tio­ner där båda för­äld­rar­na är vård­nads­ha­va­re och en av dem av­li­der, har ett vård­nads­tes­ta­men­te inte någon be­ty­del­se.

Ef­ter­som då blir den ef­ter­le­van­de för­äl­dern ensam vård­nads­ha­va­re. Vård­nads­tes­ta­men­tet in­ver­kar endast då båda vård­nads­ha­var­na gått bort och en ny vård­nads­ha­va­re be­hö­ver utses.

Si­tu­a­tion 3: Bar­nets enda vård­nads­ha­va­re av­li­der, men den andra för­äl­dern är vid liv

Om en för­äl­der som ensam haft vård­na­den går bort, kommer den andra för­äl­dern van­ligt­vis få vård­na­den. Detta sker dock inte au­to­ma­tiskt, utan efter an­sö­kan av an­ting­en den andra för­äl­dern eller myn­dig­he­ten.

Dom­sto­len kan dock för­ord­na någon annan till vård­nads­ha­va­re, ifall den anser att någon annan lämpar sig bättre än den andra för­äl­dern.

Den som anser att den andra för­äl­dern inte passar som vård­nads­ha­va­re borde skriva ett vård­nads­tes­ta­men­te. Där kan denne ange vem som istäl­let ska få vård­na­den, om dom­sto­len ansett att den andra för­äl­dern inte är lämp­lig.

Si­tu­a­tion 4: Vård­nads­tes­ta­men­te har upp­rät­ta­ts före för­äld­rar­nas bort­gång

Som sagt har vård­nads­tes­ta­men­tet be­ty­del­se i denna si­tu­a­tion.

För­u­tom att so­ci­al­nämn­den ska ta hänsyn till det i sin ut­red­ning, ska dom­sto­len enligt lag för­ord­na den öns­ka­de per­so­nen till vård­nads­ha­va­re, om den inte anser att per­so­nen är olämp­lig.

💡 Visste du att tes­ta­men­te hjäl­per till att skydda arv till min­derå­ri­ga?

Hur skri­ver man ett vård­nads­tes­ta­men­te?

Till skill­nad från ett van­li­gt tes­ta­men­te finns det inga form­krav för ett vård­nads­tes­ta­men­te. Vilket in­ne­bär att du även kan upp­rät­ta det genom ett munt­li­gt till­kän­na­gi­van­de.

Munt­li­ga vård­nads­tes­ta­men­ten är dock svåra att bevisa. Därför är det re­kom­men­de­rat att upp­rät­ta ett skrift­li­gt vård­nads­tes­ta­men­te eller att ta in det i ett "van­li­gt" tes­ta­men­te.

I vård­nads­tes­ta­men­tet kan du namnge en person eller ett par, som du vet att ditt barn skulle trivas hos. Vik­ti­gt är att syftet och din önskan tyd­li­gt fram­går ur do­ku­men­tet. Dess­utom är det bra att bifoga en mo­ti­ve­ring i vård­nads­tes­ta­men­tet, där du för­kla­rar varför per­so­nen eller per­so­ner­na lämpar sig bäst för att ta över vård­na­den.

Det är till fördel att anlita en jurist då man skri­ver vård­nads­tes­ta­men­tet, ef­ter­som en er­fa­ren jurist kan hjälpa dig att skriva en väl­for­mu­le­rad mo­ti­ve­ring till myn­dig­he­ter­na.

💡 Tips: Hos Aatos kan du skapa ett vård­nads­tes­ta­men­te!

Läs mer: ho­lo­gra­fisk tes­ta­men­te och in­bör­des tes­ta­men­te.

Varför vård­nads­tes­ta­men­te?

Genom ett vård­nads­tes­ta­men­te kan du på­ver­ka valet av vård­nads­ha­va­re, och på så sätt ge ditt barn trygg­het.

Van­ligt­vis är det för­äl­dern som bäst känner till sitt barns behov, samt vet vilka per­so­ner barnet trivs med och vilka som har bästa för­må­gan att till­go­dose bar­nets behov. Med ett vård­nads­tes­ta­men­te klar­gör du även för dina ef­ter­le­van­de fa­mil­je­med­lem­mar vem du önskar att ska få vård­na­den.

På så sätt kan job­bi­ga tvis­ter om vem som ska få vård­na­den und­vi­kas. Dess­utom un­der­lät­tar det även myn­dig­he­ter­nas och dom­sto­lens arbete.

Läs mer om trygga den ef­ter­le­van­de makens ställ­ning vid döds­fall.

Skriv din önskan i ett van­li­gt tes­ta­men­te

Hos Aatos kan du skapa ett tes­ta­men­te där du både anger vem som ärver dig och vem som ska få vård­na­den om dina barn skulle bli utan vård­nads­ha­va­re. Du kan även skriva det som ett ge­men­samt tes­ta­men­te med barnen andra för­äl­der.

På samma sätt som vid vård­nads­tes­ta­men­te är det endast en önskan som dom­sto­len inte måste följa.

Tes­ta­men­tet upp­rät­tas genom att du svara på enkla frågor som kart­läg­ger din si­tu­a­tion. Om du angett att du har min­derå­ri­ga barn kommer tjäns­ten fö­re­slå att du lägger till ett öns­ke­mål om vem som ska vara vård­nads­ha­va­re om båda skulle avlida.

Tes­ta­men­te skapas full­stän­di­gt online och du kan direkt ladda ner det när du är klar. Det är ju­ri­diskt kor­rekt, an­pas­sat för just dig och du får gratis ju­ri­disk råd­giv­ning genom hela pro­ces­sen.

Smidigare juridik, online och enkelt!