Vem får vår­dan­de om barn om båda för­äld­rar­na dör?

Puolisot istuvat penkillä
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 3 minuter
Vad händer med barnen om båda föräldrarna dör? Kan du själv önska vem det ska vara och är det säkert att det verkligen blir så?

Det är möjligt att ange en önskan om vem du vill att ska få vårdnaden om båda skulle avlida när barnet fortfarande är omyndigt.

Du kan skriva din önskan i ett vårdnadstestamente eller i ett vanligt testamente. I den här artikeln kan du läsa om båda alternativen.

Vad är ett vårdnadstestamente?

Ett vårdnadstestamente är ett dokument där en eller båda föräldrarna förklarar vem de önskar att tingsrätten ska utse till vårdnadshavare, ifall båda föräldrarna skulle gå bort när barnet fortfarande är minderårigt.

Det är alltså inte frågan om ett testamente som reglerar hur egendomen ska fördelas. Emellertid går det att skriva in ett vårdnadstestamente i ett "vanligt" testamente.

Observera att ett vårdnadstestamente inte är bindande på samma sätt som ett "vanligt" testamente. Trots de spelar föräldrarnas åsikt ändå en stor roll, då domstolen ska utse en ny vårdnadshavare.

Vem får vårdnaden om en förälder avlider?

Om vårdnadshavarna skulle avlida kommer socialnämnden att göra en utredning om barnets sociala situation.

Efter det skickar socialnämnden en ansökan till tingsrätten om att en särskild vårdnadshavare behöver utses. Socialnämndens utredning fungerar som en slags bas för domstolens avgörande.

Det är ändå domstolen som självständigt avgör vem som utses till ny vårdnadshavare.

Domstolen utgår alltid från vad som är barnets bästa, då den avgör vem som lämpar sig för att bli den nya vårdnadshavaren. Här är olika situationer som belyser vårdnadstestamentets effekt:

Situation 1: Inget vårdnadstestamente

Ifall där föräldrarna avlidit och inte upprättat något vårdnadstestamente, kommer hela ansvaret för att utse en särskild vårdnadshavare falla i myndigheternas händer. Då hänger allt på domstolens avgörande.

Situation 2: En av barnets vårdnadshavare går bort

I situationer där båda föräldrarna är vårdnadshavare och en av dem avlider, har ett vårdnadstestamente inte någon betydelse.

Eftersom då blir den efterlevande föräldern ensam vårdnadshavare. Vårdnadstestamentet inverkar endast då båda vårdnadshavarna gått bort och en ny vårdnadshavare behöver utses.

Situation 3: Barnets enda vårdnadshavare avlider, men den andra föräldern är vid liv

Om en förälder som ensam haft vårdnaden går bort, kommer den andra föräldern vanligtvis få vårdnaden. Detta sker dock inte automatiskt, utan efter ansökan av antingen den andra föräldern eller myndigheten.

Domstolen kan dock förordna någon annan till vårdnadshavare, ifall den anser att någon annan lämpar sig bättre än den andra föräldern.

Den som anser att den andra föräldern inte passar som vårdnadshavare borde skriva ett vårdnadstestamente. Där kan denne ange vem som istället ska få vårdnaden, om domstolen ansett att den andra föräldern inte är lämplig.

Situation 4: Vårdnadstestamente har upprättats före föräldrarnas bortgång

Som sagt har vårdnadstestamentet betydelse i denna situation.

Förutom att socialnämnden ska ta hänsyn till det i sin utredning, ska domstolen enligt lag förordna den önskade personen till vårdnadshavare, om den inte anser att personen är olämplig.

Hur skriver man ett vårdnadstestamente?

Till skillnad från ett vanligt testamente finns det inga formkrav för ett vårdnadstestamente. Vilket innebär att du även kan upprätta det genom ett muntligt tillkännagivande.

Muntliga vårdnadstestamenten är dock svåra att bevisa. Därför är det rekommenderat att upprätta ett skriftligt vårdnadstestamente eller att ta in det i ett "vanligt" testamente.

I vårdnadstestamentet kan du namnge en person eller ett par, som du vet att ditt barn skulle trivas hos. Viktigt är att syftet och din önskan tydligt framgår ur dokumentet. Dessutom är det bra att bifoga en motivering i vårdnadstestamentet, där du förklarar varför personen eller personerna lämpar sig bäst för att ta över vårdnaden.

Det är till fördel att anlita en jurist då man skriver vårdnadstestamentet, eftersom en erfaren jurist kan hjälpa dig att skriva en välformulerad motivering till myndigheterna.

Läs mer om holografisk testamente och inbördes testamente.

Varför vårdnadstestamente?

Genom ett vårdnadstestamente kan du påverka valet av vårdnadshavare, och på så sätt ge ditt barn trygghet.

Vanligtvis är det föräldern som bäst känner till sitt barns behov, samt vet vilka personer barnet trivs med och vilka som har bästa förmågan att tillgodose barnets behov. Med ett vårdnadstestamente klargör du även för dina efterlevande familjemedlemmar vem du önskar att ska få vårdnaden.

På så sätt kan jobbiga tvister om vem som ska få vårdnaden undvikas. Dessutom underlättar det även myndigheternas och domstolens arbete.

Läs mer om trygga den efterlevande makens ställning vid dödsfall.

Skriv din önskan i ett vanligt testamente

Hos Aatos kan du skapa ett testamente där du både anger vem som ärver dig och vem som ska få vårdnaden om dina barn skulle bli utan vårdnadshavare.

På samma sätt som vid vårdnadstestamente är det endast en önskan som domstolen inte måste följa.

Testamentet upprättas genom att du svara på enkla frågor som kartlägger din situation. Om du angett att du har minderåriga barn kommer tjänsten föreslå att du lägger till ett önskemål om vem som ska vara vårdnadshavare om båda skulle avlida.

Testamente skapas fullständigt online och du kan direkt ladda ner det när du är klar. Det är juridiskt korrekt, anpassat för just dig och du får gratis juridisk rådgivning genom hela processen.