Ho­lo­gra­fiskt tes­ta­men­te

Personer som skriver under papper på bordet
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter 40 sekunder
Dela artikeln
Enkelt för­kla­rat exakt vad ett ho­lo­gra­fiskt tes­ta­men­te är och när du kan behöva ett.

Var och en av oss kan even­tu­ellt hamna i en nödsi­tu­a­tion före vi har hunnit upp­rät­ta ett tes­ta­men­te. I fall något skulle gå på tok och du inte har ett tes­ta­men­te, kommer din egen­dom att för­de­las enligt den legala arvs­ord­ning­en.

Det be­ty­der att din sambo inte ärver och att din make bli utan arv om ni endast har barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­de.

Vid nöd­fall har du ännu en sista möj­lig­het att för­ord­na om din kvar­lå­ten­skap. Detta kan du göra genom ett nöd­tes­ta­men­te.

Nöd­tes­ta­men­tet kan an­ting­en vara ett munt­li­gt eller ett ho­lo­gra­fiskt tes­ta­men­te. Oftast har man inte så mycket tid att tänka vid en nödsi­tu­a­tion och därför är det bäst att skriva ett tes­ta­men­te redan idag.

Vad är ett ho­lo­gra­fiskt tes­ta­men­te?

Ett ho­lo­gra­fiskt tes­ta­men­te är ett tes­ta­men­te som tes­ta­tor själv skri­ver för­hand och un­der­teck­nar. Det är en form av nöd­tes­ta­men­te där inga vitt­nen behövs.

En annan form av nöd­tes­ta­men­te är ett munt­li­gt tes­ta­men­tet. Det munt­li­ga nöd­tes­ta­men­tet kan göras om man har två vitt­nen när­va­ran­de.

Ex­emp­le­vis kan en döende person säga sin sista önskan till två när­va­ran­de läkare eller sjuk­skö­ta­re.

När kan man göra ho­lo­gra­fiskt tes­ta­men­te?

Det ho­lo­gra­fis­ka tes­ta­men­tet görs där­e­mot när man inte har några vitt­nen, utan bara papper och penna.

Be­stäm­mel­sen om nöd­tes­ta­men­te hittas i ärv­da­bal­kens 10 kap. 3 §. Enligt be­stäm­mel­sen är det möj­li­gt att skapa ett tes­ta­men­te utan vitt­nen om du be­fin­ner dig i en nödsi­tu­a­tion, t.ex. på grund av sjuk­dom.

Det krävs alltså att du är för­hindrad att upp­rät­ta ett van­li­gt tes­ta­men­te på grund av nödsi­tu­a­tio­nen. Van­ligt­vis ska tes­ta­men­ten upp­rät­tas skrift­li­gen och be­vitt­nas av två vitt­nen.

💡 Om det inte finns några ar­ving­ar enligt lag eller ett tes­ta­men­te går arvet till All­män­na arvs­fon­den.

Tes­ta­torn måste skriva ho­lo­gra­fiskt tes­ta­men­te för hand

Det ho­lo­gra­fis­ka tes­ta­men­tet är ett un­dan­tag till reg­ler­na om tes­ta­men­tets form­krav. Det är vik­ti­gt att ett ho­lo­gra­fiskt tes­ta­men­te i sin helhet är skri­ven av tes­ta­torn för hand.

Ho­lo­gra­fiskt tes­ta­men­ten som skri­vi­ts på maskin eller dator god­kän­ns därmed inte. Tanken är att detta krav ska öka tes­ta­men­tets au­ten­ti­ci­tet. Till slut ska hand­ling­en vara un­der­teck­nad av tes­ta­torn.

Kom ihåg att endast ett tes­ta­men­te som ska­pa­ts i en­lig­het med lagens form­krav och därför är un­der­teck­nat av två vitt­nen med sä­ker­het är gäl­lan­de.

Om du på grund av en nödsi­tu­a­tion skapar ett nöd­tes­ta­men­te vet du inte om det kommer att gälla. Skapa därför tes­ta­men­tet före du be­fin­ner dig i en nödsi­tu­a­tion.

Läs mer: Att skriva olika tes­ta­men­te. När du skri­ver tes­ta­men­te med din part­ner kallas det för in­bör­des tes­ta­men­te.

Hur länge gäller ett nöd­tes­ta­men­te?

Efter att nödsi­tu­a­tio­nen upp­hört är nöd­tes­ta­men­tet gäl­lan­de tre må­na­der framåt. Ifall du vill att tes­ta­men­tet ska bli gil­ti­gt på nytt, bör du upp­rät­ta ett nytt tes­ta­men­te.

Det nya tes­ta­men­tet ska upp­fyl­la form­kra­ven för van­li­ga tes­ta­men­tet.

Vi re­kom­men­de­rar dock starkt att du direkt när du kan skapar ett kor­rekt tes­ta­men­te som upp­fyl­ler lagens form­krav och är be­vitt­nat. Du kan inte vara säker på att tes­ta­men­tet god­känt om det inte är kor­rekt skri­vet, oav­sett om det är ett nöd­tes­ta­men­te.

Insikt: 10 skäl till varför du ska skriva tes­ta­men­te

Vad händer om tes­ta­tor tes­ta­men­te­rat egen­dom till ett av tes­ta­ments­vitt­ne­na?

Ett van­li­gt tes­ta­men­te är ogil­ti­gt om tes­ta­torn tes­ta­men­te­rar något åt ett vittne. Samma gäller även munt­li­ga nöd­tes­ta­men­ten.

Där­e­mot krävs inga vitt­nen för det ho­lo­gra­fis­ka tes­ta­men­tet.

Ex­em­pel: Munt­li­gt tes­ta­men­te

Sven har blivit in­ta­gen på sjuk­hus och nu vill han göra ett munt­li­gt tes­ta­men­te.

Han vill tes­ta­men­te­ra en del av hans egen­dom till hans sambo Lina som för stun­den är på besök. Lina kan inte vara ett vittne, ef­ter­som Sven har tänkt tes­ta­men­te­ra en del till henne. Lina måste därför be att två sjuk­skö­ta­re eller läkare be­vitt­nar tes­ta­men­tet.

Smidigare juridik, online och enkelt!