Vad är kvar­lå­ten­skap?

Båten seglar
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 6 minuter
Dela artikeln
Enkelt för­kla­rat vad kvar­lå­ten­skap är och vad du måste veta om din egen­dom när du går bort.

Kvar­lå­ten­skap är den egen­dom du lämna efter dig när du gått bort och är den egen­dom som dina ar­ving­ar­na ärver. Kvar­lå­ten­skap är ex­em­pel­vis din bil, bostad, soffa,TV och smyc­ken.

I ett tes­ta­men­te väljer du som tes­ta­tor vem som ärver din kvar­lå­ten­skap. Du kan välja vem som får vilken egen­dom, ange att en or­ga­ni­sa­tion eller vän ska ärva dig.

Vad in­ne­fat­tar kvar­lå­ten­skap?

Vad kvar­lå­ten­ska­pen in­ne­fat­tar beror på om du är gift eller inte när du gå bort.

Om du inte är gift är alla din egen­dom din kvar­lå­ten­skap och allt går till dina ar­ving­ar.

Om du är gift vid din bort­gång är din kvar­lå­ten­skap hälf­ten av gif­to­rätts­go­det och din en­skil­da egen­dom. Det be­ty­der att gif­to­rätts­god­set räknas ihop och delas på hälf­ten så att båda får lika mycket.

Värdet av gif­to­rätts­god­set delas på hälf­ten oav­sett om den ena av er äger mer egen­dom än den andra. Det som inte är din kvar­lå­ten­skap be­hål­ler den ef­ter­le­van­de maken som sin egen­dom.

Ef­ter­le­van­de maken måste inte ge bort egen­dom till sin makes ar­ving­ar

Om den ef­ter­le­van­de maken är mer för­mögen kan hen begära att be­hål­la allt gif­to­rätts­gods utan li­ka­del­ning. På så sätt be­hö­ver den ef­ter­le­van­de maken inte avstå egen­dom till den av­lid­nes ar­ving­ar.

Ex­em­pel: Maken och ar­ving­ar

Alice har 800 000 kronor och hennes maka Sally har 200 000 kronor när Alice går bort.

Enligt hu­vud­re­geln ska deras egen­dom räknas ihop och sedan delas på hälft så att Alices ar­ving­ar får hälf­ten och Sally får hälf­ten. Sally kan dock begära att be­hål­la hela sin egen­dom utan li­ka­del­ning.

Läs mer om gif­to­rätts­gods och en­skild egen­dom vid döds­fall

Tes­ta­men­te, äk­ten­skaps­för­ord och kvar­lå­ten­skap

Om du är sambo måste du skriva ett tes­ta­men­te om du vill att sin sambo ärver dig.

Om du är gift på­ver­kar ett tes­ta­men­te inte vilken kvar­lå­ten­skap som är din.

Först görs en bo­del­ning mellan dig och din make. Värdet av er egen­dom räknas samman och delas sedan på hälft.

Du (alltså dina ar­ving­ar) får hälf­ten och dina make får hälf­ten. Det be­ty­der att din make kan få mer egen­dom än vad hen egent­li­gen ägde och dina barn går miste om arv. Om du inte vill att en li­ka­del­ning av din och din makes egen­dom görs, skriv ett äk­ten­skaps­för­ord.

Ex­em­pel: Barn, make och äk­ten­skaps­för­ord

Calle och Per är gifta. Calle har två barn från ti­di­ga­re. Calles egen­dom är värd 1 miljon kronor och Pers egen­dom är värd 400 000 kronor.

När Calle går bort räknas Calle och Pers egen­dom samman och sedan delas det på hälf­ten så att båda får lika mycket, det be­ty­der att båda får 700 000 kronor. Calles barn ärver 700 000 kronor och Per får 700 000 kronor.

När Per går bort ärver hans ar­ving­ar även det som varit Calles egen­dom. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord hade Calle kunnat se till att hand barn ärvt allt det som varit hans egen­dom.

Om du vill att det som är din egen­dom ska gå till dina barn och att din make inte ska ha rätt till hälf­ten måste du skriva ett äk­ten­skaps­för­ord där alla egen­dom är en­skild egen­dom. Utan ett äk­ten­skaps­för­ord kan din make få hälf­ten av din egen­dom och när din make dör går egen­do­men till dennes barn och inte till dina barn.

Läs mer

testamente barn.jpeg

Gåva genom tes­ta­men­te

Gåva och tes­ta­men­te är två olika be­grepp, men som båda be­ty­der att du ger egen­dom till någon annan.

En gåva ger du när du fort­fa­ran­de lever och om du tes­ta­men­te­rar egen­dom får per­so­nen egen­do­men först när du gått bort. Om du väljer att ge egen­dom i gåva eller tes­ta­men­te är upp till dig, vill du att per­so­nen ska få egen­do­men nu eller senare?

Det finns varken gå­voska­tt eller arvs­ska­tt i Sve­ri­ge och därför har det inte en eko­no­misk be­ty­del­se om du ger egen­dom i gåva eller genom tes­ta­men­te.

Visste du att du kan göra ett eget eller in­bör­des tes­ta­men­te full­stän­di­gt online till ett fast pris hos Aatos?

Tes­ta­men­te och en­skild egen­dom

Vang­li­ga frågor och svar om tes­ta­men­te och en­skild egen­dom.

Vad är en­skild egen­dom vid döds­fall?

En­skild egen­dom vid döds­fall är egen­dom som du och din make i ett äk­ten­skaps­för­ord angett att ska vara en­skild.

En­skild egen­dom kan också vara egen­dom du fått i gåva, arv och tes­ta­men­te om den som gett egen­do­men angett att egen­do­men ska vara din en­skil­da egen­dom.

På så sätt kan gi­va­ren vara säker på att din make inte får rätt till egen­do­men.

Kan en­skild egen­dom ärvas?

Dina ar­ving­ar och den ef­ter­le­van­de maken kan ärva din en­skild egen­dom. Den ef­ter­le­van­de maken ärver egen­do­men före ge­men­sam­ma barn och dina för­äld­rar och syskon.

När den ef­ter­le­van­de maken gått bort ärver dina barn egen­do­men och om du inte har barn ärver dina för­äld­rar och syskon egen­do­men.

Om du har sär­kull­barn ärver de sin andel av kvar­lå­ten­ska­pen direkt när du gått bort.

Hur gör man arv till en­skild egen­dom?

Egen­dom kan göras till en­skild egen­dom i ett tes­ta­men­te och i ett äk­ten­skaps­för­ord. Det har dock olika verkan be­ro­en­de på om det är fråga om tes­ta­men­te eller äk­ten­skaps­för­ord.

En­skild egen­dom i äk­ten­skaps­för­ord

Du kan ange att all egen­dom ska vara en­skild eller att endast arv ska vara en­skild.

Om arv är en­skild egen­dom ingår det inte i en bo­del­ning och din make har inte rätt till egen­do­men vid en skils­mäs­sa. Din make kan dock ärva din en­skil­da egen­dom om du inte anger annat i ett tes­ta­men­te.

En­skild egen­dom i tes­ta­men­te

Om du i ett tes­ta­men­te anger att egen­do­men dina ar­ving­ar ärver ska vara en­skild egen­dom har dina ar­ving­ars make eller fram­ti­da make inte rätt till egen­do­men vid en skils­mäs­sa.

Det har alltså samma in­ver­kan som om din ar­vinge hade skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord. Det lönar sig att skriva ett tes­ta­men­te där egen­do­men är en­skild egen­dom ef­ter­som du på så sätt kan trygga dina barn och ar­ving­ar si­tu­a­tion och sä­ker­stäl­la att din egen­dom be­hålls inom fa­mil­jen.

Ex­em­pel: Skils­mäs­sa och tes­ta­men­te

Se­basti­an har i sitt tes­ta­men­te angett att arvet hans barn Kim får ska vara Kims en­skild egen­dom.

Vid en skils­mäs­sa har Kims make inte rätt till hälf­ten av värdet av arvet. Kim och hens make delar lika på allt annat, men arvet lämnar ut­an­för och Kim be­hål­ler allt.

Läs mer: 10 skäl till varför du ska skriva tes­ta­men­te

Hur skri­ver man tes­ta­men­te om en­skild egen­dom?

Om du vill att den egen­dom som till­fal­ler ar­vinge eller tes­ta­ment­s­ta­ga­re ska vara dennes en­skil­da egen­dom måste du skriva det i ditt tes­ta­men­te.

Då är egen­do­men arv­ta­ga­rens en­skil­da egen­dom och arv­ta­ga­rens make får inte rätt till egen­do­men vid en skils­mäs­sa.

Skapar kor­rekt tes­ta­men­te på 10 mi­nu­ter hos Aatos

Att skriva ett tes­ta­men­te eller in­bör­des tes­ta­men­te be­hö­ver varken vara svårt eller krång­li­gt. Hos Aatos kan du skapa ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te, an­pas­sat efter dig och din si­tu­a­tion.

Tes­ta­men­tet upp­rät­tas online och du kan direkt ladda ner det när det är klart.

Tes­ta­men­te online hos Aatos är:

  • enkelt
  • smi­di­gt
  • pris­värt
  • ju­ri­diskt kor­rekt

I priset ingår även ju­ri­disk råd­giv­ning och du kan prova tjäns­ten gratis.

Gör ett tes­ta­men­te online idag:

Smidigare juridik, online och enkelt!