Arv till min­derå­ri­ga

Två barn går hand i hand på stranden
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-05-11 ● 4 minuter
Dela artikeln
Arv väcker väl­di­gt många frågor. Inte minst när det gäller min­derå­ri­ga. Här reder vi ut vad som gäller när den som ärver är under 18 år.

Arvs­rät­ten består av en väl­di­gt stor mängd lagar och regler vars in­ne­börd sträc­ker sig långt bortom det egna lan­dets grän­ser. Trots detta är det i många fall fak­tiskt oklart vad som egent­li­gen gäller när någon ärver. Sär­skilt för arv till min­derå­ri­ga.

Myndig enligt lag

Genom ti­der­na så har det va­ri­e­rat stort när man anser att någon är till­räck­li­gt gammal för att helt och hållet be­stäm­ma över sig själv och sin egen­dom. I Sve­ri­ge så är 18 år numera den myn­dig­hets­ål­der som gäller. Först då har man rätten att fullt ut ingå avtal och för­fo­ga över det man äger. Så har det varit sedan 1974.

Sam­ti­di­gt är det vik­ti­gt att komma ihåg att rätts­hand­lings­för­må­gan fort­fa­ran­de kan vara be­grän­sad. Att köpa al­ko­hol och att ansöka om vissa kör­korts­till­stånd är van­li­ga ex­em­pel på saker som kräver att man har en ålder som över­sti­ger myn­dig­hets­ål­dern.

Så vad händer då om arv går till barn?

💡 Skriv enkelt ett tes­ta­men­te. Klicka ’börja’.

Osäker ut­komst vid arv till min­derå­ri­ga

En min­derå­rig har i de flesta fall inte rätt att själv han­te­ra det dom ärver. Man kan säga att det då upp­står ett in­di­rekt eller vi­lan­de arv som be­ro­en­de på om­stän­dig­he­ter­na kan leda till ett fram­ti­da arv.

Huruvi­da den barnet i fram­ti­den verk­li­gen kommer få till­gång till arvet beror på om det finns ett tes­ta­men­te, om det hand­lar om en större mängd pengar och hur arvet är för­val­tat av en för­äl­der eller för­myn­da­re.

Låt oss titta på hur du kan på­ver­ka ut­koms­ten.

👉 Tes­ta­men­te gratis mall och ex­em­pel

När ett barn ärver

Om en person under 18 års ålder ärver så saknar per­so­nen i fråga rätt att själv han­te­ra arvet. Detta kan leda till olika si­tu­a­tio­ner be­ro­en­de på om­stän­dig­he­ter­na.

Här är tre van­li­ga si­tu­a­tio­ner.

För­äld­rar får till­gång till bar­nets arv

I de flesta fall får bar­nets för­äl­der till­gång till arvet med vad som heter fri för­fo­gan­de­rätt. Då är det fritt fram för för­äl­dern att an­vän­da arvet så som den själv anser är bäst. Bar­nets arvs­rätt blir då inte ak­tu­ell förrän för­äl­dern dör eller själv väljer att ge arvet till barnet.

Pengar som arv väntar på banken

Hand­lar det om pengar som över­sti­ger det för till­fäl­let gäl­lan­de pris­bas­belopp ska peng­ar­na sättas in på en bank tills dess att barnet blivit myndig. Då får arv­ta­ga­ren själv för­fo­ga över be­lop­pet.

Tes­ta­men­te sätter reg­ler­na

Om det finns ett tes­ta­men­te som säger att arv ska till­fal­la den min­derå­ri­ga så kommer en över­för­myn­da­re att han­te­ra arvet. Över­för­myn­da­rens upp­gift är att se till att den min­derå­ri­ges rätt till arv blir upp­fyllt.

Vad ovan i grund och botten be­ty­der är att en min­derå­ri­gs arvs­rätt blir helt och hållet be­ro­en­de av om­stän­dig­he­ten. Alltså vad en för­äl­der väljer att göra med arvet eller vad det står i ett even­tu­ellt tes­ta­men­te.

💡 Vill man vara säker på att en min­derå­rig ska ärva bör man upp­rät­ta ett tes­ta­men­te som sär­skilt ut­tryc­ker att egen­do­men i fram­ti­den ska till­fal­la per­so­nen i fråga.

Läsvärt! Vik­ti­ga regler för tes­ta­men­te och bra att tänka på som tes­ta­tor.

Ex­em­pel: Min­derå­ri­ga Maja ärver utan tes­ta­men­te

Majas för­äld­rar är skilda. När hennes pappa ovän­tat dör så ef­ter­läm­nar han inga pengar men ett hus. Då hennes pappa inte har några andra släk­ting­ar så ärver Maja hans bostad.

Ef­ter­som det hand­lar om en fas­tig­het så väcker inte det per au­to­ma­tik någon fråga om över­för­myn­da­re. Istäl­let hamnar arvet hos Majas mamma som har rätt att göra vad hon vill med huset så länge det inte går tvärte­mot Majas in­tres­sen.

I prak­ti­ken be­ty­der det att Majas mamma i väl­di­gt stor ut­sträck­ning be­stäm­mer vad som i slutän­dan är bäst.

Ex­em­pel: Min­derå­ri­ge Hugo ärver pengar

Hugo är 15 år och ärver 100 000 kronor från sin mamma. Då detta över­sti­ger gäl­lan­de pris­bas­belopp ska peng­ar­na sättas in på ett sär­skilt konto som Hugo får till­gång till när han fyller 18. Hugos pappa har ingen rätt till peng­ar­na.

Du kan inte hindra ditt barn från att ärva

Så länge du lever har du i många flesta fall möj­lig­he­ten att styra över din egen­dom men också din kvar­lå­ten­skap efter din död. Arvs­mäs­si­gt så kommer ens barn alltid ha rätt till sin lag­lott. Det är be­stämt i lagens arvs­ord­ning. Lag­lot­ten mot­sva­rar hälf­ten av arvet och vad som händer med den delen kan du inte på­ver­ka.

Det hindrar där­e­mot inte dig från att under livets lopp aktivt göra dig av med egen­dom för att sakta men säkert minska arvet. Men när det gäller tes­ta­men­ten och arvs­frå­gor så är det alltså inte möj­li­gt att helt och hållet hindra ett barn från att ärva.

Barn med gifta för­äld­rar får vänta på ef­terarv tills att båda för­äld­rar­na har gått bort.

👉 Har du koll på lag­lot­ten? Så räknar man ut arvslot­ten

Men en för­myn­da­re kan få arvet att för­svin­na

Vik­ti­gt att po­äng­te­ra är att om du som för­äl­der för­val­tar ett arv åt ditt min­derå­ri­ga barn så är det i många fall ditt omdöme som avgör vad som är bäst för barnet. Därför är det fullt möj­li­gt att som för­myn­da­re för­fo­ga över arvet på ett sådant sätt att det i slutän­dan inte blir något kvar åt barnet.

Det är därför oer­hört vik­ti­gt att du tar ditt ansvar i en sådan si­tu­a­tion.

Tes­ta­men­te den bästa lös­ning­en för arv till min­derå­ri­ga

Ovan visar hur min­derå­ri­gas rätt till arv är på­ver­kat av många saker. Om du vill vara säker på att en min­derå­rig får rätt till sitt arv bör du verk­li­gen skriva ett tes­ta­men­te. Många väljer att i tes­ta­men­tet sär­skild begära över­för­myn­da­re åt den min­derå­ri­ga för att se till att bar­nets in­tres­se blir till­go­do­sett.

Väljer du att inte göra något så kommer i många fall arvet att hamna hos bar­nets andra för­äl­der. Huruvi­da barnet där­ef­ter ärver kommet att bero på arvs­reg­ler­na då den för­äl­dern går bort. Det kan med andra ord blir en lång väntan på ett even­tu­ellt fram­ti­da arv.

💡 Visste du att i ett tes­ta­men­te kan du också skriva vem du vill ska få vård­na­den om barn om båda för­äld­rar­na dör.
💻 Skapa tes­ta­men­te med Aatos! Det är kor­rekt, enkelt och full­stän­di­gt online.

Ett tes­ta­men­te ger trygg­het för dina nära.

Smidigare juridik, online och enkelt!