Trygga den ef­ter­le­van­de makens ställ­ning vid döds­fall

allekirjoitus.jpeg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 5 minuter
Dela artikeln
Många makar vill trygga fram­ti­den för den ef­ter­le­van­de maken. Hur makar kan ut­nyttja bl.a. tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord för att trygga den ef­ter­le­van­de makens si­tu­a­tion efter den första makens bort­gång?

Livet kan inte pla­ne­ras i förväg men du kan för­be­re­da dig för fram­ti­den. Rätts­li­ga do­ku­ment som tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord skyd­dar parter om den andra plöts­li­gt går bort.

⚠️ Ob­ser­ve­ra att föl­jan­de saker gäller för makar och per­so­ner i re­gi­stre­rat part­ner­s­kap och inte för sambor. Läs mer om tes­ta­men­te för sambo.

1. Upp­rät­ta ett in­bör­des tes­ta­men­te

Makar med ge­men­sam­ma barn ärver varand­ra. Den ef­ter­le­van­de maken ärver före barnen och barnen får rätt till arvet när båda för­äld­rar­na av­li­dit.

Sär­kull­barn (barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­den) har alltid rätt att få sin del av arvet genast när den egna för­äl­dern av­li­dit. Om ma­kar­na endast har sär­kull­barn ärver den ef­ter­le­van­de maken ingen­ting ef­ter­som arvet går direkt till sär­kull­bar­nen.

I ett tes­ta­men­te är det möj­li­gt att be­stäm­ma att ef­ter­le­van­de maken ärver.

Det är van­li­gt att makar med sär­kull­barn skri­ver ett in­bör­des tes­ta­men­te där den ef­ter­le­van­de maken ärver den av­lid­ne maken. När den ef­ter­le­van­de maken går bort ärver den första av­lid­nes barn det som varit den först av­lid­nes egen­dom.

Den här typen av tes­ta­men­te heter tes­ta­men­te med fri för­fo­gan­de­rätt. Först ärver maken och sedan går arvet till först av­lid­nes ar­ving­ar.

2. Skriv ett tes­ta­men­te med full ägan­de­rätt

I tes­ta­men­tet kan en make även ange att den andra maken ärver med full ägan­de­rätt istäl­let för med fri för­fo­gan­de­rätt. Det in­ne­bär att maken äger egen­do­men och får skänka bort och tes­ta­men­te­ra bort all egen­dom.

När den ef­ter­le­van­de maken dör ärver dennes ar­ving­ar och den först av­lid­ne makens ar­ving­ar blir utan arv. Barn har dock alltid rätt till arv.

Den här typen av tes­ta­men­te kan vara bra om den först av­lid­ne inte har egna barn och den ef­ter­le­van­de har barn från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de. Då ärver den ef­ter­le­van­de egen­do­men och sedan går bådas egen­dom till den ef­ter­le­van­des ar­ving­ar.

💡 Läs mer: 10 skäl till varför du ska skriva tes­ta­men­te

man-sitting-bench.jpeg

3. Om ni har sär­kull­barn, ange i tes­ta­men­tet att sär­kull­bar­nen ska vänta med att ta ut sitt arv tills båda ma­kar­na gått bort

Ef­ter­som sär­kull­barn har rätt till sin lag­lott (hälf­ten av all egen­dom) direkt när den egna för­äl­dern av­li­dit är det möj­li­gt att i tes­ta­men­tet ta med ett för­ord­nan­de som stad­gar att om sär­kull­bar­net kräver sin lag­lott direkt har denne inte rätt till ef­terarv. Det in­ne­bär att det sär­kull­bar­net som kräver sin lag­lott endast får hälf­ten av vad den annars hade fått.

Ex­em­pel 1: För­del­ning av egen­dom utan tes­ta­men­te

Niklas och Jo­han­na är gifta och båda har två barn från ti­di­ga­re äk­ten­skap men har inte ge­men­sam­ma barn. När Niklas dör är hans kvar­lå­ten­skap värd 100 000 kronor.

Hans två barn, Arvid och Svea, ärver direkt och båda barnen får 50 000 kronor var. Jo­han­na ärver inget.

Ex­em­pel 2: För­del­ning av egen­dom med tes­ta­men­te

Niklas och Jo­han­na är gifta och båda har två barn från ti­di­ga­re äk­ten­skap men har inte ge­men­sam­ma barn.

Niklas och Jo­han­na har skri­vit ett in­bör­des tes­ta­men­te där den ef­ter­le­van­de maken ärver den av­lid­nes kvar­lå­ten­skap med fri för­fo­gan­de­rätt. Dess­utom har de skri­vit att sär­kull­bar­nen ska vänta med att ta ut sitt arv tills efter att den ef­ter­le­van­de maken gått bort. Arvid väntar med att ta ut sitt arv tills Jo­han­na har gått bort, medan Svea vill ha sitt arv direkt.

Lag­lot­ten är halva kvar­lå­ten­ska­pen som en bröstar­vinge annars har rätt till. Ef­ter­som Niklas kvar­lå­ten­skap är värd 100 000 kronor, har Arvid och Svea rätt till hälf­ten vilket är 50 000 kronor. Det delas sedan lika mellan dem vilket är 25 000 kronor (50 000 / 2). Svea som vill ha sin lag­lott direkt får 25 000 kronor.

När Jo­han­na dör är Arvid ef­terar­vinge och får det som åter­står av arvet från sin pappa. Svea ärver inget när Jo­han­na dör.

4. Skriv ett äk­ten­skaps­för­ord

När ett äk­ten­skap ingås blir ma­kar­nas egen­dom gif­to­rätts­gods. Det be­ty­der att vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning (genom skils­mäs­sa eller döds­fall) delas egen­do­men lika mellan ma­kar­na vid en bo­del­ning, obe­ro­en­de vem som köpt egen­do­men.

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ma­kar­na ange vilken egen­dom som inte är gif­to­rätts­gods, alltså vilken egen­dom som är en­skild egen­dom och inte ska be­ak­tas vid en bo­del­ning.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte arvs­ord­ning­en. Men ett äk­ten­skaps­för­ord kan på­ver­kar värdet av den egen­dom som ingår i kvar­lå­ten­ska­pen och vilken egen­dom som ar­ving­ar­na har rätt till. Detta ef­ter­som ar­ving­ar endast har rätt att ärva det den av­lid­ne maken ägde och i ett äk­ten­skaps­för­ord kan makar be­stäm­ma exakt vad som ska utgöra den av­lid­ne makens egen­dom.

Om ma­kar­na inte har ett äk­ten­skaps­för­ord hälf­ten­de­las värdet av all egen­dom och ar­ving­ar­na har rätt till hälf­ten. Om ma­kar­na har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord har ar­ving­ar rätt till den av­lid­ne makens en­skil­da egen­dom och hälf­ten av båda ma­kar­nas sam­man­lag­da gif­to­rätts­gods. Gif­to­rätts­gods är all ma­kar­nas egen­dom som inte är en­skild egen­dom.

Genom att upp­rät­ta ett tes­ta­men­te och ett äk­ten­skaps­för­ord kan makar be­stäm­ma hur egen­do­men för­de­las vid skils­mäs­sa och vid döds­fall.

5. Teckna en liv­för­säk­ring och ange den andra maken som för­månsta­ga­re

Ef­ter­som sär­kull­barn har rätt att få sin del av arvet direkt vid sin för­äl­ders bort­gång kan det leda till att den ef­ter­le­van­de maken måste sälja huset för att ha möj­lig­het att betala ut arvet.

Genom att teckna en liv­för­säk­ring och ange maken som för­månsta­ga­re får den ef­ter­le­van­de maken för­säk­rings­be­lop­pet direkt.

Be­lop­pet be­ak­tas inte vid be­räk­ning­en av arvslot­ter­na och sär­kull­bar­nen har inte rätt till den del av be­lop­pet. För­säk­rings­peng­ar­na kan maken an­vän­da för att lösa ut bar­nens arv.

testament makar online.png

Både tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord online hos Aatos

Obe­ro­en­de om du be­hö­ver endast ett tes­ta­men­te, äk­ten­skaps­för­ord eller sam­bo­av­tal kan du enkelt upp­rät­ta alla do­ku­ment full­stän­di­gt online hos Aatos.

Ni kan direkt ladda ner det köpta do­ku­men­tet eller så kan vi posta det till er. Om ni har frågor hjäl­per vi er gratis!

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten er si­tu­a­tion och ba­se­rat på det upp­rät­tas ett skräd­dar­sytt do­ku­ment. Ni be­hö­ver varken boka tid eller besöka en jurist, men kan vara säkra på att do­ku­men­tet ni får är ju­ri­diskt kor­rekt enligt svensk lag.

Du be­ta­lar först i sista steget och kan därför gratis prova på tjäns­ten före du köper do­ku­men­tet. Om du inte slut­för det idag kan du när som helst fort­sät­ta där du blev och be­hö­ver inte svara på samma frågor på nytt.

Smidigare juridik, online och enkelt!