Trygga den ef­ter­le­van­de makens ställ­ning vid döds­fall

allekirjoitus.jpeg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 5 minuter
Många makar vill trygga framtiden för den efterlevande maken. Hur makar kan utnyttja bl.a. testamente och äktenskapsförord för att trygga den efterlevande makens situation efter den första makens bortgång?

Livet kan inte pla­ne­ras i förväg men du kan för­be­re­da dig för fram­ti­den. Rätts­li­ga do­ku­ment som tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord skyd­dar parter om den andra plöts­ligt går bort.

Ob­ser­ve­ra att föl­jan­de saker gäller för makar och per­so­ner i re­gi­stre­rat part­ner­skap och inte för sambor.

Läs mer om tes­ta­men­te för sambo.

1. Upp­rät­ta ett in­bör­des tes­ta­men­te

Makar med ge­men­sam­ma barn ärver varand­ra. Den ef­ter­le­van­de maken ärver före barnen och barnen får rätt till arvet när båda för­äld­rar­na av­li­dit.

Sär­kull­barn (barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­den) har alltid rätt att få sin del av arvet genast när den egna för­äl­dern av­li­dit. Om ma­kar­na endast har sär­kull­barn ärver den ef­ter­le­van­de maken ingen­ting ef­tersom arvet går direkt till sär­kull­bar­nen.

I ett tes­ta­men­te är det möj­ligt att be­stäm­ma att ef­ter­le­van­de maken ärver.

Det är van­ligt att makar med sär­kull­barn skri­ver ett in­bör­des tes­ta­men­te där den ef­ter­le­van­de maken ärver den av­lid­ne maken. När den ef­ter­le­van­de maken går bort ärver den första av­lid­nes barn det som varit den först av­lid­nes egen­dom.

Den här typen av tes­ta­men­te heter tes­ta­men­te med fri för­fo­gan­de­rätt. Först ärver maken och sedan går arvet till först av­lid­nes ar­ving­ar.

2. Skriv ett tes­ta­men­te med full ägan­de­rätt

I tes­ta­men­tet kan en make även ange att den andra maken ärver med full ägan­de­rätt istäl­let för med fri för­fo­gan­de­rätt. Det in­ne­bär att maken äger egen­do­men och får skänka bort och tes­ta­men­te­ra bort all egen­dom.

När den ef­ter­le­van­de maken dör ärver dennes ar­ving­ar och den först av­lid­ne makens ar­ving­ar blir utan arv. Barn har dock alltid rätt till arv.

Den här typen av tes­ta­men­te kan vara bra om den först av­lid­ne inte har egna barn och den ef­ter­le­van­de har barn från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de. Då ärver den ef­ter­le­van­de egen­do­men och sedan går bådas egen­dom till den ef­ter­le­van­des ar­ving­ar.

man-sitting-bench.jpeg

3. Om ni har sär­kull­barn, ange i tes­ta­men­tet att sär­kull­bar­nen ska vänta med att ta ut sitt arv tills båda ma­kar­na gått bort

Ef­tersom sär­kull­barn har rätt till sin lag­lott (hälf­ten av all egen­dom) direkt när den egna för­äl­dern av­li­dit är det möj­ligt att i tes­ta­men­tet ta med ett för­ord­nan­de som stad­gar att om sär­kull­bar­net kräver sin lag­lott direkt har denne inte rätt till ef­terarv. Det in­ne­bär att det sär­kull­bar­net som kräver sin lag­lott endast får hälf­ten av vad den annars hade fått.

Ex­em­pel 1: För­del­ning av egen­dom utan tes­ta­men­te

Niklas och Jo­han­na är gifta och båda har två barn från ti­di­ga­re äk­ten­skap men har inte ge­men­sam­ma barn. När Niklas dör är hans kvar­lå­ten­skap värd 100 000 kronor.

Hans två barn, Arvid och Svea, ärver direkt och båda barnen får 50 000 kronor var. Jo­han­na ärver inget.

Ex­em­pel 2: För­del­ning av egen­dom med tes­ta­men­te

Niklas och Jo­han­na är gifta och båda har två barn från ti­di­ga­re äk­ten­skap men har inte ge­men­sam­ma barn.

Niklas och Jo­han­na har skri­vit ett in­bör­des tes­ta­men­te där den ef­ter­le­van­de maken ärver den av­lid­nes kvar­lå­ten­skap med fri för­fo­gan­de­rätt. Dess­utom har de skri­vit att sär­kull­bar­nen ska vänta med att ta ut sitt arv tills efter att den ef­ter­le­van­de maken gått bort. Arvid väntar med att ta ut sitt arv tills Jo­han­na har gått bort, medan Svea vill ha sitt arv direkt.

Lag­lot­ten är halva kvar­lå­ten­ska­pen som en bröstar­vinge annars har rätt till. Ef­tersom Niklas kvar­lå­ten­skap är värd 100 000 kronor, har Arvid och Svea rätt till hälf­ten vilket är 50 000 kronor. Det delas sedan lika mellan dem vilket är 25 000 kronor (50 000 / 2). Svea som vill ha sin lag­lott direkt får 25 000 kronor.

När Jo­han­na dör är Arvid ef­terar­vinge och får det som åter­står av arvet från sin pappa. Svea ärver inget när Jo­han­na dör.

4. Skriv ett äk­ten­skaps­för­ord

När ett äk­ten­skap ingås blir ma­kar­nas egen­dom gif­to­rätts­gods. Det be­ty­der att vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning (genom skils­mäs­sa eller döds­fall) delas egen­do­men lika mellan ma­kar­na vid en bo­del­ning, obe­ro­en­de vem som köpt egen­do­men.

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ma­kar­na ange vilken egen­dom som inte är gif­to­rätts­gods, alltså vilken egen­dom som är en­skild egen­dom och inte ska be­ak­tas vid en bo­del­ning.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte arvs­ord­ning­en. Men ett äk­ten­skaps­för­ord kan på­ver­kar värdet av den egen­dom som ingår i kvar­lå­ten­ska­pen och vilken egen­dom som ar­ving­ar­na har rätt till. Detta ef­tersom ar­ving­ar endast har rätt att ärva det den av­lid­ne maken ägde och i ett äk­ten­skaps­för­ord kan makar be­stäm­ma exakt vad som ska utgöra den av­lid­ne makens egen­dom.

Om ma­kar­na inte har ett äk­ten­skaps­för­ord hälf­ten­de­las värdet av all egen­dom och ar­ving­ar­na har rätt till hälf­ten. Om ma­kar­na har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord har ar­ving­ar rätt till den av­lid­ne makens en­skil­da egen­dom och hälf­ten av båda ma­kar­nas sam­man­lag­da gif­to­rätts­gods. Gif­to­rätts­gods är all ma­kar­nas egen­dom som inte är en­skild egen­dom.

Genom att upp­rät­ta ett tes­ta­men­te och ett äk­ten­skaps­för­ord kan makar be­stäm­ma hur egen­do­men för­de­las vid skils­mäs­sa och vid döds­fall.

5. Teckna en liv­för­säk­ring och ange den andra maken som för­månsta­ga­re

Ef­tersom sär­kull­barn har rätt att få sin del av arvet direkt vid sin för­äl­ders bort­gång kan det leda till att den ef­ter­le­van­de maken måste sälja huset för att ha möj­lig­het att betala ut arvet.

Genom att teckna en liv­för­säk­ring och ange maken som för­månsta­ga­re får den ef­ter­le­van­de maken för­säk­rings­be­lop­pet direkt. Be­lop­pet be­ak­tas inte vid be­räk­ning­en av arvslot­ter­na och sär­kull­bar­nen har inte rätt till den del av be­lop­pet. För­säk­rings­peng­ar­na kan maken an­vän­da för att lösa ut bar­nens arv.

testament makar online.png

Både tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord online hos Aatos

Obe­ro­en­de om du be­hö­ver endast ett tes­ta­men­te, äk­ten­skaps­för­ord eller sam­bo­av­tal kan du enkelt upp­rät­ta alla do­ku­ment full­stän­digt online hos Aatos.

Ni kan direkt ladda ner det köpta do­ku­men­tet eller så kan vi posta det till er. Om ni har frågor hjäl­per vi er gratis!

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten er si­tu­a­tion och ba­se­rat på det upp­rät­tas ett skräd­dar­sytt do­ku­ment. Ni be­hö­ver varken boka tid eller besöka en jurist, men kan vara säkra på att do­ku­men­tet ni får är ju­ri­diskt kor­rekt enligt svensk lag.

Du be­ta­lar först i sista steget och kan därför gratis prova på tjäns­ten före du köper do­ku­men­tet. Om du inte slut­för det idag kan du när som helst fort­sät­ta där du blev och be­hö­ver inte svara på samma frågor på nytt.