äktenskap

Äk­ten­skaps­för­ord - gra­tis mall och ex­em­pel

Sophie Suvanto

En stundande vigsel väcker ofta en debatt om äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord skrivs för att begränsa en makes rätt till den andra makens egendom i slutet av äktenskapet. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan makarna avtala att de avviker från äktenskapsbalkens regler där värdet av all deras egendom delas på hälften vid äktenskapets upplösning.

Ett äktenskapsförord kan skrivas före vigseln eller i efterhand när äktenskapet redan ingåtts. Avtalet måste dock skrivas och registreras hos Skatteverket före en ansökan om skilsmässa har lämnats in eller ena maken har gått bort.

Att tala om äktenskapsförord kan kännas svårt men genom att vara ekonomifokuserad och skriva ett äktenskapsförord kan parterna undvika framtida tvister.


Äktenskapsförord hos en jurist, gratis mall eller juridisk onlinetjänst

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det uppfylla vissa formella krav. Ett formellt giltigt äktenskapsförord betyder tyvärr inte att det är lämpligt för alla individens behov eller att det tar hänsyn till detaljerna i varje unik familj. Därför rekommenderar vi inte att (blivande) makar skriver ett äktenskapsförord med hjälp av en gratis dokumentmall.

Visste du till exempel att ett äktenskapsavtal också gör det möjligt och behövs för att förbättra den efterlevande makens ställning vid dödsfall? Speciellt om familjen har särkullbarn, alltså barn från tidigare äktenskap. Eller att ett äktenskapsförord kan användas för att skydda mot den andra makens borgenärer?

Traditionellt har makar tvingats besöka en jurist för att kunna skriva ett äktenskapsförord och på plats har det upprättats tillsammans med en jurist. Detta är inte endast onödigt besvärligt, utan det återspeglas även i priset.

En gratis mall motsvarar sällan det som makarna förväntar sig och det är svårt att skriva det själv om ni inte vet vad det behöver innehålla. Det är därför värt att för några hundringar köpa ett unikt äktenskapsförord som ni säkert vet att är korrekt och gjort för just er.Exempel och mall

Nedan en gratis mall på hur ni själv kan skriva ert äktenskapsförord. Mallen innehåller tre exempel beroende på hurdant äktenskapsförord ni vill göra. Det första exemplet gör all er nuvarande och framtida egendom till enskild egendom. Det andra exemplet är en mall för att hur ni upphäver ett tidigare äktenskapsförord och gör all er egendom till giftorättsgods. I det tredje exemplet görs viss specifik egendom till enskild egendom.

Vi rekommenderar dock inte att ni använder texten nedan som en mall utan att ni använder texten som exempel. Om ni vill att endast en del av er egendom är enskild (såsom företag, sommarstuga, aktier, pension,tavla eller arv) och att all annan egendom delas lika mellan er måste ni noggrant specificera den egendomen ni vill att ska vara enskild för att det ska vara juridiskt korrekt.

För att äktenskapsförordet ska vara i enlighet med äktenskapsbalkens regler och juridiskt bindande måste det vara skriftligt, signerat, daterat och registrerat hos Skatteverket. För att Skatteverket ska kunna registrera äktenskapsförordet ska det även innehålla era svenska personnummer. Om ni inte har ett svenskt personnummer räcker det med att ni skriver ett födelsedatum.

Vittnen behövs inte eftersom lagen inte kräver att ett äktenskapsförord bevittnas.


GRATIS MALL

Exempel 1: All egendom är enskild egendom


ÄKTENSKAPSFÖRORD


Parter

Anna Svensson (910210-1234)
Clara Andersson (820605-1234)


Avtalsvillkor

Härmed avtalar vi att vi genom detta äktenskapsförord kommit överens om att all den egendom som var och en av oss förvärvat innan och under äktenskapet ska vara och förbli den personens enskilda egendom. Även avkastningen ska vara enskild egendom, samt egendom som kommer i dess ställe.


På detta äktenskapsförord ska svensk lag tillämpas.


Ort och Datum

Linköping 16.10.2021


Namnteckning och Namnförtydligande

Anna Svensson
Clara Andersson


Exempel 2: Endast viss egendom är enskild


ÄKTENSKAPSFÖRORD


Parter

Anna Svensson (910210-1234)
Clara Andersson (820605-1234)


Avtalsvillkor

Härmed avtalar vi att mitt, Clara Andersson, företag Clara Ab (organisationsnummer: 125678-1234) ska vara min enskilda egendom. Även avkastningen ska vara enskild egendom, samt egendom som kommit i dess ställe.


På detta förord tillämpas svensk lag.


Ort och Datum

Helsingborg 16.11.2021


Namnteckning och Namnförtydligande

Anna Svensson
Clara Andersson


Exempel 3: Upphävande av äktenskapsförord

ÄKTENSKAPSFÖRORD


Parter

Anna Svensson (910210-1234)
Clara Andersson (820605-1234)


Avtalsvillkor

Härmed avtalar vi att vi genom detta äktenskapsförord upphäver vårt tidigare äktenskapsförord som vi upprättat den 13.03.2013 och att all den egendom som var och en av oss förvärvat innan och under äktenskapet ska vara giftorättsgods och delas lika mellan oss vid en äktenskapsskillnad och vid dödsfall.


På detta förord tillämpas svensk lag.


Ort och Datum

Göteborg 24.12.2021


Namnteckning och Namnförtydligande

Anna Svensson
Clara Andersson


Vad är ett äktenskapsförord?

När ett äktenskap ingås blir makarnas egendom giftorättsgods. Det betyder att vid äktenskapets upplösning delas egendomen lika mellan makarna oberoende vem som är egendomens faktiska ägare. Egendomen delas på hälften vid en så kallad bodelning. I en bodelning ingår all egendom som är giftorättsgods men inte egendom som är enskild egendom.

Makarna kan göra egendom till enskild egendom i ett äktenskapsförord. På så sätt kan makar genom ett äktenskapsförord bestämma vilken egendom som inte ska delas lika vid äktenskapets upplösning. Till exempel om ena personen har ett arv eller ett fritidshus och den inte vill dela på värdet av arvet eller huset med sin partner.

Inverkan av äktenskapsförord beror på familjesituationen och om parterna har gemensamma barn eller särkullbarn. Därför är det viktigt att förstå äktenskapsbalkens regler och veta hurdant äktenskapsförord just er situation behöver.

När äktenskapet upplöses, endera genom dödsfall eller genom skilsmässa, räknas först värdet av egendomen ihop. Den totala summan delas sedan på hälften och den som äger mera egendom måste betala mellanskillnaden till den andra parten.

Nedan följer två exempel där makarna inte har skrivit ett äktenskapsförord och där de har skrivit ett äktenskapsförord.

Exempel 1. Camilla och Rafael är gifta men har inte skrivit ett äktenskapsförord. När de separerar har Camilla pengar på ett konto och äger en lägenhet till ett sammanlagt värde av 700 000 kronor och Rafael har ett eget företag och äger en tavla till ett sammanlagt värde av 300 000 kronor.


Eftersom de inte har ett äktenskapsförord räknas värdet av deras egendom ihop och delas därefter på hälften. Det betyder att både Camilla och Rafael har rätt till 500 000 kronor var (700 000 + 300 000 = 1 000 000/2 = 500 000). Eftersom Camilla har mera egendom än Rafael måste hon betala mellanskillnaden till Rafel så att de båda har lika mycket egendom.


Camilla måste därmed avstå 200 000 kronor och betala det till Rafael.


Exempel 2. Camilla och Rafael är gifta och har skrivit ett äktenskapsförord där de avtalat om att alla deras egendom är enskild egendom. När de separerar har Camilla 700 000 kronor och Rafael 300 000 kronor.


Eftersom all deras egendom är enskild egendom räknas egendomens värde inte ihop utan både Camilla och Rafael behåller den egna egendomen utan att någon av dem måste avstå egendom när de separerar.


I dokumentet kan ni antingen ange exakt vilken egendom avtalet gäller (till exempel företag, arv, pension, aktier, gåva) eller avtala om att det gäller all er egendom. Ni kan även välja att endast den ena partens egendom är enskild egendom. Med lite list kan ni få till ett äktenskapsförord som skyddar er på bästa möjliga sätt.

Ett äktenskapsförord är bindande juridiskadokument och kan endast ändras eller upphävas genom att registrera ett nytt äktenskapsförord hos skatteverket. Därmed måste båda parterna gå med på att ändra eller upphäva äktenskapsförordet. Därför är det viktigt att ni från början förstår betydelsen av ert äktenskapsförord och att det är juridiskt korrekt och inte innehåller felaktigheter. Om förordet innehåller ett ogiltigt villkor betyder det att åtminstone den egendomen inte är enskild utan giftorättsgods.

Den juridiska betydelsen av äktenskap.

De oväntade ekonomiska effekterna av en skilsmässa.


Vanliga misstag i äktenskapsförord

  1. Det står att äktenskapsförordet gäller endast vid dödsfall eller endast vid skilsmässa. Det är inte möjligt att välja endera eller, ett äktenskapsförord gäller alltid vid båda situationerna. Om ni vill ärva varandra kan ni skriva ett testamente.
  2. Makarna har inte specificerat tillräckligt noggrant vilken egendom äktenskapsförordet gäller, om de inte skrivit att det ska gälla all egendom.
  3. Makarna glömmer att datera äktenskapsförordet.
  4. Makarna glömmer att registrera förordet hos Skatteverket.


brollop