Nimet puhelin­luettelosta ja 5 muuta nok­ke­laa tes­ta­ment­tia

ryyppyreissu-1.png
aatos-author-icon.png
Aatos
25.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Lis­ta­simme eri­koi­sia tes­ta­ment­teja, joita on tehty viime vuo­sina. Mitä sinä ha­luai­sit si­säl­lyt­tää omaan tes­ta­ment­tiisi?

Tes­ta­men­tilla esi­te­tään oma tahto pe­rin­nön ja­kau­tu­mi­sesta kuo­le­man jäl­keen. Laa­du­kas tes­ta­mentti on ju­ri­di­sesti pätevä ja ottaa yk­si­löl­li­set toi­veesi var­masti huo­mioon.

Laa­duk­kaasti to­teu­te­tussa tes­ta­men­tissa ote­taan aina huo­mioon mm. ve­ro­tuk­sen op­ti­mointi. Mukaan on mah­dol­lista lisätä myös pientä twis­tiä, kuten alla olevat oma­pe­räi­set esi­mer­kit osoit­ta­vat.

1. Päi­väl­listä haa­muille

paivallinenhaamuille.png

21-huo­nei­sessa kar­ta­nossa per­hei­neen asunut John Bowman uskoi van­kasti uu­del­leen­syn­ty­mi­seen. Tes­ta­ment­tiin kir­ja­tun vaa­ti­muk­sen mu­kai­sesti kar­ta­non ruo­ka­sa­liin tuli edel­leen val­mis­taa päi­väl­li­nen joka ilta – siltä va­ralta, että Bow­ma­nit oli­si­vat näl­käi­siä pa­la­tes­saan kuol­leista.

Ate­rioita val­mis­tet­tiin tes­ta­men­tissa osoi­te­tun 50 000 dol­la­rin avulla 59 vuoden ajan, kunnes rahat lop­pui­vat. Näl­käi­sistä haa­muista ei ole tois­tai­seksi ra­port­teja.

2. Arjen ro­man­tiik­kaa

arjenromantiikkaa.png

Onko tässä ro­mant­ti­sin teko, josta olet kos­kaan kuul­lut? Yh­dys­val­ta­lai­sen koo­mi­kon Jack Bennyn me­neh­tyessä 1974, leski Mary Li­vings­tone alkoi saada ko­pu­tuk­sen ovel­leen päi­vit­täin.

Oven takana odotti aina sama näky, yksi pu­nai­nen ruusu. Sama tois­tui jo­kai­sena päi­vänä seu­raa­van 9 vuoden ajan, Maryn kuo­le­maan asti.

Jack oli tes­ta­men­tan­nut varat ja ohjeet ruusu­jen toi­mit­ta­mi­seen ra­kas­te­tul­leen päi­vit­täin, ei­vätkä varat eh­ti­neet kos­kaan loppua.

3. Val­tion vel­ka­limbo

valtionvelka.png

Gas­pard Farrer halusi auttaa Bri­tan­niaa nol­laa­maan val­tion vel­kansa vuonna 1928. Hän osoitti pe­rin­nös­tään 500 000 punnan summan tar­koi­tusta varten.

Juju oli siinä, että rahat sai käyt­tää vain, jos ne vä­hen­täi­si­vät velan ko­ko­naan nol­laan. Val­tion­velka oli jo tuol­loin yli 7 mil­jar­dia, joten aivan lä­hellä ei oltu.

Far­re­rin lah­joit­ta­mat varat ovat kas­va­neet vuo­teen 2021 men­nessä korkoa jo yli 540 mil­joo­naan pun­taan. Val­tion­velka on kui­ten­kin pit­källä etu­mat­kalla yli 2 000 mil­jar­dissa. Näin Far­re­rin aset­ta­man sään­nön mukaan rahoja ei siis päästä käyt­tä­mään.

Limbo jatkuu, vaikka po­lii­ti­kot ovat­kin useasti lo­ban­neet käyt­tö­koh­teita va­roille ja niiden käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia on kä­si­telty useissa oi­keu­den­käyn­neissä.

4. Vau­va­kil­pailu

vauvakilpailu.png

To­ron­to­lai­nen la­ki­mies Char­les Vance Millar ra­kasti käy­tän­nön piloja. Millar lupasi tes­ta­men­tis­saan 440 000 dol­la­ria sille ko­ti­kau­pun­kinsa To­ron­ton nai­sille, joka tuot­taisi eniten lapsia Mil­la­rin kuo­le­maa seu­ran­neen vuo­si­kym­me­nen aikana. Lupaus sai paljon jul­ki­suutta, ja moni il­maisi kiin­nos­tuk­sensa.

Vuo­si­kym­me­nen jäl­keen neljä naista il­moit­tau­tui voit­ta­jaksi, kukin yh­dek­sän lapsen kat­raalla. Pit­kien sel­vit­te­lyi­den jäl­keen potti jaet­tiin. Jo­kai­nen nai­sista kuit­tasi 110 000 dol­la­ria (ny­ky­ra­hassa n. 2 mil­joo­naa dol­la­ria). Le­gen­daa­ri­sesta "kil­pai­lusta" on tehty elo­ku­va­kin ni­meltä The Stork Derby (2002).

Kil­pailu ei ollut Mil­la­rin tes­ta­men­tin ainoa eri­koi­suus, vaan tes­ta­mentti si­sälsi mm. panimo-osak­keita ab­so­lu­tis­teille ja he­vos­kil­pai­luklu­bin ar­vok­kaita osak­keita sa­mai­sia kil­pai­luja vas­tus­ta­neille po­lii­ti­koille.

5. Ryyp­py­reissu ka­ve­reille

ryyppyreissu-1.png

Roger Brown, pai­kal­lis­pu­bis­saan viih­tyvä seu­ra­mies, piti ka­ve­reis­taan aina huolta. Vii­mei­nen kier­ros tar­jot­tiin haudan takaa.

Brow­nin tes­ta­men­tista löy­ty­nyt pykälä osoitti 3 500 puntaa seit­se­mälle ka­ve­ril­leen “käy­tet­tä­väksi ryyp­py­reis­suun jo­hon­kin eu­roop­pa­lai­seen kau­pun­kiin”.

Noin seit­se­män­kymp­pi­sille ys­tä­vyk­sille täy­tenä yl­lä­tyk­senä tullut toive to­teu­tet­tiin Ber­lii­nissä heti hau­ta­jais­ten jäl­keen. Brow­nin toi­vetta kun­niot­taen suurin osa bud­je­tista käy­tet­tiin olueen ja loput tuh­lat­tiin.

Ei has­sumpi tapa muis­taa ka­ve­reita, eikö?

6. 70 nimeä pu­he­lin­luet­te­losta

phonebook.png

Voiko vies­teissä kaukaa ja yl­lät­täen saa­pu­vasta pe­rin­nöstä olla ikinä perää?

His­to­ria tuntee ai­na­kin yhden aidon ta­pauk­sen. Luis Carlos de No­ronha Cabral de Camara, tur­hau­tu­nut mies ilman lain­mu­kai­sia pe­ri­jöitä, va­litsi Lis­sa­bo­nin pu­he­lin­luet­te­losta 70 sat­tu­man­va­raista nimeä mil­joo­na­pe­rin­nöl­leen.

Mies ei tun­te­nut ni­me­tyistä tes­ta­men­tin saa­joista ai­nut­ta­kaan. Saajat eivät olleet uskoa la­ki­toi­mis­tosta saa­mi­aan kir­jeitä.

“Luis toivoi ettei varoja menisi ai­na­kaan val­tiolle, joka oli ryös­tä­nyt niitä jo koko maan­pääl­li­sen elämän ajan”, sanoi tes­ta­men­tin to­dis­ta­nut ystävä.

7. Ly­hyestä virsi kaunis

judge.png

"Ei tes­ta­men­tin kir­joit­ta­mi­nen voi olla ra­ket­ti­tie­dettä", ajat­teli mies, joka vuonna 1906 kir­jasi omansa yk­sin­ker­tai­sesti: "All to mother."

Pe­rin­nöstä nousi kui­ten­kin miehen kuo­le­man jäl­keen val­tava riita, jota jou­dut­tiin rat­ko­maan oi­keus­sa­leissa.

Miehen vaimon mukaan äi­tillä vii­tat­tiin häneen, miehen lap­sien äitiin. Miehen oma äiti taas oli ym­mär­ret­tä­västi eri mieltä.

Pitkän oi­keus­vään­nön jäl­keen to­dis­teet olivat va­kuut­ta­vam­mat lo­pulta vaimon puo­lesta, ja miehen äiti jäi ilman pe­rin­töä.

💡 Mitä Mark Twai­nin, Ma­ri­lyn Mon­roen tai Eli­sa­beth II:n tes­ta­men­tin si­säl­tä­vät? Lue lisää kuu­lui­suuk­sien tes­ta­men­teista.

Oletko tehnyt oman tes­ta­men­tin?

Tes­ta­mentti kan­nat­taa tehdä, vaikka oma va­ral­li­suus ei olisi suuri. Tes­ta­mentti hel­pot­taa lä­heis­ten taak­kaa ja vai­na­jan tahdon to­teu­tu­mista. Li­säksi tes­ta­men­tin avulla pe­rin­tö­ve­ron määrää voi op­ti­moida.

Ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen la­ki­toi­mis­tossa on hinnan takia ollut ai­em­min lä­hinnä rik­kai­den etuoi­keus. Tes­ta­men­tin hinta on viime vuo­sina liik­ku­nut n. 250–550 euron vä­lillä pe­rin­tei­sessä la­ki­toi­mis­tossa tai pan­kissa teh­tynä.

Ny­ky­ään tes­ta­men­tin voi tehdä hel­posti ja edul­li­sesti verk­ko­pal­ve­lussa. Ha­lusit omas­tasi kuinka villin tai tylsän ta­hansa, saat tehtyä sen hel­posti Aa­tok­sessa.

Tes­ta­mentti kuuluu osana Aatos Huo­le­ton -ti­lausta, jonka hinta on 69 euroa/vuosi. Saat pääsyn kaik­kiin la­kia­sia­kir­joi­hin sekä la­kia­pua aina tar­vit­taessa. Pal­ve­lumme var­mis­taa, että la­kia­siasi ovat kun­nossa ja ajan ta­salla, vaikka elä­män­ti­lan­teesi muut­tui­si­kin. Ti­lauk­sen voi pe­ruut­taa mil­loin vain.

Ko­keile tes­ta­men­tin tekoa tästä

Myös kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin saa Aa­tok­sesta samaan hin­taan. Kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin kir­ja­taan kahden hen­ki­lön, yleensä puo­li­soi­den, tahto omai­suu­den ja­ka­mi­sesta.

Lue lisää tes­ta­men­tista

Läh­teet

Haun­ted House
Unreal facts
Civil society
Wi­ki­pe­dia
Express
The Guar­dian
Justia