Nimet puhelin­luettelosta ja 5 muuta nok­ke­laa tes­ta­ment­tia

ryyppyreissu-1.png
aatos-author-icon.png
Aatos
25.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Lis­ta­sim­me eri­koi­sia tes­ta­ment­te­ja, joita on tehty viime vuo­si­na. Mitä sinä ha­luai­sit si­säl­lyt­tää omaan tes­ta­ment­tii­si?

Tes­ta­men­til­la esi­te­tään oma tahto pe­rin­nön ja­kau­tu­mi­ses­ta kuo­le­man jäl­keen. Laa­du­kas tes­ta­ment­ti on ju­ri­di­ses­ti pätevä ja ottaa yk­si­löl­li­set toi­vee­si var­mas­ti huo­mioon.

Laa­duk­kaas­ti to­teu­te­tus­sa tes­ta­men­tis­sa ote­taan aina huo­mioon mm. ve­ro­tuk­sen op­ti­moin­ti. Mukaan on mah­dol­lis­ta lisätä myös pientä twis­tiä, kuten alla olevat oma­pe­räi­set esi­mer­kit osoit­ta­vat.

1. Päi­väl­lis­tä haa­muil­le

paivallinenhaamuille.png

21-huo­nei­ses­sa kar­ta­nos­sa per­hei­neen asunut John Bowman uskoi van­kas­ti uu­del­leen­syn­ty­mi­seen. Tes­ta­ment­tiin kir­ja­tun vaa­ti­muk­sen mu­kai­ses­ti kar­ta­non ruo­ka­sa­liin tuli edel­leen val­mis­taa päi­väl­li­nen joka ilta – siltä va­ral­ta, että Bow­ma­nit oli­si­vat näl­käi­siä pa­la­tes­saan kuol­leis­ta.

Ate­rioi­ta val­mis­tet­tiin tes­ta­men­tis­sa osoi­te­tun 50 000 dol­la­rin avulla 59 vuoden ajan, kunnes rahat lop­pui­vat. Näl­käi­sis­tä haa­muis­ta ei ole tois­tai­sek­si ra­port­te­ja.

2. Arjen ro­man­tiik­kaa

arjenromantiikkaa.png

Onko tässä ro­mant­ti­sin teko, josta olet kos­kaan kuul­lut? Yh­dys­val­ta­lai­sen koo­mi­kon Jack Bennyn me­neh­tyes­sä 1974, leski Mary Li­vings­to­ne alkoi saada ko­pu­tuk­sen ovel­leen päi­vit­täin.

Oven takana odotti aina sama näky, yksi pu­nai­nen ruusu. Sama tois­tui jo­kai­se­na päi­vä­nä seu­raa­van 9 vuoden ajan, Maryn kuo­le­maan asti.

Jack oli tes­ta­men­tan­nut varat ja ohjeet ruusu­jen toi­mit­ta­mi­seen ra­kas­te­tul­leen päi­vit­täin, ei­vät­kä varat eh­ti­neet kos­kaan loppua.

3. Val­tion vel­ka­lim­bo

valtionvelka.png

Gas­pard Farrer halusi auttaa Bri­tan­ni­aa nol­laa­maan val­tion vel­kan­sa vuonna 1928. Hän osoit­ti pe­rin­nös­tään 500 000 punnan summan tar­koi­tus­ta varten.

Juju oli siinä, että rahat sai käyt­tää vain, jos ne vä­hen­täi­si­vät velan koko­naan nol­laan. Val­tion­vel­ka oli jo tuol­loin yli 7 mil­jar­dia, joten aivan lä­hel­lä ei oltu.

Far­re­rin lah­joit­ta­mat varat ovat kas­va­neet vuo­teen 2021 men­nes­sä korkoa jo yli 540 mil­joo­naan pun­taan. Val­tion­vel­ka on kui­ten­kin pit­käl­lä etu­mat­kal­la yli 2 000 mil­jar­dis­sa. Näin Far­re­rin aset­ta­man sään­nön mukaan rahoja ei siis päästä käyt­tä­mään.

Limbo jatkuu, vaikka po­lii­ti­kot ovat­kin useas­ti lo­ban­neet käyt­tö­koh­tei­ta va­roil­le ja niiden käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia on kä­si­tel­ty useis­sa oi­keu­den­käyn­neis­sä.

4. Vau­va­kil­pai­lu

vauvakilpailu.png

To­ron­to­lai­nen la­ki­mies Char­les Vance Millar ra­kas­ti käy­tän­nön piloja. Millar lupasi tes­ta­men­tis­saan 440 000 dol­la­ria sille ko­ti­kau­pun­kin­sa To­ron­ton nai­sil­le, joka tuot­tai­si eniten lapsia Mil­la­rin kuo­le­maa seu­ran­neen vuo­si­kym­me­nen aikana. Lupaus sai paljon jul­ki­suut­ta, ja moni il­mai­si kiin­nos­tuk­sen­sa.

Vuo­si­kym­me­nen jäl­keen neljä naista il­moit­tau­tui voit­ta­jak­si, kukin yh­dek­sän lapsen kat­raal­la. Pit­kien sel­vit­te­lyi­den jäl­keen potti jaet­tiin. Jo­kai­nen nai­sis­ta kuit­ta­si 110 000 dol­la­ria (ny­ky­ra­has­sa n. 2 mil­joo­naa dol­la­ria). Le­gen­daa­ri­ses­ta "kil­pai­lus­ta" on tehty elo­ku­va­kin ni­mel­tä The Stork Derby (2002).

Kil­pai­lu ei ollut Mil­la­rin tes­ta­men­tin ainoa eri­koi­suus, vaan tes­ta­ment­ti si­säl­si mm. panimo-osak­kei­ta ab­so­lu­tis­teil­le ja he­vos­kil­pai­luklu­bin ar­vok­kai­ta osak­kei­ta sa­mai­sia kil­pai­lu­ja vas­tus­ta­neil­le po­lii­ti­koil­le.

5. Ryyp­py­reis­su ka­ve­reil­le

ryyppyreissu-1.png

Roger Brown, pai­kal­lis­pu­bis­saan viih­ty­vä seu­ra­mies, piti ka­ve­reis­taan aina huolta. Vii­mei­nen kier­ros tar­jot­tiin haudan takaa.

Brow­nin tes­ta­men­tis­ta löy­ty­nyt pykälä osoit­ti 3 500 puntaa seit­se­mäl­le ka­ve­ril­leen “käy­tet­tä­väk­si ryyp­py­reis­suun jo­hon­kin eu­roop­pa­lai­seen kau­pun­kiin”.

Noin seit­se­män­kymp­pi­sil­le ys­tä­vyk­sil­le täy­te­nä yl­lä­tyk­se­nä tullut toive to­teu­tet­tiin Ber­lii­nis­sä heti hau­ta­jais­ten jäl­keen. Brow­nin toi­vet­ta kun­niot­taen suurin osa bud­je­tis­ta käy­tet­tiin olueen ja loput tuh­lat­tiin.

Ei has­sum­pi tapa muis­taa ka­ve­rei­ta, eikö?

6. 70 nimeä pu­he­lin­luet­te­los­ta

phonebook.png

Voiko vies­teis­sä kaukaa ja yl­lät­täen saa­pu­vas­ta pe­rin­nös­tä olla ikinä perää?

His­to­ria tuntee ai­na­kin yhden aidon ta­pauk­sen. Luis Carlos de No­ron­ha Cabral de Camara, tur­hau­tu­nut mies ilman lain­mu­kai­sia pe­ri­jöi­tä, va­lit­si Lis­sa­bo­nin pu­he­lin­luet­te­los­ta 70 sat­tu­man­va­rais­ta nimeä mil­joo­na­pe­rin­nöl­leen.

Mies ei tun­te­nut ni­me­tyis­tä tes­ta­men­tin saa­jois­ta ai­nut­ta­kaan. Saajat eivät olleet uskoa la­ki­toi­mis­tos­ta saa­mi­aan kir­jei­tä.

“Luis toivoi ettei varoja menisi ai­na­kaan val­tiol­le, joka oli ryös­tä­nyt niitä jo koko maan­pääl­li­sen elämän ajan”, sanoi tes­ta­men­tin to­dis­ta­nut ystävä.

7. Ly­hyes­tä virsi kaunis

judge.png

"Ei tes­ta­men­tin kir­joit­ta­mi­nen voi olla ra­ket­titie­det­tä", ajat­te­li mies, joka vuonna 1906 kir­ja­si omansa yk­sin­ker­tai­ses­ti: "All to mother."

Pe­rin­nös­tä nousi kui­ten­kin miehen kuo­le­man jäl­keen val­ta­va riita, jota jou­dut­tiin rat­ko­maan oi­keus­sa­leis­sa.

Miehen vaimon mukaan äi­til­lä vii­tat­tiin häneen, miehen lap­sien äitiin. Miehen oma äiti taas oli ym­mär­ret­tä­väs­ti eri mieltä.

Pitkän oi­keus­vään­nön jäl­keen to­dis­teet olivat va­kuut­ta­vam­mat lo­pul­ta vaimon puo­les­ta, ja miehen äiti jäi ilman pe­rin­töä.

💡 Mitä Mark Twai­nin, Ma­ri­lyn Mon­roen tai Eli­sa­beth II:n tes­ta­men­tin si­säl­tä­vät? Lue lisää kuu­lui­suuk­sien tes­ta­men­teis­ta.

Oletko tehnyt oman tes­ta­men­tin?

Tes­ta­ment­ti kan­nat­taa tehdä, vaikka oma va­ral­li­suus ei olisi suuri. Tes­ta­ment­ti hel­pot­taa lä­heis­ten taak­kaa ja vain­ajan tahdon to­teu­tu­mis­ta. Li­säk­si tes­ta­men­tin avulla pe­rin­tö­ve­ron määrää voi op­ti­moi­da.

Ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen la­ki­toi­mis­tos­sa on hinnan takia ollut ai­em­min lä­hin­nä rik­kai­den etuoi­keus. Tes­ta­men­tin hinta on viime vuo­si­na liik­ku­nut n. 250–550 euron vä­lil­lä pe­rin­tei­ses­sä la­ki­toi­mis­tos­sa tai pan­kis­sa teh­ty­nä.

Ny­ky­ään tes­ta­men­tin voi tehdä hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti verk­ko­pal­ve­lus­sa. Ha­lusit omas­ta­si kuinka villin tai tylsän ta­han­sa, saat tehtyä sen hel­pos­ti Aa­tok­ses­sa.

Voit ko­keil­la pal­ve­lua täysin mak­sut­ta ja näet miten pe­rin­tö­si ja­kau­tui­si tällä het­kel­lä ilman tes­ta­ment­tia.

Saat heti val­miin asia­kir­jan käyt­töö­si vain 89 eu­rol­la. Sääs­tät siis yli 80% ver­rat­tu­na pe­rin­tei­sis­sä la­ki­toi­mis­tois­sa teh­tyi­hin tes­ta­ment­tei­hin. Useim­mat käyt­tä­jät te­ke­vät tes­ta­men­tin Aa­tok­ses­sa alle 10 mi­nuu­tis­sa.

Ko­kei­le tes­ta­men­tin tekoa tästä

Myös kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin saa Aa­tok­ses­ta samaan 89 euron hin­taan. Kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin kir­ja­taan kahden hen­ki­lön, yleen­sä puo­li­soi­den, tahto omai­suu­den ja­ka­mi­ses­ta.

Lue lisää tes­ta­men­tis­ta

Läh­teet

Haun­ted House
Unreal facts
Civil socie­ty
Wi­ki­pe­dia
Express
The Guar­dian
Justia