Itse tehty tes­ta­mentti ne­tissä

Henkilö selailemassa Aatoksen testamenttipalvelua.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
30.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin voi ny­ky­ään tehdä itse ne­tissä ilman käyn­tiä la­ki­toi­mis­toon. Aa­tok­sen pal­ve­lussa ju­ri­di­sesti pätevä ja yk­si­löity tes­ta­mentti maksaa vain 89 euroa.

Tes­ta­men­tin voi tehdä ko­ko­naan itse. Vaikka tes­ta­mentti täyt­täisi vaa­dit­ta­vat muo­to­vaa­ti­muk­set, ei asia­kirja vält­tä­mättä ole laa­du­kas tai pal­vele yk­si­lön tar­peita.

Tes­ta­mentti on muo­to­vaa­ti­muk­sil­taan erit­täin tiukka, ja tämän vuoksi on hyvä käyt­tää apu­naan asian­tun­te­vaa pal­ve­lua, kuten la­ki­toi­mis­toa tai tehdä tes­ta­men­tin ne­tissä Aa­tok­sen pal­ve­lussa. Näin si­nulle tär­keät toi­veet tu­le­vat huo­mioi­duksi ja laadit ha­lua­masi asia­kir­jan ker­ralla oikein.

Aa­tok­sessa saat tehtyä hel­posti laa­duk­kaan ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin omiin tar­pei­siin rää­tä­löi­tynä.

Kuinka tes­ta­mentti ne­tissä toimii?

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen ne­tissä on help­poa ja nopeaa Aa­tok­sen kautta. Sinun ei tar­vitse tietää pe­rin­tö­laista mitään. Vas­taat vain pal­ve­lun ky­sy­myk­siin. Voit myös muo­kata omai­suus­la­jeja sekä lisätä pe­ril­li­siä ha­lu­mal­lasi ta­valla.

 1. Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen Aa­tok­sessa kestää noin 10 mi­nuut­tia.
 2. Ensin pal­velu kar­toit­taa, ketkä ovat pe­ril­li­siäsi
 3. Tämän jäl­keen voit lis­tata omai­suu­tesi sekä toi­veet sen ja­kau­tu­mi­sesta pe­ril­li­sille.
 4. Pal­velu eh­dot­taa, että min­kä­lai­nen tes­ta­mentti kan­nat­taa laatia.
 5. Li­säksi saat suo­si­tel­lut ehdot tes­ta­ment­tiin, esi­mer­kiksi kuinka vält­tää suuret pe­rin­tö­ve­rot.
 6. Voit muo­kata pal­ve­lun eh­do­tuk­sia sekä antaa li­sä­oh­jeita tes­ta­ment­tiin.
 7. Lo­puksi voit ladata val­miin tes­ta­men­tin it­sel­lesi.
 8. Enää tar­vit­set kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set tes­ta­ment­tiin.

Näin help­poa ja nopeaa on tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen Aa­tok­sen kautta.

💡 Saat Aa­tok­selta ohjeet siihen, ketkä ovat es­teet­tö­miä to­dis­ta­jia.

Ne­tissä teh­tävä tes­ta­mentti rää­tä­löity juuri si­nulle

Tes­ta­mentti on te­ho­kas tapa mää­rätä, miten pe­rintö ja­kau­tuu ja ke­nellä on oikeus pe­rin­töön.

Tes­ta­men­tilla voi mää­rätä paitsi en­si­si­jai­sen myös tois­si­jai­sen saajan. Tois­si­jais­mää­räyk­sellä mää­ri­tel­lään kuka saa omai­suu­den, jos en­si­si­jai­nen ei ota pe­rin­töä vas­taan tai kuka saa omai­suu­den en­si­saa­jan jäl­keen.

Tes­ta­men­tilla voi antaa hal­lin­ta­oi­keu­den tai omis­tusoi­keu­den pe­rin­tönä saa­tuun omai­suu­teen.

Hal­lin­ta­oi­keus on ikään kuin käyt­tö­oi­keus, joka oi­keut­taa esi­mer­kiksi omai­suu­desta saa­tui­hin tuot­toi­hin. Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tia kut­su­taan myös käyt­tö­oi­keus­tes­ta­men­tiksi.

Dy­naa­mi­nen tes­ta­mentti antaa pää­tös­val­taa myös tes­ta­men­tin saa­jille. Dy­naa­mi­sella tes­ta­men­tilla pe­rin­nön­saaja voi vai­kut­taa siihen, pal­jonko pe­rin­töä hän ottaa vas­taan.

💡 Tut­ki­muk­sen mukaan yli 35-vuo­ti­aat suo­ma­lai­set ovat kes­ki­mää­rin mak­sa­neet tes­ta­men­tista 196 euroa.

Miksi tes­ta­mentti kan­nat­taa tehdä?

Tes­ta­mentti kan­nat­taa tehdä esi­mer­kiksi alla ole­vissa ti­lan­teissa.

 • haluat poi­keta nor­maa­lista pe­rin­nön­ja­ko­jär­jes­tyk­sestä,
 • haluat mi­ni­moida mak­set­ta­vat verot,
 • haluat tur­vata lesken aseman

Pe­rin­tö­ve­roon voi vai­kut­taa tes­ta­men­tilla. Siksi tes­ta­mentti kan­nat­taa esi­mer­kiksi omien lasten hy­väksi tehdä.

Esi­merk­kien avulla tes­ta­men­tin hyödyt sel­ke­ne­vät. Esit­te­lemme alla kaksi ti­lan­netta, joissa ha­vain­nol­lis­tamme, kuinka pe­ri­mi­nen ta­pah­tuu tes­ta­men­tilla ja ilman tes­ta­ment­tia.

Esi­merkki 1: Tes­ta­mentti ja avio­pari

Avio­pari oli tehnyt tes­ta­men­tin, jolla he mää­rit­te­li­vät omai­suu­tensa siir­ty­mi­sen lap­sil­leen ja las­ten­lap­sil­leen vasta jäl­kim­mäi­sen­kin kuol­tua.

Les­kellä oli siis eli­ni­käi­nen hal­lin­ta­oi­keus yh­tei­seen asun­toon. Tes­ta­men­tilla oli tehty la­kio­san vaa­ti­mi­nen ennen jäl­kim­mäi­sen kuo­le­maa kan­nat­ta­mat­to­maksi. Näin rin­ta­pe­ril­li­set eli lapset eivät saa asun­toa pe­rin­nöksi ennen kuin leski on kuol­lut.

Esi­merkki 2: Ilman tes­ta­ment­tia omai­suus siir­tyy rin­ta­pe­ril­li­sille

Ilman tes­ta­ment­tia ti­lan­teessa kaikki omai­suus olisi mennyt rin­ta­pe­ril­li­sille, eli lap­sille. Rin­ta­pe­ril­li­set voi­si­vat myös vaatia la­kio­saansa ennen lesken kuo­le­maa.

Esi­merkki 3: Avo­puo­li­sot ja tes­ta­mentti

Avo­puo­li­sot Mikko ja Aino olivat teh­neet tes­ta­men­tin, jonka mukaan puo­liso sai hal­lin­ta­oi­keu­den pa­ris­kun­nan yh­tei­seen asun­toon. Kun jäl­keen­jää­nyt puo­li­son kuolee, avo­puo­li­soi­den yh­tei­nen omai­suus jaet­tai­siin tasan Mikon lasten ja Ainon lasten kesken.

Ilman tes­ta­ment­tia avo­puo­li­solla ei ole oi­keutta kuol­leen avo­puo­li­son omai­suu­teen.

Lue lisää: Kuinka tes­ta­mentti kan­nat­taa säi­lyt­tää?

Kuka saa tehdä tes­ta­men­tin ne­tissä?

Ne­tissä teh­tä­vään tes­ta­ment­tiin liit­tyy samat kri­tee­rit kuin ju­ris­tilla laa­dit­ta­vaan tes­ta­ment­tiin. Tes­ta­men­tin te­ki­jän tulee olla vä­hin­tään 18-vuo­tias. Li­säksi tes­ta­men­tin te­ki­jällä tulee olla riit­tävä hen­ki­nen kyky tes­ta­men­tin laa­ti­mi­seen. Tämä tar­koit­taa sitä, että tes­ta­men­tin­te­kijä pystyy ym­mär­tä­mään asia­kir­jan si­säl­lön ja sen vai­ku­tuk­set.

Myös 15-vuo­tias voi tehdä tes­ta­men­tin omai­suu­des­taan, jota hä­nellä it­sel­lään on oikeus hal­lita.

Tes­ta­men­tin saaja voi olla kuka ta­hansa

Tes­ta­men­tin saa­jasta ei ole ra­joi­tuk­sia laissa. Omai­suutta voi kui­ten­kin tes­ta­men­tata vain sel­lai­selle hen­ki­lölle, joka elää pe­rin­nön­jät­tä­jän kuol­lessa tai joka on sii­tetty ennen kuo­le­maa ja syntyy elä­vänä.

Li­säksi voit tes­ta­men­tata omai­suut­tasi myös yh­dis­tyk­selle, jär­jes­tölle, seu­ra­kun­nalle tai seu­ralle.

Pi­tääkö tes­ta­mentti re­kis­te­röidä?

Tes­ta­ment­tia ei re­kis­te­röidä. Tes­ta­men­tin voi säi­lyt­tää esi­mer­kiksi kotona tai pan­kissa tal­le­lo­ke­rossa.

On hyvä kertoa osak­kaille tai tes­ta­men­tin saa­jille, että tes­ta­mentti on ole­massa.

Katso, kuinka tes­ta­men­tin jäl­jen­nös to­dis­te­taan oi­keaksi

Tär­keim­mät asiat tes­ta­men­tista

 • Pe­rin­tö­ve­roon voi vai­kut­taa tes­ta­men­tilla.
 • Et voi sulkea rin­ta­pe­ril­listä täysin pois tes­ta­men­tilla eli tehdä heitä pe­rin­nöt­tö­mäksi. Rin­ta­pe­ril­li­sellä on oikeus tes­ta­men­tin la­kio­saan.
 • Tes­ta­men­tilla voit tur­vata kump­pa­nisi aseman. Oli kyse sitten avio­lii­tosta, avo­lii­tosta tai re­kis­te­röi­dystä pa­ri­suh­teesta voi kump­pa­nin aseman tur­vata tes­ta­men­tilla.
 • Tes­ta­men­tilla voi sulkea pe­rin­tönä saadun omai­suu­den avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle. Näin voi var­mis­taa pe­rin­tönä saadun omai­suu­den säi­ly­vän su­vussa ero­tessa.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu ottaa huo­mioon kaikki yllä olevat asiat. Ko­keile pal­ve­lua il­mai­seksi – saat val­miin asia­kir­jan la­dat­tua mak­set­tuasi pal­ve­lun.

Miten tes­ta­men­tilla voi vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­roon?

Pe­rin­tönä tai tes­ta­men­tilla saa­dusta omai­suu­desta täytyy maksaa pe­rin­tö­ve­roa. Veron mak­susta huo­leh­tii pe­rin­nön­saaja.

Saadun pe­rin­nön määrä vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­roon. Jos tes­ta­mentti on tehty laa­duk­kaasti, on sillä mah­dol­lis­tettu pe­rin­nön osit­tai­nen vas­taa­not­ta­mi­nen. Täl­löin pe­rin­nön­saaja voi valita, minkä verran hän vas­taa­not­taa pe­rin­töä.

Jos pe­rin­nön ottaa vas­taan vain osit­tain, voi jäl­jelle jäävän osuu­den siir­tää suo­raan it­sensä sijaan tu­le­ville rin­ta­pe­ril­li­sille. Ilman tes­ta­ment­tia pe­rintö joko ote­taan vas­taan, tai sitten ei.

Pe­rin­tö­ve­roon vai­kut­taa myös min­kä­laista omai­suutta on saanut pe­rin­nöksi.

Mihin ve­ro­luok­kaan omai­suu­den saaja kuuluu vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­roon. Tes­ta­men­tilla voi tes­ta­men­tata omai­suutta suvun ul­ko­puo­li­selle hen­ki­lölle, mutta täl­löin pe­rin­tö­ve­roa mak­se­taan enem­män kuin lä­hi­su­ku­lai­nen mak­saisi.

Ve­ro­hal­lin­nolta löytyy oh­jeita pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen ja mää­rään.

Rin­ta­pe­ril­li­sillä on tes­ta­men­tista huo­li­matta oikeus la­kio­saan

Pää­sään­töi­sesti tes­ta­men­tilla ei voi sulkea pois rin­ta­pe­ril­lis­ten oi­keutta la­kio­saan. Rin­ta­pe­ril­li­sillä on siis aina oikeus vaatia la­kio­saansa.

Kui­ten­kin hyvin laa­di­tulla tes­ta­men­tilla voi tehdä la­kio­san vaa­ti­mi­sesta, esi­mer­kiksi ennen jäl­jel­le­jää­neen puo­li­son kuo­le­maa, kan­nat­ta­ma­tonta.

Les­kellä on oikeus pitää yh­tei­nen koti ja­ka­mat­to­mana hal­lus­saan riip­pu­matta pe­ril­lis­ten tai tes­ta­men­tin saa­jien ja­ko­vaa­ti­muk­sista.

Omai­suu­den tes­ta­ment­taa­mi­nen hy­vän­te­ke­väi­syy­teen

Tes­ta­men­tilla voi tes­ta­men­tata omai­suu­den esi­mer­kiksi hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Omai­suutta voi tes­ta­men­tata esi­mer­kiksi yh­dis­tyk­sille.

Yh­dis­tyk­selle tai jär­jes­tölle tes­ta­ment­taa­mi­nen mah­dol­lis­taa, että pe­rin­nön­jät­täjä edis­tää ja jatkaa hänen ar­vo­jensa mu­kaista työtä. Näin pe­rin­nön­jät­täjä voi mää­rätä omai­suu­den ja­kau­tu­mi­sen omien ar­vo­jen mukaan.

Omai­suutta voi tes­ta­men­tata seu­ra­kun­nille, ur­hei­luseu­roille, tut­ki­mus­työtä esi­mer­kiksi har­vi­nai­sen sai­rau­den pa­ran­ta­mi­seksi te­ke­ville yh­tiöille ja ym­pä­ris­tön suo­je­lua edis­tä­välle jär­jes­tölle.

Esi­merk­kejä yh­dis­tyk­sistä ja ra­has­toista, joille omai­suutta on tes­ta­men­tattu:

 • WWF
 • Suomen Pu­nai­nen Risti
 • Pe­las­ta­kaa Lapset ry

Tes­ta­mentti ne­tissä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Tee yk­si­löity ja ju­ri­di­sesti pätevä tes­ta­mentti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Pal­ve­lumme kar­toit­taa ky­sy­mys­ten avulla ti­lan­teesi ja luo si­nulle yk­si­löi­dyn tes­ta­men­tin.

Voit lisätä yk­sit­täi­siä pe­ril­li­siä ja eri­lai­sia omai­suus­la­jeja, kuten mökin, asun­non tai auton. Voit myös mää­rit­tää pro­sent­tio­suu­det, joiden avulla omai­suu­tesi ja­kaan­tuu pe­ril­lis­ten tai hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö­jen kesken.

Tes­ta­mentti kuuluu Aatos Huo­le­ton -ti­lauk­seen, jonka hinta on 69 euroa/vuosi. Hoidat tes­ta­men­tin li­säksi kaikki tär­keät la­kia­sia­kir­jat samaan hin­taan sekä saat la­kia­pua aina tar­vit­taessa. Pal­velu var­mis­taa, että asia­kir­jasi ovat ajan ta­salla elä­män­ti­lan­tei­den muut­tuessa. Ti­lauk­sen voi pe­ruut­taa koska vain.

Päätä, kuka perii omai­suu­tesi. Tee tes­ta­mentti ne­tissä jo tänään - aloita tästä: