Itse tehty tes­ta­ment­ti ne­tis­sä 89 €

Henkilö selailemassa Aatoksen testamenttipalvelua.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
30.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin voi ny­ky­ään tehdä itse ne­tis­sä ilman käyn­tiä la­ki­toi­mis­toon. Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa ju­ri­di­ses­ti pätevä ja yk­si­löi­ty tes­ta­ment­ti maksaa vain 89 euroa.

Tes­ta­men­tin voi tehdä koko­naan itse. Vaikka tes­ta­ment­ti täyt­täi­si vaa­dit­ta­vat muo­to­vaa­ti­muk­set, ei asia­kir­ja vält­tä­mät­tä ole laa­du­kas tai pal­ve­le yk­si­lön tar­pei­ta.

Tes­ta­ment­ti on muo­to­vaa­ti­muk­sil­taan erit­täin tiukka, ja tämän vuoksi on hyvä käyt­tää apu­naan asian­tun­te­vaa pal­ve­lua, kuten la­ki­toi­mis­toa tai tehdä tes­ta­men­tin ne­tis­sä Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa. Näin si­nul­le tär­keät toi­veet tu­le­vat huo­mioi­duk­si ja laadit ha­lua­ma­si asia­kir­jan ker­ral­la oikein.

Aa­tok­ses­sa saat tehtyä hel­pos­ti laa­duk­kaan ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin omiin tar­pei­siin rää­tä­löi­ty­nä.

Kuinka tes­ta­ment­ti ne­tis­sä toimii?

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen ne­tis­sä on help­poa ja nopeaa Aa­tok­sen kautta. Sinun ei tar­vit­se tietää pe­rin­tö­lais­ta mitään. Vas­taat vain pal­ve­lun ky­sy­myk­siin. Voit myös muo­ka­ta omai­suus­la­je­ja sekä lisätä pe­ril­li­siä ha­lu­mal­la­si ta­val­la.

 1. Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen Aa­tok­ses­sa kestää noin 10 mi­nuut­tia.
 2. Ensin pal­ve­lu kar­toit­taa, ketkä ovat pe­ril­li­siä­si
 3. Tämän jäl­keen voit lis­tata omai­suu­te­si sekä toi­veet sen ja­kau­tu­mi­ses­ta pe­ril­li­sil­le.
 4. Pal­ve­lu eh­dot­taa, että min­kä­lai­nen tes­ta­ment­ti kan­nat­taa laatia.
 5. Li­säk­si saat suo­si­tel­lut ehdot tes­ta­ment­tiin, esi­mer­kik­si kuinka vält­tää suuret pe­rin­tö­ve­rot.
 6. Voit muo­ka­ta pal­ve­lun eh­do­tuk­sia sekä antaa li­sä­oh­jei­ta tes­ta­ment­tiin.
 7. Lo­puk­si voit ladata val­miin tes­ta­men­tin it­sel­le­si.
 8. Enää tar­vit­set kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set tes­ta­ment­tiin.

Näin help­poa ja nopeaa on tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen Aa­tok­sen kautta.

💡 Saat Aa­tok­sel­ta ohjeet siihen, ketkä ovat es­teet­tö­miä to­dis­ta­jia.

Mitä tes­ta­men­tis­sa voi mää­rä­tä?

Tes­ta­ment­ti on te­ho­kas tapa mää­rä­tä, miten pe­rin­tö ja­kau­tuu ja ke­nel­lä on oikeus pe­rin­töön.

Tes­ta­men­til­la voi mää­rä­tä paitsi en­sisi­jai­sen myös tois­si­jai­sen saajan. Tois­si­jais­mää­räyk­sel­lä mää­ri­tel­lään kuka saa omai­suu­den, jos en­sisi­jai­nen ei ota pe­rin­töä vas­taan tai kuka saa omai­suu­den en­si­saa­jan jäl­keen.

Tes­ta­men­til­la voi antaa hal­lin­ta­oi­keu­den tai omis­tusoi­keu­den pe­rin­tö­nä saa­tuun omai­suu­teen.

Hal­lin­ta­oi­keus on ikään kuin käyt­tö­oi­keus, joka oi­keut­taa esi­mer­kik­si omai­suu­des­ta saa­tui­hin tuot­toi­hin. Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tia kut­su­taan myös käyt­tö­oi­keus­tes­ta­men­tik­si.

Dy­naa­mi­nen tes­ta­ment­ti antaa pää­tös­val­taa myös tes­ta­men­tin saa­jil­le. Dy­naa­mi­sel­la tes­ta­men­til­la pe­rin­nön­saa­ja voi vai­kut­taa siihen, pal­jon­ko pe­rin­töä hän ottaa vas­taan.

💡 Tut­ki­muk­sen mukaan yli 35-vuo­ti­aat suo­ma­lai­set ovat kes­ki­mää­rin mak­sa­neet tes­ta­men­tis­ta 196 euroa. Laadit hen­ki­lö­koh­tai­sen tes­ta­men­tin hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti hin­taan 89 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Miksi tes­ta­ment­ti kan­nat­taa tehdä?

Tes­ta­ment­ti kan­nat­taa tehdä esi­mer­kik­si alla ole­vis­sa ti­lan­teis­sa.

 • haluat poi­ke­ta nor­maa­lis­ta pe­rin­nön­ja­ko­jär­jes­tyk­ses­tä,
 • haluat mi­ni­moi­da mak­set­ta­vat verot,
 • haluat tur­va­ta lesken aseman

Pe­rin­tö­ve­roon voi vai­kut­taa tes­ta­men­til­la. Siksi tes­ta­ment­ti kan­nat­taa esi­mer­kik­si omien lasten hy­väk­si tehdä.

Esi­merk­kien avulla tes­ta­men­tin hyödyt sel­ke­ne­vät. Esit­te­lem­me alla kaksi ti­lan­net­ta, joissa ha­vain­nol­lis­tam­me, kuinka pe­ri­mi­nen ta­pah­tuu tes­ta­men­til­la ja ilman tes­ta­ment­tia.

Esi­merk­ki 1: Tes­ta­ment­ti ja avio­pa­ri

Avio­pa­ri oli tehnyt tes­ta­men­tin, jolla he mää­rit­te­li­vät omai­suu­ten­sa siir­ty­mi­sen lap­sil­leen ja las­ten­lap­sil­leen vasta jäl­kim­mäi­sen­kin kuol­tua.

Les­kel­lä oli siis eli­ni­käi­nen hal­lin­ta­oi­keus yh­tei­seen asun­toon. Tes­ta­men­til­la oli tehty la­kio­san vaa­ti­mi­nen ennen jäl­kim­mäi­sen kuo­le­maa kan­nat­ta­mat­to­mak­si. Näin rin­ta­pe­ril­li­set eli lapset eivät saa asun­toa pe­rin­nök­si ennen kuin leski on kuol­lut.

Esi­merk­ki 2: Ilman tes­ta­ment­tia omai­suus siir­tyy rin­ta­pe­ril­li­sil­le

Ilman tes­ta­ment­tia ti­lan­tees­sa kaikki omai­suus olisi mennyt rin­ta­pe­ril­li­sil­le, eli lap­sil­le. Rin­ta­pe­ril­li­set voi­si­vat myös vaatia la­kio­saan­sa ennen lesken kuo­le­maa.

Esi­merk­ki 3: Avo­puo­li­sot ja tes­ta­ment­ti

Avo­puo­li­sot Mikko ja Aino olivat teh­neet tes­ta­men­tin, jonka mukaan puo­li­so sai hal­lin­ta­oi­keu­den pa­ris­kun­nan yh­tei­seen asun­toon. Kun jäl­keen­jää­nyt puo­li­son kuolee, avo­puo­li­soi­den yh­tei­nen omai­suus jaet­tai­siin tasan Mikon lasten ja Ainon lasten kesken.

Ilman tes­ta­ment­tia avo­puo­li­sol­la ei ole oi­keut­ta kuol­leen avo­puo­li­son omai­suu­teen.

Lue lisää: Kuinka tes­ta­ment­ti kan­nat­taa säi­lyt­tää?

Kuka saa tehdä tes­ta­men­tin?

Tes­ta­men­tin te­ki­jän tulee olla vä­hin­tään 18-vuo­tias. Li­säk­si tes­ta­men­tin te­ki­jäl­lä tulee olla riit­tä­vä hen­ki­nen kyky tes­ta­men­tin laa­ti­mi­seen. Tämä tar­koit­taa sitä, että tes­ta­men­tin­te­ki­jä pystyy ym­mär­tä­mään asia­kir­jan si­säl­lön ja sen vai­ku­tuk­set.

Myös 15-vuo­tias voi tehdä tes­ta­men­tin omai­suu­des­taan, jota hä­nel­lä it­sel­lään on oikeus hal­li­ta.

Tes­ta­men­tin saaja voi olla kuka ta­han­sa

Tes­ta­men­tin saa­jas­ta ei ole ra­joi­tuk­sia laissa. Omai­suut­ta voi kui­ten­kin tes­ta­men­tata vain sel­lai­sel­le hen­ki­löl­le, joka elää pe­rin­nön­jät­tä­jän kuol­les­sa tai joka on sii­tet­ty ennen kuo­le­maa ja syntyy elä­vä­nä.

Li­säk­si voit tes­ta­men­tata omai­suut­ta­si myös yh­dis­tyk­sel­le, jär­jes­töl­le, seu­ra­kun­nal­le tai seu­ral­le.

Pi­tää­kö tes­ta­ment­ti re­kis­te­röi­dä?

Tes­ta­ment­tia ei re­kis­te­röi­dä. Tes­ta­men­tin voi säi­lyt­tää esi­mer­kik­si kotona tai pan­kis­sa tal­le­lo­ke­ros­sa.

On hyvä kertoa osak­kail­le tai tes­ta­men­tin saa­jil­le, että tes­ta­ment­ti on ole­mas­sa.

Katso, kuinka tes­ta­men­tin jäl­jen­nös to­dis­te­taan oi­keak­si.

Tär­keim­mät asiat tes­ta­men­tis­ta

 • Pe­rin­tö­ve­roon voi vai­kut­taa tes­ta­men­til­la.
 • Et voi sulkea rin­ta­pe­ril­lis­tä täysin pois tes­ta­men­til­la eli tehdä heitä pe­rin­nöt­tö­mäk­si. Rin­ta­pe­ril­li­sel­lä on oikeus tes­ta­men­tin la­kio­saan.
 • Tes­ta­men­til­la voit tur­va­ta kump­pa­ni­si aseman. Oli kyse sitten avio­lii­tos­ta, avo­lii­tos­ta tai re­kis­te­röi­dys­tä pa­ri­suh­tees­ta voi kump­pa­nin aseman tur­va­ta tes­ta­men­til­la.
 • Tes­ta­men­til­la voi sulkea pe­rin­tö­nä saadun omai­suu­den avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le. Näin voi var­mis­taa pe­rin­tö­nä saadun omai­suu­den säi­ly­vän su­vus­sa ero­tes­sa.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu ottaa huo­mioon kaikki yllä olevat asiat. Ko­kei­le pal­ve­lua il­mai­sek­si – saat val­miin asia­kir­jan la­dat­tua mak­set­tua­si pal­ve­lun.

Miten tes­ta­men­til­la voi vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­roon?

Pe­rin­tö­nä tai tes­ta­men­til­la saa­dus­ta omai­suu­des­ta täytyy maksaa pe­rin­tö­ve­roa. Veron mak­sus­ta huo­leh­tii pe­rin­nön­saa­ja.

Saadun pe­rin­nön määrä vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­roon. Jos tes­ta­ment­ti on tehty laa­duk­kaas­ti, on sillä mah­dol­lis­tet­tu pe­rin­nön osit­tai­nen vas­taa­not­ta­mi­nen. Täl­löin pe­rin­nön­saa­ja voi valita, minkä verran hän vas­taa­not­taa pe­rin­töä.

Jos pe­rin­nön ottaa vas­taan vain osit­tain, voi jäl­jel­le jäävän osuu­den siir­tää suo­raan it­sen­sä sijaan tu­le­vil­le rin­ta­pe­ril­li­sil­le. Ilman tes­ta­ment­tia pe­rin­tö joko ote­taan vas­taan, tai sitten ei.

Pe­rin­tö­ve­roon vai­kut­taa myös min­kä­lais­ta omai­suut­ta on saanut pe­rin­nök­si.

Mihin ve­ro­luok­kaan omai­suu­den saaja kuuluu vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­roon. Tes­ta­men­til­la voi tes­ta­men­tata omai­suut­ta suvun ul­ko­puo­li­sel­le hen­ki­löl­le, mutta täl­löin pe­rin­tö­ve­roa mak­se­taan enem­män kuin lä­hi­su­ku­lai­nen mak­sai­si.

Ve­ro­hal­lin­nol­ta löytyy oh­jei­ta pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen ja mää­rään.

Rin­ta­pe­ril­li­sil­lä on tes­ta­men­tis­ta huo­li­mat­ta oikeus la­kio­saan

Pää­sään­töi­ses­ti tes­ta­men­til­la ei voi sulkea pois rin­ta­pe­ril­lis­ten oi­keut­ta la­kio­saan. Rin­ta­pe­ril­li­sil­lä on siis aina oikeus vaatia la­kio­saan­sa.

Kui­ten­kin hyvin laa­di­tul­la tes­ta­men­til­la voi tehdä la­kio­san vaa­ti­mi­ses­ta, esi­mer­kik­si ennen jäl­jel­le­jää­neen puo­li­son kuo­le­maa, kan­nat­ta­ma­ton­ta.

Les­kel­lä on oikeus pitää yh­tei­nen koti ja­ka­mat­to­ma­na hal­lus­saan riip­pu­mat­ta pe­ril­lis­ten tai tes­ta­men­tin saa­jien ja­ko­vaa­ti­muk­sis­ta.

Omai­suu­den tes­ta­ment­taa­mi­nen hy­vän­te­ke­väi­syy­teen

Tes­ta­men­til­la voi tes­ta­men­tata omai­suu­den esi­mer­kik­si hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Omai­suut­ta voi tes­ta­men­tata esi­mer­kik­si yh­dis­tyk­sil­le.

Yh­dis­tyk­sel­le tai jär­jes­töl­le tes­ta­ment­taa­mi­nen mah­dol­lis­taa, että pe­rin­nön­jät­tä­jä edis­tää ja jatkaa hänen ar­vo­jen­sa mu­kais­ta työtä. Näin pe­rin­nön­jät­tä­jä voi mää­rä­tä omai­suu­den ja­kau­tu­mi­sen omien ar­vo­jen mukaan.

Omai­suut­ta voi tes­ta­men­tata seu­ra­kun­nil­le, ur­hei­luseu­roil­le, tut­ki­mus­työ­tä esi­mer­kik­si har­vi­nai­sen sai­rau­den pa­ran­ta­mi­sek­si te­ke­vil­le yh­tiöil­le ja ym­pä­ris­tön suo­je­lua edis­tä­väl­le jär­jes­töl­le.

Esi­merk­ke­jä yh­dis­tyk­sis­tä ja ra­has­tois­ta, joille omai­suut­ta on tes­ta­men­tat­tu:

WWF

Suomen Pu­nai­nen Risti

Pe­las­ta­kaa Lapset ry

Tes­ta­ment­ti ne­tis­sä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Tee yk­si­löi­ty ja ju­ri­di­ses­ti pätevä tes­ta­ment­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Tes­ta­men­tin hinta on Aa­tok­ses­sa 89 euroa.

Pal­ve­lum­me kar­toit­taa ky­sy­mys­ten avulla ti­lan­tee­si ja luo si­nul­le yk­si­löi­dyn tes­ta­men­tin.

Voit lisätä yk­sit­täi­siä pe­ril­li­siä ja eri­lai­sia omai­suus­la­je­ja, kuten mökin, asun­non tai auton. Voit myös mää­rit­tää pro­sent­tio­suu­det, joiden avulla omai­suu­te­si ja­kaan­tuu pe­ril­lis­ten tai hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö­jen kesken.

Päätä, kuka perii omai­suu­te­si. Tee tes­ta­ment­ti ne­tis­sä jo tänään - aloita tästä: