4 syytä teh­dä tes­ta­ment­ti

testamentti.jpg
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
25.5.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­ment­ti kan­nat­taa tehdä, vaikka ei omis­tai­si huo­mat­ta­vaa va­ral­li­suut­ta. Oikein laa­dit­tu tes­ta­ment­ti turvaa lä­heis­te­si asemaa ja vä­hen­tää mak­set­ta­vien pe­rin­tö­ve­ro­jen määrää.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­sel­lä on lu­kui­sia hyö­ty­jä, kuten pe­rin­tö­suun­nit­te­lu, lesken aseman tur­vaa­mi­nen tai lä­hei­sis­tä huo­leh­ti­mi­nen.

Lis­ta­sim­me alle neljä tär­kein­tä syytä, miksi jo­kai­sen kan­nat­taa tehdä tes­ta­ment­ti.

1. Pidä huolta lä­hei­sis­tä­si ja turvaa ar­vo­je­si to­teu­tu­mi­nen

Tes­ta­men­til­la pidät huolta si­nul­le tär­keis­tä ih­mi­sis­tä ja tur­vaat ar­vo­je­si to­teu­tu­mi­sen myös tu­le­vai­suu­des­sa.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen sääs­tää sinun ja lä­heis­te­si aikaa, rahaa ja huolta. Näin olet val­miik­si miet­ti­nyt, kuinka omai­suu­te­si ja­kaan­tuu pe­ril­lis­te­si kesken.

Li­säk­si yleis­hyö­dyl­li­set yh­tei­söt voivat ottaa vas­taan omai­suut­ta tes­ta­men­til­la ilman pe­rin­tö­ve­roa. Tes­ta­men­til­la voit näin var­mis­taa omien ar­vo­jen to­teu­tu­mi­sen.

💡Myös lap­set­to­man tai nai­mat­to­man hen­ki­lön kan­nat­taa tehdä tes­ta­ment­ti. Näin voit itse valita, kuka perii omai­suu­te­si.

2. Turvaa kump­pa­ni­si asema

Rin­ta­pe­ril­li­sil­lä on oikeus vaatia la­kio­saa en­sim­mäi­sen puo­li­son kuo­le­man jäl­keen. Tätä oi­keut­ta ei voi kumota edes tes­ta­men­til­la.

Huo­lel­li­ses­ti laa­di­tul­la tes­ta­men­til­la voi­daan kui­ten­kin la­kio­san vaa­ti­mi­ses­ta tehdä kan­nat­ta­ma­ton­ta.

Jos täl­lai­nen tes­ta­ment­ti laa­di­taan, voi rin­ta­pe­ril­li­nen edel­leen vaatia la­kio­saan­sa, mutta hän ei sil­loin saa kuin vain tämän la­kio­san. Yli­me­ne­vä osuus jae­taan tasan niiden rin­ta­pe­ril­lis­ten kesken, jotka eivät la­kio­saa vaa­ti­neet.

Eloon­jää­neen puo­li­son hy­väk­si teh­dään usein hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti. Hal­lin­ta­oi­keus ei kui­ten­kaan anna puo­li­sol­le oi­keut­taa vaih­taa tai myydä asun­toa. Hän tar­vit­see luvan asun­non myy­mi­seen pe­ril­li­sil­tä.

Puo­li­so tar­vit­sisi omis­tusoi­keu­den, mutta sil­loin hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin tuomat ve­ro­hyö­dyt me­ne­tet­täi­siin. Tes­ta­men­tis­sa voi­daan kui­ten­kin antaa mää­räys, jonka mukaan les­kel­lä on oikeus it­se­näi­ses­ti vaih­taa ja myydä asunto.

💡 Vuonna 2023 tehdyn poh­jois­mai­sen tut­ki­muk­sen mukaan tes­ta­ment­ti on suo­ma­lais­ten suo­si­tuin la­kia­sia­kir­ja. Jopa 23 pro­sen­til­la yli 35-vuo­tiais­ta suo­ma­lai­sis­ta on tes­ta­ment­ti laa­tidt­tu­na.

3. Pe­rin­tö­ve­ron mää­rään voi vai­kut­taa huo­mat­ta­vas­ti

Tes­ta­men­til­la voit vä­hen­tää pe­ril­lis­te­si pe­rin­tö­ve­ron määrää huo­mat­ta­vas­ti.

Riip­puen tah­dos­ta­si ja ti­lan­tees­ta­si esi­mer­kik­si kiin­teis­tö­jen tai asun­to­jen osalta omis­tus- ja hal­lin­ta­oi­keus voi­daan antaa eri hen­ki­löil­le. Tässä ti­lan­tees­sa pe­rin­tö­ve­roa mak­se­taan vain siitä omai­suu­den ar­vos­ta, josta on tehty hal­lin­ta­oi­keu­den arvoa vas­taa­va vä­hen­nys.

Voit myös antaa pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin saa­jal­le tes­ta­men­tin suh­teen, jol­loin he voivat itse päät­tää missä määrin he ot­ta­vat pe­rin­töä vastaa. Tämä ei ole kak­sin­ker­tai­sen ve­ro­tuk­sen vuoksi mah­dol­lis­ta ilman tes­ta­men­tin te­ke­mis­tä.

💡 Tie­sit­kö, että pe­ril­lis­ten täytyy tehdä eril­li­nen pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus, mikäli vain­ajan ko­ti­paik­ka­kun­ta ei ollut Suo­mes­sa.

4. Vältä pe­rin­tö­rii­dat

Tes­ta­men­tin laa­ti­mal­la voi eh­käis­tä pe­rin­tö­rii­to­ja ja var­mis­taa, että kuo­le­man jäl­keen lä­hei­sil­lä on selvät toi­min­taoh­jeet omai­suu­den suh­teen.

Omai­suu­den ja­ka­mi­seen liit­ty­vät asiat tulee rat­kais­ta jo vii­meis­tään kolmen kuu­kau­den ku­lut­tua kuo­le­mas­ta. Vain­ajan me­neh­ty­mi­sen jäl­kei­nen aika on hyvä käyt­tää su­ru­työ­hön eikä rahaan liit­ty­vien asioi­den jär­jes­tä­mi­seen.

Tämän var­mis­ta­mi­sek­si tes­ta­ment­ti kan­nat­taa tehdä. Vaikka omai­suut­ta ei olisi mer­kit­tä­väs­ti, on sen ja­ka­mi­nen tes­ta­men­til­la jär­ke­vää.

Pe­rin­tö­rii­dat syn­ty­vät usein, kun esi­nei­tä, joilla on tun­near­voa, ryh­dy­tään ja­ka­maan. Tes­ta­men­til­la voit mää­rä­tä su­vus­sa kul­ke­neet esi­neet tai muun rak­kaan esi­neis­tön tie­tyil­le hen­ki­löil­le. Näin tes­ta­men­tin saa­jal­le pe­rin­nön­ja­ko muo­dos­tuu hel­pom­mak­si.

Lue lisää: Tes­ta­men­tin jäl­jen­nök­sen oi­keak­si to­dis­ta­mi­nen

Laadi tes­ta­ment­ti ne­tis­sä hel­pos­ti

Yksi suo­si­tuim­mis­ta ta­vois­ta on tehdä tes­ta­ment­ti ne­tis­sä käyt­tä­mäl­lä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua. Pal­ve­lum­me kar­toit­taa juuri sinun ti­lan­tee­si ja laatii toi­vei­de­si mukaan ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin hin­taan 89 euroa.

Voit myös tehdä tes­ta­men­tin la­ki­toi­mis­tos­sa tai pan­kis­sa. Ju­ris­tit usein las­kut­ta­vat tun­ti­ve­loit­tei­ses­ti, joten tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen voi maksaa yli tuhat euroa. Li­säk­si ju­ris­tin laa­ti­man tes­ta­ment­ti vaatii useita hen­ki­lö­koh­tai­sia käyn­te­jä.

In­ter­ne­tis­tä löytyy eri­lai­sia il­mai­sia pohjia tes­te­men­tin te­ke­mi­seen. Il­mai­nen tes­ta­ment­ti­mal­li har­voin vastaa kui­ten­kaan yk­si­löl­li­siin toi­vei­siin tai on muo­to­vaa­ti­muk­sil­taan lain­mu­kai­nen.

Eri­lai­sia tes­ta­ment­te­ja on mo­nen­lai­sia, mutta yk­si­löl­li­ses­ti laa­dit­tu asia­kir­ja on usein monen eri tes­ta­men­tin se­koi­tus.

Tes­ta­ment­ti heti val­miik­si Aa­tok­ses­sa

Tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen käy no­peas­ti ja hel­pos­ti, esi­mer­kik­si omalta ko­ti­soh­val­ta. Pal­ve­lu huo­mioi toi­vee­si, vaa­ti­muk­se­si sekä eri­tyis­tar­pee­si tes­ta­men­tin laa­ti­mi­ses­sa.

Voit lisätä yk­sit­täi­siä omai­suus­la­je­ja, kuten mökin, asun­non, auton tai tai­de­kokoel­man. Li­säk­si voit lisätä tai muo­ka­ta pe­ril­li­siä­si hel­pos­ti. Vaih­toeh­toi­ses­ti voit mää­rit­tää pro­sen­tu­aa­li­set osuu­det, jotka pe­ril­li­set saavat.

Tes­ta­men­tin luo­mi­seen menee aikaa noin 10 mi­nuut­tia. Mak­set­tua­si asia­kir­jan, saat la­dat­tua val­miin tes­ta­men­tin heti it­sel­le­si. Al­le­kir­joi­ta tes­ta­ment­ti itse sekä hanki kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set, jotta tes­ta­ment­ti on lain­voi­mai­nen.

Tee tes­ta­ment­ti it­sel­le­si jo tänään.