4 syytä teh­dä tes­ta­ment­ti

testamentti.jpg
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
25.5.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­mentti kan­nat­taa tehdä, vaikka ei omis­taisi huo­mat­ta­vaa va­ral­li­suutta. Oikein laa­dittu tes­ta­mentti turvaa lä­heis­tesi asemaa ja vä­hen­tää mak­set­ta­vien pe­rin­tö­ve­ro­jen määrää.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­sellä on lu­kui­sia hyö­tyjä, kuten pe­rin­tö­suun­nit­telu, lesken aseman tur­vaa­mi­nen tai lä­hei­sistä huo­leh­ti­mi­nen.

Lis­ta­simme alle neljä tär­keintä syytä, miksi jo­kai­sen kan­nat­taa tehdä tes­ta­mentti.

1. Pidä huolta lä­hei­sis­täsi ja turvaa ar­vo­jesi to­teu­tu­mi­nen

Tes­ta­men­tilla pidät huolta si­nulle tär­keistä ih­mi­sistä ja tur­vaat ar­vo­jesi to­teu­tu­mi­sen myös tu­le­vai­suu­dessa.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen sääs­tää sinun ja lä­heis­tesi aikaa, rahaa ja huolta. Näin olet val­miiksi miet­ti­nyt, kuinka omai­suu­tesi ja­kaan­tuu pe­ril­lis­tesi kesken.

Li­säksi yleis­hyö­dyl­li­set yh­tei­söt voivat ottaa vas­taan omai­suutta tes­ta­men­tilla ilman pe­rin­tö­ve­roa. Tes­ta­men­tilla voit näin var­mis­taa omien ar­vo­jen to­teu­tu­mi­sen.

💡Myös lap­set­to­man tai nai­mat­to­man hen­ki­lön kan­nat­taa tehdä tes­ta­mentti. Näin voit itse valita, kuka perii omai­suu­tesi.

2. Turvaa kump­pa­nisi asema

Rin­ta­pe­ril­li­sillä on oikeus vaatia la­kio­saa en­sim­mäi­sen puo­li­son kuo­le­man jäl­keen. Tätä oi­keutta ei voi kumota edes tes­ta­men­tilla.

Huo­lel­li­sesti laa­di­tulla tes­ta­men­tilla voi­daan kui­ten­kin la­kio­san vaa­ti­mi­sesta tehdä kan­nat­ta­ma­tonta.

Jos täl­lai­nen tes­ta­mentti laa­di­taan, voi rin­ta­pe­ril­li­nen edel­leen vaatia la­kio­saansa, mutta hän ei sil­loin saa kuin vain tämän la­kio­san. Yli­me­nevä osuus jae­taan tasan niiden rin­ta­pe­ril­lis­ten kesken, jotka eivät la­kio­saa vaa­ti­neet.

Eloon­jää­neen puo­li­son hy­väksi teh­dään usein hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti. Hal­lin­ta­oi­keus ei kui­ten­kaan anna puo­li­solle oi­keut­taa vaih­taa tai myydä asun­toa. Hän tar­vit­see luvan asun­non myy­mi­seen pe­ril­li­siltä.

Puo­liso tar­vit­sisi omis­tusoi­keu­den, mutta sil­loin hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin tuomat ve­ro­hyö­dyt me­ne­tet­täi­siin. Tes­ta­men­tissa voi­daan kui­ten­kin antaa mää­räys, jonka mukaan les­kellä on oikeus it­se­näi­sesti vaih­taa ja myydä asunto.

💡 Vuonna 2023 tehdyn poh­jois­mai­sen tut­ki­muk­sen mukaan tes­ta­mentti on suo­ma­lais­ten suo­si­tuin la­kia­sia­kirja. Jopa 23 pro­sen­tilla yli 35-vuo­tiaista suo­ma­lai­sista on tes­ta­mentti laa­tidt­tuna.

3. Pe­rin­tö­ve­ron mää­rään voi vai­kut­taa huo­mat­ta­vasti

Tes­ta­men­tilla voit vä­hen­tää pe­ril­lis­tesi pe­rin­tö­ve­ron määrää huo­mat­ta­vasti.

Riip­puen tah­dos­tasi ja ti­lan­tees­tasi esi­mer­kiksi kiin­teis­tö­jen tai asun­to­jen osalta omis­tus- ja hal­lin­ta­oi­keus voi­daan antaa eri hen­ki­löille. Tässä ti­lan­teessa pe­rin­tö­ve­roa mak­se­taan vain siitä omai­suu­den ar­vosta, josta on tehty hal­lin­ta­oi­keu­den arvoa vas­taava vä­hen­nys.

Voit myös antaa pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin saa­jalle tes­ta­men­tin suh­teen, jol­loin he voivat itse päät­tää missä määrin he ot­ta­vat pe­rin­töä vastaa. Tämä ei ole kak­sin­ker­tai­sen ve­ro­tuk­sen vuoksi mah­dol­lista ilman tes­ta­men­tin te­ke­mistä.

💡 Tie­sitkö, että pe­ril­lis­ten täytyy tehdä eril­li­nen pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus, mikäli vai­na­jan ko­ti­paik­ka­kunta ei ollut Suo­messa.

4. Vältä pe­rin­tö­rii­dat

Tes­ta­men­tin laa­ti­malla voi eh­käistä pe­rin­tö­rii­toja ja var­mis­taa, että kuo­le­man jäl­keen lä­hei­sillä on selvät toi­min­taoh­jeet omai­suu­den suh­teen.

Omai­suu­den ja­ka­mi­seen liit­ty­vät asiat tulee rat­kaista jo vii­meis­tään kolmen kuu­kau­den ku­lut­tua kuo­le­masta. Vai­na­jan me­neh­ty­mi­sen jäl­kei­nen aika on hyvä käyt­tää su­ru­työ­hön eikä rahaan liit­ty­vien asioi­den jär­jes­tä­mi­seen.

Tämän var­mis­ta­mi­seksi tes­ta­mentti kan­nat­taa tehdä. Vaikka omai­suutta ei olisi mer­kit­tä­västi, on sen ja­ka­mi­nen tes­ta­men­tilla jär­ke­vää.

Pe­rin­tö­rii­dat syn­ty­vät usein, kun esi­neitä, joilla on tun­near­voa, ryh­dy­tään ja­ka­maan. Tes­ta­men­tilla voit mää­rätä su­vussa kul­ke­neet esi­neet tai muun rak­kaan esi­neis­tön tie­tyille hen­ki­löille. Näin tes­ta­men­tin saa­jalle pe­rin­nön­jako muo­dos­tuu hel­pom­maksi.

Lue lisää: Tes­ta­men­tin jäl­jen­nök­sen oi­keaksi to­dis­ta­mi­nen

Laadi tes­ta­mentti ne­tissä hel­posti

Yksi suo­si­tuim­mista ta­voista on tehdä tes­ta­mentti ne­tissä käyt­tä­mällä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua. Pal­ve­lumme kar­toit­taa juuri sinun ti­lan­teesi ja laatii toi­vei­desi mukaan ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin hin­taan 89 euroa.

Voit myös tehdä tes­ta­men­tin la­ki­toi­mis­tossa tai pan­kissa. Ju­ris­tit usein las­kut­ta­vat tun­ti­ve­loit­tei­sesti, joten tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen voi maksaa yli tuhat euroa. Li­säksi ju­ris­tin laa­ti­man tes­ta­mentti vaatii useita hen­ki­lö­koh­tai­sia käyn­tejä.

In­ter­ne­tistä löytyy eri­lai­sia il­mai­sia pohjia tes­te­men­tin te­ke­mi­seen. Il­mai­nen tes­ta­ment­ti­malli har­voin vastaa kui­ten­kaan yk­si­löl­li­siin toi­vei­siin tai on muo­to­vaa­ti­muk­sil­taan lain­mu­kai­nen.

Eri­lai­sia tes­ta­ment­teja on mo­nen­lai­sia, mutta yk­si­löl­li­sesti laa­dittu asia­kirja on usein monen eri tes­ta­men­tin se­koi­tus.

Tes­ta­mentti heti val­miiksi Aa­tok­sessa

Tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen käy no­peasti ja hel­posti, esi­mer­kiksi omalta ko­ti­soh­valta. Pal­velu huo­mioi toi­veesi, vaa­ti­muk­sesi sekä eri­tyis­tar­peesi tes­ta­men­tin laa­ti­mi­sessa.

Voit lisätä yk­sit­täi­siä omai­suus­la­jeja, kuten mökin, asun­non, auton tai tai­de­ko­koel­man. Li­säksi voit lisätä tai muo­kata pe­ril­li­siäsi hel­posti. Vaih­toeh­toi­sesti voit mää­rit­tää pro­sen­tu­aa­li­set osuu­det, jotka pe­ril­li­set saavat.

Tes­ta­men­tin luo­mi­seen menee aikaa noin 10 mi­nuut­tia. Mak­set­tuasi asia­kir­jan, saat la­dat­tua val­miin tes­ta­men­tin heti it­sel­lesi. Al­le­kir­joita tes­ta­mentti itse sekä hanki kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set, jotta tes­ta­mentti on lain­voi­mai­nen.

Tee tes­ta­mentti it­sel­lesi jo tänään.