Tes­ta­men­tin saaja: oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­det

Höyryävä kahvi ja kirja
Marjut Päkki
Marjut
5.6.2023 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin saaja saa tes­ta­ment­ti­mää­räyk­sen mu­kai­ses­ti omai­suut­ta it­sel­leen. Omai­suu­den li­säk­si tes­ta­ment­ti­mää­räys luo mah­dol­li­ses­ti eri­lai­sia oi­keuk­sia sekä vel­vol­li­suuk­sia, jotka on tär­ke­ää tuntea.

Tes­ta­men­tin saajan oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­det riip­pu­vat paljon tes­ta­ment­ti­tyy­pis­tä.

  • Omai­suut­ta on mah­dol­lis­ta antaa en­sin­nä­kin yleis­tes­ta­men­til­la, jolla voi­daan mää­rä­tä koko omai­suu­des­ta tai tie­tys­tä osasta siitä.
  • Omai­suut­ta voi­daan antaa myös eri­tyis­tes­ta­men­til­la eli le­gaa­til­la. Täl­löin tes­ta­men­tin saa­jal­le an­ne­taan tietty esine tai ra­ha­mää­rä.

Tes­ta­ment­ti­tyyp­pien vä­lil­lä on eroa siinä, min­kä­lai­sen aseman ne luovat saa­jal­leen. Esi­mer­kik­si eri­tyis­tes­ta­men­tin ja yleis­tes­ta­men­tin luomat oi­keu­det eroa­vat toi­sis­taan.

Myös omis­tusoi­keus- ja käyt­tö­oi­keus­oi­keus­tes­ta­men­tin luomat oi­keu­det poik­kea­vat toi­sis­taan eten­kin ve­ro­tuk­sel­li­ses­sa mie­les­sä.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa ker­rom­me mo­ni­puo­li­ses­ti, mikä on tes­ta­men­tin saajan asema, ja mitä hänen täytyy tehdä saa­dak­seen tes­ta­ment­tiin il­moi­tet­tu pe­rin­tö.

Tes­ta­men­tin saaja kuo­lin­pe­sän osak­kaa­na

Yleis­tes­ta­men­tin saa­jas­ta tulee kuo­lin­pe­sän osakas. Kuo­lin­pe­sän osak­kaa­na hän on oi­keu­tet­tu käyt­tä­mään kaik­kia osak­kaal­le kuu­lu­via oi­keuk­sia. Yleis­tes­ta­men­tin saajan oi­keu­det ovat siis pit­käl­ti samat kuin pe­ril­li­sel­lä.

Kuo­lin­pe­sän osak­kaan oi­keuk­sia on paljon, mutta kes­kei­sin ta­voi­te on kuo­lin­pe­sän omai­suu­den hal­lit­se­mi­nen yh­des­sä muiden osak­kai­den kanssa. Osak­kaan oi­keu­det liit­ty­vät ni­me­no­maan pe­sän­hal­lin­toon, sen jär­jes­tä­mi­seen sekä pesän sel­vit­tä­mi­seen ja ja­ka­mi­seen. 

Kuo­lin­pe­sän osak­kaa­na yleis­tes­ta­men­tin saa­jaan koh­dis­tu­vat myös kuo­lin­pe­sän osak­kaan vel­vol­li­suu­det. Nekin liit­ty­vät pe­sän­hal­lin­toon sekä pesän sel­vit­tä­mi­seen ja ja­ka­mi­seen

💡 Tes­ta­men­tin saajan vel­vol­li­suu­det kui­ten­kin poik­kea­vat pe­ril­li­sen vel­vol­li­suuk­sis­ta, kuten jäl­jem­pä­nä kä­si­tel­lään.

Le­gaat­ti ja tes­ta­men­tin saajan oi­keu­det

Eri­tyis­tes­ta­men­tin saaja ei ole suo­raan eri­tyis­tes­ta­men­tin eli le­gaa­tin pe­rus­teel­la kuo­lin­pe­sän osakas. Hä­nel­lä ei siten ole pesän osak­kaan oi­keuk­sia.

Pesän osak­kaan oi­keu­det voivat kui­ten­kin olla eri­tyis­tes­ta­men­tin saa­jal­la sil­loin, kun oikeus niihin syntyy muuta kautta.

Esi­mer­kik­si rin­ta­pe­ril­li­sel­le voi­daan antaa myös eri­tyis­tes­ta­ment­ti. Täl­löin hä­nel­lä on pesän osak­kaan oi­keu­det pe­ril­lis­a­se­man joh­dos­ta.

Eri­tyis­tes­ta­men­tin saa­jal­la on kui­ten­kin oikeus joi­hin­kin kuo­lin­pe­sän osak­kaan oi­keuk­siin ilman pe­sän­osak­kaan asemaa. Hä­nel­lä on esi­mer­kik­si oikeus hakea pe­sän­sel­vit­tä­jän mää­räys­tä kuo­lin­pe­sään.

Eri­tyis­tes­ta­men­tin saa­jal­le on pe­rin­tö­kaa­ren no­jal­la luo­vu­tet­ta­va hä­nel­le tes­ta­men­tat­tu omai­suus niin pian kuin se on mah­dol­lis­ta ke­nen­kään oi­keut­ta louk­kaa­mat­ta.

Yleen­sä le­gaat­ti täy­te­tään­kin ja­ka­mat­to­mas­ta pe­säs­tä. Mää­räys suo­je­lee eri­tyis­tes­ta­men­tin saajan oi­keut­ta hä­nel­le tes­ta­men­tat­tuun omai­suu­teen, sillä hä­nel­lä ei ole kuo­lin­pe­sän osak­kaan oi­keuk­sia tu­ke­naan.

Tes­ta­men­tin saa­jal­la oikeus pe­rin­töön 10 vuotta vain­ajan kuo­le­mas­ta

Tes­ta­men­tin saa­jal­la on myös vel­vol­li­suuk­sia. Tes­ta­men­tin saajan tulee toimia ak­tii­vi­ses­ti saa­dak­seen omai­suu­den it­sel­leen.

Oikeus tes­ta­ment­tiin tulee saat­taa voi­maan vii­meis­tään kym­me­nes­sä vuo­des­sa tes­ta­men­tin te­ki­jän kuo­le­mas­ta. Jos oi­keut­ta ei saa­te­ta voi­maan, myös oikeus tes­ta­men­tat­tuun omai­suu­teen me­ne­te­tään.

Kym­me­nen vuoden mää­rä­ai­ka lähtee aina ku­lu­maan tes­ta­men­tin te­ki­jän kuo­le­mas­ta, vaikka  saaja ei tie­täi­si hänen hy­väk­seen teh­dys­tä tes­ta­men­tis­ta.

Tes­ta­men­tin saajan tie­dok­sian­to­vel­vol­li­suus

Tes­ta­men­tin saajan vel­vol­li­suu­te­na on myös vel­vol­li­suus antaa tes­ta­ment­ti tie­dok­si pe­ril­li­sil­le. Oikeus tes­ta­ment­tiin voi­daan saat­taa voi­maan tällä tie­dok­sian­nol­la.

Tie­dok­sian­to on teh­tä­vä jo­kai­sel­le pe­ril­li­sel­le erik­seen ja se tulee koh­dis­taa pe­ril­li­sel­le it­sel­leen. Esi­mer­kik­si pe­sän­sel­vit­tä­jäl­le tehty tie­dok­sian­to ei ole riit­tä­vä.

Jos tes­ta­men­tin saajia on useita, koskee kaik­kia heitä sa­man­lai­nen tie­don­an­to­vel­vol­li­suus. Yhden tes­ta­men­tin saajan tekemä tie­dok­sian­to hyö­dyt­tää kui­ten­kin muita tes­ta­men­tin saajia. Yhden saajan tekemä tie­dok­sian­to lue­taan mui­den­kin saa­jien hy­väk­si.

💡 Lue, mitä Walt Dis­neyn, Ma­ri­lyn Mon­roen ja Eli­sa­beth II:n tes­ta­men­tit si­säl­tä­vät

To­dis­teel­li­nen tie­dok­sian­to

Tes­ta­men­tin saajan tie­dok­sian­to tulee tehdä to­dis­teel­li­ses­ti. Tämä tar­koit­taa yleen­sä tes­ta­ment­tiin tehtyä tie­dok­sian­to­mer­kin­tää. Tie­dok­sian­to voi­daan tehdä myös eril­li­sel­lä asia­kir­jal­la.

Pe­ril­li­sil­le tulee myös antaa tes­ta­ment­ti­jäl­jen­nös, joka on to­dis­tet­tu oi­keak­si.

Tie­dok­sian­nol­le ei ole eril­lis­tä mää­rä­ai­kaa. Se on kui­ten­kin teh­tä­vä sa­mas­sa ajassa, kuin oikeus tes­ta­ment­tiin on saa­tet­ta­va voi­maan.

Tes­ta­men­tin saajan täy­tän­töön­pa­no­vel­vol­li­suus

Pe­rin­tö­kaa­ren mukaan tes­ta­men­tin saajan tehdä tes­ta­men­tin toi­meen­pa­no eli aloit­taa kuo­lin­pe­sän omai­suus sel­vi­te­tään ja jae­taan sil­loin, kun vai­na­ja on tes­ta­men­tan­nut omai­suut­taan.

Yleen­sä ky­sees­sä on tiet­tyä omai­suut­ta kos­ke­va tes­ta­ment­ti­mää­räys. Se voi koskea myös muuta tes­ta­men­tin te­ki­jän ha­lua­maa yleis­hyö­dyl­lis­tä asiaa, johon tes­ta­men­tin tekijä haluaa omai­suut­ta käy­tet­tä­vän.

Täl­lai­nen mää­räys voi koskea esi­mer­kik­si hänen hau­tan­sa hoitoa. Tes­ta­men­tin saaja on vel­voi­tet­tu to­teut­ta­maan ky­sei­sen mää­räyk­sen.

Yleis­tes­ta­men­tin saaja voi olla vel­voi­tet­tu toi­meen­pa­ne­maan myös eri­tyis­tes­ta­men­tin saajan hy­väk­si tehdyn mää­räyk­sen. 

Voiko tes­ta­men­tin saaja antaa pe­rin­töä eteen­päin?

Tes­ta­men­tin saaja voi tes­ta­men­tin te­ki­jän kuol­tua luo­vut­taa toi­sel­le hen­ki­löl­le pe­sä­osuu­ten­sa. Mo­nes­ti täl­lai­nen luo­vu­tus teh­dään esi­mer­kik­si oman lapsen hy­väk­si. Pe­rin­tö­kaa­ren mukaan tämä tulee tehdä kir­jal­li­ses­ti.

Tes­ta­men­ta­tun omai­suu­den voi myös myydä tai lo­pul­ta myös tes­ta­men­tata eteen­päin. Omai­suu­den voi kui­ten­kin tes­ta­men­tata vain, jos tes­ta­men­tis­sa ei ole an­net­tu tois­si­jais­mää­räys­tä.

Tois­si­jais­mää­räys se­li­tet­ty­nä

Tois­si­jais­mää­räyk­ses­tä on kyse sil­loin, kun omai­suus tes­ta­men­tataan ensin en­sim­mäi­sel­le tes­ta­men­tin saa­jal­le eli en­si­saa­jal­le. Tämän kuol­tua omai­suus siir­tyy tois­si­jais­mää­räyk­sen no­jal­la toi­sel­le tes­ta­men­tin saa­jal­le eli tois­si­jai­sel­le saa­jal­le.

Täl­lais­ta tes­ta­ment­tia kut­su­taan ra­joi­te­tuk­si omis­tusoi­keus­tes­ta­men­tik­si.

Tes­ta­men­tin en­si­saa­ja ei saa täysin samoja oi­keuk­sia hä­nel­le tes­ta­men­tat­tuun omai­suu­teen, kuin täyden omis­tusoi­keu­den omai­suu­teen saava hen­ki­lö. Hän voi kui­ten­kin eläes­sään käyt­tää, myydä tai lah­joit­taa saa­maan­sa omai­suut­ta täy­del­lä omis­tusoi­keu­del­la.

Tois­si­jai­nen saaja ei voi en­si­saa­jan eläes­sä puut­tua en­si­saa­jan toi­min­taan omai­suu­den hal­lin­nan suh­teen. Hänen tur­va­naan on kui­ten­kin se, ettei en­si­saa­ja pysty tes­ta­ment­taa­maan omai­suut­ta eteen­päin.

Voiko tes­ta­men­tin saaja olla ot­ta­mat­ta pe­rin­töä vas­taan?

Tes­ta­men­tin saaja voi luopua hänen hy­väk­seen teh­dys­tä tes­ta­men­tis­ta. Tes­ta­men­tin saaja voi ottaa pe­rin­töä vas­taan myös vain osit­tain.

Oikeus luo­pu­mi­seen on kui­ten­kin pe­rin­tö­kaa­ren mukaan vain sil­loin, jos saaja ei ole jo ryh­ty­nyt toi­miin, joiden pe­rus­teel­la hänen kat­so­taan ot­ta­neen pe­rin­nön vas­taan.

Luo­pu­mi­nen tulee tehdä kir­jal­li­ses­ti.

Tes­ta­men­tin saaja ja ve­ro­tus

Tes­ta­men­til­la voi­daan tehdä myös ve­ro­suun­nit­te­lua. Esi­mer­kik­si omai­suu­den hal­lin­ta­oi­keu­den tes­ta­men­til­la saava ei maksa veroa ol­len­kaan.

Omis­tusoi­keu­den saaja on vuo­ros­taan pe­rin­tö­ve­ro­vel­vol­li­nen. Tes­ta­ment­ti­tyy­pin va­lin­nal­la voi­daan siis vai­kut­taa huo­mat­ta­vas­ti tes­ta­men­tin saajan ase­maan ve­ro­tuk­sel­li­ses­ti.

Tes­ta­men­tin tekijä voi antaa tes­ta­men­tin saa­jal­le pää­tös­val­taa niin kut­su­tun op­tio­va­pau­den muo­dos­sa.

Op­tio­va­pau­den mukaan tes­ta­men­tin saaja voi valita hä­nel­le tu­le­van omai­suu­den ja sen laadun. Täl­lai­sel­la mää­räyk­sel­lä voi olla eten­kin pe­rin­tö­ve­ron mi­ni­moi­mi­sen ta­voi­te.

Tes­ta­men­tit hel­pos­ti Aa­tok­ses­sa

Luot vai­vat­ta ha­lua­ma­si tes­ta­men­tin Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Valmis asia­kir­ja maksaa 89 euroa ja saat tar­vit­taes­sa il­mais­ta la­kia­pua ju­ris­teil­tam­me.

Pal­ve­lum­me kar­toit­taa ti­lan­tee­si ja toi­vee­si esit­tä­mäl­lä ky­sy­myk­siä, joihin voit vas­tata va­lit­se­mal­la so­pi­van vaih­toeh­don. Kun olemme luo­neet eh­do­tuk­sen tes­ta­men­tis­ta­si, voit va­paas­ti lisätä omai­suus­la­je­ja, tes­ta­men­tin saajia tai ehtoja.

Se­li­täm­me tar­jo­tut ehdot aina yk­sin­ker­tai­ses­ti, jotta ym­mär­rät, mitä ne tar­koit­ta­vat käy­tän­nös­sä.

Ko­kei­le il­mai­sek­si, kuinka help­poa tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on

Pääset alta ko­kei­le­maan pal­ve­luam­me il­mai­sek­si ja tes­taa­maan, kuinka pä­te­vän tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on­nis­tuu.

Tes­ta­men­tin saaja: muis­ti­lis­ta

Eten­kin seu­raa­vis­ta asiois­ta tes­ta­men­tin saajan on siis tär­ke­ää olla tie­toi­nen:

  1. tes­ta­men­tin tie­dok­sian­to
  2. tes­ta­ment­ti­tyy­pin saa­jal­leen luomat oi­keu­det
  3. lu­keu­tuu­ko tes­ta­ment­tiin tar­koi­te­mää­räyk­siä
  4. onko tes­ta­men­tin tekijä an­ta­nut saa­jal­le optio-oi­keu­den, jonka avulla on mah­dol­lis­ta mi­ni­moi­da pe­rin­tö­ve­ro