Tes­ta­mentti – il­mai­nen malli

Kansalliskirjaston hyllyt ja miespatsaita
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
30.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin voi luoda il­mai­sen tes­ta­ment­ti­poh­jan avulla. Säästö itse kir­joit­ta­malla ei la­ki­asioissa vält­tä­mättä kan­nata, jos haluat var­mis­tua tah­tosi to­teu­tu­mi­sesta.

Tes­ta­men­tin il­mai­nen pohja antaa suun­taa siitä, mitä kaik­kea asia­kir­jaan voi si­säl­lyt­tää. Jo­kai­sen hen­ki­lön vii­mei­nen tahto on kui­ten­kin eri­lai­nen ja omai­suus­la­jit eroa­vat toi­sis­taan, siksi in­ter­ne­tistä löy­ty­viä il­mai­sia tes­ta­ment­ti­mal­leja kan­nat­taa käyt­tää har­ki­ten.

Laa­du­kas tes­ta­mentti on ju­ri­di­sesti pätevä ja ottaa yk­si­löl­li­set toi­veesi var­masti huo­mioon. Ilman tes­ta­ment­tia pe­rin­tösi ja­kau­tuu pe­rin­tö­kaa­ren (40/1965) mukaan. Li­säksi tes­ta­men­tilla voi­daan vai­kut­taa esi­mer­kiksi pe­rin­tö­ve­ro­jen mää­rään.

Ker­romme ar­tik­ke­lissa, mitä ris­kejä si­säl­tyy in­ter­ne­tistä löy­ty­viin il­mai­siin mal­lei­hin, ja niiden si­säl­lön muok­kaa­mi­seen omiin tar­pei­siinsa.

💡 Jo­kai­sen kan­nat­taa tehdä tes­ta­mentti, sillä sen hyödyt ovat paljon suu­rem­pia kuin te­ke­mi­sen vaiva.

Aatos op­ti­moi pe­rin­tö­ve­rot tes­ta­ment­tiisi au­to­maat­ti­sesti

Ko­keile il­mai­seksi, kuinka help­poa tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen on. Aa­tok­sessa saat aina op­ti­moi­tua pe­rin­tö­ve­rot niin, että pe­ril­li­sesi sääs­tä­vät ve­roissa. Tätä il­mai­set mallit eivät yleensä ota huo­mioon.

Voit aloit­taa oman tes­ta­men­tin teon alta klik­kaa­malla “Aloita”-pai­ni­ketta.

In­ter­ne­tin il­mai­nen tes­ta­ment­ti­pohja: onko se ju­ri­di­sesti pätevä?

Pä­te­vän tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen ei vaadi ju­ris­tia tai asia­na­ja­jaa. Itse tehty tes­ta­mentti on täysin yhtä pätevä kuin asian­tun­ti­jalla laa­dittu – niin kauan kuin tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­set täyt­ty­vät.

“Tes­ta­ment­ti­mal­lin si­säl­lön muok­kaa­mi­nen va­paasti voi tehdä tes­ta­men­tin mää­räyk­sistä lain vas­tai­set. Siksi ta­val­li­sen ih­mi­sen ei kan­nata muo­kata il­maista mallia omien tar­pei­den mukaan.”

On kui­ten­kin hyvä huo­mioida, että mikään tes­ta­mentti pdf, word-pohja, lomake tai asia­kir­ja­malli ei kui­ten­kaan ole tae tes­ta­men­tin pä­te­vyy­destä.

Valmis tes­ta­ment­ti­malli tar­joaa ra­jal­li­set vaih­toeh­dot yk­si­löl­li­seen rää­tä­löin­tiin ja omai­suuk­sien lis­taa­mi­seen. Tes­ta­ment­ti­mal­lin si­säl­lön muok­kaa­mi­nen va­paasti voi tehdä tes­ta­men­tin mää­räyk­sistä lain vas­tai­set. Siksi ta­val­li­sen ih­mi­sen ei kan­nata muo­kata il­maista mallia omien tar­pei­den mukaan.

Li­säksi tes­ta­men­tin te­ki­jän kan­nat­taa tar­kas­tella kriit­ti­sesti, kuka il­mai­sen tes­ta­ment­ti­poh­jan on laa­ti­nut. Esi­mer­kiksi Ylen MOT-oh­jelma pal­jasti huh­ti­kuussa 2022 hyvien ta­po­jen vas­taista toi­min­taa hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö­jen laa­ti­missa tes­ta­ment­ti­mal­leissa.

💡 Tes­ta­men­tin päi­vit­tä­mi­nen kan­nat­taa: jos van­hen­tu­nut tes­ta­mentti si­säl­tää ex-puo­li­son tai asia­kir­jasta puut­tuu pe­ril­li­siä, voi pe­rin­tö­rii­dat hel­posti lei­mah­taa. Aatos Huo­le­ton -tilaus pitää tes­ta­ment­tisi ajan ta­salla elä­män­ti­lan­tei­den muut­tuessa.

Tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­set ly­hyesti

Tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­siin kuuluu, että se on tehty kir­jal­li­sesti, al­le­kir­joi­tettu ja kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joit­tama.

Pä­te­vän tes­ta­men­tin tulee olla:

  • kir­jal­li­nen
  • tes­ta­men­tin te­ki­jän al­le­kir­joit­tama
  • kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan oi­keaksi to­dis­tama

Suul­li­nen tes­ta­mentti on pätevä vain poik­keuk­sel­li­sissa ti­lan­teissa. Tes­ta­ment­tia­sia­kir­jaa ei tar­vitse ot­si­koida tes­ta­men­tiksi vaan asia­kir­jan si­sältö rat­kai­see. Ot­si­kointi tie­tysti kan­nat­taa epä­sel­vyyk­sien vält­tä­mi­seksi.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­mi­nen on muo­to­vaa­ti­muk­sista se, jonka täyt­tä­mi­sessä voi hel­posti ereh­tyä. Poik­keus­ti­lan­teessa tes­ta­men­tin voi al­le­kir­joit­taa toisen puo­lesta joku muu.

Il­mai­nen tes­ta­ment­ti­pohja – kaksi mallia

Alla on esi­tetty kaksi tyy­pil­li­sintä tes­ta­ment­ti­mal­lia: tes­ta­men­tilla lah­joi­tus hy­vän­te­ke­väi­syy­teen sekä kes­ki­näi­nen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti.

Ennen kuin käytät val­mista pohjaa tes­ta­ment­tiisi, suo­sit­te­lemme pe­reh­ty­mään, mitä kaik­kea tes­ta­ment­tiin olisi hyvä si­säl­lyt­tää.

⚠️ Alla olevat mallit toi­mi­vat ai­noas­taan esi­merk­keinä, eikä niitä tule hyö­dyn­tää sel­lai­se­naan. Pa­him­massa ta­pauk­sessa tes­ta­ment­tiasi ei voi ottaa kuo­le­masi jäl­keen huo­mioon.

Esi­merkki 1:  Tes­ta­men­tilla lah­joi­tus hy­vän­te­ke­väi­syy­teen

Alla oleva tes­ta­ment­ti­malli on suun­nattu sel­lai­seen ti­lan­tee­seen, jossa pe­rit­tävä haluaa antaa kaiken omai­suu­tensa yh­delle hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tölle. Huo­maat­han, että ky­seessä on hyvin ylei­nen malli, joka ei ota huo­mioon te­ki­jänsä toi­veita yk­si­tyis­koh­tai­sesti.

TES­TA­MENTTI

Tes­ta­men­tin tekijä

Asko As­ko­nen

121212-121X

Tes­ta­mentti

Mää­rään kaikki ai­em­mat tes­ta­ment­ti­mää­räyk­seni pe­ruut­taen vii­mei­senä tah­to­nani olevan, että kuol­tuani omai­suus jae­taan seu­raa­valla ta­valla. Va­kuu­tan, että tes­ta­ment­tini on tehty lop­puun saakka ja kyp­sästi ilman vie­rasta vai­ku­tusta.

Pe­las­ta­kaa Lapset ry saa kaiken omai­suu­teni.

Paikka ja aika

Paikka:

Aika:

Asko As­ko­nen

To­dis­ta­jien al­le­kir­joi­tuk­set

Varta vasten kut­sut­tuina ja yhtä aikaa läsnä ole­vina es­teet­tö­minä to­dis­ta­jina va­kuu­tamme, että Asko As­ko­nen, jonka hen­ki­lö­koh­tai­sesti tun­nemme, on tänään ter­veellä ja täy­dellä ym­mär­ryk­sellä sekä va­paasta tah­dos­taan il­moit­ta­nut edellä olevan si­säl­tä­vän hänen vii­mei­sen tah­tonsa ja tes­ta­ment­tinsa ja että hän on tämän tes­ta­men­tin oma­kä­ti­sesti al­le­kir­joit­ta­nut.

To­dis­taja 1

Nimi:

Am­matti:

Asuin­paikka:

To­dis­taja 2

Nimi:

Am­matti:

Asuin­paikka:

Esi­merkki 2:  Kes­ki­näi­nen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti

Alla on il­mai­nen malli kes­ki­näi­sestä tes­ta­men­tista, mikä laa­di­taan ta­val­li­sesti puo­li­soi­den kesken. Malli on hyvin yleis­luon­toi­nen, ja toimii hyvin esi­merk­kinä. Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti kan­nat­taa kui­ten­kin aina tehdä asian­tun­te­vassa pal­ve­lussa.

TES­TA­MENTTI

Tes­ta­men­tin te­ki­jät

Asko As­ko­nen

121212-121X

Bertta Bert­ta­nen

060606-060Y

Tes­ta­mentti

Me al­le­kir­joit­ta­neet mää­räämme kaikki ai­em­mat tes­ta­ment­ti­mää­räyk­semme pe­ruut­taen vii­mei­senä tah­to­namme oleva, että toisen meistä kuol­tua jäl­kee­ne­lävä saa hal­lin­ta­oi­keu­della kaiken pe­sämme omai­suu­den, ol­koonpa se minkä ni­mistä tai laa­tuista ta­hansa, ilman ti­lin­te­ko­vel­vol­li­suutta pe­ril­li­sil­lemme. Mo­lem­pien meistä kuol­tua jae­taan jäl­jellä oleva omai­suus siten kuin laki pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sestä säätää.

Paikka ja aika

Paikka:

Aika:

Asko As­ko­nen

Bertta Bert­ta­nen

To­dis­ta­jien al­le­kir­joi­tuk­set

Varta vasten kut­sut­tuina ja yhtä aikaa läsnä ole­vina es­teet­tö­minä to­dis­ta­jina va­kuu­tamme, että Asko As­ko­nen ja Bertta Bert­ta­nen, jotka hen­ki­lö­koh­tai­sesti tun­nemme, ovat tänään ter­veellä ja täy­dellä ym­mär­ryk­sellä sekä va­paasta tah­dos­taan il­moit­ta­neet edellä olevan si­säl­tä­vän heidän vii­mei­sen tah­tonsa ja tes­ta­ment­tinsa ja että he ovat tämän tes­ta­men­tin oma­kä­ti­sesti al­le­kir­joit­ta­neet.

To­dis­taja 1

Nimi:

Am­matti:

Asuin­paikka:

To­dis­taja 2

Nimi:

Am­matti:

Asuin­paikka:

Pääl­li­sin puolin nämä tes­ta­ment­ti­mal­lit näyt­tä­vät hy­viltä. Ne ovat muo­dol­li­sesti pä­te­viä, mutta ovatko ne ti­lan­tee­seesi nähden laa­duk­kaita? Te­keekö tes­ta­men­tin muo­dol­li­nen pä­te­vyys tes­ta­men­tista myös laa­duk­kaan?

💡 Ha­luatko, että pe­ril­li­sil­läsi on mah­dol­li­suus sääs­tää pe­rin­tö­ve­roissa? Ehdon li­sää­mi­nen tes­ta­ment­tiin on­nis­tuu hel­posti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Pariskunta järvenrannalla

In­te­re­tin il­mai­nen tes­ta­ment­ti­malli ei ota huo­mioon yk­si­löi­tyjä toi­veita

Tes­ta­men­tin tulee aina täyt­tää lain edel­lyt­tä­mät muo­to­vaa­ti­muk­set ol­lak­seen pätevä tes­ta­mentti. Va­paa­muo­toi­nen tes­ta­mentti ei vält­tä­mättä täytä lain vaa­ti­mia kri­tee­reitä.

On kui­ten­kin myös tär­keää ym­mär­tää, että muo­dol­li­sesti pätevä tes­ta­mentti ei ole aina laa­du­kas tes­ta­mentti. Pelk­kien muo­to­vaa­ti­mus­ten täyt­ty­mi­nen ei näin ollen ole­kaan laa­duk­kaan tes­ta­men­tin tär­kein kri­teeri.

Laa­duk­kaan tes­ta­men­tin en­si­si­jai­nen ja olen­nai­sin teh­tävä on to­teut­taa te­hok­kaasti ja jär­ke­västi tes­ta­men­tin te­ki­jän toi­veet hänen me­neh­tyes­sään.

Tämä tekee tes­ta­men­tin laa­ti­mi­sesta pelkän mallin tai lo­mak­keen avulla han­ka­laa. Jo­kai­sen ti­lanne on yk­si­löl­li­nen ja tes­ta­mentti pitää rää­tä­löidä kai­kille erik­seen.

Pe­rin­tö­la­kiin pe­rus­tu­vien teos­ten lu­ke­mi­nen voi olla maal­li­kolle han­ka­laa, ja vää­ri­nym­mär­ryk­sen riski on suuri.

⚠️ Tes­ta­men­tin säi­ly­tys on tär­keää. Säi­lytä te­ke­määsi tes­ta­ment­tia pai­kassa, josta pe­ril­li­sesi sen löy­tä­vät hel­posti. Jos tes­ta­ment­tia ei löydy, voi­daan se pe­ruut­taa.

Onko laa­duk­kaan tes­ta­men­tin teko itse mah­dol­lista?

Laa­duk­kaan tes­ta­men­tin voi tehdä mo­nella eri lä­hes­ty­mis­ta­valla.

Suo­sittu vaih­toehto on tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen ju­ris­tien luo­massa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­ve­lun rää­tä­löity tes­ta­mentti vastaa laa­dul­taan ju­ris­tin tai la­ki­mie­hen te­ke­mää, ja kus­tan­nuk­set ovat noin nel­jä­sosa asia­na­ja­jan kir­joit­ta­man tes­ta­men­tin hin­nasta.

Voit tehdä tes­ta­men­tin mil­loin ja missä haluat, esi­mer­kiksi suo­raan ko­ti­soh­val­lasi. Saat val­miin asia­kir­jan heti la­dat­tua.

Tes­ta­mentti kuuluu Aatos Huo­le­ton -ti­lauk­seen. Saat si­nulle rää­tä­löi­dyn tes­ta­men­tin ja muut la­kia­sia­kir­jat hin­taan 69 euroa/vuosi. Hin­taan kuu­lu­vat la­kia­sia­kir­jo­jen te­ke­mi­nen, tu­los­tus ja pos­ti­tus kotiin, di­gi­taa­li­nen säi­ly­tys, ajan­ta­sai­nen la­kiapu sekä ra­ja­ton päi­vi­ty­soi­keus.

Tes­ta­men­tin teko vie aikaa vain noin 10 mi­nuut­tia. Pal­ve­lua voi ko­keilla mak­sutta ja val­miin asia­kir­jan saa la­dat­tua maksua vas­taan kas­salla.

💡 Aatos Huo­le­ton -ti­lauk­sen voi pe­ruut­taa mil­loin vain.

Tes­ta­men­tilla ke­vyempi pe­rin­tö­ve­ro­tus – il­mai­nen tes­ta­ment­ti­pohja  ei huo­mioi au­to­maat­ti­sesti

Tietyt vai­ku­tuk­set, kuten kiin­teis­tön siir­ty­mi­nen lap­sille, voi­daan to­teut­taa mo­nella ta­valla. Usein vain yksi näistä ta­voista on ve­ro­tuk­sel­li­sesti jär­ke­vin: tes­ta­mentti.

Pe­ril­li­set voivat pa­him­massa ta­pauk­sessa maksaa kym­me­niä tu­han­sia euroa liikaa pe­rin­tö­ve­roa, joka olisi voitu estää laa­duk­kaalla tes­ta­men­tilla.

Ylei­sim­mät tes­ta­ment­ti­mal­lit eivät si­säl­lytä ehtoja pe­rin­tö­ve­ron op­ti­moi­mi­sesta.

💡 Kun laadit tes­ta­men­tin Aa­tok­sessa, pal­ve­lumme eh­dot­taa au­to­maat­ti­sesti ehtoja, jotka aut­ta­vat sääs­tä­mään pe­rin­tö­ve­roissa.

Turvaa lesken asemaa tes­ta­men­tilla

Tes­ta­men­tilla voi ve­ro­tuk­sen li­säksi vai­kut­taa myös moneen muuhun asiaan. Alla olemme mai­nin­neet muu­ta­man esi­mer­kin.

  • Lesken aseman tur­vaa­mi­nen
  • Lesken oikeus vaih­taa asun­toa
  • Pe­ril­lis­ten puo­li­soi­den avio-oi­keu­den pois­sul­ke­mi­nen

Tes­ta­mentti kan­nat­taa tehdä, vaikka ha­luaisi omai­suu­den ja­kau­tu­van niin kuin laki pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sestä säätää.

Tes­ta­men­tilla voi­daan tässä ti­lan­teessa antaa lap­sille ja les­kelle pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin vas­taa­not­ta­mi­sen suh­teen. Tämän avulla pe­rin­töä voi antaa ilman ras­kaita ve­ro­seu­raa­muk­sia eteen­päin lap­sen­lap­sille.

Tes­ta­mentti ja muut la­kia­sia­kir­jat Aa­tok­sessa

Aa­tok­sessa voit tehdä laajan ja yk­si­löl­li­sen tes­ta­men­tin – voit rää­tä­löidä toi­veesi tar­kasti. Verk­ko­pal­ve­lumme mah­dol­lis­taa, että la­kia­siasi ovat ajan ta­salla ja kun­nossa 69 euron vuo­si­hin­taan.

Aa­tok­sen tes­ta­mentti on la­ki­mie­hen suun­nit­te­lema ja se nou­dat­taa lain teks­tiä ja mää­rit­teitä.

Tes­ta­mentti hel­posti jo tänään

  1. Mieti, min­kä­lai­sia asioita haluat si­säl­lyt­tää tes­ta­ment­tiin ja ketkä haluat nimetä pe­ril­li­sik­sesi.
  2. Mene Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­luun ja vastaa tes­ta­ment­tia kos­ke­viin ky­sy­myk­siin.
  3. Voit lisätä pe­ril­li­siä tai yk­sit­täi­siä omai­suus­la­jeja, kuten mökin tai asun­non. Voit myös jakaa omai­suu­tesi pro­sent­tio­suuk­sien mukaan.
  4. Al­le­kir­joita tes­ta­mentti kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­ol­lessa.

Tes­ta­men­tista kan­nat­taa teet­tää oi­keaksi to­dis­tet­tuja ko­pioita Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa, ja antaa esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin­saa­jille omat ko­pionsa.

Vai­kuta siihen, että kuka perii omai­suu­tesi – tee tes­ta­mentti.