Tes­ta­ment­ti – il­mai­nen malli

Kansalliskirjaston hyllyt ja miespatsaita
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
13.3.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin voi luoda il­mai­sen tes­ta­ment­ti­poh­jan avulla. Säästö itse kir­joit­ta­mal­la ei la­ki­asiois­sa vält­tä­mät­tä kan­na­ta, jos haluat var­mis­tua tah­to­si to­teu­tu­mi­ses­ta.

Tes­ta­men­tin il­mai­nen pohja antaa suun­taa siitä, mitä kaik­kea asia­kir­jaan voi si­säl­lyt­tää. Jo­kai­sen hen­ki­lön vii­mei­nen tahto on kui­ten­kin eri­lai­nen ja omai­suus­la­jit eroa­vat toi­sis­taan, siksi in­ter­ne­tis­tä löy­ty­viä il­mai­sia tes­ta­ment­ti­mal­le­ja kan­nat­taa käyt­tää har­ki­ten.

Laa­du­kas tes­ta­ment­ti on ju­ri­di­ses­ti pätevä ja ottaa yk­si­löl­li­set toi­vee­si var­mas­ti huo­mioon. Ilman tes­ta­ment­tia pe­rin­tö­si ja­kau­tuu pe­rin­tö­kaa­ren (40/1965) mukaan. Li­säk­si tes­ta­men­til­la voi­daan vai­kut­taa esi­mer­kik­si pe­rin­tö­ve­ro­jen mää­rään.

Ker­rom­me ar­tik­ke­lis­sa, mitä ris­ke­jä si­säl­tyy tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen, jos käyt­tää in­ter­ne­tis­tä löy­ty­vää il­mais­ta mallia ja muok­kaa sen si­säl­lön omiin tar­pei­siin­sa.

💡 Jo­kai­sen kan­nat­taa tehdä tes­ta­ment­ti, sillä sen hyödyt ovat paljon suu­rem­pia kuin te­ke­mi­sen vaiva.

Aatos op­ti­moi pe­rin­tö­ve­rot tes­ta­ment­tii­si au­to­maat­ti­ses­ti

Ko­kei­le il­mai­sek­si, kuinka help­poa tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on. Aa­tok­ses­sa saat aina op­ti­moi­tua pe­rin­tö­ve­rot niin, että pe­ril­li­se­si sääs­tä­vät ve­rois­sa. Tätä il­mai­set mallit eivät yleen­sä ota huo­mioon.

Voit aloit­taa oman tes­ta­men­tin teon alta klik­kaa­mal­la “Aloita”-pai­ni­ket­ta.

In­ter­ne­tin il­mai­nen tes­ta­ment­ti­poh­ja: onko se ju­ri­di­ses­ti pätevä?

Pä­te­vän tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen ei vaadi ju­ris­tia tai asia­na­jajaa. Itse tehty tes­ta­ment­ti on täysin yhtä pätevä kuin asian­tun­ti­jal­la laa­dit­tu – niin kauan kuin tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­set täyt­ty­vät.

“Tes­ta­ment­ti­mal­lin si­säl­lön muok­kaa­mi­nen va­paas­ti voi tehdä tes­ta­men­tin mää­räyk­sis­tä lain vas­tai­set. Siksi ta­val­li­sen ih­mi­sen ei kan­na­ta muo­ka­ta il­mais­ta mallia omien tar­pei­den mukaan.”

On kui­ten­kin hyvä huo­mioi­da, että mikään tes­ta­ment­ti pdf, word-pohja, lomake tai asia­kir­ja­mal­li ei kui­ten­kaan ole tae tes­ta­men­tin pä­te­vyy­des­tä.

Valmis tes­ta­ment­ti­mal­li tar­jo­aa ra­jal­li­set vaih­toeh­dot yk­si­löl­li­seen rää­tä­löin­tiin ja omai­suuk­sien lis­taa­mi­seen. Tes­ta­ment­ti­mal­lin si­säl­lön muok­kaa­mi­nen va­paas­ti voi tehdä tes­ta­men­tin mää­räyk­sis­tä lain vas­tai­set. Siksi ta­val­li­sen ih­mi­sen ei kan­na­ta muo­ka­ta il­mais­ta mallia omien tar­pei­den mukaan.

Li­säk­si tes­ta­men­tin te­ki­jän kan­nat­taa tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti, kuka il­mai­sen tes­ta­ment­ti­poh­jan on laa­ti­nut. Esi­mer­kik­si Ylen MOT-oh­jel­ma pal­jas­ti huh­ti­kuus­sa 2022 hyvien ta­po­jen vas­tais­ta toi­min­taa hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö­jen laa­ti­mis­sa tes­ta­ment­ti­mal­leis­sa.

Tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­set ly­hyes­ti

Tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­siin kuuluu, että se on tehty kir­jal­li­ses­ti, al­le­kir­joi­tet­tu ja kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joit­ta­ma.

Pä­te­vän tes­ta­men­tin tulee olla:

 • kir­jal­li­nen
 • tes­ta­men­tin te­ki­jän al­le­kir­joit­ta­ma
 • kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan oi­keak­si to­dis­ta­ma

Suul­li­nen tes­ta­ment­ti on pätevä vain poik­keuk­sel­li­sis­sa ti­lan­teis­sa. Tes­ta­ment­tia­sia­kir­jaa ei tar­vit­se ot­si­koi­da tes­ta­men­tik­si vaan asia­kir­jan si­säl­tö rat­kai­see. Ot­si­koin­ti tie­tys­ti kan­nat­taa epä­sel­vyyk­sien vält­tä­mi­sek­si.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­mi­nen on muo­to­vaa­ti­muk­sis­ta se, jonka täyt­tä­mi­ses­sä voi hel­pos­ti ereh­tyä. Poik­keus­ti­lan­tees­sa tes­ta­men­tin voi al­le­kir­joit­taa toisen puo­les­ta joku muu. 

💡 Tie­sit­kö, että tes­ta­ment­te­ja on ole­mas­sa eri­lai­sia, las­ken­tata­vas­ta riip­puen noin 7 eri­lais­ta? Tes­ta­ment­ti koos­tuu kui­ten­kin lähes aina useam­mas­ta tes­ta­ment­ti­tyy­pis­tä.

Il­mai­nen tes­ta­ment­ti­poh­ja – kaksi mallia

Alla on esi­tet­ty kaksi tyy­pil­li­sin­tä tes­ta­ment­ti­mal­lia: tes­ta­men­til­la lah­joi­tus hy­vän­te­ke­väi­syy­teen sekä kes­ki­näi­nen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti.

Ennen kuin käytät val­mis­ta pohjaa tes­ta­ment­tii­si, suo­sit­te­lem­me pe­reh­ty­mään, mitä kaik­kea tes­ta­ment­tiin olisi hyvä si­säl­lyt­tää.

⚠️ Alla olevat mallit toi­mi­vat ai­noas­taan esi­merk­kei­nä, eikä niitä tule hyö­dyn­tää sel­lai­se­naan. Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa tes­ta­ment­tia­si ei voi ottaa kuo­le­ma­si jäl­keen huo­mioon.

Esi­merk­ki 1:  Tes­ta­men­til­la lah­joi­tus hy­vän­te­ke­väi­syy­teen

Alla oleva tes­ta­ment­ti­mal­li on suun­nat­tu sel­lai­seen ti­lan­tee­seen, jossa pe­rit­tä­vä haluaa antaa kaiken omai­suu­ten­sa yh­del­le hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töl­le. Huo­maat­han, että ky­sees­sä on hyvin ylei­nen malli, joka ei ota huo­mioon te­ki­jän­sä toi­vei­ta yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti.

TES­TA­MENT­TI

Tes­ta­men­tin tekijä

Asko As­ko­nen

121212-121X

Tes­ta­ment­ti

Mää­rään kaikki ai­em­mat tes­ta­ment­ti­mää­räyk­se­ni pe­ruut­taen vii­mei­se­nä tah­to­na­ni olevan, että kuol­tua­ni omai­suus jae­taan seu­raa­val­la ta­val­la. Va­kuu­tan, että tes­ta­ment­ti­ni on tehty lop­puun saakka ja kyp­säs­ti ilman vie­ras­ta vai­ku­tus­ta.

Pe­las­ta­kaa Lapset ry saa kaiken omai­suu­te­ni.

Paikka ja aika

Paikka:

Aika:

Asko As­ko­nen

To­dis­ta­jien al­le­kir­joi­tuk­set

Varta vasten kut­sut­tui­na ja yhtä aikaa läsnä ole­vi­na es­teet­tö­mi­nä to­dis­ta­ji­na va­kuu­tam­me, että Asko As­ko­nen, jonka hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tun­nem­me, on tänään ter­veel­lä ja täy­del­lä ym­mär­ryk­sel­lä sekä va­paas­ta tah­dos­taan il­moit­ta­nut edellä olevan si­säl­tä­vän hänen vii­mei­sen tah­ton­sa ja tes­ta­ment­tin­sa ja että hän on tämän tes­ta­men­tin oma­kä­ti­ses­ti al­le­kir­joit­ta­nut.

To­dis­ta­ja 1

Nimi:

Am­mat­ti:

Asuin­paik­ka:

To­dis­ta­ja 2

Nimi:

Am­mat­ti:

Asuin­paik­ka:

Esi­merk­ki 2:  Kes­ki­näi­nen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti

Alla on il­mai­nen malli kes­ki­näi­ses­tä tes­ta­men­tis­ta, mikä laa­di­taan ta­val­li­ses­ti puo­li­soi­den kesken. Malli on hyvin yleis­luon­toi­nen, ja toimii hyvin esi­merk­ki­nä. Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti kan­nat­taa kui­ten­kin aina tehdä asian­tun­te­vas­sa pal­ve­lus­sa.

TES­TA­MENT­TI

Tes­ta­men­tin te­ki­jät

Asko As­ko­nen

121212-121X

Bertta Bert­ta­nen

060606-060Y

Tes­ta­ment­ti

Me al­le­kir­joit­ta­neet mää­rääm­me kaikki ai­em­mat tes­ta­ment­ti­mää­räyk­sem­me pe­ruut­taen vii­mei­se­nä tah­to­nam­me oleva, että toisen meistä kuol­tua jäl­kee­ne­lä­vä saa hal­lin­ta­oi­keu­del­la kaiken pe­säm­me omai­suu­den, ol­koon­pa se minkä ni­mis­tä tai laa­tuis­ta ta­han­sa, ilman ti­lin­te­ko­vel­vol­li­suut­ta pe­ril­li­sil­lem­me. Mo­lem­pien meistä kuol­tua jae­taan jäl­jel­lä oleva omai­suus siten kuin laki pe­ri­mys­jär­jes­tyk­ses­tä säätää.

Paikka ja aika

Paikka:

Aika:

Asko As­ko­nen

Bertta Bert­ta­nen

To­dis­ta­jien al­le­kir­joi­tuk­set

Varta vasten kut­sut­tui­na ja yhtä aikaa läsnä ole­vi­na es­teet­tö­mi­nä to­dis­ta­ji­na va­kuu­tam­me, että Asko As­ko­nen ja Bertta Bert­ta­nen, jotka hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tun­nem­me, ovat tänään ter­veel­lä ja täy­del­lä ym­mär­ryk­sel­lä sekä va­paas­ta tah­dos­taan il­moit­ta­neet edellä olevan si­säl­tä­vän heidän vii­mei­sen tah­ton­sa ja tes­ta­ment­tin­sa ja että he ovat tämän tes­ta­men­tin oma­kä­ti­ses­ti al­le­kir­joit­ta­neet.

To­dis­ta­ja 1

Nimi:

Am­mat­ti:

Asuin­paik­ka:

To­dis­ta­ja 2

Nimi:

Am­mat­ti:

Asuin­paik­ka:

Pääl­li­sin puolin nämä tes­ta­ment­ti­mal­lit näyt­tä­vät hy­vil­tä. Ne ovat muo­dol­li­ses­ti pä­te­viä, mutta ovatko ne ti­lan­tee­see­si nähden laa­duk­kai­ta? Te­kee­kö tes­ta­men­tin muo­dol­li­nen pä­te­vyys tes­ta­men­tis­ta myös laa­duk­kaan?

💡 Ha­luat­ko, että pe­ril­li­sil­lä­si on mah­dol­li­suus sääs­tää pe­rin­tö­ve­rois­sa? Ehdon li­sää­mi­nen tes­ta­ment­tiin on­nis­tuu hel­pos­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Pariskunta järvenrannalla

In­te­re­tin il­mai­nen tes­ta­ment­ti­mal­li ei ota huo­mioon yk­si­löi­ty­jä toi­vei­ta

Tes­ta­men­tin tulee aina täyt­tää lain edel­lyt­tä­mät muo­to­vaa­ti­muk­set ol­lak­seen pätevä tes­ta­ment­ti. Va­paa­muo­toi­nen tes­ta­ment­ti ei vält­tä­mät­tä täytä lain vaa­ti­mia kri­tee­rei­tä.

On kui­ten­kin myös tär­ke­ää ym­mär­tää, että muo­dol­li­ses­ti pätevä tes­ta­ment­ti ei ole aina laa­du­kas tes­ta­ment­ti. Pelk­kien muo­to­vaa­ti­mus­ten täyt­ty­mi­nen ei näin ollen ole­kaan laa­duk­kaan tes­ta­men­tin tär­kein kri­tee­ri.

Laa­duk­kaan tes­ta­men­tin en­sisi­jai­nen ja olen­nai­sin teh­tä­vä on to­teut­taa te­hok­kaas­ti ja jär­ke­väs­ti tes­ta­men­tin te­ki­jän toi­veet hänen me­neh­tyes­sään.

Tämä tekee tes­ta­men­tin te­ke­mi­ses­tä pelkän mallin tai lo­mak­keen avulla han­ka­laa. Jo­kai­sen ti­lan­ne on yk­si­löl­li­nen ja tes­ta­ment­ti pitää rää­tä­löi­dä kai­kil­le erik­seen.

Pe­rin­tö­la­kiin pe­rus­tu­vien teos­ten lu­ke­mi­nen voi olla maal­li­kol­le han­ka­laa, ja vää­ri­nym­mär­ryk­sen riski on suuri.

⚠️ Tes­ta­men­tin säi­ly­tys on tär­ke­ää. Säi­ly­tä te­ke­mää­si tes­ta­ment­tia pai­kas­sa, josta pe­ril­li­se­si sen löy­tä­vät hel­pos­ti. Jos tes­ta­ment­tia ei löydy, voi­daan se pe­ruut­taa.

Onko laa­duk­kaan tes­ta­men­tin teko itse mah­dol­lis­ta?

Laa­duk­kaan tes­ta­men­tin voi tehdä mo­nel­la eri lä­hes­ty­mis­ta­val­la.

Suo­sit­tu vaih­toeh­to on tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen ju­ris­tien luo­mas­sa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lun rää­tä­löi­ty tes­ta­ment­ti vastaa laa­dul­taan ju­ris­tin tai la­ki­mie­hen te­ke­mää, ja kus­tan­nuk­set ovat noin nel­jäs­osa asia­na­jajan kir­joit­ta­man tes­ta­men­tin hin­nas­ta.

Voit tehdä tes­ta­men­tin mil­loin ja missä haluat, esi­mer­kik­si suo­raan ko­ti­soh­val­la­si. Saat val­miin asia­kir­jan heti la­dat­tua.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa maksaa 89 euroa ja vie aikaa noin 10 mi­nuut­tia. Pal­ve­lua voi ko­keil­la mak­sut­ta ja val­miin asia­kir­jan saa la­dat­tua maksua vas­taan kas­sal­la. Saat tar­vit­taes­sa myös il­mais­ta la­kia­pua la­ki­tii­mil­täm­me.

Tes­ta­men­til­la ke­vyem­pi pe­rin­tö­ve­ro­tus – il­mai­nen tes­ta­ment­ti­poh­ja  ei huo­mioi au­to­maat­ti­ses­ti

Tietyt vai­ku­tuk­set, kuten kiin­teis­tön siir­ty­mi­nen lap­sil­le, voi­daan to­teut­taa mo­nel­la ta­val­la. Usein vain yksi näistä ta­vois­ta on ve­ro­tuk­sel­li­ses­ti jär­ke­vin: tes­ta­ment­ti.

Pe­ril­li­set voivat pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa maksaa kym­me­niä tu­han­sia euroa liikaa pe­rin­tö­ve­roa, joka olisi voitu estää laa­duk­kaal­la tes­ta­men­til­la.

Ylei­sim­mät tes­ta­ment­ti­mal­lit eivät si­säl­ly­tä ehtoja pe­rin­tö­ve­ron op­ti­moi­mi­ses­ta.

💡 Kun laadit tes­ta­men­tin Aa­tok­ses­sa, pal­ve­lum­me eh­dot­taa au­to­maat­ti­ses­ti ehtoja, jotka aut­ta­vat sääs­tä­mään pe­rin­tö­ve­rois­sa.

Turvaa lesken asemaa tes­ta­men­til­la

Tes­ta­men­til­la voi ve­ro­tuk­sen li­säk­si vai­kut­taa myös moneen muuhun asiaan. Alla olemme mai­nin­neet muu­ta­man esi­mer­kin.

 • Lesken aseman tur­vaa­mi­nen
 • Lesken oikeus vaih­taa asun­toa
 • Pe­ril­lis­ten puo­li­soi­den avio-oi­keu­den pois­sul­ke­mi­nen

Tes­ta­ment­ti kan­nat­taa tehdä, vaikka ha­luai­si omai­suu­den ja­kau­tu­van niin kuin laki pe­ri­mys­jär­jes­tyk­ses­tä säätää.

Tes­ta­men­til­la voi­daan tässä ti­lan­tees­sa antaa lap­sil­le ja les­kel­le pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin vas­taa­not­ta­mi­sen suh­teen. Tämän avulla pe­rin­töä voi antaa ilman ras­kai­ta ve­ro­seu­raa­muk­sia eteen­päin lap­sen­lap­sil­le.

Tes­ta­ment­ti vain 89 euroa

Aa­tok­ses­sa voit tehdä laajan ja yk­si­löl­li­sen tes­ta­men­tin – voit rää­tä­löi­dä toi­vee­si tar­kas­ti. Verk­ko­pal­ve­lum­me mah­dol­lis­taa laa­duk­kaan tes­ta­men­tin edul­li­seen 89 euron hin­taan.

Aa­tok­sen tes­ta­ment­ti on la­ki­mie­hen suun­nit­te­le­ma ja se nou­dat­taa lain teks­tiä ja mää­rit­tei­tä.

Tes­ta­ment­ti hel­pos­ti jo tänään

 1. Mieti, min­kä­lai­sia asioi­ta haluat si­säl­lyt­tää tes­ta­ment­tiin ja ketkä haluat nimetä pe­ril­li­sik­se­si.
 2. Mene Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­luun ja vastaa tes­ta­ment­tia kos­ke­viin ky­sy­myk­siin.
 3. Voit lisätä pe­ril­li­siä tai yk­sit­täi­siä omai­suus­la­je­ja, kuten mökin tai asun­non. Voit myös jakaa omai­suu­te­si pro­sent­tio­suuk­sien mukaan.
 4. Hy­väk­sy asia­kir­ja ja maksa 89 euroa. Voit myös ostaa muita do­ku­ment­te­ja tar­jous­hin­taan, esi­mer­kik­si edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen tai hoi­to­tah­don.
 5. Al­le­kir­joi­ta tes­ta­ment­ti kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­ol­les­sa.

Tes­ta­men­tis­ta kan­nat­taa teet­tää oi­keak­si to­dis­tet­tu­ja ko­pioi­ta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa, ja antaa esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin­saa­jil­le omat ko­pion­sa.

Vai­ku­ta siihen, että kuka perii omai­suu­te­si – tee tes­ta­ment­ti.