Tes­ta­mentti ja ve­ro­tus

Aatos-media-testamentti.jpg
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin avulla on mah­dol­lista op­ti­moida pe­rin­tö­ve­ro­tusta. Lue ju­ris­tin vinkit, miten voit pie­nen­tää pe­ril­lis­ten pe­rin­tö­ve­ron määrää tes­ta­ment­tia teh­dessä.

Pe­rin­tönä tai tes­ta­men­tilla saa­dusta omai­suu­desta tulee maksaa pe­rin­tö­ve­roa.

Huo­lel­li­sesti laa­di­tulla tes­ta­men­tilla voit kui­ten­kin vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­ron mää­rään huo­mat­ta­vasti.

Omis­tus- ja hal­lin­ta­oi­keu­den tes­ta­ment­taus

Kiin­teän omai­suu­den, kuten asun­to­jen tai ke­sä­asun­to­jen koh­dalla kan­nat­taa har­kita omai­suu­den omis­tusoi­keu­den ja hal­lin­ta­oi­keu­den ja­ka­mista eri ta­hoille.

  • Hal­lin­ta­oi­keu­den saaja ei maksa hal­lin­ta­oi­keu­desta lain­kaan pe­rin­tö­ve­roa.
  • Omis­tusoi­keu­den saaja taas voi tehdä hal­lin­ta­oi­keu­den arvoa vas­taa­van vä­hen­nyk­sen omai­suu­den ar­vosta, jol­loin pe­rin­tö­ve­ron määrä laskee.

Erik­seen mää­ri­tel­lyn hal­lin­ta­oi­keu­den päät­tyessä, hal­lin­ta­oi­keus pa­lau­tuu omis­tusoi­keu­den saa­neelle ilman ve­ro­seu­raa­muk­sia.

Pää­tös­val­lan an­ta­mi­nen tes­ta­men­tin­saa­jalle

Lain ja oi­keus­käy­tän­nön sal­li­missa ra­joissa tes­ta­men­tilla voi­daan jättää pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jalle. Näin voi­daan va­rau­tua muut­tu­viin olo­suh­tei­siin, esi­mer­kiksi ve­ro­tuk­sessa ta­pah­tu­vien muu­tok­sien va­ralta.

Tes­ta­men­tilla voi­daan antaa tes­ta­men­tin­saa­jalle mah­dol­li­suus valita hä­nelle tu­le­van etuu­den määrä ja laatu. Tätä kut­su­taan tes­ta­men­tin­saa­jan op­tio­val­laksi.

Huo­lel­li­sesti teh­dyllä tes­ta­men­tilla on mah­dol­lista esi­mer­kiksi antaa tes­ta­men­tin saa­jalle oikeus ottaa omai­suutta sen verran vas­taan, että lop­puo­mai­suus ja­kau­tuu hänen alai­käi­sille lap­sil­leen veron ala­ra­jaan asti.

Omai­suu­den an­ta­mi­nen su­ku­pol­ven yli vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­roa

Omai­suutta kan­nat­taa usein myös antaa su­ku­pol­ven yli suo­raan, esi­mer­kiksi lap­sen­lap­sille.

Näin väl­ty­tään siltä, että omai­suu­desta mak­se­taan pe­rin­tö­ve­roa kaksi kertaa, eli myös lasten jäl­keen.

Tes­ta­men­tin tär­keys pe­rin­tö­ve­ron kan­nalta

Ha­vain­nol­lis­tamme esi­mer­kin avulla, kuinka tes­ta­mentti vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­roon.

Esi­merkki: Taus­taa

Tes­ta­men­tin tekijä A haluaa, että hänen omis­ta­mansa 300 000 euron ar­voi­nen suvun ke­sä­asunto menee tämän lasten per­heille.

Ilman tes­ta­ment­tia pe­ril­lis­ten tulee maksaa pe­rin­tö­ve­roa 26 100 euroa. Huo­lel­li­sesti tehdyn tes­ta­men­tin avulla pe­rin­tö­ve­roilla voi­daan vält­tyä ko­ko­naan.

Esi­merkki 1: Verot ilman tes­ta­ment­tia

A ei ole tehnyt tes­ta­ment­tia, ja 300 000 euron ar­voi­nen ke­sä­asunto menee tasan kol­melle lap­sel­leen.

Lapset mak­sa­vat kukin pe­rin­tö­ve­roa 100 000 eu­rosta Ve­ro­hal­lin­non I ve­ro­luo­kan tau­lu­kon mukaan, eli 8 700 euroa. Yh­teensä pe­rin­tö­ve­roa tulee mak­set­ta­vaksi 26 100 euroa.

Esi­merkki 2: Verot tes­ta­men­tin kanssa

A on tehnyt tes­ta­men­tin, jonka pe­rus­teella hänen lap­sensa saavat päät­tää, missä määrin he ot­ta­vat tes­ta­men­tin vas­taan omis­tusoi­keuk­sin, ja missä määrin hal­lin­ta­oi­keuk­sin.

A:n lapset ot­ta­vat vas­taan vain hal­lin­ta­oi­keu­det sekä pe­rin­tö­ve­ron ala­ra­jaan 20 000 euroon asti omis­tusoi­keutta. Kunkin lapsen hal­lin­ta­oi­keu­den arvo on 33 000 euroa, jotka vä­hen­ne­tään ke­sä­asun­non 300 000 euron ar­vosta.

Pe­rit­tä­vän omai­suu­den ar­vosta jää jäl­jelle näin 141 000 euroa.

Jo­kai­sella A:n lap­sella on yksi lapsi eli lap­sen­lap­sia on kolme. Alai­käi­nen voi tehdä pe­rin­tö­ve­rosta 60 000 euron ar­voi­sen vä­hen­nyk­sen. Näin ollen kun jo­kai­nen lap­sen­lapsi perii 47 000 euron ar­vosta omai­suutta ei pe­rin­tö­ve­roa tar­vitse tässä ta­pauk­sessa maksaa ol­len­kaan.

Yh­teensä pe­rin­tö­ve­roa tulee mak­set­ta­vaksi 0 euroa.

Alai­käi­nen pe­rin­nön­saaja hyötyy alai­käis­vä­hen­nyk­sestä

Jos pe­rin­nön­saaja on alle 18-vuo­tias ja suo­raan ale­ne­vassa pol­vessa pe­ril­li­nen, voi hän käyt­tää alai­käis­vä­hen­nyk­sen. Alai­käis­vä­hen­nys on 60 000 euroa, ja se vä­hen­ne­tään ve­ro­na­lai­sesta pe­rin­tö­osuu­desta.

Jos pe­rin­tö­osuus jää vä­hen­nyk­sen te­ke­mi­sen jäl­keen vielä alle 20 000 euroa, ei pe­rin­tö­ve­roa tar­vitse maksaa lain­kaan. Alai­käi­sen ei tar­vitse vaatia vä­hen­nystä, vaan se teh­dään au­to­maat­ti­sesti.

Alai­käi­syys­vä­hen­nys on aina pe­rin­nön­saa­jalle hen­ki­lö­koh­tai­nen.

Aatos op­ti­moi au­to­maat­ti­sesti pe­rin­tö­ve­rot

Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu ottaa huo­mioon pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen tes­ta­ment­tia teh­dessä. Laadit tes­ta­men­tin it­sel­lesi hel­posti Aa­tok­sen avulla edul­li­sesti.

Pal­ve­lumme auttaa kar­toit­ta­maan toi­veesi ja vaa­ti­muk­sesi, joiden pe­rus­teella luot ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin hel­posti ne­tissä. Teet tes­ta­men­tin noin 10 mi­nuu­tissa ja saat asia­kir­jan la­dat­tua heti it­sel­lesi.

Pal­velu kar­toit­taa ti­lan­teesi, jonka jäl­keen voit muo­kata va­lin­toja toi­vei­desi mukaan. Voit lisätä pe­ril­li­siä tai hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tön tes­ta­men­tin saa­jaksi, tai vaih­toeh­toi­sesti lisätä yk­sit­täi­siä omai­suus­la­jeja, kuten taide-esi­neen tai mökin.

Voit myös jakaa omai­suu­teesi pro­sen­tu­aa­lis­ten osuuk­sien mukaan pe­ril­lis­ten kesken. Aa­tok­sen tes­ta­ment­ti­pal­velu ottaa huo­mioon vii­mei­sim­mät sää­dök­set ja op­ti­moi pe­rin­tö­ve­ro­jen määrän. Saat an­net­tua kä­te­västi pää­tös­val­lan tes­ti­men­tin­saa­jalle Aa­tok­sen pal­ve­lussa.

Tee tes­ta­mentti val­miiksi jo tänään.