Tes­ta­ment­ti ja ve­ro­tus

Aatos-media-testamentti.jpg
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin avulla on mah­dol­lis­ta op­ti­moi­da pe­rin­tö­ve­ro­tus­ta. Lue ju­ris­tin vinkit, miten voit pie­nen­tää pe­ril­lis­ten pe­rin­tö­ve­ron määrää tes­ta­ment­tia teh­des­sä.

Pe­rin­tö­nä tai tes­ta­men­til­la saa­dus­ta omai­suu­des­ta tulee maksaa pe­rin­tö­ve­roa.

Huo­lel­li­ses­ti laa­di­tul­la tes­ta­men­til­la voit kui­ten­kin vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­ron mää­rään huo­mat­ta­vas­ti.

Omis­tus- ja hal­lin­ta­oi­keu­den tes­ta­ment­taus

Kiin­teän omai­suu­den, kuten asun­to­jen tai ke­sä­asun­to­jen koh­dal­la kan­nat­taa har­ki­ta omai­suu­den omis­tusoi­keu­den ja hal­lin­ta­oi­keu­den ja­ka­mis­ta eri ta­hoil­le.

  • Hal­lin­ta­oi­keu­den saaja ei maksa hal­lin­ta­oi­keu­des­ta lain­kaan pe­rin­tö­ve­roa.
  • Omis­tusoi­keu­den saaja taas voi tehdä hal­lin­ta­oi­keu­den arvoa vas­taa­van vä­hen­nyk­sen omai­suu­den ar­vos­ta, jol­loin pe­rin­tö­ve­ron määrä laskee.

Erik­seen mää­ri­tel­lyn hal­lin­ta­oi­keu­den päät­tyes­sä, hal­lin­ta­oi­keus pa­lau­tuu omis­tusoi­keu­den saa­neel­le ilman ve­ro­seu­raa­muk­sia.

Pää­tös­val­lan an­ta­mi­nen tes­ta­men­tin­saa­jal­le

Lain ja oi­keus­käy­tän­nön sal­li­mis­sa ra­jois­sa tes­ta­men­til­la voi­daan jättää pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jal­le. Näin voi­daan va­rau­tua muut­tu­viin olo­suh­tei­siin, esi­mer­kik­si ve­ro­tuk­ses­sa ta­pah­tu­vien muu­tok­sien va­ral­ta.

Tes­ta­men­til­la voi­daan antaa tes­ta­men­tin­saa­jal­le mah­dol­li­suus valita hä­nel­le tu­le­van etuu­den määrä ja laatu. Tätä kut­su­taan tes­ta­men­tin­saa­jan op­tio­val­lak­si.

Huo­lel­li­ses­ti teh­dyl­lä tes­ta­men­til­la on mah­dol­lis­ta esi­mer­kik­si antaa tes­ta­men­tin saa­jal­le oikeus ottaa omai­suut­ta sen verran vas­taan, että lop­puo­mai­suus ja­kau­tuu hänen alai­käi­sil­le lap­sil­leen veron ala­ra­jaan asti.

Omai­suu­den an­ta­mi­nen su­ku­pol­ven yli vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­roa

Omai­suut­ta kan­nat­taa usein myös antaa su­ku­pol­ven yli suo­raan, esi­mer­kik­si lap­sen­lap­sil­le.

Näin väl­ty­tään siltä, että omai­suu­des­ta mak­se­taan pe­rin­tö­ve­roa kaksi kertaa, eli myös lasten jäl­keen.

Tes­ta­men­tin tär­keys pe­rin­tö­ve­ron kan­nal­ta

Ha­vain­nol­lis­tam­me esi­mer­kin avulla, kuinka tes­ta­ment­ti vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­roon.

Esi­merk­ki: Taus­taa

Tes­ta­men­tin tekijä A haluaa, että hänen omis­ta­man­sa 300 000 euron ar­voi­nen suvun ke­sä­asun­to menee tämän lasten per­heil­le.

Ilman tes­ta­ment­tia pe­ril­lis­ten tulee maksaa pe­rin­tö­ve­roa 26 100 euroa. Huo­lel­li­ses­ti tehdyn tes­ta­men­tin avulla pe­rin­tö­ve­roil­la voi­daan vält­tyä koko­naan.

Esi­merk­ki 1: Verot ilman tes­ta­ment­tia

A ei ole tehnyt tes­ta­ment­tia, ja 300 000 euron ar­voi­nen ke­sä­asun­to menee tasan kol­mel­le lap­sel­leen.

Lapset mak­sa­vat kukin pe­rin­tö­ve­roa 100 000 eu­ros­ta Ve­ro­hal­lin­non I ve­ro­luo­kan tau­lu­kon mukaan, eli 8 700 euroa. Yh­teen­sä pe­rin­tö­ve­roa tulee mak­set­ta­vak­si 26 100 euroa.

Esi­merk­ki 2: Verot tes­ta­men­tin kanssa

A on tehnyt tes­ta­men­tin, jonka pe­rus­teel­la hänen lap­sen­sa saavat päät­tää, missä määrin he ot­ta­vat tes­ta­men­tin vas­taan omis­tusoi­keuk­sin, ja missä määrin hal­lin­ta­oi­keuk­sin.

A:n lapset ot­ta­vat vas­taan vain hal­lin­ta­oi­keu­det sekä pe­rin­tö­ve­ron ala­ra­jaan 20 000 euroon asti omis­tusoi­keut­ta. Kunkin lapsen hal­lin­ta­oi­keu­den arvo on 33 000 euroa, jotka vä­hen­ne­tään ke­sä­asun­non 300 000 euron ar­vos­ta.

Pe­rit­tä­vän omai­suu­den ar­vos­ta jää jäl­jel­le näin 141 000 euroa.

Jo­kai­sel­la A:n lap­sel­la on yksi lapsi eli lap­sen­lap­sia on kolme. Alai­käi­nen voi tehdä pe­rin­tö­ve­ros­ta 60 000 euron ar­voi­sen vä­hen­nyk­sen. Näin ollen kun jo­kai­nen lap­sen­lap­si perii 47 000 euron ar­vos­ta omai­suut­ta ei pe­rin­tö­ve­roa tar­vit­se tässä ta­pauk­ses­sa maksaa ol­len­kaan.

Yh­teen­sä pe­rin­tö­ve­roa tulee mak­set­ta­vak­si 0 euroa.

Alai­käi­nen pe­rin­nön­saa­ja hyötyy alai­käis­vä­hen­nyk­ses­tä

Jos pe­rin­nön­saa­ja on alle 18-vuo­tias ja suo­raan ale­ne­vas­sa pol­ves­sa pe­ril­li­nen, voi hän käyt­tää alai­käis­vä­hen­nyk­sen. Alai­käis­vä­hen­nys on 60 000 euroa, ja se vä­hen­ne­tään ve­ro­na­lai­ses­ta pe­rin­tö­osuu­des­ta.

Jos pe­rin­tö­osuus jää vä­hen­nyk­sen te­ke­mi­sen jäl­keen vielä alle 20 000 euroa, ei pe­rin­tö­ve­roa tar­vit­se maksaa lain­kaan. Alai­käi­sen ei tar­vit­se vaatia vä­hen­nys­tä, vaan se teh­dään au­to­maat­ti­ses­ti.

Alai­käi­syys­vä­hen­nys on aina pe­rin­nön­saa­jal­le hen­ki­lö­koh­tai­nen.

Aatos op­ti­moi au­to­maat­ti­ses­ti pe­rin­tö­ve­rot

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu ottaa huo­mioon pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen tes­ta­ment­tia teh­des­sä. Laadit tes­ta­men­tin it­sel­le­si hel­pos­ti Aa­tok­sen avulla edul­li­seen 89 euron hintaa ilman la­ki­toi­mis­tos­sa vie­rai­lua.

Pal­ve­lum­me auttaa kar­toit­ta­maan toi­vee­si ja vaa­ti­muk­se­si, joiden pe­rus­teel­la luot ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin hel­pos­ti ne­tis­sä. Teet tes­ta­men­tin noin 10 mi­nuu­tis­sa ja saat asia­kir­jan la­dat­tua heti it­sel­le­si.

Pal­ve­lu kar­toit­taa ti­lan­tee­si, jonka jäl­keen voit muo­ka­ta va­lin­to­ja toi­vei­de­si mukaan. Voit lisätä pe­ril­li­siä tai hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tön tes­ta­men­tin saa­jak­si, tai vaih­toeh­toi­ses­ti lisätä yk­sit­täi­siä omai­suus­la­je­ja, kuten taide-esi­neen tai mökin.

Voit myös jakaa omai­suu­tee­si pro­sen­tu­aa­lis­ten osuuk­sien mukaan pe­ril­lis­ten kesken. Aa­tok­sen tes­ta­ment­ti­pal­ve­lu ottaa huo­mioon vii­mei­sim­mät sää­dök­set ja op­ti­moi pe­rin­tö­ve­ro­jen määrän. Saat an­net­tua kä­te­väs­ti pää­tös­val­lan tes­ti­men­tin­saa­jal­le Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa.

Tee tes­ta­ment­ti val­miik­si jo tänään.