5 va­roit­ta­vaa esi­merk­kiä avio­erosta

engin-akyurt-Jw5Kth70hQo-unsplash.jpg
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
25.5.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eron jäl­keen ex-puo­li­sosta ei vält­tä­mättä pääse eroon niin hel­posti kuin on aja­tel­lut. Esit­te­lemme va­roit­ta­via eroja, jotka olisi voitu estää te­ke­mällä avio­ehto.

Tuskin kukaan nai­mi­siin menevä ajat­te­lee eroa­vansa. Avio­ero kos­ket­taa kui­ten­kin monia pa­ris­kun­tia. Ti­las­to­kes­kuk­sen mukaan 19 579 pa­ris­kun­taa solmi avio­lii­ton vuonna 2021. Samana vuonna yli 12 219 avio­liit­toa päät­tyi eroon.

Avio­eroa ha­kiessa mo­nelle saat­taa tulla yl­lä­tyk­senä, kuinka puo­li­soi­den omai­suu­det ja­kaan­tu­vat erossa. Avio­eh­don avulla voi suo­jata omaa va­ral­li­suutta, suvun omai­suutta, tu­le­vaa pe­rin­töä tai yri­tys­toi­min­taa.

Lis­ta­simme 5 va­roit­ta­vaa esi­merk­kiä avio­erosta, jotka olisi voinut estää te­ke­mällä avio­ehto. Aa­tok­sen joh­tava ju­risti Tatu Mäen­pää kertoo, kuinka ti­lan­teet olisi voitu vält­tää.

birgit-loit-yaAh6fIp9NE-unsplash (1).jpg

1. Ex-puo­liso viet­tää kesät jat­kos­sa­kin suvun ke­sä­mö­killä

Raimo on pe­ri­nyt sis­konsa kanssa lap­suu­den ke­sä­mö­kin, jossa he viet­tä­vät usein ke­säi­sin aikaa vuo­ro­vii­koin. Mökin omis­tus­suh­teet me­ne­vät siskon kanssa tasan 50–50.

Raimon avio­lii­ton päät­tyessä avio­eroon, tulee hä­nelle yl­lä­tyk­senä, että suvun mökki kuuluu mukaan osi­tuk­seen. Raimon omis­tama 50 % ke­sä­mö­kistä kuuluu mukaan osi­tuk­seen, jol­loin hän joutuu an­ta­maan mökin omis­tuk­sesta puo­li­sol­leen 50 %.

Avio­eron jäl­keen Raimon sisko omis­taa mö­kistä 50 %, Raimo 25 % ja Raimon ex-puo­liso 25 %. Tämä tar­koit­taa sitä, että Raimon ex-puo­liso voi viet­tää jat­kos­sa­kin ke­sä­lo­mi­aan Raimon suvun mö­killä.

Mäen­pää kom­men­toi: Jos Rai­molla olisi ollut puo­li­sonsa kanssa avio­ehto, olisi pe­rin­nöksi saadun mökin ra­jaa­mi­nen avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle ollut mah­dol­lista. Li­säksi he oli­si­vat voi­neet mää­rit­tää tar­kem­min, että mikä omai­suus kuuluu avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle ja mikä ei.

Jos ke­sä­mökki olisi tes­ta­men­tattu Rai­molle ja tämän sis­kolle, olisi tes­ta­ment­tiin voitu myös mää­rätä, että mökki jää avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle.

Lue lisää: Kuinka ottaa pu­heeksi avio­eh­don te­ke­mi­nen?

Ko­keile il­mai­seksi:

Luot pä­te­vän avio­eh­don kä­te­västi Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa yh­dessä puo­li­son kanssa.

Pal­ve­lun ko­keilu on aina il­maista.

john-towner-FD

2. Puo­liso pettää sinua, mutta joudut avio­erossa mak­sa­jaksi

Minna saa kuulla puo­li­son pet­tä­vän, ja että puo­li­solla on toinen. Minna hakee avio­eroa ja toivoo pää­se­vänsä mie­hestä no­peasti eroon, jotta voisi aloit­taa uuden elämän.

Osi­tus­so­pi­musta teh­dessä kui­ten­kin il­me­nee, että puo­liso on ot­ta­nut Minnan tie­tä­mättä ku­lu­tus­luot­toja ja pi­ka­vip­pejä. Puo­li­solla on enem­män velkaa kuin varoja, joten hän on yli­vel­kai­nen. Osi­tuk­sessa puo­li­son omai­suu­deksi mer­ki­tään nolla.

Minna on ah­ke­rasti sääs­tä­nyt vuosia ra­has­toon, jotta voisi to­teut­taa eläk­keellä maa­il­ma­nym­pä­rys­mat­kan. Li­säksi hä­nellä on muhkea pus­kuri sääs­tö­ti­lillä pahan päivän va­ralle.

Koska Min­nalla on enem­män va­ral­li­suutta kuin puo­li­solla, jonka va­ral­li­suus on osi­tuk­sessa yhtä kuin nolla, joutuu Minna mak­sa­maan puo­li­sol­leen puolet omai­suu­des­taan.

Mäen­pään vas­taus: Minnan ti­lanne on ko­ko­nai­suu­des­saan to­della epä­reilu. Moni pa­ris­kunta ajat­te­lee, että ti­lillä oleva va­ral­li­suus on omaa. Avio­eron sat­tuessa näin ei kui­ten­kaan vält­tä­mättä ole. Jos pa­ris­kun­nalla olisi ollut avio­ehto, ei Minnan olisi tar­vin­nut antaa mie­hel­leen mitään.

Laadit hel­posti ju­ri­di­sesti pä­te­vän ja teille rää­tä­löi­dyn avio­eh­don Aa­tok­sen pal­ve­lussa. Et tar­vitse käyn­tiä la­ki­toi­mis­tossa, vaan voit ladata ja al­le­kir­joit­taa asia­kir­jan kotona.

mostafa-mahmoudi-oJbJhppwpXE-unsplash.jpg

3. Ex-puo­liso myy yri­tyk­sesi omis­tuk­sen ul­ko­puo­li­selle

Pertti työs­ken­te­lee put­ki­mie­henä osa­keyh­tiössä, jonka hän omis­taa ko­ko­naan itse. Osa­keyh­tiöllä on ko­koonsa nähden koh­tuul­li­sen hyvä lii­ke­vaihto.

Avio­eron sat­tuessa Pertin puo­liso päätyy omis­ta­maan puolet yri­tyk­sestä, sillä yri­tystä ei ole sul­jettu avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle. Avio­ero on ollut rii­taisa eikä pa­ris­kunta ole pu­he­vä­leissä kes­ke­nään.

Pertti huomaa pian, että yri­tys­ti­liltä puut­tuu kuu­kausit­tain varoja. Hä­nelle pal­jas­tuu, että ex-puo­liso on myynyt osa­keyh­tiön osak­keensa ul­ko­puo­li­selle hen­ki­lölle, joka on al­ka­nut sa­bo­toida Pertin lii­ke­toi­min­taa os­ta­malla tar­vik­keita yri­tyk­sen las­kuun.

Mäen­pään kom­mentti: Yritys to­si­aan kuuluu avio-oi­keu­den alai­seen omai­suu­teen. Pertin tapaus ei ole ylei­nen, mutta toi­si­naan vas­taa­vaa ta­pah­tuu. Jos omis­taa yri­tyk­sen, kan­nat­taa ai­na­kin se sulkea avio­eh­don avulla avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle. Näin ex-puo­liso ei jää kuok­ki­maan yri­tyk­seen avio­eron jäl­keen, ja oma toi­meen­tulo tulee tur­vat­tua.

Hautajaiset

4. Kump­pa­nin ositus jäi avio­erossa te­ke­mättä, ex-puo­liso myös kuo­lin­pe­sän osakas

Sallan mies Markku me­neh­tyy äkil­li­sesti. Markku on ollut kerran ai­em­min­kin nai­mi­sissa 15 vuotta sitten. Puo­li­sot ero­si­vat sil­loin rii­tai­sesti, joten osi­tusta ei kos­kaan tehty lop­puun. Salla ja Markku me­ni­vät nai­mi­siin pian eron jäl­keen, ja olivat nai­mi­sissa Markun kuo­le­maan asti.

Markun pe­rin­nön­jako mut­kis­tuu, sillä ex-puo­li­soi­den osi­tusta ei ole tehty. Sil­loin Markun ex-puo­liso on Sallan li­säksi myös kuo­lin­pe­sän osakas. Tässä ta­pauk­sessa osa kuo­lin­pe­sän omai­suu­desta voi olla ex-puo­li­son omai­suutta, ja hänet tulee myös kutsua pe­run­kir­joi­tuk­seen.

Ex-puo­li­son osi­tet­tava omai­suus tar­koit­taa käy­tän­nössä sitä omai­suutta, joka oli ole­massa, kun avio­ero tuli vi­reille. Esi­mer­kiksi asunto-osake tai mökki, jotka on han­kittu avio­eron jäl­keen, eivät kuulu avio-oi­keu­den alai­seen omai­suu­teen.

Ex-puo­li­solla ei kui­ten­kaan ole lesken sta­tusta, joka Sal­lalla on. Näin ex-puo­li­solla ei ole oi­keutta hal­lita esi­mer­kiksi yh­tei­sesti han­kit­tua taloa.

Mäen­pää vastaa: Ositus voi vai­kut­taa vai­kealta ja ai­kaa­vie­vältä, mutta se kan­nat­taa hoitaa mah­dol­li­sim­man no­peasti avio­eron jäl­keen. Hoi­ta­matta jäänyt ositus vai­keut­taa huo­mat­ta­vasti pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mistä ja pe­rin­nön­ja­koa. Jos puo­li­soilla on avio­eh­to­so­pi­mus teh­tynä, teh­dään osi­tuk­sen sijaan omai­suu­den erot­telu, mikä hel­pot­taa pro­ses­sia huo­mat­ta­vasti.

 

Tanskan doggi

5. Ke­nelle kuuluu yh­tei­sen lem­mik­kie­läi­men huol­ta­juus?

Liisa ja Kari hank­ki­vat nai­mi­siin men­ty­ään tans­kan­doggi El­me­rin. Viiden vuoden avio­lii­ton jäl­keen pa­ris­kunta hakee yh­tei­sesti avio­eroa. Avio­ero­pro­sessi sujui hy­vässä hen­gessä, kunnes puhe El­me­rin ko­dista ja omis­ta­juu­desta alkaa.

Avio­lii­ton aikana yh­dessä han­kittu lem­mik­kie­läin on kuin per­heen­jä­sen. Harva on kui­ten­kaan va­rau­tu­nut siihen, ke­nelle lem­mi­kin omis­ta­juus menee avio­eron sat­tuessa.

Mäen­pää kom­men­toi: Avio­eh­toon voi lisätä tiedon siitä, että ke­nelle lem­mik­kie­läi­men en­si­si­jai­nen omis­ta­juus menee ero­ti­lan­teessa. Näin pa­ris­kunta voi vält­tää etu­kä­teen avio­eron jäl­kei­set eri­mie­li­syy­det.

Avio­ehto on yksi puo­li­soi­den tär­keim­mistä asia­kir­joista

Avio­ero on tun­teel­li­sesti vaikea pro­sessi it­ses­sään, jol­loin asioista voi olla vaikea kes­kus­tella kump­pa­nin kanssa jär­ke­västi. Avio­ehto on so­pi­mus, jossa en­nalta so­vi­taan kir­jal­li­sesti, miten omai­suus jae­taan avio­eron tai kuo­le­man sat­tuessa.

Avio­ehto paitsi suojaa kum­man­kin omai­suutta eron sat­tuessa, myös voi antaa turvaa les­kelle kuo­le­man­ta­pauk­sessa.

Avio­ehto hyö­dyt­tää myös pie­ni­tu­loi­sia tai pa­ris­kun­tia, joilla on saman verran va­ral­li­suutta. Puo­li­sot voivat kar­tut­taa pitkän avio­lii­ton aikana omai­suutta, esi­mer­kiksi saada pal­kan­ko­ro­tuk­sen tai periä omai­suutta.

Avio­eh­don voi tehdä mil­loin vain

  • ennen häitä
  • häiden jäl­keen
  • jo vuosia nai­mi­sissa ol­lessa
  • myös ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mistä

Al­le­kir­joi­tettu avio­ehto täytyy vielä re­kis­te­röidä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa (DVV), jotta asia­kirja on lain­voi­mai­nen.

💡Yli 12 000 avio­pa­ria käy avio­eron läpi vuo­sit­tain. Lue, miten avio­erosta voi sel­vitä.

Avio­ehto hel­pot­taa myös avio­eron osi­tusta

Ylei­sim­mät riidat avio­erossa tu­le­vat juuri avio-oi­keu­del­li­sen omai­suu­den osi­tuk­sessa. Avio­ehto hel­pot­taa myös osi­tuk­sen te­ke­mistä huo­mat­ta­vasti.

Ositus tar­koit­taa sitä, että puo­li­soi­den kaikki va­ral­li­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan sen jäl­keen tasan 50–50. Se puo­li­soista, jolla on enem­män omai­suutta, maksaa ero­tuk­sen verran ta­sin­koa vä­hem­män omis­ta­valle puo­li­solle.

Jos puo­li­soilla on avio­ehto, teh­dään osi­tuk­sen sijaan omai­suu­den erot­telu. Jos avio­puo­li­son avio­eh­to­so­pi­mus on laa­dittu siten, että kum­man­kin omai­suus ennen ja jäl­keen avio­lii­ton pysyy omana, ei omai­suus vaihda omis­ta­jaa lain­kaan.

Lue lisää: avo­liitto vai avio­liitto – onko sillä mer­ki­tystä? ja Toisen omai­suu­den säi­lyt­tä­mi­nen

Va­raudu tu­le­vaan ja tee avio­ehto ne­tissä – 69 € Aa­tok­sessa

Avio­ehto ne­tissä toimii hyvänä vaih­toeh­tona pe­rin­tei­selle la­ki­toi­mis­tossa käy­mi­selle. Aa­tok­sella teette ju­ri­di­sesti pä­te­vän ja teidän elä­män­ti­lan­tee­seen rää­tä­löi­dyn asia­kir­jan mu­ka­vasti ko­ti­soh­valta.

Avio­eh­don hinta on Aa­tok­sessa 69 euroa.

Aa­tok­sen pal­velu kar­toit­taa ky­sy­mys­ten avulla ti­lan­net­tanne ja laatii alus­ta­van asia­kir­jan vas­taus­tenne pe­rus­teella. Voitte muo­kata va­paasti avio­eh­don ehtoja tai sulkea avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle tiet­tyä omai­suutta.

Saatte val­miin asia­kir­jan la­dat­ta­vaksi ja al­le­kir­joit­ta­vaksi heti pal­ve­lusta. Avio­ehto tulee re­kis­te­röidä vielä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa (DVV) ennen kuin se on lain­voi­mai­nen. Aa­tok­sen kautta voit kui­ten­kin myös ostaa avio­eh­don re­kis­te­röin­nin, joka si­säl­tää myös to­dis­ta­jat.

💡 Lue asia­kas­ko­ke­muk­sia Aa­tok­sen pal­ve­lusta.

Avio­ehto on so­pi­mus, joka tulee voi­maan avio­ero­ti­lan­teessa ja/tai kuo­le­man­ta­pauk­sessa – riip­puen, miten puo­li­sot yh­tei­sesti päät­tä­vät.

Va­raudu tu­le­vaan ja tee avio­ehto edul­li­sesti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Läh­teet

Ti­las­to­kes­kus (2022)