5 va­roit­ta­vaa esi­merk­kiä avio­eros­ta

engin-akyurt-Jw5Kth70hQo-unsplash.jpg
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
25.5.2022 ● 5 min
Jaa artikkeli
Avio­eron jäl­keen ex-puo­li­sos­ta ei vält­tä­mät­tä pääse eroon niin hel­pos­ti kuin on aja­tel­lut. Esit­te­lem­me va­roit­ta­via eroja, jotka olisi voitu estää te­ke­mäl­lä avio­eh­to.

Tuskin kukaan nai­mi­siin menevä ajat­te­lee eroa­van­sa. Avio­ero kos­ket­taa kui­ten­kin monia pa­ris­kun­tia. Ti­las­to­kes­kuk­sen mukaan 19 579 pa­ris­kun­taa solmi avio­lii­ton vuonna 2021. Samana vuonna yli 12 219 avio­liit­toa päät­tyi eroon.

Avio­eroa ha­kies­sa mo­nel­le saat­taa tulla yl­lä­tyk­se­nä, kuinka puo­li­soi­den omai­suu­det ja­kaan­tu­vat erossa. Avio­eh­don avulla voi suo­ja­ta omaa va­ral­li­suut­ta, suvun omai­suut­ta, tu­le­vaa pe­rin­töä tai yri­tys­toi­min­taa.

Lis­ta­sim­me 5 va­roit­ta­vaa esi­merk­kiä avio­eros­ta, jotka olisi voinut estää te­ke­mäl­lä avio­eh­to. Aa­tok­sen joh­ta­va ju­ris­ti Tatu Mäen­pää kertoo, kuinka ti­lan­teet olisi voitu vält­tää.

birgit-loit-yaAh6fIp9NE-unsplash (1).jpg

1. Ex-puo­li­so viet­tää kesät jat­kos­sa­kin suvun ke­sä­mö­kil­lä

Raimo on pe­ri­nyt sis­kon­sa kanssa lap­suu­den ke­sä­mö­kin, jossa he viet­tä­vät usein ke­säi­sin aikaa vuo­ro­vii­koin. Mökin omis­tus­suh­teet me­ne­vät siskon kanssa tasan 50–50.

Raimon avio­lii­ton päät­tyes­sä avio­eroon, tulee hä­nel­le yl­lä­tyk­se­nä, että suvun mökki kuuluu mukaan osi­tuk­seen. Raimon omis­ta­ma 50 % ke­sä­mö­kis­tä kuuluu mukaan osi­tuk­seen, jol­loin hän joutuu an­ta­maan mökin omis­tuk­ses­ta puo­li­sol­leen 50 %.

Avio­eron jäl­keen Raimon sisko omis­taa mö­kis­tä 50 %, Raimo 25 % ja Raimon ex-puo­li­so 25 %. Tämä tar­koit­taa sitä, että Raimon ex-puo­li­so voi viet­tää jat­kos­sa­kin ke­sä­lo­mi­aan Raimon suvun mö­kil­lä.

Mäen­pää kom­men­toi: Jos Rai­mol­la olisi ollut puo­li­son­sa kanssa avio­eh­to, olisi pe­rin­nök­si saadun mökin ra­jaa­mi­nen avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le ollut mah­dol­lis­ta. Li­säk­si he oli­si­vat voi­neet mää­rit­tää tar­kem­min, että mikä omai­suus kuuluu avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le ja mikä ei.

Jos ke­sä­mök­ki olisi tes­ta­men­tat­tu Rai­mol­le ja tämän sis­kol­le, olisi tes­ta­ment­tiin voitu myös mää­rä­tä, että mökki jää avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le.

Lue lisää: Kuinka ottaa pu­heek­si avio­eh­don te­ke­mi­nen?

Ko­kei­le il­mai­sek­si:

Luot pä­te­vän avio­eh­don kä­te­väs­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa yh­des­sä puo­li­son kanssa. Saatte la­dat­tua heti val­miin avio­eh­to­so­pi­muk­sen al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si hin­taan 89 euroa. Pal­ve­lun ko­kei­lu on aina il­mais­ta.

john-towner-FD

2. Puo­li­so pettää sinua, mutta joudut avio­eros­sa mak­sa­jak­si

Minna saa kuulla puo­li­son pet­tä­vän, ja että puo­li­sol­la on toinen. Minna hakee avio­eroa ja toivoo pää­se­vän­sä mie­hes­tä no­peas­ti eroon, jotta voisi aloit­taa uuden elämän.

Osi­tus­so­pi­mus­ta teh­des­sä kui­ten­kin il­me­nee, että puo­li­so on ot­ta­nut Minnan tie­tä­mät­tä ku­lu­tus­luot­to­ja ja pi­ka­vip­pe­jä. Puo­li­sol­la on enem­män velkaa kuin varoja, joten hän on yli­vel­kai­nen. Osi­tuk­ses­sa puo­li­son omai­suu­dek­si mer­ki­tään nolla.

Minna on ah­ke­ras­ti sääs­tä­nyt vuosia ra­has­toon, jotta voisi to­teut­taa eläk­keel­lä maa­il­ma­nym­pä­rys­mat­kan. Li­säk­si hä­nel­lä on muhkea pus­ku­ri sääs­tö­ti­lil­lä pahan päivän va­ral­le.

Koska Min­nal­la on enem­män va­ral­li­suut­ta kuin puo­li­sol­la, jonka va­ral­li­suus on osi­tuk­ses­sa yhtä kuin nolla, joutuu Minna mak­sa­maan puo­li­sol­leen puolet omai­suu­des­taan.

Mäen­pään vas­taus: Minnan ti­lan­ne on koko­nai­suu­des­saan to­del­la epä­rei­lu. Moni pa­ris­kun­ta ajat­te­lee, että ti­lil­lä oleva va­ral­li­suus on omaa. Avio­eron sat­tues­sa näin ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä ole. Jos pa­ris­kun­nal­la olisi ollut avio­eh­to, ei Minnan olisi tar­vin­nut antaa mie­hel­leen mitään.

Laadit hel­pos­ti ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän ja teille rää­tä­löi­dyn avio­eh­don Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa hin­taan 89 euroa. Et tar­vit­se käyn­tiä la­ki­toi­mis­tos­sa, vaan voit ladata ja al­le­kir­joit­taa asia­kir­jan kotona.

mostafa-mahmoudi-oJbJhppwpXE-unsplash.jpg

3. Ex-puo­li­so myy yri­tyk­se­si omis­tuk­sen ul­ko­puo­li­sel­le

Pertti työs­ken­te­lee put­ki­mie­he­nä osa­keyh­tiös­sä, jonka hän omis­taa koko­naan itse. Osa­keyh­tiöl­lä on kokoon­sa nähden koh­tuul­li­sen hyvä lii­ke­vaih­to.

Avio­eron sat­tues­sa Pertin puo­li­so päätyy omis­ta­maan puolet yri­tyk­ses­tä, sillä yri­tys­tä ei ole sul­jet­tu avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le. Avio­ero on ollut rii­tai­sa eikä pa­ris­kun­ta ole pu­he­vä­leis­sä kes­ke­nään.

Pertti huomaa pian, että yri­tys­ti­lil­tä puut­tuu kuu­kausit­tain varoja. Hä­nel­le pal­jas­tuu, että ex-puo­li­so on myynyt osa­keyh­tiön osak­keen­sa ul­ko­puo­li­sel­le hen­ki­löl­le, joka on al­ka­nut sa­bo­toi­da Pertin lii­ke­toi­min­taa os­ta­mal­la tar­vik­kei­ta yri­tyk­sen las­kuun.

Mäen­pään kom­ment­ti: Yritys to­si­aan kuuluu avio-oi­keu­den alai­seen omai­suu­teen. Pertin tapaus ei ole ylei­nen, mutta toi­si­naan vas­taa­vaa ta­pah­tuu. Jos omis­taa yri­tyk­sen, kan­nat­taa ai­na­kin se sulkea avio­eh­don avulla avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le. Näin ex-puo­li­so ei jää kuok­ki­maan yri­tyk­seen avio­eron jäl­keen, ja oma toi­meen­tu­lo tulee tur­vat­tua.

Hautajaiset

4. Kump­pa­nin ositus jäi avio­eros­sa te­ke­mät­tä, ex-puo­li­so myös kuo­lin­pe­sän osakas

Sallan mies Markku me­neh­tyy äkil­li­ses­ti. Markku on ollut kerran ai­em­min­kin nai­mi­sis­sa 15 vuotta sitten. Puo­li­sot ero­si­vat sil­loin rii­tai­ses­ti, joten osi­tus­ta ei kos­kaan tehty lop­puun. Salla ja Markku me­ni­vät nai­mi­siin pian eron jäl­keen, ja olivat nai­mi­sis­sa Markun kuo­le­maan asti.

Markun pe­rin­nön­ja­ko mut­kis­tuu, sillä ex-puo­li­soi­den osi­tus­ta ei ole tehty. Sil­loin Markun ex-puo­li­so on Sallan li­säk­si myös kuo­lin­pe­sän osakas. Tässä ta­pauk­ses­sa osa kuo­lin­pe­sän omai­suu­des­ta voi olla ex-puo­li­son omai­suut­ta, ja hänet tulee myös kutsua pe­run­kir­joi­tuk­seen.

Ex-puo­li­son osi­tet­ta­va omai­suus tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä omai­suut­ta, joka oli ole­mas­sa, kun avio­ero tuli vi­reil­le. Esi­mer­kik­si asunto-osake tai mökki, jotka on han­kit­tu avio­eron jäl­keen, eivät kuulu avio-oi­keu­den alai­seen omai­suu­teen.

Ex-puo­li­sol­la ei kui­ten­kaan ole lesken sta­tus­ta, joka Sal­lal­la on. Näin ex-puo­li­sol­la ei ole oi­keut­ta hal­li­ta esi­mer­kik­si yh­tei­ses­ti han­kit­tua taloa.

Mäen­pää vastaa: Ositus voi vai­kut­taa vai­keal­ta ja ai­kaa­vie­väl­tä, mutta se kan­nat­taa hoitaa mah­dol­li­sim­man no­peas­ti avio­eron jäl­keen. Hoi­ta­mat­ta jäänyt ositus vai­keut­taa huo­mat­ta­vas­ti pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mis­tä ja pe­rin­nön­ja­koa. Jos puo­li­soil­la on avio­eh­to­so­pi­mus teh­ty­nä, teh­dään osi­tuk­sen sijaan omai­suu­den erot­te­lu, mikä hel­pot­taa pro­ses­sia huo­mat­ta­vas­ti.

Tanskan doggi

5. Ke­nel­le kuuluu yh­tei­sen lem­mik­kie­läi­men huol­ta­juus?

Liisa ja Kari hank­ki­vat nai­mi­siin men­ty­ään tans­kan­dog­gi El­me­rin. Viiden vuoden avio­lii­ton jäl­keen pa­ris­kun­ta hakee yh­tei­ses­ti avio­eroa. Avio­ero­pro­ses­si sujui hy­väs­sä hen­ges­sä, kunnes puhe El­me­rin ko­dis­ta ja omis­ta­juu­des­ta alkaa.

Avio­lii­ton aikana yh­des­sä han­kit­tu lem­mik­kie­läin on kuin per­heen­jä­sen. Harva on kui­ten­kaan va­rau­tu­nut siihen, ke­nel­le lem­mi­kin omis­ta­juus menee avio­eron sat­tues­sa.

Mäen­pää kom­men­toi: Avio­eh­toon voi lisätä tiedon siitä, että ke­nel­le lem­mik­kie­läi­men en­sisi­jai­nen omis­ta­juus menee ero­ti­lan­tees­sa. Näin pa­ris­kun­ta voi vält­tää etu­kä­teen avio­eron jäl­kei­set eri­mie­li­syy­det.

Avio­eh­to on yksi puo­li­soi­den tär­keim­mis­tä asia­kir­jois­ta

Avio­ero on tun­teel­li­ses­ti vaikea pro­ses­si it­ses­sään, jol­loin asiois­ta voi olla vaikea kes­kus­tel­la kump­pa­nin kanssa jär­ke­väs­ti. Avio­eh­to on so­pi­mus, jossa en­nal­ta so­vi­taan kir­jal­li­ses­ti, miten omai­suus jae­taan avio­eron tai kuo­le­man sat­tues­sa.

Avio­eh­to paitsi suojaa kum­man­kin omai­suut­ta eron sat­tues­sa, myös antaa turvaa les­kel­le kuo­le­man­ta­pauk­ses­sa. Avio­eh­don voi rää­tä­löi­dä omaan ti­lan­tee­seen myös “ro­mant­ti­sek­si”, joka astuu voi­maan vain sil­loin, kun avio­liit­to päät­tyy jomman kumman kump­pa­nin kuo­le­maan.

Avio­eh­to hyö­dyt­tää myös pie­ni­tu­loi­sia tai pa­ris­kun­tia, joilla on saman verran va­ral­li­suut­ta. Puo­li­sot voivat kar­tut­taa pitkän avio­lii­ton aikana omai­suut­ta, esi­mer­kik­si saada pal­kan­ko­ro­tuk­sen tai periä omai­suut­ta.

Avio­eh­don voi tehdä mil­loin vain

  • ennen häitä
  • häiden jäl­keen
  • jo vuosia nai­mi­sis­sa ol­les­sa
  • myös ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä

Al­le­kir­joi­tet­tu avio­eh­to täytyy vielä re­kis­te­röi­dä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa (DVV), jotta asia­kir­ja on lain­voi­mai­nen.

💡Yli 12 000 avio­pa­ria käy avio­eron läpi vuo­sit­tain. Lue, miten avio­eros­ta voi sel­vi­tä.

Avio­eh­to hel­pot­taa myös avio­eron osi­tus­ta

Ylei­sim­mät riidat avio­eros­sa tu­le­vat juuri avio-oi­keu­del­li­sen omai­suu­den osi­tuk­ses­sa. Avio­eh­to hel­pot­taa myös osi­tuk­sen te­ke­mis­tä huo­mat­ta­vas­ti.

Ositus tar­koit­taa sitä, että puo­li­soi­den kaikki va­ral­li­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan sen jäl­keen tasan 50–50. Se puo­li­sois­ta, jolla on enem­män omai­suut­ta, maksaa ero­tuk­sen verran ta­sin­koa vä­hem­män omis­ta­val­le puo­li­sol­le.

Jos puo­li­soil­la on avio­eh­to, teh­dään osi­tuk­sen sijaan omai­suu­den erot­te­lu. Jos avio­puo­li­son avio­eh­to­so­pi­mus on laa­dit­tu siten, että kum­man­kin omai­suus ennen ja jäl­keen avio­lii­ton pysyy omana, ei omai­suus vaihda omis­ta­jaa lain­kaan.

Lue lisää: avo­liit­to vai avio­liit­to – onko sillä mer­ki­tys­tä?

Va­rau­du tu­le­vaan ja tee avio­eh­to ne­tis­sä – 89 € Aa­tok­ses­sa

Avio­eh­to ne­tis­sä toimii hyvänä vaih­toeh­to­na pe­rin­tei­sel­le la­ki­toi­mis­tos­sa käy­mi­sel­le. Aa­tok­sel­la teette ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän ja teidän elä­män­ti­lan­tee­seen rää­tä­löi­dyn asia­kir­jan hin­taan 89 euroa.

Aa­tok­sen pal­ve­lu kar­toit­taa ky­sy­mys­ten avulla ti­lan­net­tan­ne ja laatii alus­ta­van asia­kir­jan vas­taus­ten­ne pe­rus­teel­la. Voitte muo­ka­ta va­paas­ti avio­eh­don ehtoja tai sulkea avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le tiet­tyä omai­suut­ta.

Saatte val­miin asia­kir­jan la­dat­ta­vak­si ja al­le­kir­joit­ta­vak­si heti pal­ve­lus­ta. Avio­eh­to tulee re­kis­te­röi­dä vielä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa (DVV) ennen kuin se on lain­voi­mai­nen. Aa­tok­sen kautta voit kui­ten­kin myös ostaa avio­eh­don re­kis­te­röin­nin, joka si­säl­tää myös to­dis­ta­jat.

Pal­ve­lul­lam­me on jo yli 80 000 käyt­tä­jää. Lue asiak­kai­den ko­ke­muk­sia Aa­tok­sen pal­ve­lus­ta.

Avio­eh­to on so­pi­mus, joka tulee voi­maan avio­ero­ti­lan­tees­sa ja/tai kuo­le­man­ta­pauk­ses­sa – riip­puen, miten puo­li­sot yh­tei­ses­ti päät­tä­vät.

Va­rau­du tu­le­vaan ja tee avio­eh­to edul­li­ses­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Läh­teet

Ti­las­to­kes­kus (2022)